Prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD: Geodézia

Interný učebný text katedry geodézie pre študentov bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia a študentov stavebných odborov. Obsah.

Predhovor k piatemu vydaniu

Geodézia je určená študentom bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia a študentom stavebných odborov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Obsah učebného textu v niektorých kapitolách prekračuje rozsah učebných osnov predmetu Geodézia. Predpokladám, že študenti si vyberú z textu to, čo patrí do profilu ich študijného zamerania. To čo je podľa môjho názoru naviac, môže byť užitočné pre tých, ktorí sú v praxi.

Text Geodézie v predloženej elektronickej podobe je okrem študentov určený tiež každému, kto pracuje v problematike geodézie, má o geodéziu záujem a má prístup na Internet.

Dnešnú podobu textu Geodézie som dlhodobo inovoval a vylepšoval. Predpokladám, že v tom budem pokračovať.

Ďakujem lektorom predchádzajúcich vydaní skrípt prof. Ing. Vlastimilovi Staněkovi, PhD. z TU Bratislava a Ing. Slavojovi Kádnerovi, CSc. dnes už dôchodcovi, ako aj členom katedry geodézie našej fakulty menovite doc. Ing. Jaroslavovi Šímovi, CSc. a doc. Ing. Jozefovi Štubňovi, CSc. a tiež naším asistentom, že mali trpezlivosť pracovať s predchádzajúcimi vydaniami skrípt a za upozornenia na chyby, ktoré našli v skriptách.

Ďalej ďakujem pani Anne Weissovej za nakreslenie obrázkov a prepísanie rukopisu. Ďakujem mojej dcére Alene za dôkladnú korektúru textu a jazykovú úpravu. Bez ich pomoci by nebola vznikla táto učebná pomôcka a nemala by takú podobu akú má.

Na tento text Geodézie sa nevzťahujú postihovateľné autorské práva. Dávam ho k dispozícii všetkým čo majú záujem o geodéziu a chcú sa niečo z geodézie naučiť, resp. doplniť si čo zabudli. Text dovoľujem vytlačiť, kopírovať voľne rozmnožovať a uložiť na disk svojho počítača. Nech je tento text užitočný každému kto sa zaujíma o geodéziu.

V Žiline 12. 9.2003, Prof. Ing. Ladislav Bitterer,PhD.

Celý text si môžete stiahnuť v súbore geodezia.zip (42,2MB) 
© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina