doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD.

rp.jpg

Profil

1999      ukončenie stredoškolského štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline


2004      Stavebný inžinier,

Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Stavebná fakulta, Pozemné stavby


2007      Kandidát technických vied – PhD.,

 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Stavebná fakulta, Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

2020   docent v odbore pozemné stavby – doc.,

 Slovenská technická univerzita v Bratislave

 


2007      Výskumný pracovník,

Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Stavebná fakulta


2007-2010  Práca v špičkovom tíme firmy

Simulácie budov s.r.o., Bratislava
Tvorba počítačových modelov pre simulácie energií v budovách


2009      Získanie oprávnenia pre Energetickú certifikáciu budov

Časť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov


2010      Odborný asistent

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

- Pedagogická a výskumná činnosť
- Výskumné práce, publikovanie na konferenciách, v odborných a vedeckých časopisoch
- Riešiteľ projektov, organizovanie odborných seminárov, podujatí, príprava podkladov pre zabezpečenie administratívy, spolupracovanie na podaných a riešených projektoch

Výučba

 • Stavebná tepelná technika

 • Budova a prostredie

 • Vybrané kapitoly zo stavebnej fyziky

 • Architektonicko-konštrukčný ateliér

 • Vybrané kapitoly z konštrukcií budov – špeciálne konštrukcie

 • Simulácie v budovách

Kontakt


tel.: +421 41 513 5736
e-mail
miestnosť: AD016

Profesijné záujmy

 • Stavebná tepelná technika
 • Simulácie budov
 • Energetická hospodárnosť budov
 • Konštrukcie pozemných stavieb
 • Stavebná ekológia

Publikačná činnosť

PONECHAL, R. Simulácie budov. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 156 s. ISBN 978-80-554-1066-1

ĎURICA, P. - VERTAĽ, M. – GRÚŇOVÁ Z. - , PONECHAL R. – RYBÁRIK J. Patológia budov. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1182-8. 

ĎURICA, P. - IRINGOVÁ, A. -PONECHAL, R. - RYBÁRIK, J. - VERTAĽ, M. Energetické a environmentálne navrhovanie a hodnotenie budov. Vysokoškolská učebnica, Žilina: EDIS ŽUŽ, 2017. 401 s. ISBN 978-80-554-1296-2 

PONECHAL RADOSLAV  Increasing thermal mass in low carbon dwelling. In Procedia Engineering : XXIV R-S-P seminar : Theoretical foundation of civil engineering, 2015.ISSN 1877-7058, vol. 111, online, s. 770-776.,

PONECHAL RADOSLAV  An experimental study and simulations of phase change materials in an office thermal environment. In Slovak Journal of Civil Engineering : the Journal of Slovak University of Technology : the Journal of Slovak University of Technology. - Bratislava : Stavebná fakulta STU v Bratislave. - [print, online]. ISSN 1210-3896. 2009, Roč. 17, č. 3, p. 24-29 [print, online].

PONECHAL RADOSLAV - JURÁŠOVÁ DANIELA  The impact of heat gain schedules on summer overheating in typical insulated dwellings. In International Review of Applied Sciences and Engineering = IRASE. - Budapešť : Akadémiai Kiadó. ISSN 2062-0810. 2018, vol. 9, no. 2, p. 123-128 [print].

PONECHAL RADOSLAV  - KANDERKOVÁ MARTA  Thermal environment in a room with dynamic infrared fireplace heater. In CESBP 2013 : 2nd Central European Symposium on Building Physics : Vienna, Austria, September 9-11, 2013. - Vienna : University of Technology, Department of Building Physics and Building Ecology, 2013. ISBN 978-3-85437-321-6, p. 373-380.

PONECHAL RADOSLAV - ŠTAFFENOVÁ DANIELA Insulation thickness versus dynamic thermal parameters of external walls with regard to the thermal stability. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. 2017, vol. 19, no. 3, p. 102-107.

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina