2022_STRAHOS_pre-logo.png

aktualizované 26. marca 2021

Vážení kolegovia, účastníci a partneri seminára STRAHOS.

Pripravili sme pre Vás zborník obsahujúci príspevky pripravené pre STRAHOS 2020, ktoré by presunutím do programu STRAHOSu v roku 2022 stratili na aktuálnosti a výpovednej hodnote. Bolo by to samozrejme nekorektné, lebo každý príspevok si vyžaduje čas od jeho autorov a aj oponentov. Preto sme sa rozhodli, že hoci sa program odborného seminára STRAHOS nemohol v roku 2020 ani roku 2021 zrealizovať, príspevky pre odborníkov v oblasti železničných stavieb a dopravy zverejníme. Tie príspevky, ktoré s dvojročným posunom konania odborného seminára nestratia na aktuálnosti, alebo ich autori doplnia o ďalšie nové informácie, budú zaradené do programu odborného seminára STRAHOS na jar v roku 2022. Dúfame, že jeho úspešnému konaniu už nebude nič stáť v ceste.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme Vám veľa zdravia a šťastia.

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., odborný garant seminára

Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ ŽSR

 

aktualizované 19. januára 2021

Vážení kolegovia, účastníci a partneri seminára STRAHOS.

Nepriaznivá situácia COVID-19 a z nej vyplývajúce obmedzenia nám neumožňujú zorganizovať 19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS v roku 2021.

Seminár plánujeme uskutočniť v jarnom období roku 2022. Plánovaným miestom konania je naďalej Poprad.

Aktuálne informácie zverejňujeme na https://svf.uniza.sk/strahos/.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

     prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF UNIZA, odborný garant seminára

     Bc. Milan Kubiček, GR ŽSR, odborný garant seminára

 

Vaše otázky zodpovie

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., organizačný garant seminára

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

T: +421 41 513 5807; E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

a

Železnice Slovenskej republiky

Oblastné riaditeľstvo Košice a Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava

usporiadajú 25. a 26. marca 2021 v Poprade - Hotel SATEL

STRAHOS 2021

19. seminár traťového hospodárstva

Záštitu nad seminárom prevzali

 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline a

Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky

Odborní garanti seminára

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., vedúci Katedry železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Bc. Milan Kubiček,
námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky pre prevádzku

 

Príspevky budú venované prezentácii aktuálnych informácií z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničných tratí a staníc, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničných tratí a staníc. Súčasťou seminára je špeciálna sekcia ‚New Railway Structures of Tracks and Stations‘ a Workshop ‚Railways – Research Activities of Young Researchers‘, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Section and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘.