PostgreSQL je open-source relačný databázový systém, ktorý sa používa na ukladanie a správu dát v databázových tabuľkách. Je to jedna z najvýznamnejších open-source relačných databázových systémov a ponúka široké možnosti pre správu dát, dotazovanie a transakcie. PostgreSQL podporuje štandardné SQL (Structured Query Language) a má bohatú sadu funkcií pre prácu s dátami. 
PostGIS je rozšírenie pre PostgreSQL, ktoré pridáva možnosti pre prácu s geografickými a priestorovými dátami. Toto rozšírenie umožňuje ukladanie, správu a dotazovanie geografických dát v PostgreSQL databáze. S PostGIS je možné ukladať geometrické údaje, ako sú bodové, líniové a polygónové objekty, a vykonávať rôzne priestorové analýzy a dotazy na tieto dáta.
PostGIS poskytuje funkcie, ako sú presne určené dotazy pre priestorové dáta, výpočty vzdialeností medzi objektmi, analýzy pretnutia a zlúčenia priestorových objektov a mnoho ďalších. Táto kombinácia PostgreSQL a PostGIS je populárnym nástrojom pre správu geografických dát a vývoj geografických informačných systémov (GIS), pretože umožňuje ukladať, spracovávať a analyzovať komplexné priestorové dáta v spojení s tradičnými dátami.

Správa databázového systému pomocou webových administrátorských nástrojov, ktoré nahrádzajú desktopové aplikácie ako sú napr. PgAdmin 4 alebo DBeaver:

 

GeoServer je open-source serverový softvér, ktorý slúži na správu, zdieľanie a publikovanie geografických dát a priestorových informácií na internete. Tento software umožňuje organizáciám a jednotlivcom vytvárať geografické mapy, vrstvy a služby, ktoré sú prístupné prostredníctvom internetu alebo iných geografických informačných systémov (GIS).

GeoServer je napísaný v jazyku Java a podporuje rôzne geografické a geodetické štandardy, ako sú napríklad Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), a mnoho ďalších. Tieto štandardy umožňujú používateľom pristupovať k geografickým dátam a službám, zobrazovať mapy, vykonávať geografické analýzy a získavať geografické informácie pre rôzne účely.

GeoServer je široko využívaný v oblasti geografických informačných systémov (GIS) a nachádza uplatnenie v mnohých odvetviach, vrátane verejnej správy, urbanizmu, dopravy, lesníctva, životného prostredia a ďalších. Jeho otvorený zdroj a schopnosť spolupracovať s rôznymi formátmi dát a štandardmi ho robia dôležitým nástrojom pre správu geografických informácií a poskytovanie prístupu k nim prostredníctvom webových služieb.

Odkaz na geoserver katedry geodézie.

© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina