Veda a výskum

 • Konštrukcie dopravných stavieb z hľadiska dynamickej analýzy reálnych prevádzkových stavov

  Číslo projektu: 1/0006/20

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

  Doba riešenia: 1.1.2020 – 31.12.2022

  Anotácia projektu:

  Exituje množstvo reálnych prevádzkových stavov konštrukcií dopravných stavieb, ktoré je možné chápať ako negatívne z rôznych hľadísk. Tieto stavy v konečnom dôsledku ovplyvňujú prevádzkovú spôsobilosť konštrukcie, jej životnosť a spoľahlivosť. Projekt sa venuje dynamickej analýze týchto stavov s cieľom získať relevantné podklady pre posúdenie otázok únavy, životnosti a spoľahlivosti konštrukcií, ich optimalizácie a medzného pôsobenia. Vychádza z teoretickej analýzy dynamickej interakcie vozidiel s konštrukciou v procese budenia a odozvy. Hľadá optimálne modely vystihujúce fyzikálnu podstatu javov. Matematický aparát rieši numerickou cestou. Hľadá vhodné postupy riešenia, vytvára vlastné algoritmy a programové produkty. Navrhnuté postupy posudzuje komplexne z hľadiska konvergencie, stability, presnosti riešenia, vhodnosti použitia a vzťahov k životnému prostrediu. Pre verifikáciu výsledkov teoretickej a numerickej analýzy používa experimentálne metódy. Výsledky zovšeobecňuje pre ďalší rozvoj vedy a praxe.

   
 • Moderný prístup a implementácia matematickej terminológie pre študentov na technických univerzitách

  Číslo projektu: 019ŽU-4/2020

  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

  Doba riešenia: 1.1.2020 – 31.12.2022

  Anotácia projektu: Projekt vychádza z poznania súčasného stavu matematickej terminológie. Existujúce terminologické slovníky sú zamerané len na terminológiu, ktorú by mal ovládať každý žiak po ukončení základnej, resp. strednej školy, z rokov 1964, 1975, resp. 1984 a matematické encyklopédie z rokov 1967 a 2008 obsahujú aj pojmy, ktoré sú zastaralé a dnes sa už nepoužívajú. Ani jedna z uvedených publikácií neobsahuje prepojenie s technickou praxou. V neposlednom rade ich negatívom je aj skutočnosť, že nie sú prístupné on line.

  Používanie správnej terminológie je neodmysliteľnou súčasťou matematického jazyka. Napriek tomu v učebniciach, v odbornej literatúre, či v časopisoch, resp. v záverečných prácach študentov, ktorí využívajú matematickú teóriu v technickej praxi (napríklad v rôznych aplikáciách v stavebníctve, kartografii, geodézii, či v technológii a manažmente stavieb), sa matematická terminológia nepoužíva vždy korektne a správne.

  Terminologické obohacovanie, rozširovanie slovnej zásoby je permanentný proces, nakoľko niektoré slová v jazyku, i v matematickom, zanikajú, iné, nové, sa stávajú jeho súčasťou.

  Z uvedeného dôvodu je potrebné vytvoriť terminologický slovník, ktorý by odstránil existujúce negatíva.

  Pri tvorbe matematickej terminológie môže byť veľmi užitočná aplikácia korpusovej analýzy, vhodného korpusu a vyhľadávacieho nástroja nad ním.

   
 • Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej oblasti

  Číslo projektu: 1/0005/16

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

  Popis výstupu: V roku 2019 bolo úspešne ukončené riešenie projektu VEGA, orientovaného na nasledovné okruhy problémov:

  Modelovanie a experimentálne overovanie charakteristík definujúcich dynamickú individualitu pre vybrané konštrukcie dopravných stavieb. Modelovania účinkov pohyblivého zaťaženia na mosty vrátane úskalí spojených s numerickou realizáciou, analýz v časovej i frekvenčnej oblasti a experimentálnej verifikácie. Modelovanie účinkov pohyblivého zaťaženia na cesty. Tvorba výpočtových modelov vozidiel a cestnej komunikácie. Mapovanie a numerické modelovanie náhodného profilu jazdnej dráhy. Modelovanie odozvy konštrukcie na účinky pohyblivého zaťaženia v časovej i frekvenčnej oblasti. Vplyv konštrukčnej skladby na dynamický ohlas konštrukcie. Komparácie ohlasu pri statickom a dynamickom zaťažení. Vplyv na životné prostredie od technickej seizmicity a hluku. Realizácie experimentálnych meraní a verifikácie výsledkov numerických štúdií.

   
 • Laboratórium

  Stavebná mechanika má dlhoročnú tradíciu v oblasti experimentálneho výskumu. Laboratórium prevádzkuje už od vzniku katedry v roku 1953. V  laboratóriu prebieha pravidelná výučba predmetu Experimentálna analýza, kde sa študenti oboznamujú so základmi práce s meracou a vyhodnocovacou technikou a sú im prezentované postupy experimentálnych techník používaných pri sledovaní silových a deformačných veličín, napäťových a teplotných polí, registrácii a analýze kmitavých pohybov, šírení napäťových a deformačných vĺn a podobne. Laboratórium pracuje na báze elektronických prístrojov, či už analógového alebo digitálneho charakteru.

   

   
 • Projekty riešené na katedre

  VEGA 1/0005/16 Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej oblasti

   

  Vo výskumnej činnosti v oblasti stavebnej mechaniky sa riešia úlohy základného a aplikovaného výskumu zamerané na aktuálne problémy statiky a dynamiky stavebných konštrukcií a ich podloží. Od roku 2016 sa na katedre rieši 1 projekt VEGA MŠVVaŠ SR. Výskumné projekty sú zamerané na statickú a dynamickú diagnostiku stavebných konštrukcií v prevádzkových podmienkach, problematiku spoľahlivosti a životnosti konštrukcií dopravných stavieb (mostné konštrukcie), modelovanie a počítačové simulácie odozvy konštrukcií na účinky statického a najmä dynamického zaťaženia, technickú seizmicitu a ochranu životného prostredia pred vibráciami.

   

  Vedeckovýskumná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky sa zameriava na niekoľko oblastí, ktoré prevažne nadväzujú na dlhoročnú tradíciu vedeckých matematických škôl založených v minulosti na Žilinskej univerzite. Predstaviteľmi týchto škôl boli osobnosti ako prof. RNDr. Josef Korous, DrSc., prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc., prof. RNDr. Pavol Marušiak, DrSc. a ďalší. Sú to predovšetkým diferenciálne a diferenčné rovnice a ortogonálne polynómy a iné časti matematiky, ktoré s nimi súvisia. V súčasnosti sa výskum uskutočňuje aj v oblasti matematického modelovania, v numerickej matematike, v rôznych oblastiach geometrie a v teórii vyučovania matematiky na základných, stredných a vysokých školách. Výskum oddelenia bol podporovaný projektami VEGA a KEGA.

   

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina