2022 logo

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

a

Železnice Slovenskej republiky

Oblastné riaditeľstvo Košice a Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava

usporiadali 13. a 14. októbra v Poprade

 

STRAHOS 2022

19. seminár traťového hospodárstva

 

Záštitu nad seminárom prevzali

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Miloslav Havrila
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky

 

Odbornými garantmi seminára boli

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
vedúci Katedry železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Bc. Milan Kubiček
námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky pre prevádzku

 

Na seminári, ktorý sa svojim odborným programom zameriava na pracovníkov v odboroch projektovania, správy a údržby železničnej infraštruktúry a organizácie železničnej dopravy, sa zúčastnilo 224 účastníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Azerbajdžanu, Nemecka a Poľska. Do rokovania seminára bola na podporu vedeckej spolupráce participujúcich univerzít zaradená Špeciálna sekcia ‚New Railway Structures‘ a Workshop ‚Research Activities of Young Researchers in Railways‘, ktoré podporil grantom Medzinárodný vyšehradský fond v projekte ‚Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘. Koordinátorom projektu je Stavebná fakulta UNIZA.

Prípravu 19. ročníka seminára ovplyvnila situácia s pandémiou Covid-19: pôvodný termín seminára bol plánovaný na jar roku 2020, ktorý sa po viacnásobných zmenách ustálil na jesennom termíne v roku 2022. Rozsah príprav seminára v roku 2020 umožnil v roku 2021 organizátorom vydať 13 aktuálnych článkov v 1. časti zborníka seminára STRAHOS 2022. 2. časť zborníka, vydaná v čase konania seminára, obsahuje 30 odborných a vedeckých článkov a abstraktov.

Súčasťou programu rokovania seminára boli prednášky venované aktuálnym informáciám z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničných tratí a staníc, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničnej infraštruktúry. V programe seminára odznelo v 5 rokovacích blokoch 24 príspevkov, ktoré doplnili publikované texty v 1. a 2. časti Zborníka prednášok. V konferenčných priestoroch hotela SATEL prezentovali svoje aktivity aj reklamní partneri seminára, ktorých činnosť je zameraná na projekčnú, konštrukčnú, stavebnú a udržiavaciu činnosť v oblasti železničného staviteľstva a dopravy.

Seminár STRAHOS naďalej napĺňa ciele organizátorov: získavanie a výmena praktických aj teoretických informácií v medzinárodných odborných a spoločenských stretnutiach, ktoré významným spôsobom doplnili rokovacie bloky Špeciálnej sekcie a Workshopu s prezentáciami autorov zo Žilinskej univerzity v Žiline, Silesian University of Technology, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Českého vysokého učení technického v PrazeVysokého učení technického v Brně.