prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

obr_zivotopis.jpg

Profil

Vzdelanie, akademické a vedecké hodnosti:

 • 1977 - ukončenie stredoškolského štúdia na Gymnáziu v Levoči,
 • 1982 - ukončenie vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach, študijný odbor Pozemné stavby,
 • 1988 - ukončenie špecializovaného štúdia pedagogiky vysokej školy pre učiteľov „Vykonávania inžinierskych prác pomocou počítača, t.j. navrhovania - CAD a výroby - CAM“ na Ústave rozvoja vysokých škôl v Bratislave,
 • 1990 - ukončenie štúdia základov pedagogiky vysokej školy na FF UPJŠ Prešov,
 • 1994 - ukončenie externej vedeckej ašpirantúry vo vednom odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb na Stavebnej fakulte TU v Košiciach,
 • 1997 - ukončenie habilitačného konania na Stavebnej fakulte TU v Košiciach a udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent,
 • 1999 - ukončenie špecializovaného štúdia Súdneho inžinierstva odbor Stavebníctvo na ŽU v Žiline,
 • 2000 - ustanovenie za školiteľa vo vednom odbore 36-01-9 Teória a konštrukcie pozemných stavieb na SvF TU v Košiciach,
 • 2008 - ustanovenie za školiteľa vo vednom odbore 5.2.8 Stavebníctvo, študijný program Technológie a manažérstvo stavieb na SvF ŽU v Žiline.

Ostatné:

 • odborná spôsobilosť pre odbor : Projektovanie stavieb - pozemné stavby (od r. 1991),
 • súdny znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvia: pozemné stavby, stavebná fyzika, odhad hodnoty nehnuteľností (1991 - 2007),
 • autorizovaný stavebný inžinier (od r. 2005),
 • odborne spôsobilý inžinier pre energetickú certifikáciu: časť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (od r. 2008).

Výučba

  • od r. 2007 garant predmetov Vybrané state z konštrukcií budov, Poruchy a obnova budov, Poruchy a sanácie budov, Konštrukcie budov 5, Ateliérová tvorba 3.

Profesijné záujmy

 • rád ľúštim krížovky

Linky

Vedeckovýskumná činnosť:

 • 1983 -1997 spoluriešiteľ na 1 úlohe štátneho základného výskumu, 3 úlohách inštitucionálneho charakteru a 1 vedeckotechnického projektu,
 • 1998 - 2000 zástupca vedúceho grantového projektu VEGA 1/5021/98 Energetická efektívnosť veľkopriestorových halových objektov,
 • v r. 1999 zodpovedný riešiteľ podetapy E 02.1 – Hodnotenie spotreby energie na základe merania podľa STN 730550 v závislosti na konštrukčnom a objemovom riešení vybraných reprezentantov školských a administratívnych budov rôznej materiálovej bázy obvodového plášťa. Návrh technického riešenia znižovania spotreby energie. VTP 0402840505/1999-Z-3 „Technické a ekonomické aspekty znižovania spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu“,
 • v r. 1999 zodpovedný riešiteľ podetapy E 01.2 – Rozbor technického riešenia v závislosti na čase realizácie a konštrukčnom riešení. Analýza energetickej náročnosti účelovo rôznych budov občianskej výstavby a možnosti znižovania spotreby energie. VTP 0402840505/1999-Z-3 „Technické a ekonomické aspekty znižovania spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu“,
 • 2002 - 2004 zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA 1/9021/02 Simulácie energií veľkopriestorových halových objektov,
 • 2002 - 2005 lokálny koordinátor: The Fifth Framework Nr. G1RT-CT-2001-05038 Performance Based Building,
 • 2002 - 2004 zodpovedný riešiteľ podetapy: Projekt Agentúry na podporu vedy a techniky APVT-99-021502 Tepelné mosty v obalových konštrukciách budov pozemných stavieb - časť nebytové budovy.
 • 2005 - 2007 zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA č. 1/2468/05 - Teoretická a experimentálna analýza nízkoenergetických a nízkoentropických budov.
 • 2008 - 2010 zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA č. 1/0828/08 - Teoreticko-experimentálna analýza transportu tepla a vlhkosti pri tvorbe obalových konštrukcií nízkoenergetických budov.
 • 2009 - 2011 projektový manažér - Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013: Vzájemná spolupráce univerzit v oblasti navrhování a posuzování dřevěných konstrukcí mezi VŠB-TU v Ostravě a ŽU v Žiline, kód OPSRCR/2008/01.
 • 2010 - 2012 odborný riešiteľ projektu „Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo“, ITMS projektu 26220120031, aktivita 2.2 Zlepšovanie podmienok účasti na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.
 • od r. 2011 člen výzkumné skupiny (zahraniční): Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostrave, projekt ERDF CZ.1.07/2.3.00/20.0013.
 • od r. 2012 člen riešiteľského kolektívu projektu: Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov. Operačný program Vzdelávanie, ITMS 26110230060.
 • Od r. 2013 člen riešiteľského kolektívu projektu: Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky, OPV-2011/1.2/03-SORO.

Publikačná činnosť

Knižné publikácie
a) Monografie
 1. Kolektiv autorů: Dřevostavby a dřevěné konstrukce I. a II. díl. (ĎURICA, P.: 1. diel, autor podkapitoly 4.1, podkapitoly 5.2 a kapitoly 7). 4,71 AH (3,29 AH textu, 18 tab. a 35 obr.) Brno: CERM - akademické nakladatelství, 2010, s. 309. ISBN 978-80-7204-732-1. BAA
 2. ĎURICA, P.: Poruchy budov - diagnostika a sanácia. Žilina: EDIS ŽU v Žiline, 2012. 240 s., 17,76 AH. ISBN 978-80-554-0561-2. AAB
 3. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P.: Prenosové parametre vody vo vybraných stavebných materiáloch. Košice: TU, SvF 2013, 1. vyd.,141 s., 1,1 AH, ISBN 978-80-553-1493-8. ABD
b) Učebnice
 1. STERNOVÁ, Z. a kol.: Atlas tepelných mostov. ĎURICA, P.: kap. 3.2, 4.2, 4.3 - nebytové budovy, 5.2, 5.4 - nebytové budovy. 3,19 AH, Bratislava: Jaga group, 2006. 287 s. ISBN 80-8076-034-9. ACB
 2. 2. STERNOVÁ, Z. a kol.: Zatepľovacie systémy obvodových plášťov budov. Ďurica, P.: Kapitola 3.2 Obvodové plášte priemyselných budov a hál, 1,02 AH. Bratislava: Eurostav, 2002. s.178. ISBN 80-968183-5-X, EAN 9788096818358. ACD
 3. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. - STERNOVÁ, Z. - KOLESÁR, R.: Konštrukcie šikmých striech. Kapitola 3.3 Stavebnotechnický prieskum, diagnostika porúch šikných striech. 1,24 AH. Bratislava: Eurostav, 2003. s. 101-112. ISBN 80-968183-7-6, EAN 9788096818372. ACD
Skriptá a učebné texty
 1. ĎURICA, P. (0,5) - VERTAĽ, M.: Vybrané state z konštrukcií budov - Bytová výstavba do roku 1970. Skriptá, Žilina: EDIS ŽU v Žiline, 2012, 146 str., CD formát, ISBN 978-80-554-0588-9, 12,36 AH. BCI
 2. ĎURICA, P. (0,7) - PONECHAL, R.: Poruchy a sanácie budov 1. Diel - Obvodové plášte. Skriptá, Žilina: EDIS ŽU v Žiline, 2012, 148 str., CD formát, ISBN 978-80-554-0609-1, 12,40 AH. BCI
 3. JUHÁS a kol.: Úvod do stavebného inžinierstva. Ďurica,P.: Kapitola 4 - Rozvoj a uplatňovanie priemyselných stavieb, TU v Košiciach - Stavebná fakulta, 2003. ISBN 80-7099-949-7, s. 70-92, 2,15 AH. BCK
 4. ĎURICA, P.: Tepelná ochrana budov. Učebné texty pre pilotný kurz "Manažér budov", SvF TU V Košiciach, 11/2005, 1,18 AH. BCK
 5. PETRÁŠ, D. a kol. Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov. Energetický audit a energetická certifikácia budov - Prípadové štúdie. Učebný text STU Bratislava a ENSI AS, 2009, ISBN 978-80-227-3108-9. ĎURICA, P.: Energy performance of appartment house, 1,344 AH. BCK
Vedecké články v recenzovaných časopisoch
a) domáce
 1. ĎURICA, P.: Analýza teplotných parametrov ako určujúcich činiteľov tepelnej pohody vnútorného prostredia. In: Stavebnícky časopis. roč. 40, č. 5, 1992, s. 313-326. ADF
 2. KATUNSKÝ, D. a kol. (0,2): Experimentálne overovanie aerodynamických vlastností styku plochej strechy s obvodovou stenou a atikou. In: Inžinierske stavby. ISSN 1335 - 0846, roč. 41, č. 1, 1993, s. 29-34. ADF
 3. ĎURICA, P. (0,5) - KATUNSKÝ, D.: Ekologické hľadiská tvorby a užívania obytných podkroví. In: Eurostav. ISSN 1335 - 1249, roč. 4, č. 6, 1998, s. 35-37. ADF
 4. ĎURICA, P. (0,6) - CÁKOCI, D.: Možnosti energetických úspor bytového domu pri jeho obnove. In: Stavebné hmoty. ISSN 1336-6041, roč. 1, č. 4/2005, s. 6-8 (príspevok vedeckého charakteru - recenzovaný). ADF
 5. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Stanovenie retenčnej krivky pre troskopemzobetón, In: Stavebné hmoty, ročník 4, č. 4/2008, ISSN 1336-6041, s. 6-9 (príspevok vedeckého charakteru - recenzovaný). ADF
 6. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Analýza vlhkostného správania sa vybraných druhov pórobetónu - retenčná krivka. In: Stavebné a environmentálne inžinierstvo, ročník 5, č. 2/2009, ISSN 1336-5835, EV 3293/09, s. 116-124. ADF
 7. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Kvantifikácia vody v pórobetónovej obvodovej stene pred a po zateplení. In: Správa budov, ročník V, č. 3/2011, ISSN 1337-6233, s. 32-34. (príspevok vedeckého charakteru - recenzovaný). ADF
 8. ĎURICA, P. (0,5) - VERTAĽ, M. -: Verification of the Water Transport Parameter - Moisture Storage Function of Autoclaved Aerated Concrete - Approximately Calculated from a Small Set of Measured Characteristic Values. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, vol. 13, 4/2011, EV 3672/09, ISSN 1335-4205, p. 92-97. Časopis je akreditovaný v databáze Scopus. ADF
 9. ĎURICA, P. (0,33) - BAĎUROVÁ, S. (0,33) - PONECHAL, R. (0,33): Energy and Environmental Evaluationof the Selected Wooden Family Houses In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, vol. 15, 1/2013, EV 3672/09, ISSN 1335-4205, p. 88-95. Časopis je akreditovaný v databáze Scopus . ADF
b) zahraničné
 1. ĎURICA, P.: Uplatnenie zatepľovania nebytových budov. In: Tepelná ochrana budov. ISSN 1213-0907, Praha 2/2003, s. 15-18. ADE
 2. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Bestimmung von Feuchtetechnischen Materialparametern ausgewählter Baumaterialien für die rechnerische Bewertung von Baukonstruktionen unter den Bedingungen in der Slowakei. In: Bauphysik. 31, Jahrgang, December 2009, Heft 6, ISSN 0171-5445, A 1879, p. 386-392. Časopis je od roku 2007 akreditovaný v „Institute for Scientific Information“ ISI a Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST. Digital object identifier (DOI) 10.1002/bapi.200910050. ADD
 3. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Analýza vlhkostného režimu pórobetónovej obvodovej steny. In: Fasády. ISSN: 1214-4592, Ostrava roč. 9, 04/2011, s. 44-46. ADE
 4. ĎURICA, P. (0,33) - BAĎUROVÁ, S. (0,33) - PONECHAL, R. (0,33): Energy and Environmental Evaluation of the Wooden House. In: Czasopismo techniczne B, Budownictvo 2-B/2012 Issue 3 Year 109, Politechnika Krakow, 2012, ISSN 0011-4561, ISSN 1987-628X, p. 73-81. ADE
 5. ĎURICA, P. (0,5) - BAĎUROVÁ, S.: Theoretical, experimental and real energy requirements assesment of wooden houses. In: International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. Vol. 3, No. 2 June 2012. ISSN 2093-761X print/ISSN 2093-7628 on line, Taylor & Francis, http://dx.doi.org /10.1080/2093761X.2012.696325, p. 133-139. ADE
Vedecké články v recenzovaných zborníkoch
a) domáce
 1. ĎURICA, P.: Teplotné parametre vo vzťahu k tepelnej pohode vnútorného prostredia. In: Zborník z V.vedeckej konferencie SvF TU Košice. 1992, s. 113-120.

 2. ĎURICA, P. (0,5) - KATUNSKÝ, D.: Hodnotenie neustáleného teplotného stavu šikmých striech v reálnych podmnienkach. In: Zborník z V. vedeckej konferencie SvF TU Košice. 1992, s. 86-91.

 3. ĎURICA, P.: Living Garrets from the Hygrothermal Microclimate Point of View. In: Proc. of International Conference: Indoor Air Quality in Central and Eastern Europe. Štrbské Pleso, Slovakia, 1992, p. 279-283.

 4. ĎURICA, P.: Hodnotenie ustáleného teplotného stavu šikmých obalových konštrukcií v reálnych podmienkach. In: Zb. z konferencie: Minimalizácia energetickej náročnosti budov, Košice - Herľany. 1994, s. 319-324.

 5. ĎURICA,P. (0,33) - KATUNSKÝ, D. - MIKULÁŠ, M.: Stanovenie spotreby energie vybraného zatepleného panelového objektu na základe výpočtov a testovacích meraní. In: Zb. z konferencie: Minimalizácia energetickej náročnosti budov. Košice - Herľany, 1994, s. 290-299.

 6. ĎURICA, P.: Possibilities of Saving Energy in Living Spaces. In: Proc. of International Conference: Indoor Climate of Building - Health and Comfort vs Energy Conservation. Štrbské Pleso, Slovakia, 1995, p. 301-307.

 7. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. (0,33) - VAŠKOVIČOVÁ, A.: Thermal Comfort Conditions in Living Attics. In: Proc. of International Conference: Indoor Climate of Building - Health and Comfort vs Energy Conservation. Štrbské Pleso, Slovakia, 1995, p. 308- 316.

 8. ĎURICA, P.: Analýza tepelno-energetickej bilancie halových objektov. In : Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou: Budova a energia 2. SvF TU v Košiciach, 1997, s. 63-69.

 9. PEREČINSKÝ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Tepelnotechnická analýza rekuperačnej strechy. In: Zb. prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou: Budova a energia 2. SvF TU v Košiciach, 1997, s. 289-296.

 10. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. (0,33) - VAŠKOVIČOVÁ, A.: Thermal Comfort in Living Attic Space. In: Proc. of International Cenference: Environmentálne inžinierstvo. SvF TU v Košiciach, 1997, ISBN 80-7099-279-4, p. 46-50.

 11. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. (0,5): Rekonštrukcie halových objektov z aspektu znižovania energetickej náročnosti a tvorby vnútornej klímy. In: Zb. vedeckých prác „60. Výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave“. Sekcia Architektúra a pozemné stavby, 1998, ISBN 80-227-1132-2, s. 79-84.

 12. ĎURICA, P.: Energy Simulation of the Large Industrial Hall. In: Proc. of International Conference: Indoor Climate of Buildings ´98, Štrbské Pleso, Slovakia, 1998, p. 417-422.

 13. ĎURICA, P. (0,33) - HAVRILOVÁ, V. - HIRČKO, J.: Tepelnoenergetická bilancia unifikovanej základnej školy. In: Zb. z konferencie s medzinárodnou účasťou: Budova a energia 3. Herľany, 1999, ISBN 80-7099-437-1, s. 173-178.

 14. ĎURICA, P. (0,33) - HIRČKO, J. - KATUNSKÝ, D.: Rekonštrukcia výrobnej haly z energetického hľadiska. In: Zb. z konferencie s medzinárodnou účasťou: Budova a energia 3. Herľany, 1999, ISBN 80-7099-437-1, s. 279-284.

 15. ĎURICA, P.: Energy Efficiency of the Selected Industrial Halls. In: Proc. of International Conference as a Concomittant Action of the 20-th International Building Construction Fair CONECO ´99: Thermal protection of Buildings - Theory and Practice. Bratislava, 1999, ISBN 80-85330-59-8, p. 233-238.

 16. KATUNSKÝ,D. - ĎURICA, P. (0,5): The Effects of Building Construction Failures on its Quality. In: Proc. of International Conference: Quality and Reliability in Building Industry. Levoča, SR, 1999, ISBN 80-7099-436-3, p. 347-452.

 17. ĎURICA, P.: Defect Analyses of Overall Constructions in Term of their Effect to Lifetime of Residential Buildings. In: Proc. of Int. Conf. „Quality and Reliability in Building Industry“. ISBN 80-7099-707-9, Levoča 2001, p. 128-133.

 18. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P. (0,5): Vplyv sklených systémov na energetickú bilanciu budov. In: Zb. z ved. konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia IV. Podbanské, september 2001, ISBN 80-7099-694-3, s. 13-18.

 19. MERJAVÁ, V. - ĎURICA, P. (0,5): Analýza vplyvu vybraných faktorov na energetickú bilanciu výrobného halového objektu. In: Zb. z ved. konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia IV. Podbanské, september 2001, ISBN 80-7099-694-3, s. 141-144.

 20. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P. (0,1): Analýza sklených systémov vo vzťahu k nízkoenergetickým budovám. In: Zborník zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia SvF a 50. výročia založenia TU v Košiciach. Sekcia 7: Konštrukcie v architektúre, máj 2002, ISBN 80-7099-813-X, s. 11-16.

 21. ĎURICA, P.: Industrial Halls. In.: 5th International Conference „Energy Sector on the Move“. CD-version, 5. session - Energy Efficiency of Buildings, Banská Bystrica, Slovakia, 10. - 12. 9. 2002.

 22. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P. (0,5): Prehľad výpočtových postupov pre stanovenie tepelnotechnických charakteristík sklených systémov. In: Zb. z ved. konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia V“. 2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, s. 13-16.

 23. ĎURICA, P. (0,3) - SLIVKOVÁ, A. - BAGOŇA, M.: Energetická bilancia objektov na báze dreva. In: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia V“. 2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, s. 59-62.

 24. ĎURICA, P. (0,5) - BAGOŇA, M.: Vlhkostné problémy pri výmene okenných konštrukcií. In: 10. Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2003 – Prevencia a sanácia budov. 2003, Štrbské Pleso, ISBN 80-233-0484-4, s. 167-170.

 25. ĎURICA, P. (0,33) - ĎURICA, T. - TERPÁKOVÁ, E.: Vlhkostné problémy historickej budovy divadla. In: Zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť“. 2003, Košice, ISBN 80-232-0212-X, s. 155-160.

 26. ĎURICA, P.: Uplatnenie zatepľovania nebytových budov. In: Zborník z konferencie „Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Zatepľovanie obvodových plášťov“. 2003, Bratislava, ISBN 80-233-0483-6, s. 60-66.

 27. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P. (0,5): Prehľad výpočtových postupov pre stanovenie tepelnotechnických charakteristík okenných systémov. In: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia V“. 2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, s. 13-16.

 28. ĎURICA, P. (0,33) - CÁKOCI, D. - MERJAVÁ, V.: Hodnotenie fyzického stavu objektov základných škôl. In.: Zborník zo VI. konferencie so zahraničnou účasťou Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Stavebná fakulta TU Košice, 24.-26.11.2004, Tatranská Lomnica, ISBN 80-232-0230-8, s. 43-46.

 29. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P. (0,1): Faktory vplývajúce na zlepšenie tepelnotechnických parametrov okenných konštrukcií. In: 12. mezinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2005, Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov“. Intenziva Bratislava, 4/2004, ISBN 80-232-0245-6, s. 169-170.

 30. ĎURICA, P. (0,5) - MERJAVÁ, V. - CÁKOCI, D.: Diagnostika fyzického stavu objektov základných škôl a možnosti ich obnovy. In: Stavebnícka ročenka 2005, Bratislava: Jaga group, 2004, ISBN 80-8076-003-9, S.178-181.

 31. ĎURICA, P. (0,25) - CÁKOCI, D. - MERJAVÁ, V. - VERTAĽ, M.: Výsledky diagnostikácie a tepelnoenergetického posúdenia školských budov. In: 12. mezinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2005, Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov“. Intenziva Bratislava, 4/2004, ISBN 80-232-0245-6, s. 196-199.

 32. ĎURICA, P. (0,4) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Obvodové konštrukcie nízkoenergetických budov pre podmienky Slovenska. In: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia 6“. 2005, Podbanské, ISBN 80-8073-353-8, s. 201-204.

 33. ĎURICA, P. (0,4) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Low energy buildings. In: Proc. of the Internacional Conference „Quality and Reliability in Building Industry. October 2006, Levoča, Slovakia. ISBN 80-8073-594-8. p. 105-110.

 34. ĎURICA, P. (0,4) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Current State and Renovation Options for the Residential Buildings in Eastern Slovakia. In: Proc. of the 2nd Visegrad Internacional Engineering Conference “ Renovation of User and Energy Qualities of Buildings“. Slovak Chamber of Civil Engineers. Topoľčianky, Slovakia. October 2006, ISBN 1336-6327, p. 44 - 46.

 35. ĎURICA, P. (0,4) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Tepelná ochrana budov unifikovaných skeletových konštrukčných sústav. In: Tepelná ochrana budov 2007 : Tepelnotechnické riešenie základ energetickej hospodárnosti budov: 14. medzinárodná konferencia, 10.-11. máj 2007 Vysoké Tatry : Zborník prednášok. [S.l.] : VKC Intenzíva, 2007. 4 s. ISBN 978-80-969243-5-6.

 36. ĎURICA, P. (0,5) - VERTAĽ, M.: Energetická certifikácia budov - príklady hodnotenia. In: Železničné pozemné stavby 2007, medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry – Tatranské Zruby, 2007, s. 39-45. ISBN 978-80-968847-7-3.

 37. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,4): Využitie tepelno-vlhkostných analýz pre hodnotenie obvodových konštrukcií budov - vlhkostná funkcia. In: Budova a energia 7, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Podbanské december 2007, s. 69-72. ISBN 978-80-8073-960-7.

 38. ĎURICA, P. (0,5) - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnická analýza vybraných obvodových stien drevodomov. In: Drevostavby, konferencia s medzinárodnou účasťou. Terchová, 19. - 20. september 2007: Zborník na CD. ISBN 978-80-969-774-9-8, EAN 9788080737894. 6s.

 39. ĎURICA, P. (0,33) - VERTAĽ, M. - CÁKOCI, D.: Obnova školských budov, Technológie opráv a údržby stavieb, 2. medzinárodná konferencia, 14.-15. 2. 2008, Žilina, zborník prednášok, ISBN 978-80-969681-6-9, s. 92-97.

 40. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Využitie tepelno-vlhkostných analýz pre hodnotenie obvodových konštrukcií budov - vlhkostná funkcia, Technológie opráv a údržby stavieb, 2. medzinárodná konferencia, 14.-15. 2. 2008, Žilina, zborník prednášok, ISBN 978-80-969681-6-9, s. 83-86.

 41. ĎURICA, P. (0,4) - VERTAĽ, M. - CÁKOCI, D.: Obnova školských budov z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby, Budovy a prostredie 2008 - Trvalo udržateľná výstavba, 11. 11. 2008, Bratislava, zborník z medzinárodnej konferencie, ISBN 78-80-227-2981-9, s. 73-76. AFB

 42. ĎURICA, P. (0,5) - VERTAĽ, M.: Energetické hodnotenie budov, Železničné pozemné stavby 2008, medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008, ISBN 978-80-968847-8-0, s. 119-124.

 43. ĎURICA, P. - JANDAČKA, J. (0,5): Výsledky energetického hodnotenia bytového domu pri rôznych spôsoboch vykurovania, In: Tepelná ochrana budov - Nízkoenergetické budovy, 15. medzinárodná konferencia. 20.-21. 5. 2009, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, zborník prednášok, ISBN 978-80-969158-5-9, s. 120-123.

 44. ĎURICA, P. (0,4) - CANGÁR, M. - RYBÁRIK, J. - SLOVÁKOVÁ, E.: Termovízna diagnostika drevodomu. In: Drevostavby, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10.-11. 6. 2009, Oščadnica, zborník prednášok, ISBN 978-80-970171-0-1, str. 216-219.

 45. ĎURICA, P. (0,4) - ŠTAFFENOVÁ, D. - RYBÁRIK, J. - CANGÁR, M.: Hodnotenie energetickej hospodárnosti rodinného domu na báze dreva. In: Drevostavby, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10.-11. 6. 2009, Oščadnica, zborník prednášok, ISBN 978-80-970171-0-1, str. 220-224.

 46. ĎURICA, P. (0,4) - RYBÁRIK, J. - CANGÁR, M.: Tepelnoenergetické hodnotenie rodinného domu na báze dreva, 33. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, zborník z medzinárodnej konferencie - CD verzia, ISBN 978-80-227-3182-9, Štrbské pleso, 9.-11.9.2009, s. 121-124. AFB

 47. ĎURICA, P. (0,4) - BAĎUROVÁ, S. - RYBÁRIK, J. - ŠTAFFENOVÁ, D.: Tepelnoenergetické hodnotenie drevodomu v prevádzkových podmienkach. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Drevostavby, 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, s. 19-24.

 48. KORENKOVÁ, R. - BAĎUROVÁ, S. - ĎURICA, P. (0,3): Termografická analýza detailov drevodomu. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Drevostavby, 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, s. 43-48.

 49. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Numerical Analysis of Moisture Performance of Selected Types of Porous Concrete Building Claddings. Proc. of XIX-th Polish-Russian-Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, University of Žilina, 13.9 - 14.9. 2010, ISBN 978-5-93093-763-3, p. 277-282.

 50. ĎURICA, P. (0,4) - BAĎUROVÁ, S. - KORENKOVÁ, R., RYBÁRIK, J.: Prevádzkové energetické hodnotenie rodinného domu na báze dreva. 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3, str. 89-94.

 51. ĎURICA, P. (0,5)- BAĎUROVÁ, S.: Wooden House Assesment with Regard to Sustainable Development. Proc. of XX Polish-Russian-Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, University of Žilina, Warszawa - Wroclaw, 5.9 - 10.9. 2011, ISBN 978-80-970248-6-4, p. 343-348.

 52. ĎURICA, P.: Poruchy budov spôsobené mimoriadnymi účinkami. In: Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov - zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 13.-14. apríl 2011, Podbanské, Vysoké Tatry, SR, ISBN 978-80-553-0651-3, s. 101-106.

 53. ĎURICA, P. (0,4) - BAĎUROVÁ, S.- KORENKOVÁ, R.- RYBÁRIK, J.: Teoretické a prevádzkové energetické hodnotenie drevodomu. In: Tepelná ochrana budov, Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy - 16. medzinárodná konferencia, 5.-6. máj 2011, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, SR, ISBN 978-80-970595-4-5, s. 178-182.

 54. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Teoretická analýza tepelnovlhkostných parametrov obvodových plášťov na báze pórovitých materiálov po zateplení. In: Tepelná ochrana budov 2011 - Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy - 16. medzinárodná konferencia, 5.-6. máj 2011, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, SR, ISBN 978-80-970595-4-5, s. 120-123.

 55. Ďurica, P. (0,4) - RYBÁRIK, J. - BAĎUROVÁ, S.- CANGÁR, M.: Experimentálne merania obalových konštrukcií v Laboratórnom centre KPSU SvF v Žiline. In: Drevostavby - IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.-3.6.2011, Terchová, SR, ISBN 978-80-970171-9-4, s. 173-178.

 56. BAĎUROVÁ, S. - ĎURICA, P. (0,5): Tepelnoenergetické a enviromentálne hodnotenie pasívneho drevodomu. In: Tepelná ochrana budov 2013 - Energetická hospodárnosť budov - Výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020, 16.-17. máj 2013, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, SR, ISBN 978-80-89627-02-8-5, s. 190-193. BEF

 57. ĎURINÍKOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Vyhodnotenie teplotných parametrov vybraných okenných konštrukcií v ročnom chode. In: Tepelná ochrana budov 2013 - Energetická hospodárnosť budov - Výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020, 16.-17. máj 2013, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, SR, ISBN 978-80-89627-02-8-5, s. 81-84. BEF

 58. ŠTÚŇOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Ekologicky prijateľná a ekonomicky efektívna budova. In: Tepelná ochrana budov 2013 - Energetická hospodárnosť budov - Výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020, 16.-17. máj 2013, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, SR, ISBN 978-80-89627-02-8-5, s. 143-146. BEF

 59. ĎURINÍKOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): The evaluation of temperature parameters in selected windows during the whole year. In: Proc. of XXII TRANSCOM 2013,. University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, 24-26 June 2013, ISBN 978-80-554-0696-1, p. 71-76. AFD

 60. ŠTÚŇOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): The course of temperatures in construction of lightweight external wall in stationary conditions of the internal environment and the actual conditions of outdoor climate. In: Proc. of XXII TRANSCOM 2013,. University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, 24-26 June 2013, ISBN 978-80-554-0696-1, p. 319-324. AFD

 61. ĎURINÍKOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): The evaluation of the temperature parameters in selected windows structures during diferent seasons. In: Proc. of XXII Polish-Russian-Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, University of Žilina, 09-13. 9. 2013, ISBN 978-5-93093-986-6, p. 243-250. AFD

 62. ŠTÚŇOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): The course of temperatures in construction of lightweight external wall in stationary conditions of the internal environment and the actual conditions of outdoor climate. In: Proc. of XXII Polish-Russian-Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”, University of Žilina, 09-13. 9. 2013, ISBN 978-5-93093-986-6, p. 367-374. AFD

 63. ĎURICA, P. (0,34) - ĎURINÍKOVÁ, M. - ŠTÚŇOVÁ, M.: Long time testing of temperature parameters in selected lightweight wooden walls and windows. In: enviBUILD 2013 International conference proceedings, Slovak University of technology Bratislava, 17. 10. 2013, ISBN 978-80-227-4070-8, CD-ROM, p. 359-364. AFD

 64. ĎURICA, P. (0,30) - ŠTÚŇOVÁ, M. - PONECHAL, R. - CANGÁR, M.: Long Time Testing of Temperature Parameters of Wooden Lightweight External Walls In: Advanced Materials Research, Volume: Advanced Building Construction and Materials 2013, Kočovce - eBooks, Trans Tech Publication Inc., Material Science&Engineering, http://www.ttp.net/978-3-03785-950-6/2.html, ISBN-13: 978-3-03785-950-6, p. 77-80. AFD.

 65. ĎURICA, P. (0,30) - ĎURINÍKOVÁ, M. - RYBÁRIK, J. - ŠTAFFENOVÁ, D.: Long Time Testing of Temperature Parameters in Selected Windows. In: Advanced Materials Research, Volume: Advanced Building Construction and Materials 2013, Kočovce - eBooks, Trans Tech Publication Inc., Material Science&Engineering, http://www.ttp.net/978-3-03785-950-6/2.html, ISBN-13: 978-3-03785-950-6, p. 81-84. AFD

 66. ĎURICA, P.: Energetická certifikácia budov - poznatky a skúsenosti. In: Železničné pozemné stavby 2013, medzinárodná konferencia, Strečno, 2013, CD-ROM, ISBN 978-80-554-0797-5, s. 5.

b) zahraničné
 1. ĎURICA, P.: Analysis of Thermal Properties Determinated Factors of Indoor Thermal Comfort. In: Proc. of International Conference: Indoor Air Quality Problems - From Science to Practice. Waršava, Poland, 1993, ISBN 83-901146-0-7, p. 197-201.

 2. ĎURICA, P.: Analysis of the Hygrothermal Microclimate Conditions in the Living Garrets. In: Proc. of International Conference: Indoor Air Quality and Climate in Central and Eastern Europe. Cluj - Napoca, Romania,1993, p. 148-151.

 3. ĎURICA, P.: Thermo-physical Properties of the Peripheral Wall in Living Garrets. In: Proc. of Conference: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie. Krakow - Mogilany, Poland, 1993, p. 75-82.

 4. MIKULÁŠ, M. - ĎURICA, P. (0,33) - KATUNSKÝ, D.: The Evaluation of Thermal Properties of Composed Peripheral Wall in Temporary Climate Season by Test Measurement. In: Proc. of Conference: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie. Krakow - Mogilany, Poland, 1993, p. 67-73.

 5. ĎURICA, P.: Thermo-Technical Calculations of the Problematic Details on post-insu-lated Buildings. In: Proc. of II. Konferencja naukowo-techniczna Problemy projektowania, relizacji i eksploatacji budynkow o niskim zapotrzebowaniu na energie. Krakow, Poland, 1994, p. 143-150.

 6. MIKULÁŠ, M. - ĎURICA, P. (0,33) - KATUNSKÝ, D.: Experimentálne vyhodnotenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií panelových bytových objektov B-70 po zateplení. In: Proc. of VI. Wroclawska konferencja naukowo-techniczna PZITB: Problemy remontowe w budownictwie ogolnym. Wroclaw - Sklarska Poreba, 1994, p. 349-358.

 7. ĎURICA, P.: Heat Transfer Through Slanting Cover Peripheral Wall. In: Proc. of XL Konferencja naukowa komitetu inžinierii ladovej i wodnej PAN i komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa - Fyzika budowli". Rzeszow- Krynica - Warszawa, Poland, 1994, ISBN 83-86705-21-3, pp. 15-20.

 8. ĎURICA, P. (0,33) - KATUNSKÝ, D. - VAŠKOVIČOVÁ, A.: Evaluation of Indoor Air Quality in Living Atics in Summer Period. In: Konferencia Lodž, Poland, uverejnené september 1995, 6 strán.

 9. KATUNSKÝ, D. - VAŠKOVIČOVÁ, A. - ĎURICA, P. (0,33): Hodnotenie tepelnopohodových parametrov interiérov obytných podkroví v letnom období. In: IV. Naukowa konferencja Rzeszowsko-Lwowska: Problemy budownictwa i inźynierii środowiska. Rzeszow - Poland, 1995, p. 139-143.

 10. ĎURICA, P. (0,5) - KATUNSKÝ, D.: Experience from Post-Insulation Envelopes of Inhabitant Building Structures. In: Proc. of International Conference: User-oriented and Cost Effective Management, Maintenance and Modernization of Building Facilities. CIB W70 Symposium Helsinki ´96, Finland, 1996, ISSN 0356-9403, p. 531-534.

 11. ĎURICA, P.: Thermo-Energy Evaluation of the Selected Industrial Halls. In: Proc. of III. Konferencja naukowo-techniczna: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energie - ENERGODOM ´96. Krakow, Poland, 1996, ISBN 83-905067-7-7, p. 69-76.

 12. ĎURICA, P.: Energy Simulations of the Large Space Industrial Shop Floors. In: Proc. of IV. Polish research-technical conference: On the problems of designing, construction and use of low energy housing, Energodom ´98. Cracow, Poland, 1998, p. 99-104.

 13. ĎURICA, P. (0,5) - HAVRILOVÁ, V: Energy Efficiency of the Large Space Industrial Shop Floors. In: Zb. z XI. Mezinárodní vědecké konference, sekce č. 6 pozemní stavitelství. Brno, ČR, 1999, ISBN 80-214-1436-7, s. 105-108.

 14. ĎURICA, P. (0,5) - HAVRILOVÁ, V.: Possibility how to Reduce Consumption of Energy for Heating in Factory Hall. In: Proc. of 5th Polish Research-Technical Conference: On The Problems Of Designing, Construction And Use Of Low Energy Housing-Energodom '2000. Cracow-Zakopane, october 2000, p. 67-72.

 15. ĎURICA, P. at al. (0,4): Energy Efficiency of the Selected Commercional Building. In: Proc. of 5th Polish Research-Technical Conference: On The Problems Of Designing, Construction and Use Of Low Energy Housing-Energodom '2000. Cracow-Zakopane, october 2000, p. 73-78.

 16. ĎURICA, P. (0,5) - ĎURICA, T.: Constructional, Material and Heat-Technical Aspects Defects of Panel Block of Flats. In: Proc. of XX. Konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowlane". Szczecin - miedzyzdroje, Poland, 2001, ISBN 83-88764-30-6, Vol. 1, p. 159-166.

 17. ĎURICA, P. (0,2) - MERJAVÁ, V. - BAGOŇA, M.: Obnova administratívnej budovy s ľahkým obvodovým plášťom. In.: 4. mezinárodní konference „Tepelná ochrana budov 2002“. ISBN 80-85330-93-8, Praha 2002, s. 77-80.

 18. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. (0,5): Problémy strešných plášťov so skladanou krytinou z kovových materiálov. In: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Zastřešení budov. Brno 03/2003, ISBN 80-214-2328-5, s. 39-44.

 19. ĎURICA, P: :Udržateľná výstavba formou drevodomov. In: 11. mezinárodní konference „Tepelná ochrana budov 2004“. Contour s.r.o., Stavební fakulta ČVUT Praha a ČKAIT, 4/2004, s. 140-144.

 20. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,4): Moisture Transport through Porous Peripheral Walls. In: Proc. of the Internacional seminar ”Energodom 2006”. October 2006, Kraków, Poland. ISSN 0011-4561. p. II/629-634.

 21. ĎURICA, P. (0,4) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Obvodové steny nízkoenergetických budov z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby. In: 13. Medzinárodní konference ”Tepelná ochrana budov 2006”. Praha, duben 2006, s. 176-179.

 22. ĎURICA, P. (0,5) - VERTAĽ, M.: Transport vlhkosti pórovitými obvodovými stenami. In: 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, září 2006, Lednice, ISBN 80-214-3237-3. s. 38-42.

 23. ĎURICA, P.: Energetická certifikácia budov - poznatky a skúsenosti, In: XII mezinárodní vědecká konference FAST VUT Brno - sekce Pozemní stavby a architektura, 22. -22.04.2009 Brno, zborník prednášok, ISBN 978-80-7204-629-4, s. 25-28.

 24. ĎURICA, P. (0,4) - RYBÁRIK, J. - CANGÁR, M.: Trvalo udržateľná výstavba formou drevodomov. In: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva, vědecká konference s mezinárodí účastí, 11.-12. 11. 2009, Štramberk, Česká republika, sborník prací, ISBN 978-80-248-2096-5, s. 35-40.

 25. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Numerical Analysis of Moisture Performance of Selected Types of Building Panel Envelopes. In: Proc. of International Conference Central Europe toward Sustainable Building 2010 - CESB10, 30.6 - 2.7. 2010 Prague, ISBN 978-80-247-3624-2, p. 441-444. Registrované v databáze Web of Knowledge.

 26. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Numerical Analysis of Moisture Performance of Selected Types of Building Panel Envelopes. In: Proc. of International Conference Central Europe toward Sustainable Building 2010 - CESB10, CD version - full text, 30.6 - 2.7. 2010 Prague, ISBN 978-80-247-3633-4, p. 9.

 27. ĎURICA, P. (0,5) - BAĎUROVÁ, S.: Wooden house assessment with regard to sustainable development. In: Proceedings of Theoretical foundation of civil engineering, XX. Polish - Russian - Slovak seminar, Warszawa-Wrocław, 05.09.-10.09.2011, Poľsko, ISBN 978-80-970248-6-4, p. 343-348.

 28. BAĎUROVÁ, S. - ĎURICA, P. (0,4) - CANGÁR, M.: Environmentálne hodnotenie budovy s alternatívnym materiálovým riešením. In: Sborník prací k 35. vědecké konferenci ústavů a kateder pozemních staveb ČR a SR, 7.-9.9.2011, Telč, ČR, ISBN 978-80-01-04959-4, s. 135-140.

 29. ĎURICA, P. (0,5) - BAĎUROVÁ, S.: Energy and Environmental Evaluation of the Real Wooden Family House. In.: Theoretical foundation of civil engineering : XXI Russian - Slovak - Polish Seminar : Moscow - Arkhangelsk, 3.07-6.07.2012. - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2012. ISBN 978-83-7814-021-4, p. 265-272.

 30. ĎURICA, P. (0,4) et al.: Residential Building Evaluation by Different Types of Heating Systems (Hodnotenie bytového domu pri rôznych spôsoboch vykurovania). In: Progress 2012: teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy, Ostrava 12.4.2012, sborník konference. - Ostrava: VŠB - TU, FAST, 2012, ISBN 978-80-248-2666-0, s. 6, CD-ROM mechanika.

 31. ĎURINÍKOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Porovnanie teplotných parametrov plastových okenných konštrukcií s rôznymi tepelnotechnickými vlastnosťami a vhodnosť ich použitia do priestorov so zvýšeným pohybom osôb. In: Progress 2013: teplo, tepelná energetika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, Ostrava 11-12.4.2013, sborník konference. - Ostrava: VŠB - TU, FAST, 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, s. 6, CD-ROM mechanika. BEE

 32. ŠTÚŇOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5) : Priebeh teplôt v konštrukcii ľahkej obvodovej steny v stacionárnych podmienkach vnútorného prostredia a skutočných podmienkach vonkajšej klímy. In: Progress 2013: teplo, tepelná energetika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, Ostrava 11-12.4.2013, sborník konference. - Ostrava: VŠB - TU, FAST, 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, s. 6, CD-ROM mechanika. BEE

 33. ĎURICA, P. (0,5) - BAĎUROVÁ, S.: Wooden houses compared with alternative material version. In: Proc. of International Conference Central Europe toward Sustainable Building 2013 - CESB13, 30.6 - 2.7. 2010 Prague, ISBN 978-80-247-5015-6, p. 305-308. AFC

 34. PONECHAL, R. - CANGÁR, M. - ĎURICA, P. (0,33) : Porovnanie administratívnej budovy v rôznych úrovniach tepelnej ochrany. In: 37. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství Ostrava 2013, 3.-6.9.2013, Ostrava, ISBN 978-80-248-33127-5, s. 83-86. AFC

 35. BAĎUROVÁ, S. - ĎURICA, P. (0,40) - ČASNOCHA, P. : Environmental and energy performance evaluation of wooden buildings and their comparison with constructions from different materials. In: Proc. of 2nd Central European Symposium of Building Physics - CESBP 2013, 9.- 11.9. 2013 Vienna, ISBN 978-3-85437-321-6, p. 855-862. AFC

 36. JANÍKOVÁ, M. - ĎURICA, P. (0,5): Okenné konštrukcie a ich porovnanie z hľadiska teplotných parametrov počas vybraných období v roku. In: Structura Stavební trendy 2013 3. ročník mezinárodní stavební konference, Ostrava 7-8.11.2013, sborník konference. Ostrava: VŠB - TU, FAST, 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, s. 98-103, CD-ROM a tlačená verzia. BEE

 37. ĎURICA, P. (0,34) - ŠTÚŇOVÁ, M. - Ponechal, R.: Dlhodobé testovanie tepelnotechnických parametrov ľahkej obvodovej steny na báze dreva. In: Structura Stavební trendy 2013, 3. ročník mezinárodní stavební konference, Ostrava 7-8.11.2013, sborník konference. Ostrava: VŠB - TU, FAST, 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, s. 49-54, CD-ROM a tlačená verzia. BEE

Ohlasy a citácie na vedecké a odborné publikácie
a) Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
1. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P.: Bestimmung von Feuchtetechnischen Materialparametern ausgewählter Baumaterialien für die rechnerische Bewertung von Baukonstruktionen unter den Bedingungen in der Slowakei. Bauphysik. 31, Jahrgang, December 2009, Heft 6, ISSN 0171-5445, A 1879, 386-392. Časopis je od roku 2007 akreditovaný v „Institute for Scientific Information“ ISI a Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST.
 • VASKOVA, A., KORJENIC, A., KATUNSKY, D., at all: Experimental study of fair distribution and temperature stratification in passive houses with underfoor and ceiling board air heating systms. In: Bauphysik. 35, Jahrgang, August 2013, Heft 4, ISSN 0171-5445, A 1879, 386-392, WOK
 • KORJENIC, A., BEDNAR, T. Validation and evaluation of total energy use in office buildings: A case study. In: Automation in Construction. ISSN 0926-5805, 2012, vol. 23, s. 64-70. SCI
 • KATUNSKY, D., LOPUSNIAK, M.: Impact of shading structure on energy demand and on risk of summer overheating in a low energy buildings. In: 2nd International Conference on Advances in Energy Engineering (ICAEE). Bangkok Thailand, de. 27-28 2011. Book Series: Energy Procedia, Vol. 14, pg 1311-1316, 2012. WOK
b) Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
1. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P.: Faktory vplývajúce na zlepšenie tepelnotechnických parametrov okenných konštrukcií. In: Tepelná ochrana budov 2005 : Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov : Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie : Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, 14. - 15. apríl 2005. Bratislava : VKC Intenzíva, 2005. s. 169-170. ISBN 80-96243-1-1
 • ŠEVČÍKOVÁ, L. - KLÍMOVÁ, S.: Jak ovlivňuje zasklený balón tepelně technické a energetické vlastnosti budovy. In: JUNIORSTAV 2006. Brno, VUT 2006. P. 123-128. ISBN 80-214-3108-3.
 • KLÍMOVÁ, S. - ŠEVČÍKOVÁ, L. - ČUPROVÁ, D.: Vliv dodatečného zasklení balkónu nebo lodžie na energetickou bilanci budovy. In: Budova a energia 2005. Košice, TU SvF 2005. s. 191-194. ISBN 80-8073-353-8.

2. VERTAĽ, M. - ĎURICA, P.: Bestimmung von Feuchtetechnischen Materialparametern ausgewählter Baumaterialien für die rechnerische Bewertung von Baukonstruktionen unter den Bedingungen in der Slowakei. Bauphysik. 31, Jahrgang, December 2009, Heft 6, ISSN 0171-5445, A 1879, 386-392. Časopis je od roku 2007 akreditovaný v „Institute for Scientific Information“ ISI a Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST.

 • DROCHYTKA, R., ZACH, J.: Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA č. 1-2, červen 2010, WTA CZ Praha, ISSN 1213-7308, str. 20-22.
c) Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
1. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. - PAULO, D.: Tepelno-energetické hodnotenie vybraných priemyselných objektov. In : Zb. prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou: Budova a energia, SvF TU v Košiciach, 1995, ISBN 80-7099-250-6, s. 225- 231.
 • ŠALAMONOVÁ, M., MURÍN,V. : STN 06 0210 výpočet tepelných strát budov pri ústrednom vykurovaní - vývoj, súčasný stav a perspektívy. In : Zb. prednášok z konferencie: Súčasný stav európskych a slovenských technických noriem a ich aplikácia v stavebníctve, EXPO-EDUC Košice, 1998, ISBN 80-7099-355-3, s. 87-90.

2. ĎURICA, P.: Predikcia tepelných strát výrobných hál, In : Zb. prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou: Energetické a environmentálne problémy pri tvorbe a prevádzke budov“. FVT TU Košice - Bardejov, 1997, s. 100-103.

 • ŠALAMONOVÁ, M. - MURÍN,V.: STN 06 0210 výpočet tepelných strát budov pri ústrednom vykurovaní – vývoj, súčasný stav a perspektívy. In : Zb. prednášok z konferencie: Súčasný stav európskych a slovenských technických noriem a ich aplikácia v stavebníctve, EXPO-EDUC Košice, 1998, ISBN 80-7099-355-3, s. 87-90.

3. ĎURICA, P.: Analýza teplotných parametrov jako určujúcich činiteľov tepelnej pohody vnútorného prostredia. Stavebnícky časopis, roč. 40, č. 5, 1992, SR, s. 313- 326.

 • MURÍN, V., MURÍN, S.: Environmentálne, ekonomické a sociálne aspekty pri zmene vykurovania s vlastným zdrojom tepla. In.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Building and Energy 3“, ISBN 80-7099-437-1, SvF TU Košice, Herľany 8.-9.9.1999, s. 97-98.

4. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. : Činnosť katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF TU v Košiciach v oblasti strešných konštrukcií, In.: Informácie z prostredia CAD pre architektúru, interiér a desing, vydavateľstvo YUDINY, č. XI, 1999 , s. 20.

 • MIKULÁŠ, M.: Strešná krytina - súčasť systému strechy. Poveternostná korózna stanica. In.: Eurostav č. 1/2000, roč. 6, ISSN 1335-1249, s. 18-20.

5. ĎURICA, P. - HAVRILOVÁ, V: Rekonštrukcie priemyselných hál z aspektu znižovania energetickej náročnosti. In.: Zborník z konferencie „Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov“, sprievodná akcia výstavy PRO DOMO, Košice 14. 4. 1999, s. 21-26.

 • KATUNSKÁ, J.: Možnosti rekonštrukcie vybraného priemyselného halového objektu, In: Zb. z konferencie: Obnova objektov pozemných stavieb, Prodomo II.časť, Košice, apríl 2000, ISBN 80-232-0184-0, s. 64.

6. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. : Teplotné aspekty bývania v podkroví. In.: Staviteľstvo 11, november 1997, s. 26-27.

 • TÓTH, S: Tepelná pohoda podkrovných priestorov historického objektu v letnom období. In: Zb. z ved. konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia IV, Podbanské, september 2001, ISBN 80-7099-694-3, s. 257-260.
 • TÓTH, S.: Posúdenie strešnej nadstavby z hľadiska tepelnej stability v letnom období. In.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“, TU Košice - SvF, KKPS, DT ZSVTS, Podbanské 2002, ISBN 80-232-0206-5, s. 211-214.
 • VARGOVÁ, I.: Možnosti zabezpečenia tepelnej pohody v obytných podkroviach. In.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“, TU Košice - SvF, KKPS, DT ZSVTS, Podbanské 2002, ISBN 80-232-0206-5, s. 215-218.
 • TÓTH, S.: Analýza vplyvu ľahkých konštrukcií obytného podkrovia na tepelnú stabilitu v letnom období. In.: Zborník zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia SvF a 50. výročia založenia TU v Košiciach, sekcia 7: Konštrukcie v architektúre, máj 2002, ISBN 80-7099-813-X, s. 285-288.

7. ĎURICA, P. a kol.: VTP 0402840505/1999-Z-3 podetapa E 01.2 - Hodnotenie spotreby energie na základe merania podľa STN 730550 v závislosti na konštrukčnom a objemovom riešení vybraných reprezentantov školských a administratívnych budov rôznej materiálovej bázy obvodového plášťa. RV: 02-1-3.

 • STERNOVÁ a kol.: Vybrané pôvodné riešenia a zásady obnovy administratívnych budov. VVÚPS-NOVA Bratislava, MVaRR SR 2001, ISBN 80-88836-94-8, 110 s.

8. ĎURICA, P. a kol.: VTP 0402840505/1999-Z-3 podetapa E 01.2 - Rozbor technického riešenia v závislosti na čase realizácie a konštrukčnom riešení. Analýza energetickej náročnosti účelovo rôznych budov občianskej výstavby a možnosti znižovania spotreby energie (vrátane simulácie). RV: 01-2-3.

 • STERNOVÁ a kol.: Vybrané pôvodné riešenia a zásady obnovy administratívnych budov. VVÚPS-NOVA Bratislava, MVaRR SR 2001, ISBN 80-88836-94-8, 110 s.

9. ĎURICA, P. a kol.: VTP 0402840505/1999-Z-3 podetapa E 01.2 – Hodnotenie spotreby energie na základe merania podľa STN 730550 v závislosti na konštrukčnom a objemovom riešení vybraných reprezentantov školských a administratívnych budov rôznej materiálovej bázy obvodového plášťa. RV: 02-1-3.

 • STERNOVÁ a kol.: Katalóg pôvodného riešenia budov základných škôl. VVÚPS-NOVA Bratislava, MVaRR SR 2001, ISBN 80-88836-92-1, 229 s.

10. ĎURICA, P. a kol.: VTP 0402840505/1999-Z-3 podetapa E 01.2 - Hodnotenie spotreby energie na základe merania podľa STN 730550 v závislosti na konštrukčnom a objemovom riešení vybraných reprezentantov školských a administratívnych budov rôznej materiálovej bázy obvodového plášťa. Návrh technických riešení znižovania spotreby energie. RV: 02-1-3.

 • STERNOVÁ a kol.: Katalóg návrhu obnovy školských stavieb - Stavebné konštrukcie a technické zariadenie budovy. VVÚPS-NOVA Bratislava, MVaRR SR 2001, ISBN 80-88836-93-X, 118 s.

11. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Energetická efektívnosť veľkopriestorových halových objektov. In: Zborník príspevkov z 22. vedeckej konferencie katedier a ústavov KPS zo SR a ČR, Košice-Herľany september 1998.

 • VAŠKOVIČOVÁ, A.: Sanácie pórobetónových obvodových plášťov halových objektov. In: Zborník z konferencie „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech - 4“, marec 2003, Podbanské Vysoké Tatry, ISBN 80-232-0214-6 s. 210.

12. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Stavebno-technický prieskum podkrovných priestorov a diagnostika vnútornej klímy. In: Zborník Nadstavby obytných budov, DT ZSVTS Košice, 1998.

 • TÓTH, S. - TOMKO, M.: Analýza súčasného stavu poznatkov z oblasti navrhovania a hodnotenia podkrovných priestorov občianskych a obytných budov. In: ZNALECTVO 1-2/2003, ISSN 1335-809X, s. 39-48.

13. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P.: Vplyv sklených systémov na energetickú bilanciu budov. In: 4. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Budova a energia 4, 2001, Podbanské, str. 13-18, ISBN 80-7099-694-3.

 • ONDÁŠ, Š.: Vplyv filtrácie v budovách na spotrebu energie, Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou „Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť“, 1/2003, Košice, ISBN 80-232-0212-X, s. 87-92.

14. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P.: Analýza sklených systémov vo vzťahu k nízkoenergetickým budovám. In: VII. vedecká konferencia, Sekcia č.7: Konštrukcie v architektúre, 5/2002, Košice, ISBN 80-7099-813-X, str.11-16.

 • KATUNSKÝ, D. - LOPUŠNIAK, M. - ORAVEC, P.: Nízkoenergetická radová zástavba. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia“, september 2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, str. 145-148.
 • LOPUŠNIAK, M.: Evaluation of the summer overheating in the industrial buildings – Hodnotenie prehrievania vnútorného vzduchu v priemyselných budovách. In: CD príloha Sborník abstraktů 6. Odborné konference doktorského studia s medzinárodní účastí Juniorstav 2004. Brno, 2004, ISBN 80-214-2560-1.
 • ORAVEC, P.: Visual comfort in working environment – Vizuálna pohoda pracovného prostredia, CD príloha Sborník abstraktů 6. Odborné konference doktorského studia s medzinárodní účastí JUNIORSTAV 2004, únor 2004, Brno, ISBN 80-214-2560-1.

15. ĎURICA, P. - BAGOŇA, M.: Vlhkostné problémy pri výmene okenných konštrukcií. In: 10. Medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2003 – Prevencia a sanácia budov“, 4/2003, Štrbské Pleso, , ISBN 80-233-0484-4, s. 167-170.

 • ONDÁŠ, Š. - BULLOVÁ, I.: Energetické a hygienické hľadiská pri pôsobení filtrácie vzduchu v budovách Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia“, 9/2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, s. 223-226.

16. ĎURICA, P.: Energy Efficiency of the selected industrial halls. In: Thermal Protection of Buildings - Theory and Practice, 1999, Bratislava.

 • KATUNSKÝ, D.: Priemyselné halové objekty – Vývoj konštrukcií a funkčné požiadavky, september 2003, Košice, ISBN 80-8073-001-6.

17. STERNOVÁ, Z. a kol.: Zatepľovacie systémy obvodových plášťov budov. ĎURICA, P.: Kapitola 3.2 Obvodové plášte priemyselných budov a hál, 1,02 AH, In: Eurostav Bratislava, 2002, s. 24-28. ISBN 80-968183-5-X, EAN 9788096818358.

 • KATUNSKÝ, D.: Priemyselné halové objekty - Vývoj konštrukcií a funkčné požiadavky, september 2003, Košice, ISBN 80-8073-001-6.

18. ĎURICA, P.: Rozvoj a uplatňovanie priemyselných stavieb. In: Juhás, P.: Úvod do stavebného inžinierstva - Dočasná vysokoškolská učebnica. TU Košice SvF 2003, ISBN 80-7099-949-3.

 • KATUNSKÝ, D.: Priemyselné halové objekty - Vývoj konštrukcií a funkčné požiadavky, september 2003, Košice, ISBN 80-8073-001-6.


19. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Teplotné aspekty bývania v podkroví In: Staviteľstvo II/1997.

 • BEŤKO, B: Pórobetónové obvodové plášte budov - poruchy vonkajších povrchových úprav. In: Zborník z konferencie „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“, 3/2003, Podbanské, ISBN 80-232-0214-6. s. 16.

20. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Energetická efektívnosť veľkopriestorových halových objektov. In: Zborník príspevkov z 22. vedeckej konferencie katedier a ústavov KPS zo SR a ČR, 9/1998, Herľany.

 • VAŠKOVIČOVÁ, A.: Sanácie pórobetónových obvodových plášťov halových objektov. In: Zborník z konferencie „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech - 4“, 3/2003, Podbanské, ISBN 80-232-0214-6. s. 210.

21. BAGOŇA, M. - ĎURICA, P.: Prehľad výpočtových postupov pre stanovenie tepelnotechnických charakteristík okenných systémov, 5. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou BUDOVA A ENERGIA, september 2003, Podbanské, ISBN 80-8073-021-0, str. 13-16.

 • LOPUŠNIAK, M.: Evaluation of the summer overheating in the industrial buildings - Hodnotenie prehrievania vnútorného vzduchu v priemyselných budovách, CD príloha Sborník abstraktů 6. Odborné konference doktorského studia s medzinárodní účastí JUNIORSTAV 2004, únor 2004, Brno, ISBN 80-214-2560-1.
 • LOPUŠNIAK, M.: Tepelná stabilita halových budov a možnosti jej hodnotenia pomocou pr EN ISO13791 a 13792, Tepelná ochrana budov, 4/2004, ISSN 1213-0907, s. 3-7.
 • LOPUŠNIAK, M.: Hodnotenie prehrievania vnútorného vzduchu v priemyselných budovách, Juniorstav 2004, Brno: VUT, 2004. ISSN 80-214-2560-1, p. 88.

22. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D: Tepelnotechnická analýza vybraných obvodových stien drevodomov. In.: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou „Drevostavby“, 19. - 20.9.2007, Terchová, str. 21 - 26.

 • KORENKOVÁ, R. a kol.: Drevostavby, Konštrukcie budov IV, ŽU v Žiline/EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009, ISBN 978-80-554-0078-5.

23. ĎURICA, P.: Rozvoj a uplatňovanie priemyselných stavieb. In.: Juhás.P. a kol.: Úvod do stavebného inžinierstva, SvF TU v Košiciach 2003, ISBN 80-7099-949-7, str. 70-92.

 • KATUNSKÝ, D.: Halové výrobné budovy, Stavebnícka ročenka 2009, Jaga Group Bratislava, 2009, ISBN 978-80-8076-059-5, str. 9-13.

24. ĎURICA, P. - BAĎUROVÁ, S. - RYBÁRIK, J. - ŠTAFFENOVÁ, D.: Tepelnoenergetické hodnotenie drevodomu v prevádzkových podmienkach. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou DREVOSTAVBY, 3.-4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5.

 • PONECHAL, R.: Celoročná simulácia potreby energie na vykurovanie drevodomu. In: Sborník prací k 35. vědecké konferenci ústavů a kateder pozemních staveb ČR a SR, 7.-9.9.2011, Telč, ČR.
d) Recenzie v zahraničných publikáciách (ohlasy)
1. HIRČKO, J. - ĎURICA, P.: Problémy strešných plášťov so skladanou krytinou z kovových materiálov. In: medzinárodná konferencia „Zastrešení budov“.

recenzia v: článok „Mezinárodní konference Zastrešení budov“. In: časopis Střechy, fasády, izolace, str. 10, ročník, 5/2003.

2. HIRČKO, J. - ĎURICA, P.: Strešné plášte so skladanou krytinou z kovových materiálov. In: Haly, fasády a opláštění, príloha časopisu Konstrukce, 6/2003, s. VII. až IX. ISSN 1213-8762.

recenzia v: Mezinárodní konference Zastrešení budov. In: časopis Střechy, fasády, izolace, s. 10, ročník, 5/2003.

3. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. - STERNOVÁ, Z. - KOLESÁR, R.: Konštrukcie šikmých striech. Kapitola 3.3 Stavebnotechnický prieskum, diagnostika porúch šikných striech. 1,24 AH. In: Eurostav Bratislava, 2003, s. 101-112. ISBN 80-968183-7-6, EAN 9788096818372.

recenzia v: Parys,A.: Recenze odborné publikace. In: časopis Střechy, fasády, izolace, ročník 12 - IX/2005, s. 38-39.

4. ĎURICA, P.: Performance Based Building: International State of the Art. Rotterdam, Nederlands: CIBdf (PeBBu) Secretariat, EUR 21989 ISBN 90-6363-049-4, X/2005, p. 137.

5. ĎURICA, P.: Performance Based Building: International State of the Art. Rotterdam, Nederlands: CIBdf (PeBBu) Secretariat, EUR 21989 ISBN 90-6363-049-4, X/2005. p. 150.

6. ĎURICA, P., KORENKOVÁ, R.: Vedecká konferencia o drevostavbách. Dřevařský magazín DM 7-8/2011.

e) Recenzie v domácich publikáciách (ohlasy)
1. HIRČKO, J. a kol.: Konštrukcie šikmých striech, vydavateľstvo Eurostav Bratislava. ISBN 80-968183-7-6.

recenzia v: POLÁK, P.: Konštrukcie šikmých striech. In: informačný bulletin ZSP Slovenska „Stavebný podnikateľ“, ročník 13, číslo 7-8/2003 na s. 28.

2. HIRČKO, J. a kol.: Konštrukcie šikmých striech, vydavateľstvo Eurostav Bratislava, ISBN 80-968183-7-6.

recenzia v: LIPTÁKOVÁ, D., SABELOVÁ, O.: Okná a strechy. In: časopis Prvej stavebnej sporiteľne a jej klientov „DOMa“, ročník 7, číslo 3/2003, s. 51.

Nerecenzované vedecké články v časopisoch a zborníkoch
 1. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. (0,5): Teplotné aspekty bývania v podkroví. In: Staviteľstvo. č. 11, 1997, s. 26-27.

 2. ĎURICA, P. (0,5) - KATUNSKÝ, D.: Poruchy strešnej konštrukcie pôsobením kondenzačnej vlhkosti. In: Střechy, fasády, izolace, č. 4, 1998, s. 94-95.

 3. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P. (0,5): Tepelná stabilita podkrovných priestorov - jej hodnotenie a diagnostika. In: Projekt a stavba, roč. 2, č. 04, 1999, s. 10-14.

 4. ĎURICA, P. (0,5) - KATUNSKÝ, D.: Energy Efficiency of the Large Space Industrial Shop Floors. In: Workshop W67-Energy in Building Environment, CIB, Praha, 1998.

 5. ĎURICA, P.: Zatepľovanie stavebných objektov. In: Štýl bývania. roč. 4, č. 4, 1998, s. 46.

 6. ĎURICA, P.: Okenné konštrukcie a energia. In: Štýl bývania. roč. 5, č. 2, 1999, s. 64-65.

 7. ĎURICA, P. (0,4) - ONDÁŠ, Š. - KOLESÁR, R. - VAŠKOVIČOVÁ, A.: Analýza vplyvu obvodového plášťa na energetickú náročnosť budovy. In: Proc. of Int. Conf. Wall Structures and Additional Thermal Insulation - Theory and Practice, accompanying event to the exhibition 2000 Walls - Windows - Roofs 2000. Bratislava, november 2000, ISBN 80-88997-06-2, s. 59-62.

 8. ĎURICA, P. (0,5) - MERJAVÁ, V.: Vnútorná klíma administratívnej budovy s ľahkým obvodovým plášťom. In: Zb. z 11. česko-slovenskej konferencie: Vnútorná klíma budov 2000, Zdravie, bezpečnosť a výkonnosť v interiérovom prostredí. Tatranská Lomnica, november 2000, s. 154-159.

 9. MERJAVÁ, V. - ĎURICA, P. (0,5): Energetické a tepelnopohodové simulácie výrobnej haly. In: Zb. z 11. česko-slovenskej konferencie: Vnútorná klíma budov 2000, Zdravie, bezpečnosť a výkonnosť v interiérovom prostredí. Tatranská Lomnica, november 2000, s. 160-165.

 10. ĎURICA, P.: Industrial Halls. In.: 5th International Conference „Energy Sector on the Move“. CD-version, 5. session - Energy Efficiency of Buildings, Banská Bystrica, Slovakia, 10. - 12. 9. 2002.

 11. ĎURICA, P.: Diagnostika porúch vybraných panelových bytových domov z hľadiska vplyvu na ich životnosť. In: Zb. z 24. vedeckej konferencie Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha, november 2002, ISBN 80-02-01502-9, s. 285-290.

 12. ĎURICA, T. - ĎURICA, P. (0,33) - TERPÁKOVÁ, E.: Poruchy na budove divadla. In: Zb. z 24. vedeckej konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha, november 2002, ISBN 80-02-01502-9, s. 94-99.

 13. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. (0,5): Strešné plášte so skladanou krytinou z kovových materiálov. In: Haly, fasády a opláštění, príloha časopisu Konstrukce. ISSN 1213-8762, 6/2003, s. VII.-IX.

 14. ĎURICA, P.: Obnova vybraných panelových bytových domov z hľadiska vplyvu na ich životnosť. In: Československý Revital. ISSN: 1214-584XO, roč. II, 2/2005, s. 18-20.

 15. ĎURICA, P.: Možnosti navrhovania a realizácie drevodomov. In: Fasády - Revue časopisu Střechy, fasády, izolace. ISSN: 1212-0111, Ostrava roč. 2, III/9/2004, s. 42-43.

 16. ĎURICA, P. (0,5) - CÁKOCI, D.: Skúsenosti z diagnostiky porúch a možnosti obnovy nemocničných budov. In: Zborník zo 6. konferencie s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“. DT ZSVTS Podbanské 2005, ISBN 80-232-0245-6, s. 183-186.

 17. ĎURICA, P. (0,33) - CÁKOCI, D. - LIESKOVSKÝ, Ľ.: Obnova versus ohodnotenie budovy. In: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Životnosť panelových budov, ich fyzický stav a možnosti obnovy “. 12. konferencia, Omnium perfekt Bratislava s.r.o., apríl 2005, ISBN ISBN 80-969305-0-8, s. 62-67.

 18. ĎURICA, P. (0,5) - CÁKOCI, D.: Skúsenosti z diagnostiky porúch a možnosti obnovy nemocničných budov. In: Zborník zo 6. konferencie s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“. DT ZSVTS Podbanské 2005, ISBN 80-232-0245-6, s. 183-186.

 19. ĎURICA, P. (0,33) - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Obnova bytových domov z hľadiska energetickej hospodárnosti a ekonomickej efektívnosti. In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech 7“, Podbanské, 15. - 17. marec 2006, TU - Stavebná fakulta, 2006, ISBN 80-232-0259-6. s. 177-182.

 20. ĎURICA, P.: Posúdenie havarijného stavu obalových konštrukcií krytej plavárne. In: Stavebné hmoty. ročník 5, č. 5-6/2009, ISSN 1336-6041, s. 30-35.

Prednášky na konferenciách
a) v slovenskom jazyku
 1. ĎURICA, P.: Energetická certifikácia budov - poznatky a skúsenosti. Železničné pozemné stavby 2013, medzinárodná konferencia, Strečno, 28.11.2013.

 2. ĎURICA, P.: Dlhodobé testovanie tepelnotechnických parametrov ľahkej obvodovej steny na báze dreva. Structura Stavební trendy 2013, 3. ročník mezinárodní stavební konference, 7.11.2013, Ostrava.

 3. ĎURICA, P.: Tepelnoenergetické a enviromentálne hodnotenie pasívneho drevodomu. Tepelná ochrana budov 2013 - Energetická hospodárnosť budov - Výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020, 17. máj 2013, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso.

 4. ĎURICA, P.: Residential Building Evaluation by Different Types of Heating Systems (Hodnotenie bytového domu pri rôznych spôsoboch vykurovania). Progress 2012: teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy, 12.4.2012, Ostrava: VŠB TU, FAST.

 5. ĎURICA, P.: Experimentálne merania obalových konštrukcií v Laboratórnom centre KPSU SvF v Žiline. Drevostavby - IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.-3.6.2011, Terchová.

 6. ĎURICA, P.: Poruchy budov spôsobené mimoriadnymi účinkami. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov - Konferencia s medzinárodnou účasťou, 13.-14. apríl 2011, Podbanské, Vysoké Tatry.

 7. ĎURICA, P.: Teoretické a prevádzkové energetické hodnotenie drevodomu. Tepelná ochrana budov, Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy - 16. medzinárodná konferencia, 5.-6. máj 2011, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso.

 8. ĎURICA, P.: Tepelnoenergetické hodnotenie drevodomu v prevádzkových podmienkach. Konferencia Drevostavby, 3. - 4. jún 2010, Habovka.

 9. ĎURICA, P.: Trvalo udržateľná výstavba formou drevodomov, Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva. vědecká konference s mezinárodí účastí, 11.-12. 11. 2009, Štramberk, Česká republika.

 10. ĎURICA, P.: Termovízna diagnostika drevodomu. Drevostavby, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10.-11. 6. 2009, Oščadnica.

 11. ĎURICA, P.: Hodnotenie energetickej hospodárnosti rodinného domu na báze dreva. Drevostavby, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10.-11. 6. 2009, Oščadnica.

 12. ĎURICA, P.: Výsledky energetického hodnotenia bytového domu pri rôznych spôsoboch vykurovania. Tepelná ochrana budov - Nízkoenergetické budovy, 15. medzinárodná konferencia, 20.-21. 5. 2009, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso.

 13. ĎURICA, P.: Energetická certifikácia budov - poznatky a skúsenosti. XII mezinárodní vědecká konference FAST VUT Brno - sekce Pozemní stavby a architektura, 22.-22.04.2009 Brno.

 14. ĎURICA, P.: Obnova školských budov z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby. Budovy a prostredie 2008 - Trvalo udržateľná výstavba, 11. 11. 2008, Bratislava.

 15. ĎURICA, P.: Energetické hodnotenie budov. Železničné pozemné stavby 2008, medzinárodná konferencia, 9.-10.10.2008, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby.

 16. ĎURICA, P.: Tepelno-vlhkostná analýza obvodových konštrukcií budov - vlhkostná funkcia. Sanace a rekonstrukce staveb 2008, 30. konferencia WTA, 6.-7.3.2008, Brno, CZ.

 17. ĎURICA, P.: Obnova školských budov. Technológie opráv a údržby stavieb, 2. medzinárodná konferencia, 14.-15. 2. 2008, Žilina.

 18. ĎURICA, P.: Využitie tepelno-vlhkostných analýz pre hodnotenie obvodových konštrukcií budov - vlhkostná funkcia. Technológie opráv a údržby stavieb, 2. medzinárodná konferencia, 14.-15. 2. 2008, Žilina.

 19. ĎURICA, P.: Tepelnotechnická analýza vybraných obvodových stien drevodomov. Drevostavby, konferencia s medzinárodnou účasťou. Terchová, 19. - 20. september 2007.

 20. ĎURICA, P.: Energetická certifikácia budov - príklady hodnotenia. Železničné pozemné stavby 2007, konferencia s medzinárodnou účaSťou, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 8.- 9.11.2007.

 21. ĎURICA, P.: Tepelná ochrana budov unifikovaných skeletových konštrukčných sústav. Tepelná ochrana budov 2007: Tepelnotechnické riešenie základ energetickej hospodárnosti budov : 14. medzinárodná konferencia, 10.-11. máj 2007 Vysoké Tatry.

 22. ĎURICA, P.: Obnova bytových domov z hľadiska energetickej hospodárnosti a ekonomickej efektívnosti. Konferencia s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech 7“, Podbanské, 15. - 17. marec 2006.

 23. ĎURICA, P.: Current State and Renovation Options for the Residential Buildings in Eastern Slovakia. 2nd Visegrad Internacional Engineering Conference Renovation of User and Energy Qualities of Buildings“. Slovak Chamber of Civil Engineers. Topoľčianky, Slovakia. October 2006.

 24. ĎURICA, P.: Transport vlhkosti pórovitými obvodovými stenami. „30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství“, září 2006, Lednice.

 25. ĎURICA, P.: Obnova versus ohodnotenie budovy. Konferencia (sprievodné podujatie medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2005) „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Životnosť panelových budov, ich fyzický stav a možnosti obnovy “. 12. konferencia, Omnium perfekt Bratislava s.r.o., apríl 2005.

 26. ĎURICA, P.: Skúsenosti z diagnostiky porúch a možnosti obnovy nemocničných budov. 6. konferencia s medzinárodnou účasťou „Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech“, DT ZSVTS Podbanské, 2005.

 27. ĎURICA, P.: Výsledky diagnostikácie a tepelnoenergetického posúdenia školských budov. 12. mezinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2005, Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov“, Intenziva Bratislava, apríl 2005.

 28. ĎURICA, P.: Obvodové konštrukcie nízkoenergetických budov pre podmienky Slovenska. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Budova a energia 6“, 2005, Podbanské.

 29. ĎURICA, P.: Udržateľná výstavba formou drevodomov. 11. mezinárodní konference „Tepelná ochrana budov 2004“, Stavební fakulta ČVUT Praha a ČKAIT, 4/2004.

 30. ĎURICA, P.: Konštrukčné detaily drevodomov. 11. medzinárodná konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Stavebný detail - základ kvality a estetiky stavebného diela“, marec 2004, Bratislava.

 31. ĎURICA, P.: Systém vzdelávania v študijnom odbore pozemné stavby na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. 28. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb“, STU Stavebná fakulta, september 2004 Bratislava.ĎURICA, P.: Hodnotenie fyzického stavu objektov základných škôl. VI. konferencia so zahraničnou účasťou Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, 24.-26.11.2004 Tatranská Lomnica.

 32. ĎURICA, P.: Súčasné zmeny vo vzdelávacom systéme na Stavebnej fakulte TU v Košiciach so zameraním na študijný odbor pozemné stavby. Mezinárodní konference Ústavů a Kateder pozemního stavitelství České a Slovenské republiky „Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech architektura a stavitelství. VŠB –TU Ostrava, Stavební fakulta, Malenovice ČR, 20. 10. 2003.

 33. ĎURICA, P.: Vlhkostné problémy historickej budovy divadla. Konferencia s medzinárodnou účasťou „Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť“, 1/2003, Košice.

 34. ĎURICA, P.: Vlhkostné problémy pri výmene okenných konštrukcií. 5. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2003“, 4/2003, Štrbské Pleso.

 35. ĎURICA, P.: Energetická bilancia objektov na báze dreva. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Budova a energia V“, 8/2003, Podbanské.

 36. ĎURICA, P.: Systém vzdelávania v študijnom odbore pozemné stavby na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. 27. medzinárodná konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb Českej a Slovenskej republiky, 6/2003, Herľany.

 37. ĎURICA, P.: Uplatnenie zatepľovania nebytových budov. Konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Zatepľovanie obvodových plášťov“ – sprievodné podujatie medzinárodného stavebného veľtrhu Coneco, 4/2003, Bratislava.

 38. ĎURICA, P.: Diagnostika porúch vybraných panelových bytových domov z hľadiska vplyvu na ich životnosť. 24. vedecká konferencia Sanace a rekonstrukce staveb 2002, Praha, november 2002.

 39. ĎURICA, P.: Výučba konštrukčných disciplín v trojstupňovom systéme vzdelávania na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. 26. mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a Slovenské republiky. VŠB –TU Ostrava, Stavební fakuta, Malenovice ČR, september 2002.

 40. ĎURICA, P.: Obnova administratívnej budovy s ľahkým obvodovým plášťom. 4. Mezinárodní konference: Tepelná ochrana budov 2002, Praha.

 41. ĎURICA, P.: Analýza sklených systémov vo vzťahu k nízko energetickým budovám. VII. Vedecká konferencia, Sekcia č.7: Konštrukcie v architektúre, máj 2002, Košice, Stavebná fakulta TU v Košiciach.

 42. ĎURICA, P.: Štruktúra, postavenie a náplň katedry KPS SvF TU v Košiciach. 1st Congress of Departments of Building Structures „Globalisation and us & Symposium Progressive Constructions in Architecture“, Bratislava – Dunajská Streda 2001.

 43. ĎURICA, P.: Možnosti energetických simulácií pri obnove budov. Konferencia „Výstavba a obnova budov“ PRO DOMO SvF TU Košice, EXPO-EDUC, s.r.o. DT ZSVTS Košice, 12. 3. 2001.

 44. ĎURICA, P.: Vplyv strešných konštrukcií na energetickú bilanciu výrobných halových objektov. Konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcia a sanácia striech“, KKPS-SvF TU Košice, EXPO-EDUC s.r.o. DT ZSVTS, 18.-20. 4. 2001 PERMON Podbanské.

 45. ĎURICA, P.: Analýza vplyvu obvodového plášťa na energetickú náročnosť budovy. Conf. Wall Structures and Additional Thermal Insulation - Theory and Practice, accompanying event to the exhibition 2000 Walls - Windows - Roofs 2000, Bratislava, november 2000.

 46. ĎURICA, P.: Analýza energetickej náročnosti administratívnej budovy. Int. Conf. of Civil and Environmental engineering - part 1, Rzeszów 25.-26.9.2000.

 47. ĎURICA, P.: Výsledky diagnostiky typovej základnej školy. Konferencia Obnova objektov pozemných stavieb, PRO DOMO II.časť, SvF TU Košice, EXPO-EDUC, s.r.o. DT ZSVTS Košice, apríl 2000.

 48. ĎURICA, P.: Analýza energetickej náročnosti administratívnej budovy. Konferencia so zahraničnou účasťou: Vykurovanie 2000, Energetická efektívnosť vykurovania budov, Stará Ľubovňa, apríl 2000.

 49. ĎURICA, P.: Vnútorná klíma administratívnej budovy s ľahkým obvodovým plášťom. 11. česko-slovenská konferencia: Vnútorná klíma budov 2000, Zdravie, bezpečnosť a výkonnosť v interiérovom prostredí, Tatranská Lomnica, november 2000.

 50. ĎURICA, P.: Energetické a tepelnopohodové simulácie výrobnej haly. 11. česko-slovenská konferencia: Vnútorná klíma budov 2000, Zdravie, bezpečnosť a výkonnosť v interiérovom prostredí, Tatranská Lomnica, november 2000.

 51. ĎURICA, P.: Výsledky diagnostiky typovej základnej školy pri zisťovaní fyzikálnych charakteristík obalových konštrukcií v zabudovanom stave. Konferencia „Obnova objektov pozemných stavieb“, PRO DOMO II.časť, SvF TU Košice, EXPO-EDUC, s.r.o. DT ZSVTS Košice, apríl 2000.

 52. ĎURICA, P.: Energy Efficiency of the Selected Industrial Halls. Optimalisation of energy requirements. Thermal Protection of Buildings – Theory and Practice, CONECO 99, ISBN 80-85330-59-8, Bratislava 24.-25.3.1999.

 53. ĎURICA, P.: Energy Efficiency of the Large Space Industrial Shop Floors. XI. Medzinárodní vědecká konference, sekciE č.6 pozemní stavitelství, VUT Brno ČR, X/1999.

 54. ĎURICA, P.: Rekonštrukcia výrobnej haly z energetického hľadiska. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Building and Energy 3“, SvF TU Košice, Herľany 8.-9.9.1999.

 55. ĎURICA, P.: Tepelnoenergetická bilancia unifikovanej základnej školy. konferencia s medzinárodnou účasťou „Building and Energy 3“, SvF TU Košice, Herľany 8.-9.9.1999.

 56. ĎURICA, P.: Sanácia veľkopriestorového halového objektu. „23. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb“, Gerlachov, máj 1999.

 57. ĎURICA, P.: Rekonštrukcie priemyselných hál z aspektu znižovania energetickej náročnosti. Konferencia „Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov“ PRO DOMO, SvF TU Košice, EXPO-EDUC,s.r.o. DT Košice, 14. 4. 1999.

 58. ĎURICA, P.: Diagnostika obalových konštrukcií a vnútornej klímy unifikovanej základnej školy. „Vnútorná klíma budov 1999“, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, Tatr. Lomnica 4.-5. 11. 1999.

 59. ĎURICA, P.: Stavebnofyzikálne problémy administratívnej budovy s ľahkým obvodovým plášťom. Konferencia s medzinárodnou účasťou „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stenových sústav. SvF TU KE, EXPO-EDUC s.r.o. DT Košice, 24.-26. 11. 1999, Tatr. Lomnica.

 60. ĎURICA, P.: Stavebno-fyzikálna diagnostika typovej základnej školy. Konferencia s medzinárodnou účasťou „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stenových sústav. SvF TU KE, EXPO-EDUC s.r.o. DT Košice, 24.-26. 11. 1999, Tatr. Lomnica.

 61. ĎURICA, P: Rekonštrukcie halových objektov z aspektu zmižovania energetickej náročnosti a tvorby vnútornej klímy. Vyžiadaná prednáška na konferencii „60. Výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave“, sekcia Architektúra a pozemné stavby 18. - 20. 11. 1998 garantom sekcie prof. Bielekom, DrSc. AFB

b) vo svetovom jazyku
 1. ĎURICA, P.: Energy and environmental evaluation of the envelope constructions and wooden houses. X Anniversary International Conference of Science and Technic – Construction of Optimized Energy Potential.,Technical University of Czestochowa, Department of Civil Engineering, Poland, 04. 12. 2013.
 2. ĎURICA, P.: Long time testing of temperature parameters in selected lightweight wooden walls and windows. enviBUILD 2013 International conference, Slovak University of technology Bratislava, 17. 10. 2013.
 3. ĎURICA, P.: Environmental and energy performance evaluation of wooden buildings and their comparison with constructions from different materials. 2nd Central European Symposium of Building Physics - CESBP13, 11.9. 2013 Vienna.
 4. ĎURICA, P.: Energy and Environmental Evaluation of the Wooden House. Energodom 2012. X. International Research-Technical Conference on the Problems of Designing, Construction and Use of Low Energy Housing. Crakow University of Technology, september 12-14. 2012.
 5. ĎURICA, P.: Energy and Environmental Evaluation of the Real Wooden Family House. Theoretical foundation of civil engineering : XXI Russian - Slovak - Polish Seminar : Moscow - Arkhangelsk, 3.07.-6.07.2012.
 6. ĎURICA, P.: Numerical Analysis of Moisture Performance of Selected Types of Building Panel Envelopes. International Conference Central Europe toward Sustainable Building 2010 - CESB10, 30.6 - 2.7. 2010 Prague, Session Material Efficiency - 1.
 7. ĎURICA, P.: External Walls of the Low Energy Houses. In: Proc. of the Internacional seminar ”Energodom 20006”. Kraków, Poland, October 2006.
 8. ĎURICA, P.: Defect Analyses of Overall Constructions in Term of their Effect to Lifetime of Residential Buildings. Int. Conf. „Quality and Reliability in Building Industry“, Levoča 2001.
 9. ĎURICA, P.: Constructional, Material and Heat-Technical Aspects Defects of Panel Block of Flats. XX. Konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowlane". Szczecin - miedzyzdroje, Poland, 2001.
 10. ĎURICA, P.: The Application of an Advanced Glazing Systems in Decreasing Energy Consumption of Buildings. The 4th International Conference: Indoor Climate of Buildings 2001, Health, Comfort and Productivity versus Cost Effective Operation of HVAC-R, Štrbské pleso, 26.-28. November 2001.
 11. ĎURICA, P.: Possibility how to reduce consumption of energy for heating in factory hall. 5th Polish Research-Technical Conference: On The Problems Of Designing, Construction And Use Of Low Energy Housing-Energodom '2000, Cracow-Zakopane, October 2000.
 12. ĎURICA, P.: Energy Efficiency Of The Selected Commercional Building. 5th Polish Research-Technical Conference: On The Problems Of Designing, Construction And Use Of Low Energy Housing-Energodom '2000, Cracow-Zakopane, October 2000.
 13. ĎURICA, P.: The Effects of Building Construction Failures on its Quality. International Conference „Quality and reliability in Building Industry, Levoča, 27.-29. 10. 1999.
 14. ĎURICA, P.: Energy Simulations of the Large Space Industrial Shop Floors. IV. Polish research-technical conference “On the problems of designing, construction and use of low energy housing, Energodom ´98. Crakow university of technology, Cracow, October 14. – 17. 1998, pgs. 99 - 104.
 15. ĎURICA, P.: Energy Simulation of the Large Industrial Hall. International conference Indoor Climate of Buildings ´98, Patria Štrbské Pleso 1.-3. 12. 1998.
 16. ĎURICA, P.: Experience from Post-Insulation Envelopes of Inhabitant Building Structures. International Conference: User-oriented and Cost Effective Management, Maintenance and Modernization of Building Facilities. CIB W70 Symposium Helsinki ´96, Finland, 1996.
Počet úspešných diplomantov + bakalárov (krúžkov ŠVK)
54 diplomantov, 22 bakalárov a 5 ocenení študentov (4 x ŠVOČ a 1 x cena SKSI).
Počet vyriešených výskumných projektov
 1. LIPTÁK, T. a kol.: Znižovanie energetickej náročnosti budov využitím odpadového tepla. Úloha ŠPZV II-8-5/04-07, podetapa 02- "Silikátové obvodové plášte", koordinátor SvF SVŠT Bratislava, úloha oponovaná, ES VŠT Košice, 1990, 170 s. Spoluriešiteľ podetapy.

 2. LIPTÁK, T. a kol.: Regenerácia, konštrukcia, modernizácia a sanácia bytových a občianských stavieb. Inštitucionálna úloha výskumu SvF VŠT Košice, 1993, záverečná správa 10 s. Spoluriešiteľ podetapy.

 3. JOKL, M. a kol.: Analýza a návrh konštrukčných detailov stavebných objektov z hľadiska fyzikálneho. Fakultná úloha A4/1-03, správa k záverečnej oponentúre, KKPS SvF TU Košice, 1993, 125 s. Priamy riešiteľ podetapy 03.

 4. STERNOVÁ, Z. a kol., VUS a.s. Košice: Znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov, podetapa 03: ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. : Obnova budov priemyslu a služieb (záverečná správa riešenia VTP 01) Výskumný ústav stavebný a.s. Košice, júl 1995, 33 str. Oponentúra december 1995.

 5. MIKULÁŠ, M. a kol.: Hodnotenie tepelnotechnických vlastností zatepľovacích systé-mov stavebných konštrukcií. Výskumná úloha A4/1-1, správa k záverečnej oponentúre, KKPS SvF TU Košice, 1996, 40 s. Priamy riešiteľ podetapy 03.

 6. ĎURICA, P. a kol.: Vedecko technický projekt VTP 0402840505/1999-Z-3 „Technické a ekonomické aspekty znižovania spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu“. Etapa 02 - Monitorovanie spotreby energie budov, podetapa E 01.2 – Hodnotenie spotreby energie na základe merania podľa STN 730550 v závislosti na konštrukčnom a objemovom riešení vybraných reprezentantov školských a administratívnych budov rôznej materiálovej bázy obvodového plášťa. Návrh technického riešenia znižovania spotreby energie. Koordinátor VVÚPS-NOVA, Bratislava, 1999.

 7. ĎURICA, P. a kol.: Vedecko technický projekt VTP 0402840505/1999-Z-3 „Technické a ekonomické aspekty znižovania spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu“. Etapa 01- Stanovenie fondu budov vo vlastníctve a ich podielu na spotrebe, pasportizácia budov pozemných stavieb, podetapa E 01.2 – Rozbor technického riešenia v závislosti na čase realizácie a konštrukčnom riešení. Analýza energetickej náročnosti účelovo rôznych budov občianskej výstavby a možnosti znižovania spotreby energie (vrátane simulácie). Koordinátor VVÚPS-NOVA Bratislava, 1999.

 8. KATUNSKÝ, D. a kol.: Mechanische Befestigung von Kunststoff Dachbahnen auf Flachdächern, zmluvný výskum pre firmu Hüls Troisdorf, 1. časť výskumnej úlohy, oponovaná, KKPS SvF TU Košice, 1992, s. 43.

 9. ĎURICA, P. a kol: Grantový projekt VEGA: 1/9021/02 Simulácie energií veľko-priestorových halových objektov. Zodpovedný riešiteľ, doba riešenia: 01/2002-12/2004.

 10. ĎURICA, P. a kol: Grantový projekt VEGA č. 1/2468/05 - Teoretická a experimentálna analýza nízkoenergetických a nízkoentropických budov. Zodpovedný riešiteľ, doba riešenia 01/2005-12/2007.

 11. ĎURICA, P. a kol: Grantový projekt VEGA č. 1/0828/08 - Teoreticko-experimentálna analýza transportu tepla a vlhkosti pri tvorbe obalových konštrukcií nízkoenergetických budov. Vedúci projektu, doba riešenia 01/2008-12/2010.

Projekty
 1. ĎURICA, P.: Krytá oceľová tribúna hádzanárskeho ihriska pre 250 divákov, vykonávací projekt a statický výpočet, TJ Slovan Levoča, zodpovedný projektant, 1987, realizované 1989.
 2. MALINOVSKÝ, V. - ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Rekonštrukcia Obvodného kultúrneho strediska Železníky, vykonávací projekt, ObNV Košice II, projektant, 1987, projekt nerealizovaný.
 3. MALINOVSKÝ, V. - ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Rekonštrukcia hemodialyzačného pracoviska FNsP Košice, Rastislavova 43, vykonávací projekt, KÚNZ Košice, projektant, 1989, realizované 1990.
 4. ĎURICA, P.: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu, vykonávací projekt, Ján Turák, Klčov 153, okr. Sp. Nová Ves, projektant, 1987, realizované 1988.
 5. ĎURICA, P.: Samostatne stojaci rodinný dom s obytným podkrovím, vykonávací projekt, Vladimír Kroták, Potočná ul. 151, Levoča, projektant, 1991, projekt doposiaľ nerealizovaný.
 6. SMUTNÝ, M. - ĎURICA, P.: Rekonštrukcia lanovej strechy objektu JMF ZOO - SR v Trebišove, Projekt - architektonicko stavebná časť. JMF ZOO v SR, projektant, 1995, realizované 1995.
 7. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ,D. -, LIESKOVSKÝ, Ľ. - KOLESÁR, R. - LOPUŠNIAK, M. - ORAVEC, P.: Rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach - zameranie skutkového stavu budov a stavebnotechnický prieskum, Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach, 2002.
 8. ĎURICA, P. - LIESKOVSKÝ, Ľ. - KOLESÁR, R. - LOPUŠNIAK, M. - ORAVEC, P. - VAŠKOVIČOVÁ, A. - ONDÁŠ, Š. - SLIVKOVÁ, A., HIRČKO, J.: Rekonštrukcia Jiskrových kasární v Košiciach. Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach, 2003.
 9. ĎURICA, P., CÁKOCI, D., LIESKOVSKÝ, Ľ.: Projekt zateplenia budovy Monobloku - XV. Pavilón FNLP v Košiciach, FNLP, Rastislavova 43, Košice, 2004, doposiaľ nerelizované.
 10. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D. - LIESKOVSKÝ, Ľ.: Obnova areálu SOU stavebného, Ostrovského 1, Košice, 2004.
 11. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Zameranie skutkového stavu a digitalizácia výkresovej dokumentácie Základnej školy v Borši, OÚ Borša, 2004.
 12. Ďurica, P. - Štúňová, M. - Matušov, J.: Rekonštrukcia budovy posluchárne bloku VD1 a VD2, ŽUv Žiline, 2013.
Expertízna vedecko-odborná činnosť
 1. ONDÁŠ, Š. - BLAŠKO, D. - ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Určenie tepelnotechnických vlastností vybraných strešných plášťov, práca na VVÚ OU -07412-312, vyžiadané od: Hutné stavby Košice, 1986, s.15.

 2. ĎURICA, T. - ĎURICA, P. - KOLIVOŠKA, J. - KRLIČKOVÁ, E. - ŽDIŇÁKOVÁ, E.: Overenie možnosti využitia expandovanej trosky v stavebníctve, expertízny posudok, VSŽ Košice, 1989, s. 29.

 3. ĎURICA, T. - ĎURICA, P. - ŽDIŇÁKOVÁ, E.: Meranie tepelnej vodivosti izolačných dosák, expertízny posudok, SMZ Košice, 1990, s. 20.

 4. DZÚRIK, D. a kol.: Príčiny vzniku trhlín na energobloku kompresorovej stanice Veľké Kapušany, expertízny posudok. Transgas Praha, 1990, s. 78.

 5. ĎURICA, T. - ĎURICA, P.: Opadávanie omietok na objektoch ČOV Kokšov – Bakša, expertízny posudok, VVaK Košice, 1991, s. 13.

 6. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Znalecký posudok príčin vzniku porúch na objekte Hradbová 5 v Košiciach, MS Košice, 1991, 7 strán + 12 A4-foto.

 7. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelnotechnický výpočet navrhovaných obvodových a strešných konštrukcií objektu SŠSP Košice III, expertízny posudok, KOPA Košice, 1992, 11 s.

 8. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií objektu "Slovenská štátna sporiteľňa v Košiciach" projektovaného Ing. arch. Kobanom a Ing. arch. Pacákom, expertízny posudok, KOPA Košice, 1992, 42 s.

 9. KATUNSKÝ, D., ĎURICA, P.: Expertíza konštrukčno-fyzikálnych vlastností obalových konštrukcií chladiarenského skladu zemiakov a koreňovej zeleniny v Hrhove, expertízny posudok, INPRES-PRIKA KOŠICE, 1992, 33 s.

 10. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Odborný posudok výskytu nadmernej kondenzačnej vlhkosti v strešnom plášti objektu reštaurácie Ajvega v Košiciach, expertízny posudok, SEVAN Košice, 1993, 9 s.

 11. ĎURICA, P. - ĎURICOVÁ, A. - ROVŇÁK, M.: Odborný posudok nosnej konštrukcie a žeriavovej dráhy kompresorovej haly č. 1 Kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch, expertízny posudok, Transitní plynovod Praha, 1993, s. 52.

 12. ONDÁŠ, Š. - ĎURICA, P.: Tepelnotechnické posúdenie vybraných konštrukčných detailov zatepľovacieho systému "INDUTERM", expertízny posudok, VSŽ Košice, 1993, s. 38.

 13. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Experimentálne posúdenie tepelnej ochrany výrobných objektov podniku Alufinal v Žiari nad Hronom, expertízny posudok, TESET Košice, 1993, s. 35.

 14. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie problematických detailov aplikácie tepelno-izolačného systému Loba v kombinácii s hydroizoláciou Isoflamm na poruchové ploché strechy, znalecký posudok, TOPKAST Košice, 1993, s. 28.

 15. MIKULÁŠ, M. - KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Experimentálne vyhodnotenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií panelových bytových objektov B-70 po zateplení, expertízny posudok, OSBD Michalovce, 1993, s. 61.

 16. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie tepelno-technických vlastností jednoplášťovej strešnej konštrukcie s aplikáciou hydroizolácie PVC 804, znalecký posudok, ORM Košice, 1993, s. 11.

 17. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie tepelnej ochrany výrobnej haly Montostroj firmy Stylkov spol. s r.o. Košice s alternatívnym návrhom na jej dodatočné zateplenie, znalecký posudok, Stylkov a. s. Košice - Šaca, 1994, s. 33.

 18. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. - LICHNER, M. - ŠENITKOVÁ, I.: Hodnotenie tepelnotechnických vlastností rodinných domov Tanja 105 a Kriváň, expertízny posudok, S-Rosimex-D spol. s r.o. Košice, 1994, s. 27.

 19. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelnotechnické posúdenie navrhovaného zateplenia štítových stien a vybraných detailov bytového domu v obci Hodruša – Hámre, odborný posudok, TOPKAST spol. s r.o. Košice, 1994, s. 18.

 20. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. - ŠENITKOVÁ, I.: Hodnotenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií rodinných domov vyrábaných firmou S-ROSIMEX-D, expertízny posudok, S - Rosimex - D spol. s r.o., Košice, 1994, s. 44.

 21. VARGA, A. - KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Tepelnotechnické posúdenie navrhovanej tepelnej ochrany mosta č. 15, a. s. VSŽ Košice, osborný posudok, ISPO, spol. s r.o. Prešov, Košice, 1994, s. 15.

 22. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Návrh a posúdenie zateplenia plochej strešnej konštrukcie SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi, odborný posudok, Topkast, spol s r. o. Košice, 1994, s. 20.

 23. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelnotechnické posúdenie návrhu rekonštrukcie strechy Haly elektrolýzy sekcie A podniku Alufinal v Žiari nad Hronom, odborný posudok, Topkast, spol. s r.o. Košice, 1994, s. 10.

 24. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Návrh a posúdenie zateplenia plochej strešnej konštrukcie Obchodnej akadémie v Prešove, expertízny posudok, Topkast, spol. s r.o. Košice, 1994, s. 10.

 25. SMUTNÝ, M. - KMEŤ, S. - ĎURICA, P.: Poruchy lanovej strešnej konštrukcie budovy JMF ZOO V Trebišove, expertízny posudok, JMF ZOO Bratislava a. s., 1994, s. 62

 26. Ďurica, P. - Katunský, D.: Posúdenie vyhotovených skúšobných vzoriek uchádzačov verejnej súťaže "Odstránenie tepelných strát v objekte hlavnej budovy TU vo Zvolene", znalecký posudok, TU Zvolen, 1994, s. 23.

 27. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Posúdenie zateplenia plochých strešných konštrukcií na komplexe objektov SOU SEZ v Krompachoch, expertízny posudok, Topkast spol. s r.o. Košice, 1994, s. 7.

 28. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Návrh na zateplenie Ľ.O.P. PK-01 Objektu "AUTO J&P SERVIS V Poprade", odborný posudok, Topkast spol. s r.o. Košice, 1994, s. 25.

 29. ONDÁŠ, Š. - ĎURICA, P.: Posúdenie mernej tepelnej vodivosti protipožiarnej náterovej zmesi Antipyronat a Dexaflam-R, expertízne posúdenie, Žigrai C., súkromný podnikateľ, Košice, 1994, s. 25.

 30. HIRČKO, J. - PEREČINSKÝ, M. - ĎURICA, P.: Odborný posudok strešnej konštrukcie - Viacúčelová mestská hala Prešov, odborný posudok, Mestská správa služieb Prešov, Košice, 1995, s. 28.

 31. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie porušenej zasklenej steny v telocvični ZŠ Trebišovská 10 Košice s návrhom alternatívneho riešenia, expertízne posúdenie, Školská správa Košice I, Košice, 1995, s. 51.

 32. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelno-energetické posúdenie vybraných priemyselných objektov, Súčasť VTP : Výskumný ústav stavebný Košice, 1995, s. 30.

 33. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Tepelno technické posúdenie požadovaných obalových konštrukcií objektu Priemyselná banka Košice, odborný posudok, KOPA Košice, 1995, s. 8.

 34. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelno-energetické posúdenie Hlavnej budovy technickej univerzity v Košiciach, znalecký posudok, Rektorát TU v Košiciach, 1995, s. 57.

 35. ROTH, O. - ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D. a kol: Stavebno-technický a statický prieskum budovy Zimného štadióna HC Košice, expertízny posudok, KOPA spol. s r. o. Košice, spoluriešiteľ časti 7 - Stavebná a stavebno-fyzikálna časť prieskumu, 1995, s. 108.

 36. SMUTNÝ, M. - KALAŠ, J. - KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Zistenie príčin porúch rekonštrukcie budovy Slovenskej sporiteľne, a.s. Košice, Hlavná ul. č. 103, znalecký posudok, Slovenská sporiteľňa Košice, spoluriešiteľ časti 3.4 - Tepelnotechnický posudok, 1995, s. 111.

 37. ĎURICA, P.: Tepelno-technické posúdenie konštrukcie parapetu objektu Priemyselná banka v Košiciach, odborný posudok, ALCO spol. s r. o. Košice, 1996, s. 14.

 38. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie technického stavu obytného domu s. č. 781 v Krompachoch, odborný posudok, Mestský úrad v Krompachoch, 1996, s. 17.

 39. KATUNSKÝ, D., ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie vyskytujúcich sa porúch na objekte Generálneho konzulátu Českej republiky nachádzajúceho sa na ulici Rázusovej č. 13 v Košiciach, znalecký posudok, Magistrát mesta Košice, 1996, s. 34.

 40. ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie tepelnotechnických vlastností jednoplášťovej strešnej konštrukcie - Budova služieb VSŽ Košice, odborný posudok, REAL TRADE Košice, 1995, s. 20.

 41. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Expertízne posúdenie rozsahu porúch na streche Liečebno-výchovného sanatória v Barci, odborný posudok, Liečebno-výchovné sanatórium Košice - Barca, 1996, s. 18.

 42. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelno-technické posúdenie návrhu obalových konštrukcií Zimného štadióna v Košiciach, odborný posudok, KOPA spol. s r. o. Košice, 1996, s. 9.

 43. HIRČKO, J. - ĎURICA, P.: Znalecký posudok technického stavu strešného plášťa plochej strechy na objekte 014 Obilné silo - Mlyn a.s. Košice, znalecký posudok, Mlyn a.s. Košice, 1996, s. 14.

 44. KATUNSKÝ, D. - ĎURICA, P.: Expertízne posúdenie skutkového stavu strešnej konštrukcie Liečebno-výchovného sanatória v Barci, odborný posudok, Liečebno-výchovné sanatórium Košice - Barca, 1996, s. 10.

 45. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Odborné posúdenie stavu objektov areálu Zimného štadióna v Krompachoch, odborný posudok, Mestský úrad v Krompachoch, 1997, s. 27.

 46. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Analýza príčin porúch strešných konštrukcií objektov telocvične VÚ Rožňava, odborný posudok, ISPO, spol. s r. o. Prešov, 1997, s. 21.

 47. ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Tepelnotechnické posúdenie návrhu strešných konštrukcií výrobných hál Fempro Gemerská Hôrka, odborný posudok, Thermospol s. r. o. Košice, 1997, s. 7.

 48. ĎURICA, P.: Tepelnoenergetické posúdenie rekonštrukcie objektov Černošická 61, Praha 5 - Lipence, odborný posudok, projektová kancelária ETA Praha, 1997, s. 45.

 49. SMUTNÝ, M. - MURÍN, V. - KALAŠ, J. - ĎURICA, P. - SEDLÁKOVÁ, A. - KATUNSKÝ, D.: Posúdenie optimálnosti riešenia projektu rekonštrukcie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočky Košice - mesto a Košice - vidiek. časť A - s. 133, časť B - s. 89, znalecký posudok, Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Košice - mesto, 1997.

 50. ĎURICA, P. a kol.: VTP 6-400/1997 Obnova budov pozemných stavieb s dôrazom na bytový fond. Etapa 06 - Ekonomické vzťahy a ekonomické nástroje zabezpečenia obnovy a ďalšieho užívania stavieb, vedecko-technický projekt, VÚPS NOVA Bratislava, s. 58.

 51. SMUTNÝ, M. - HIRČKO, J. - ĎURICA, P.: Posúdenie stavu porúch strechy Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi a návrh na ich odstránenie, znalecký posudok, Okresný súd Košice I, 1997, s. 52.

 52. ĎURICA, P.: Posúdenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií pre rekonštrukciu plavárne vo Vranove nad Topľou, odborný posudok, Ing. Oto Roth, CSc. - súkromný podnikateľ, Humenská 16, Košice, 1997, s. 24.

 53. ĎURICA, P.: Posúdenie stavu tepelnoizolačných materiálov strešného plášťa zimného štadióna HC Košice, odborný posudok, Izola Košice spol. s r.o., 1998, s. 16.

 54. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. - KATUNSKÝ, D.: Expertízny posudok strešnej konštrukcie halových objektov Siemens Automotive Michalovce, odborný posudok, Siemens Automotive Michalovce spol. s. r.o., 1998, s. 52.

 55. ROVŇÁK, M. - ĎURICOVÁ, A. - ĎURICA, T. - ĎURICA, P.: Odborné posúdenie technického stavu železobetónového kanála oteplenej chladiacej vody EVO I, odborný posudok, EVO Vojany a.s., 1998, s. 65.

 56. MARTONČÍK, E. - LIESKOVSKÝ, Ľ. - ĎURICA, P. - HAVRILOVÁ, V.: Posúdenie konštrukcií dlhodobej životnosti za účelom uplatnenia reštitučného práva, súdnoznalecký posudok, Okresný súd v Banskej Bystrici, 1999.

 57. ĎURICA, P. - HIRČKO, J.: Diagnostika skutkového stavu obvodového plášťa Krytej plavárne v Krompachoch so stručným návrhom na sanáciu a rozpočtom ceny stavebných prác, odborný posudok, Mestský úrad Krompachy, 2000.

 58. HIRČKO, J. - ĎURICA, P.: Posúdenie skutkového stavu strešných konštrukcií halových objektov firmy Siemens Automotive s.r.o. Michalovce, odborný posudok, Siemens Automotive s.r.o. Michalovce, 2000.

 59. ĎURICA, P. - HIRČKO, J. - VAŠKOVIČOVÁ, A.: Posúdenie a návrh odvetrania strechy - Tabačka Košice, odborný posudok, INFIS Košice, 2002.

 60. HIRČKO, J. - ĎURICA, P. - KOLCUN, Š., VAŠKOVIČOVÁ, A.: Posúdenie strešného plášťa telocvične, odborný posudok, Stredné odborné učilište železničné Košice, 2002.

 61. ĎURICA, P. - ONDÁŠ, Š.: Posúdenie tepelnotechnických vlastností jestvujúceho obvodového plášťa objektov Pošty Košice 2, odborný posudok, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice, 2002.

 62. ĎURICA, P. - ĎURICA,T. - TERPÁKOVÁ, E.: Stavebno-technický prieskum divadla Janka Borodáča v Košiciach, odborný posudok, PSJ - Chemkostav a. s., Michalovce, 2002.

 63. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok s návrhom zateplenia - hotel Boboty, Omnitrade a. s., ul. Sv. Martina 294, 013 06 Terchová, 2002.

 64. ĎURICA, P. - SLIVKOVÁ, A. - BAGOŇA, M.: Tepelnotechnické posúdenie modelového drevodomu „Marie-Soleil“, Candom, a. s., Za Hornádom 17, Spišská Nová Ves, 2002.

 65. ĎURICA, P.: Odborný a tepelnotechnický posudok systémových porúch panelového bytového domu s. č. 1215 Sídlisko II./1008, Evidenčný list systémových porúch, Byterm Vranov nad Topľou, 2002.

 66. ĎURICA, P. - ONDÁŠ, Š.: Posúdenie zvukoizolačných vlastností drevodomov kanadskej technológie „Alouette“, Candom, a. s., Za Hornádom 17, Spišská Nová Ves, 2003.

 67. ĎURICA, P.: Odborný a tepelnotechnický posudok systémových porúch panelového bytového domu Jegorovovo námestie 2 na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach, Evidenčný list systémových porúch, SBD III Košice, 2003.

 68. ĎURICA,P. - BAGOŇA, M.: Posúdenie defektov okenných konštrukcií rodinného domu na Pionierskej ul. č. 32 v Čani, Nitrasklo, a.s., Južná trieda 78, Košice, 2003.

 69. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Odborný a tepelnotechnický posudok objektov Základnej školy na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou, MÚ Vranov nad Topľou, 2004.

 70. ĎURICA, P.: Odborný a tepelnotechnický posudok systémových porúch panelového bytového domu na Zupkovej ulici č. 25 na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach, Evidenčný list systémových porúch, SBD III Košice, 2004 .

 71. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok objektov Základnej školy na Francisciho ul. č. 11 v Levoči, MÚ Levoča, 2004.

 72. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Odborný a tepelnotechnický posudok objektov Základnej školy v obci Ulíč, Obecný úrad Ulíč, 2004.

 73. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnický posudok Pavilónu č. XV – Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Rastislavova 43, Košice, 2004.

 74. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Odborný a tepelnotechnický posudok objektov internátu a Spoločenského klubu Stredného odborného učilišťa stavebného v Košiciach, SOUSt. Kukučínova 23, Košice, 2004.

 75. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M. - KOŠIČANOVÁ, D.: Tepelnotechnický posudok a energetický audit - základná škola Borša, OÚ Borša, 2004.

 76. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok - Katastrálny úrad v Košiciach, 2004.

 77. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnický posudok - Vodná elektráreň Kráľová nad Váhom, 2004.

 78. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnický posudok - Záchranná služba Košice - Zdravotnícke operačné stredisko, ZS Rastislavova 43, Košice, 2004.

 79. ĎURICA,P. - MERJAVÁ,V.: Tepelnotechnický posudok objektov Základnej školy v Sačurove, OÚ Sačurov, 2004.

 80. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Odborný a tepelnotechnický posudok objektov Stredného odborného učilišťa stavebného, Ostrovského 1, Košice, 2004.

 81. ĎURICA,P. - MERJAVÁ,V.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1230 vo Vranove nad Topľou, Spoločenstvo vlastníkov bytov, ul. 1. mája Vranov nad Topľou, 2004.

 82. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Odborný a tepelnotechnický posudok objektov Základnej školy na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou, MÚ Vranov nad Topľou, 2004.

 83. ONDÁŠ, Š. - ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnické a akustické posúdenie montovaných drevených domov, WOODBAU, spol. s r. o., Popradská ul. 68, Košice, 2004.

 84. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Energetický koncept a tepelnotechnický posudok – Technikom Košice, TU v Košiciach a VÚC Košice, 2004.

 85. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1219 vo Vranove nad Topľou, 2005.

 86. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok pre zateplenie bytového domu Estónska 8 až 14 v Bratislave, 2005.

 87. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok pre zateplenie bytového domu Bieloruská 2 až 8 v Bratislave, 2005.

 88. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Odborný a tepelnotechnický posudok panelového bytového domu Turgenevova č. 11, 13 v Košiciach, 2005.

 89. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnický posudok časti areálu závodu P. S. v Brzotíne, Rožňava, 2005.

 90. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D. - VERTAĽ, M.: Odbodný posudok drevobetónových tvaroviek DURISOL, Durisol stav Bratislava, 2005.

 91. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 830/26 A vo Vranove nad Topľou, 2005.

 92. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok a energetický audit – penzión „Blankyt“ Moldava nad Bodvou, 2005.

 93. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D. - LOPUŠNIAK, M.: Odbodný posudok montovaných drevených domov firmy RJR, RJR Snina, 2005.

 94. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1230 voVranove nad Topľou, 2005.

 95. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok bytového domu Estónska 8 až 14 v Bratislave, 2005.

 96. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok bytového domu Bieloruská 2 až 8 v Bratislave, 2005.

 97. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1230 vo Vranove nad Topľou, 2005.

 98. ĎURICA, P. - MERJAVÁ, V.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1219 vo Vranove nad Topľou, 2005.

 99. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok bytového domu 1213 vo Vranove nad Topľou, 2005.

 100. ĎURICA, P. - CÁKOCI, D.: Tepelnotechnický posudok - časť areálu závodu P. S. v Brzotíne, Rožňava, 2005.

 101. ĎURICA, P.: Posúdenie fyzického stavu tepelnej izolácie plochej strechy na výrobnom objekte haly M5 a AB firmy Gluntz - Jensen v Prešove, 2006.

 102. ĎURICA, P. - VAŠKOVIČOVÁ, A. - VERTAĽ, M.: Stavebnotechnický prieskum - Zateplenie severnej a východnej obvodovej steny na Puškinovej ulici č . 8 v Košiciach, 2006.

 103. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok budov - Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice, 2007.

 104. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Obnova ZŠ v obci Soľ, 2007.

 105. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - ZŠ vo Vyšnom Žipove, 2007.

 106. ĎURICA, P. - KORENKOVÁ, R.: Tepelnotechnický posudok budov bytového domu, ul. Jána Bottu 474/27, Varín, 2007.

 107. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Základná škola v obci Hlinné, 2008.

 108. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Administratívna budova SE-EBO V2 SO 631a v Jaslovských Bohuniciach, 2008.

 109. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Prevádzková budova a predajňa Hant Považská Bystrica, 2008.

 110. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok - Ubytovacie zariadenie Veľký Diel v Žiline - prestavba, 2008.

 111. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok - Hotel pri Domove dôchodcov v obci Lučivná v okrese Poprad, 2008.

 112. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - administratívna budova, Elektráreň Mochovce, 2008.

 113. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Modernizácia Materskej školy X, ul. Veterná 150, Námestovo, 2008.

 114. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok – Obnova Základnej školy Nižný Hrabovec, 2008.

 115. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok: Dante, Špičková elektráreň Panické Dravce, 2008.

 116. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Dom sociálnej starostlivosti - ubytovací objekt Prakovce, 2008.

 117. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Obnova a prístavba MŠ v obci Soľ, 2008.

 118. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Základná škola Kukučínova vo Vranove nad Topľou, 2008.

 119. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok - Zníženie tepelnej náročnosti ZŠ Brehy, Námestovo, 2009.

 120. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Rekonštrukcia a obnova pavilónov MŠ Sídl. II, Vranov Nad Topľou, 2009.

 121. ĎURICA, P.: Tepelnotechnický posudok - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia CZŠ Sv. Gorazda, Námestovo, 2010.

 122. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok - Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou, Senica, 2010.

 123. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Tepelnotechnický posudok budov - Detský domov Veľké Kapušany, 2010.

 124. ĎURICA, P. - BAĎUROVÁ, S.: Odborný posudok Administratívnej budovy a výrobných hál firmy Tlakon SK v Žiline, 2010.

 125. ĎURICA, P. - VERTAĽ, M.: Prestavba polyfunkčnej budovy Hviezdoslavova ul. Košice, SO 01A,B - dostavba administratívnej budovy tepelnotechnický posudok, 2011.

 126. ĎURICA, P. - CANGÁR, M. - PONECHAL, R.: Odborný posudok obalových konštrukcií hornej stavby na objekt „Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Žilina, 2011.

 127. ĎURICA, P. - CANGÁR, M. - BAĎUROVÁ, S.: Termogafická analýza obalových konštrukcií hornej stavby objektu „Prevádzková budova Sociálnej poisťovne - pobočka Žilina“, 2012.

Posudky  (CSc.,Dr.,PhD.,DrSc.,doc.,prof.,VÚ, knihy, články...)
 1. ĎURICA, P.: Odborná recenzia rukopisu textov publikácie - Adamská, G. a kol.: Hydroizolácie spodných stavieb. Bratislava: Eurostav 2005.

 2. ĎURICA, P.: Odborná recenzia rukopisu textov publikácie - Držka, M. : Chystáte sa obnoviť balkón, loggiu, terasu, Bratislava: Eurostav 2007.

 3. ĎURICA, P.: Posudok vysokoškolských skrípt: Šenitková, I. - Čarnogurská, M. - Eštoková, A.: Zdroje energie a environmentálna záťaž, SvF TU Košice, december 2001.

 4. ĎURICA, P.: Slovak journal of civil engineering, referee´s report: An experimental study and simulatios of phase change materials in office thermal environment, anonymous authors, 2009.

 5. ĎURICA, P.: Slovak journal of civil engineering, referee´s report: Prediction of energy use and energy consumption depending on the building structures and building characteristics, anonymous authors, 2010.

 6. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební, ČERNÍKOVÁ, M., LABUDEK, J., MARTINÍK, L., MICHNOVÁ, L.: Empirický nástroj pro předběžný návrh potřebné plochy okna na splnění normových požadavků pro vnitřní osvětlení obytných místností, 04/2011.

 7. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební, SOUČKOVÁ, B.: Tepelně-technické posouzení suterénní části panelového objektu, 10/2011.

 8. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební, LABUDEK, J., MARTINÍK, L.: Aerogel - materiál budoucnosti pro stavební inženýrství, 10/2011.

 9. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební, AGEL, P., LABUDEK, J.: Konstrukce pro pasivní domy s foukanou celulozou, 10/2011.

 10. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební, ČERNÍKOVÁ, M., LABUDEK, J., MARTINÍK, L., MICHNOVÁ, L.: Mikroklima v závislosti na solárním záření, 10/2011.

 11. ĎURICA, P.: posudok na príspevok: Beťko, B.: Energetické hodnotenie budov podia aktuálnej legislatívy. In: Železničné pozemné stavby 2007, medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2007, str. 23 - 30. ISBN 978-80-968847-7-3.

 12. ĎURICA, P.: posudok na príspevok: Potoček, K.: Tepelné čerpadlá vo vykurovaní železničních budov. In: Železničné pozemné stavby 2007, medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2007, str. 47 - 51. ISBN 978-80-968847-7-3.

 13. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku Darje Kubenčovej Skulinovej na tému Sanace obvodových plášťů - diagnostika a návrh sanace, příklady řešení. In: Železničné pozemné stavby 2008, zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008.

 14. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku Jany Krejsovej a Petry Bednářovej na tému Vnitřní prostředí železničních staveb. In: Železničné pozemné stavby 2008, zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008.

 15. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku Jána Rybárika a Miroslava Jakubčíka na tému Posudzovanie zavlhnutých murív stavieb a návrh ich sanácie. In: Železničné pozemné stavby 2008, zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008.

 16. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku Miroslava Jakubíka a Jána Rybárika na tému Sanačné metódy a postupy odstraňovania vlhkosti z murív stavieb. In: Železničné pozemné stavby 2008, zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008.

 17. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku Mareka Cangára na tému Tepelnoizolačné nátery, Železničné pozemné stavby 2008, zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, 2008.

 18. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Transcom 2009, Katzer, J. - Carvalho, M.: A comparison of Portuguese and Poland Thermal reqiuirements and varied approach to construction of external wall, Žilina 04.2009.

 19. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Transcom 2009, Axinte, E. - Aleman, C. - Rosca,E.,V.: Studies regarding the wind action upon plane solar collectors placed on residential buldings, Žilina 04.2009.

 20. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Beťko, B. - Gašparovičová, V.: Energetické hodnotenie drevostavieb, Žilina, 05.2009.

 21. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Štefko, J.: Drevostavby – stavebná fyzika, energia, ekológia, Žilina, 05.2009.

 22. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Bednářová, P.: Vliv pojistné hydroizolace na vysychání dřevěných krokví, Žilina, 05.2009.

 23. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Marková, H. - Kacálek,P.: Uplatnění reflexní parotěsné fólie ve skladbách konstrukcí montovaných dřevostaveb, Žilina, 05.2009.

 24. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Katunská, J. - Gavlík,M. - Tomková,J.: Alternatívne riešenia vybraných detailov zrubových stavieb, Žilina, 05.2009.

 25. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Drevostavby 2009, Korenková,R. - Imríšek,F. - Jakubčík,M.: Vplyv parozábrany v skladbe plochej strechy, Žilina, 05.2009.

 26. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Juniorstav 2010, Baďurová,S.: Tepelná ochrana rodinného domu na báze dreva, Žilina 12.2009.

 27. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka konferencie Transcom 2009, Brodňan, M. - Krušinský, P. - Pisca, P.: Nedeštruktívne monitorovanie aktivity trhlín na murive s použitím digitálneho fotoaparátu, spracovania fotografie a fotogrametrie. Proc. of XIX-th Polish-Russian-Slovak seminar “Theoretical foundation of civil engineering”, University of Žilina, 13.9 - 14.9. 2010, ISBN 978-5-93093-763-3.

 28. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2010, Bielek, M. - Bielek, B. - Híreš, J.: Drevo a jeho miesto vo vývoji techniky modernej zelenej architektúry. 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, str. 9-14.

 29. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2010, Kubenková, K. - Oravec, P.: Vzduchotěsnost dřevostavby. 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, str. 59-64.

 30. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2010, Mikušová, M. - Bielek, B.: Vplyv akumulačnej hmoty vnútorných deliacich konštrukcií na energetickú náročnosť budovy kontrolovanú stavom vnútornej klímy v letnom období. 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, str. 75-80.

 31. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2010, Štefko, J. - Sedlák, P. - Soyka, R.: Konštrukčné systémy a konštrukcie nízkoenergetických drevostavieb. 3. - 4. jún 2010, Habovka, ISBN 978-80-970171-2-5, str. 129-134.

 32. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Malila Noori: Nedostatky při projektování staveb z hlediska požární bezpečnosti. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 33. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Ostrý, M. - Blahová, P. - Brzoň, R.: Nová experimentální zařízení pro tepelně technická měření na Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 34. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Zavadil, L. - Matys, O.: Kotvení okenního rámu pomocí rámu z OSB desek. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 35. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Halířová, M.: Součinitel prostupu tepla je neopomenutelným kritériem při hodnocení příček. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 36. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Žilinský, J.: Návrh aerodynamického tunela. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 37. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do zborníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 34. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, Ponechal, R.: Vybrané problémy z tepelnej techniky pri projektovaní rodinných domov. 15.9. - 17.9.2010, Malatíny, SR, ISBN 978-80-970171-6-3

 38. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka zo IV. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2011, BIELEK, M. - BIELEK, B. - HÍREŠ, J.: Prírodné materiály, voda a obnoviteľné zdroje energie ako nezastupiteľná produkčná technológia kapitálu poskytovaného človeku prírodou.

 39. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka zo IV. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2011, DORICA, J. - REINPRECHT, L.: Obnova drevených prvkov v kaplnke a sakristii hradu Ľupča uhlíkovými a oceľovými výstužami.

 40. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka zo IV. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2011, ŠTEFKO, J. - SEDLÁK, P.: Integrita obalového plášťa nízkoenergetických budov na báze dreva.

 41. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka zo IV. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2011, ŠKABRADA, J.: Nové a staré dřevěné stavby.

 42. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka zo IV. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Drevostavby 2011, MÚČKA, M.: Výzkum energetické náročnosti dřevostaveb - vázaná a provozní energetická náročnost staveb.

 43. ĎURICA, P.: reviewer´s report of the paper included in the conference proceedings, Transcom 2011, 27-29 June 2011, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, GORECZNY, T.: Indoor air quality problems in the context of the analysis of energy savings opportunities, 04/2011.

 44. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka XX RU-PL-SK seminára, Waršava - Wroclav, RYBÁRIK, J., BARČIAK, J., ZSÓKA, M.: Roof constructions of passive houses, 06/2011.

 45. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka XX RU-PL-SK seminára, Waršava - Wroclav, KRUŠINSKÝ, P., SUCHÝ, L., ĎURIAN, K., GRÚŇOVÁ, Z.: Historical roof construction of churches in the region Liptov, 06/2011.

 46. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka XX RU-PL-SK seminára, Waršava - Wroclav, KORENKOVÁ, R.: Remediation modification of historic roof trusses in region Liptov, 06/2011.

 47. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka konferencie doktorandov Juniorstav 2011, Brno, BAĎUROVÁ, S.: Vzduchotesnosť v pasívnom dome, 12/2011.

 48. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Zborníka XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW – ARKHANGELSK, BARČIAK, J. - ŠTAFFENOVÁ, D. - RYBÁRIK, J.: Reconstructing action of one-coat flat roof changing it to the double-coat one and genesis of failures through breaking the principles of reconstruction, 07/2012.

 49. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 2, rok 2012, ročník XII, WALDSTEIN, P. - TESLÍK, J. - LABUDEK, J.: Tepelně technické posouzení vybraných parametrů obvodových plášťů z ekopanelů, 10/2012.

 50. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 2, rok 2012, ročník XII, HRUBÁ, B. - KUBEČKOVÁ, D.: Vliv umístění blower door testu na vzduchotěsnost obálky budovy, 10/2012.

 51. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 1, rok 2012, ročník XII, LABUDEK, J. - WÜNSCHE, M.: Konstrukční řešení napojení obvodového pláště na základovou konstrukci, 11/2012.

 52. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 1, rok 2012, ročník XII, KRAUS, M. - KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D.: Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému, 11/2012.

 53. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do časopisu Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 1/2013, SvF ŽU v Žiline, KORENKOVÁ, R., KRUŠINSKÝ, P.: Parametric analysis of roof structures of historical trusses in selected regions of Slovakia, 02/2013.

 54. ĎURICA, P.: recenzný posudok príspevku do časopisu Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 1/2013, SvF ŽU v Žiline, KORENKOVÁ, R. - KRUŠINSKÝ, P.: Parametric analysis of roof structures of historical trusses in selected regions of Slovakia, 02/2013.

 55. ĎURICA, P.: Posudok grantového projektu s reg. č. 103/01/0964, GA ČR Praha, august 2000.

 56. ĎURICA, P.: Posudok grantového projektu s reg. č. 103/02/0471, GA ČR Praha, august 2001.

 57. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 101/03/0627, GA ČR Praha, august 2002.

 58. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103/04/0630, GA ČR Praha, august 2003.

 59. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103/04/0344, GA ČR Praha, august 2003.

 60. ĎURICA, P.: Posudok Záverečnej zprávy o výsledkoch riešenia grantového projektu GAČR č. 103/01/0964 Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály, január 2004.

 61. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č.103/05/2228, GA ČR Praha, 8/2004.

 62. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103/05/2652, GA ČR Praha, 9/2004.

 63. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103-06-0482, GA ČR Praha, august 2005.

 64. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103-06-1722, GA ČR Praha, august 2005.

 65. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103-06-1789, GA ČR Praha, august 2005.

 66. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103/09/1332, GA ČR Praha, august 2008.

 67. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 103/09/1332, GA ČR Praha, august 2008.

 68. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování formou Technických listov 2009 (zostavovatelia Šejnoha, J., Hájek, P., Pavlíková, M.), FSv ČVUT Praha, 2010.

 69. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu SGS ČVUT 2010 Praha, reg. č. OHK1-040/10.

 70. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu SGS ČVUT 2010 Praha, reg. č. OHK1-041/10.

 71. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu SGS ČVUT 2010 Praha, reg. č. OHK1-045/10.

 72. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu SGS ČVUT 2010 Praha, reg. č. OHK1-046/10.

 73. ĎURICA, P.: recenzia grantového projektu SGS ČVUT 2010 Praha, reg. č. OHK1-050/10.

 74. ĎURICA, P.: Všeobecné technické podmienky pre stavebné práce. VTP 161 - Sklenárske práce, oponentský posudok pre Zväz stavebných podnikateľov, január 1997, s. 1

 75. ĎURICA, P.: Všeobecné technické podmienky pre stavebné práce. VTP 158 - Rolety (výroba a montáž) a markízy, oponentský posudok pre Zväz stavebných podnikateľov, január 1997, s. 1

 76. ĎURICA, P.: Posudok projektu KEGA s reg. č. 276/2000, KEGA MŠ SR Bratislava, jún 2000.

 77. ĎURICA, P.: Posudok projektu KEGA s reg. č. 68/2001, KEGA MŠ SR Bratislava, jún 2001.

 78. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/030803, VEGA MŠ SR Bratislava, júl 2002.

 79. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/030805, VEGA MŠ SR Bratislava, júl 2002.

 80. ĎURICA, P.: Odborný posudok projektu APVT-51-030704, APVT Bratislava, 10/2004.

 81. ĎURICA, P.: Odborný posudok projektu APVT-20-P00805, APVT Bratislava, 06/2005.

 82. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/331906, VEGA MŠ SR Bratislava, august 2005

 83. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/332406, VEGA MŠ SR Bratislava, august 2005.

 84. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/0732/08, VEGA MŠ SR Bratislava, august 2007.

 85. ĎURICA, P.: Oponentský posudek grantového projektu VEGA s ev. číslom MŠ SR 1/3319/06 Fasádna technika inteligentných budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Dr.h.c. Ing. Milan Bielek, DrSc., SvF STU Bratislava, 11.2008.

 86. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/0316/09, VEGA MŠ SR Bratislava, august 2008.

 87. ĎURICA, P.: Posudok grantovej prihlášky s reg. č. 1/0647/09, VEGA MŠ SR Bratislava, august 2008.

 88. ĎURICA, P.: oponentský posudok k úlohe výskumu a vývoja: Aplikácia najnovších poznatkov stavebnej chémie pri realizácii alebo sanácii strešných konštrukcií, riešiteľ projektu Športstav Žilina, 2010.

 89. ĎURICA, P.: oponentský posudok k úlohe výskumu a vývoja: Určenie optimálnych postupov energetického hodnotenia v procese ECB na národnej úrovni SR, riešiteľ projektu TSÚS Bratislava, 2010.

 90. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 1/1076/11, VEGA SR, 2010.

 91. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 1/0320/12, VEGA SR, 2011.

 92. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 1/0710/13, VEGA SR, 2012.

 93. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 2/0145/13, VEGA SR, 2012.

 94. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 1/0835/14, VEGA SR, 2013.

 95. ĎURICA, P.: posudok projektu VEGA s reg. číslom 2/0117/14, VEGA SR, 2013.

 96. ĎURICA, P.: posudok projektu KEGA s reg. číslom 022TU-Z-4/2014, KEGA SR, 2013.

 97. ĎURICA, P.: Posudok kandidátskej dizertačnej práce Ing. Petra Beneša na tému: Snižování vlhkosti spodní stavby budov pomocí přirozeného větrání, FAST VUT Brno, máj 2000.

 98. ĎURICA, P.: Posudok kandidátskej dizertačnej práce Ing. Miroslava Spáčila na tému: Půdní nástavby panelových domů, FAST VUT Brno, apríl 2001.

 99. ĎURICA, P.: Posudok kandidátskej dizertačnej práce Ing. Martina Jamnického na tému: Vizualizácia a animácia objektov bytovej výstavby, SvF SVŠT Bratislava, september 2001.

 100. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Petra Budaya: Kvantifikácia doplňujúcich kritérií na tepelnú ochranu budov. Stavebná fakulta STU v Bratislave.

 101. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Pavla Sedláka: Vplyv vzduchových vrstiev s reflexnými povrchmi na tepelnotechnické vlastnosti obalového plášťa budov na báze dreva. Drevárska fakulta TU vo Zvolene.

 102. ĎURICA, P.: Posudok kandidátskej dizertačnej práce Ing. Jitky Balíkovej rod. Dobrovolnej na tému: Reflexní fólie v lehkých obalových konstrukcích, FAST VUT Brno, máj 2004.

 103. Ďurica, P.: Oponentský posudok téz dizertačnej práce doktoranda Ing. Filipa Čmiela na tému: Využití dlouhovlnného infračerveného termografického systému k určení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí budov, FAST VŠB - TU v Ostrave, 01.2013.

 104. Ďurica, P.: Oponentský posudok téz dizertačnej práce doktoranda Ing. Michala Krausa na tému: Pasivní a energeticky nulová výstavba, FAST VŠB - TU v Ostrave, 05.2013.

 105. Ďurica, P.: Oponentský posudok téz dizertačnej práce doktorandky Ing. Barbory Hrubé na tému: Vliv vybraných konstrukčních částí budov na kvalitu vnitřního prostředí, FAST VŠB - TU v Ostrave, 06.2013.

 106. ĎURICA, P.: Oponentský posudok písomnej časti dizertačnej skúšky doktoranda Ing. Miroslava Javorčeka na tému: Predikcia vplyvu výmeny vzduchu na energetickú hospodárnosť budov základných škôl. Stavebná fakulta STU Bratislava, 02.2013.

 107. Ďurica, P.: Oponentský posudok téz dizertačnej práce doktorandky Ing. Kateřiny Kubenkové na tému: Analýza stavebně energetické koncepce sanace vybraných bytových domů, FAST VŠB - TU v Ostrave, 10.2013.

 108. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Slavomíra Slivoňa: Teoreticky zdôvodnené riešenie vystupujúcich konštrukcií a ich detailov. Stavebná fakulta STU v Bratislave, 10/2007.

 109. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Sylvy Klímovej: Vlyv obalových konstrukcí na teplotní stav interiérů střešních nástaveb. Fakulta stavební VUT Brno, CZ, 04.2008.

 110. ĎURICA, P.: Oponentský posudok písomnej časti dizertačnej skúšky doktorandky Ing. Dominiky Búryovej na tému: Kvantifikácie energetických a environmentálnych vlastností drevených zrubových stavieb. Drevárska fakulta TU Zvolen, 02.2009.

 111. ĎURICA, P.: Oponentský posudok písomnej časti dizertačnej skúšky doktoranda Ing. Eduarda Grofčíka na tému: Ľahké panelové transparentné fasády staršej produkcie a ich rekonštrukcia s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. Stavebná fakulta STU Bratislava, 03.2009.

 112. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jiřího Šinogla na tému: Aplikace odpadního polyetylénu pro stavební systémy. Fakulta stavební VUT Brno, CZ, 04.2009.

 113. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jany Bendžalovej na tému: Predikcia potreby a spotreby energie v závislosti na vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov. SvF STU Bratislava, 2010.

 114. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Miroslavy Mikušovej na tému: Parametrická štúdia systému budova - klíma - energia v dynamickom modeli vonkajšej klímy v lokalite Bratislava. SvF STU Bratislava, 2010.

 115. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Zuzany Takácsovej na tému: Hygroskopické vlastnosti vnútorných povrchov stien budov na bývanie. SvF STU Bratislava, 2010.

 116. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Roberta Žúdela na tému: Teória a prax konštrukčnej tvorby detailu osadenia okna. SvF STU Bratislava, 2010.

 117. ĎURICA, P.: Oponentský posudok písomnej časti dizertačnej skúšky doktoranda Ing. arch. Michala Mihaľáka na tému: Konštrukčný tepelnoizolačný kompozitný materiál. HF TU v Košiciach, 2010.

 118. Ďurica, P.: Oponentský posudok písomnej časti dizertačnej skúšky doktoranda Ing. Richarda Baláža na tému: Výskum energetickej bilancie zelených budov, SvF TU v Košiciach, 04.2011.

 119. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Davida Bečkovského: Metodika navrhování skladeb konstrukcí s materiály PCM z hlediska stavební fyziky. Fakulta stavební VUT Brno, CZ, 08.2011.

 120. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Martina Deutscha: Vlyv pasivních solárních systémů na energetickou bilanci budov. Fakulta stavební VUT Brno, CZ, 08.2011.

 121. ĎURICA, P.: Oponentský posudok dizertačnej práce doktorandky Ing. Dominiky Búryovej na tému: Kvantifikácia tepelnotechnických a energetických vlastností drevených zrubových stavieb. Drevárska fakulta TU Zvolen, 08.2011.

 122. ĎURICA, P.: Oponentský posudok dizertačnej práce doktoranda Ing. Martina Múčku na tému: Energetická náročnosť a environmentálna kvalita drevených stavieb. Drevárska fakulta TU Zvolen, 08.2011.

 123. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Petra Schindlera: Optimalizace pozice okna v obvodové stěně z hlediska tepelné techniky. Fakulta stavební VUT Brno, CZ, 05.2012.

 124. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Radka Fabiana: Vliv tepelných mostů na vznik plísní v panelových bytových domech. Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, CZ, 05.2012.

 125. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Zdeňka Peřinu: Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov. Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, CZ, 06.2012.

 126. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jana Tilingera: Solární škola v Indickém Himaláji. Fakulta stavební ČVUT Praha, CZ, 10.2012.

 127. ĎURICA, P.: posudok habilitačnej práce Ing. Jozefa Fučilu, PhD. na tému: Prirodzené vetranie a jeho vplyv na výmenu a kvalitu vzduchu v interiéri, SvF SVŠT Bratislava, september 2001.

 128. ĎURICA, P.: člen inauguračnej komisie „Jmenovací řízení k návrhu na jmenování Doc. Ing. Miloslava Novotného, CSc. profesorom pro obor: Pozemní stavby“ na FAST VUT Brno, 2009.

 129. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Markéty Černé na tému: Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště v návaznosti na energetickou efektivitu budov. Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, CZ, 07.2013.

 130. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Eduarda Grofčíka na tému: Modernizácia klasickej ľahkej fasádnej techniky budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. SvF STU Bratislava, 07.2013.

 131. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Mareka Bilančíka na tému: Metodika výberu optimálnej technológie pre kontaktné zatepľovacie systémy s ohľadom na vplyv klimatických faktorov daných geografickou polohou. SvF STU Bratislava, 07.2013.

 132. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Mareka Petra na tému: Metodika výberu technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacích systémov. SvF STU Bratislava, 07.2013.

 133. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Richarda Baláža na tému: Posúdenie fyzikálno-technických parametrov strešnej konštrukcie v module klimatickej komory. SvF TU Košice 08.2013.

 134. ĎURICA, P.: Posudok doktorandskej dizertačnej práce Ing. Pavla Hrebíka na tému: Vplyv neurčitosti vybraných parametrov na výpočet potreby tepla na vykurovanie. SvF STU Bratislava, 10.2013.

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina