Zabezpečované predmety

 • Automatizovaný systém GKKN
 • Digitálny model reliéfu
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
 • Geodézia 1 (odbor geodézia a kartografia)
 • Geodézia 1 (odbor staviteľstvo)
 • Geodézia II (odbor geodézia a kartografia)
 • Geodézia 2 (odbor staviteľstvo)
 • Geografické informačné systémy (GIS)
 • Globálne navigačné satelitné systémy
 • Informačné technológie
 • Inžinierska geodézia
 • Kartografická tvorba a reprodukcia
 • Kataster nehnuteľností 1
 • Kataster nehnuteľností 2
 • Katastrálne mapovanie
 • Lokálne geodetické siete
 • Praktické cvičenie z KN
 • Microstation, Autocad
 • Pozemkové úpravy
 • Právo v geodézii
 • Manažment geodetických činností
 • Fyzikálna geodézia
 • Sférická astronómia a kozmická geodézia
 • Spracovanie a analýza meraní 1
 • Spracovanie a analýza meraní 2
 • Topografia
 • Výpočtové systémy v geodézii
 • Vyššia geodézia
 • Základy geodézie a GIS (PEDAS, Ústav vysokohorskej biológie)
© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina