Ing. Peter Kysela

pk.jpg

Profil

Vzdelanie

 2008 - 2012 Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline

Pozemné staviteľstvo

 2012 - 2019 Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta, Pozemné staviteľstvo

Výučba

  • Stavebná tepelná technika (cvičenia)

  • Budova a prostredie (cvičenia)

  • Technické kreslenie (cvičenia)

  • Konštrukcie budov 1 (cvičenia)

Kontakt


tel.: +421 41 513 5715
e-mail
miestnosť: AD017

Štúdium

  1. miesto v súťaži Študentskej vedecko-odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (fakultné kolo) v odbornej sekcii „Pozemné stavby a architektúra“ v akademickom roku 2018/19.
  1. miesto v XX. ročníku súťaže Študentskej vedecko-odbornej činnosti Stavebných fakúlt českej a slovenskej republiky (medzinárodné kolo) v odbornej sekcii „Pozemné stavby a architektúra“ v akademickom roku 2018/19.

Ocenená súťažná práca ŠVOČ „Tepelno-technické charakteristiky rohového okna“ bola vypracovaná pod vedením Ing. Radoslava Ponechala, PhD. Bola zameraná na návrh technického riešenia rohového okna, experimentálneho merania fragmentu okna v klimatickej komore, vypracovania záverov pre rozvoj vedeckého poznania a prínosov pre odbornú prax.

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil za súťažnú prácu:  „Cenu ZSVTS za ŠVOČ“

 

Na základe výsledkov ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a z poverenia prezidenta Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., EUR ING, bol Ing. Peter Kysela vymenovaný za „Ambasádora Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností“. Úlohou ambasádora ZSVTS je prezentovať svoje odborné výsledky, poznatky vedy a techniky i poslanie ZSVTS v odbornej verejnosti. 

Aktuálne štúdium

 Téma dizertačnej práce    Hodnotenie vplyvu infiltrácie a vetrania na energetickú spotrebu a komfort v budovách v súvislosti s globálnym otepľovaním.

Linky

Publikačná činnosť

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – denné bakalárske štúdium:

Obhajoba bakalárskej práce s názvom „Bytový dom s polyfunkciou“

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia – denné inžinierske štúdium:

Obhajoba diplomovej práce s názvom „Penzión s chovom koní“        

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina