Ing. Daniela Michálková, PhD.

dm.jpg

Profil

2011 – ukončenie stredoškolského štúdia na Bilingválnej sekcii Gymnázia Ul. Dominika Tatarku v Poprade,

2017 – ukončenie inžinierskeho štúdia na KPSU SvF UNIZA v odbore pozemné stavby,

2020 – ukončenie doktorandského štúdia na KPSU SvF UNIZA, dizertačná práca – Teoreticko-experimentálna analýza a vývoj ľahkých obvodových plášťov pasívnych drevodomov.

 

Študentské práce:

Bakalárska práca – Študentský domov pre zdravotne postihnutých

Diplomová práca – Základná škola

 

Výučba

  • Konštrukcie budov 2

  • Konštrukcie budov 3

  • Konštrukcie budov 4

  • Konštrukcie budov 5

  • Ateliér 1

Kontakt


tel.: +421 41 513 5737
e-mail
miestnosť: AD018

Profesijné záujmy

  • Simulačné programy
  • štúdium cudzích jazykov
  • literatúra

Linky

Publikačná činnosť

Michálková, D. - Ďurica, P.: Analysis of the influence of the selected exterior surface finish on the thermo-technical behaviour of passive wooden construction. In:  Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465, 2019, Vol. 40, pp. 823-830.  Scopus

Michálková, D. - Ďurica, P.: Influence of weather changes on thermo-technical behaviour of selected wooden house wall assemblies. In:  XXVIII R-S-P- Seminar 2019, 9-13 September 2019, Žilina, Slovakia. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering : Volume 661, 2019. Bristol : IOP Publishing, 2019. 10 p. online Scopus

Michálková, D. - Ďurica, P. - Rybárik, J.: Analýza experimentálnych a numerických výsledkov vybraných skladieb ľahkých obvodových plášťov na konkrétnom drevodome. In. Tepelná ochrana budov 2019 = Thermal protection of buildings 2019 : navrhovanie stavebných konštrukcií a budov : 20. medzinárodná konferencia : 22.-24. máj 2019, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, Slovenská republika. Bratislava : BB Print, 2019. ISBN 978-80-973356-0-1, s. 142-147

Kabátová, V. - Michálková, D. - Ďurica, P.: Analysis of hygrothermal performance of selected light-weight wooden envelope. In:  Envibuild 2019, Bratislava.

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina