doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

ai.jpg

Profil

 • 1981- ukončenie stredoškolského štúdia na strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline

 • 1987-ukončenie vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte STU V Bratislave, študijný odbor Pozemné stavby

 • 2003- ukončenie externej vedeckej ašpirantúry vo vednom odbore architektúra a urbanizmus  na  fakulte architektúry  STU V Bratislave

 • 2009- ukončenie habilitačného konania  vo vednom odbore architektúra a urbanizmus  na  fakulte architektúry  STU V Bratislave

 • 2016-ustanovenie za školiteľa vo vednom odbore 5.28 Stavebníctvo , študijný program Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Výučba

 • Stavebná akustika a osvetlenie ,

 • Ateliér 4,

 • Záverečná bakalárska práca,

 • Konštrukcie budov 5 ( 1/2semestra ),

 • Vybrané kapitoly zo stavebnej fyziky (1/2 semestra ),

 • Aerodynamika, hydrodynamika a fasádna technika (1/4 semestra) ,

 • Vybrané kapitoly z Konštrukcií budov - Špeciálne konštrukcie (1/2 semestra ),

 • Udržateľná výstavba a inteligentné budovy ,

 • Architektonicko-konštrukčný ateliér 3 ,

 • Diplomový seminár ,

 • Diplomový projekt

 • Stavebno-fyzikálne konštruovanie detailov.

Kontakt


tel.: +421 41 513 5749
e-mail
miestnosť: AD024

Profesijné záujmy

 • Odborná spôsobilosť pre odbor : Projektovanie pozemné stavby (od r. 1991)

 • Autorizovaný stavebný inžinier –komplexné projektovanie pozemné stavby ,0173*A*1(1994)

 • Autorizovaný stavebný inžinier 0173*A*4-3,4– stavebné konštrukcie - stavebná fyzika,                stavebná fyzika, požiarna ochrana (1994)

 • Odborná spôsobilosť : Špecialista požiarnej ochrany (od 1992)

 • Odborne spôsobilý inžinier pre energetickú certifikáciu budov : časť tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov (2009 )

 • Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa vyhlášky MŽP SR č.113/2006v oblastiach a odboroch 2j, 2k, 2z, 3m, 3u (2016) OVP

Linky

Publikačná činnosť

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina