prof. Ing. Drusa Marián, PhD.

Email:
marian.drusa@uniza.sk

Tel:
+421 41 513 5500

Miestnosť:
AE318

Profil

2019 - prof., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2005 - doc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, špecializácia - geotechnika
2000 - PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, špecializácia - geotechnika
1987 - Ing., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠDS Žilina

Výučba

 • Inžinierska geológia 1
 • Engineering Geology 1
 • Zakladanie stavieb 1 
 • Foundation of Structures 1 
 • Zakladanie stavieb 2
 • Inžinierska geológia 2
 • Vybrané state z geomechaniky
 • Podzemné stavby
man-portrait-silhouette.gif

Profesijné záujmy

 • Laboratórne a terénne skúšky v geotechnike,
 • zosuvy, ich sanácia a monitoring,
 • vystužené horninové konštrukcie,
 • aktuálne problémy v inžinierskej geológii

Linky

Publikačná činnosť

Estimation of the coefficient of consolidation by used CPT and his verification with numerical model [print] / Marian Drusa, Filip Gago, Juraj Mužík. In: GEOLINKS [print] : international conference on geosciences : conference proceedings. - 1. vyd. - Sofia: SAIMA Consult, 2019. - ISBN 978-619-7495-04-1. - s. 237-244.
Testing of foam concrete for definition of layer interacting with subsoil in geotechnical applications [electronic] [Skúšanie penobetónu ako vrstvy v intervencii s podložím v geotechnických aplikáciách] / Marian Drusa et al.
In: International journal of GEOMATE [print]. - ISSN 2186-2982. - Roč. 17, č. 59 (2019), s. 115-120.
Fyzikálny model násypu podopreného pilótami = The physical model of embankment supported by piles / Ladislav KaisMarian Drusa, et al.
In: Geosyntetika 2018 : zborník príspevkov zo seminára. - Bratislava: Spektrum STU. - ISBN 978‐80‐227‐4771‐4. - s. 44-50.
Numerické modelovanie oedometrickej skúšky a jej spätná analýza = Numerical modelling and back calculation of the oedometric test / Jozef Vlček, Marian Drusa et al. In: Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia [elektronický zdroj] = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava: SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. - CD- ROM, s. 345-352.
Odbudowa drogi wojewódzkiej zniszczonej przez powódz z wykorzystaniem konstrukcji gabionowych [Rekonštrukcia krajských ciest zničených povodňami pomocou gabiónových konštrukcií] / Wojciech Kozlowski, Andrzej Surowiecki, Marián Drusa.
In: Elementy budownictwa komunikacyjnego : Rozdział 4. - Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczego "SPATIUM", 2014. - ISBN 978-83-62805-45-7. - S. 53-70.
Analysis the purposes of land use planning on the hard coal tailing dumps [Analýza úložísk odpadu pri ťažbe čierneho uhlia pre potreby územného plánovania] / Petra Zástěrová, Marian Drusa, et al. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [6] s.
Estimation of strength and deformation characteristics of soils (Nitra, South Slovakia) by using Cone Penetration Test [Odhad pevnostných a deformačných charakteristík zemín (Nitra, Južné Slovensko) použitím statickej penetračnej skúšky] / Marian Drusa.
In: Cumhuriyet Earth Sciences Journal. - ISSN 1016-5625. - Vol. 30, no. 2 (2013), s. 63-70.
Importance of results obtained from geotechnical monitoring for evaluation of reinforced soil structure – case study [Význam výsledkov získaných z geotechnického monitoringu pre evaluáciu vystuženej zemnej konštrukcie - prípadová štúdia] / M. Drusa, J. Vlcek.
In: Journal of applied engineering sciences. - ISSN 2247-3769. - Vol. 6(19), iss. 1 (2016), s. 23-27.
Analytical and numerical evealuation of limit states of MSE wall structure [Analytické a numerické posúdenie medzných stavov vystuženého oporného múru] / Marián Drusa et al. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 145-152.
Contribution to estimating bearing capacity of pile in clayey soils [Príspevok k určovaniu únosnosti pilót v ílovitých zeminách] / Marián Drusa, Filip Gago, Jozef Vlček. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 128-136.
© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina