prof. Ing. Drusa Marián, PhD.

Email:
0000-0003-3372-6441

Tel:
+421 41 513 5500

Miestnosť:
AE318

ORCID:
0000-0003-3372-6441

WOS ID:
J-2628-2019

SCOPUS ID:
16635594600

Profil

2019 - prof., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2005 - doc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, špecializácia - geotechnika
2000 - PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, špecializácia - geotechnika
1987 - Ing., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠDS Žilina

Profesijné záujmy

 • Laboratórne a terénne skúšky v geotechnike,
 • zosuvy, ich sanácia a monitoring,
 • vystužené horninové konštrukcie,
 • aktuálne problémy v inžinierskej geológii

Výučba

 • Inžinierska geológia 1
 • Engineering Geology 1
 • Zakladanie stavieb 1 
 • Foundation of Structures 1 
 • Zakladanie stavieb 2
 • Inžinierska geológia 2
 • Vybrané state z geomechaniky
 • Podzemné stavby
img_20160412_091746.jpg

Veda a výskum

2022
Experimental and numerical verification of the railway track substructure with innovative thermal insulation materials / Ižvolt Libor, Dobeš Peter, Drusa Marián, Kadela Marta, Holešová Michaela. In: Materials. - Bazilej : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. - [online]. - ISSN 1996-1944 (online). - Roč. 15, č. 1 (2022), s. [1-27] [online]. Zaradené v: Current Content Connect ; SCOPUS ; Web of Science Core Collection
The relationship between dynamic and static deformation modulus of unbound pavement materials used for their quality control methodology / Decký Martin, Drusa Marián, Papán Daniel, Šrámek Juraj. In: Materials. - Bazilej : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. - [online]. - ISSN 1996-1944 (online). - Roč. 15, č. 8 (2022), s. [1-20] [online]. Zaradené v: Current Content Connect ; Web of Science Core Collection ; SCOPUS
2021
Korelácie statických a dynamických charakteristík kontroly kvality zhutnenia nestmelených konštrukcií vozoviek / Decký Martin, Starší Boris, Šrámek Juraj, Drusa Marián. In: Inžinierske stavby = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov. - Bratislava : Vydavateľstvo Inžinierske stavby, Jaga group. - [print]. - ISSN 1335-0846. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 36-39 [print].
The role of geotechnical monitoring at design of foundation structures and their verification. Part 2 / Drusa Marián, Mihálik Ján, Mužík Juraj, Gago Filip, Štefánik Martin, Rybak Jaroslaw. In: Civil and Environmental Engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific-technical journal : vedecko-technický časopis = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific-technical journal : vedecko-technický časopis. - Žilina : Stavebná fakulta. - [print]. - ISSN 1336-5835. - Roč. 17, č. 2 (2021), s. 681-689 [print]. Zaradené v: SCOPUS ; Web of Science Core Collection
Measurement of axial strain of geogrid by optical sensors / Drusa Marián, Kais Ladislav, Dubovan Jozef, Markovič Miroslav, Bahleda František, Mečár Martin. In: Sensors. - Bazilej : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. - [online, print]. - ISSN 1424-3210. - Roč. 21, č. 19 (2021), s. [1-15] [online, print]. Zaradené v: Current Content Connect ; SCOPUS ; Web of Science Core Collection
ENVIEDU - moderné vzdelávanie o environmentálnych hrozbách / Marián Drusa. In: Magazín. Mobilita - stroje - technológie - ekológia. - Bratislava : M.I.A. - [print]. - ISSN 2644-6839. - Roč. 16, č. 3 (2021), s. 44-45 [print].
Inovatívny a overený spôsob dosiahnutia požadovanej deformačnej odolnosti podkladových vrstiev / Drusa Marián, Vlček Jozef, Gago Filip, Scherfel Walter. In: Inžinierske stavby = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov. - Bratislava : Vydavateľstvo Inžinierske stavby, Jaga group. - [print]. - ISSN 1335-0846. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 56-58 [print].
Príklad alternatívneho návrhu skladby priemyselnej podlahy s použitím penobetónu FC 500IF / Marián Drusa, Jozef Vlček, Walter Scherfel. In: Magazín. Mobilita - stroje - technológie - ekológia. - Bratislava : M.I.A. - [print]. - ISSN 2644-6839. - Roč. 16, č. 2 (2021), s. 66-68 [print].
2020
Prednosti a skúsenosti zo sondovania statickou penetráciou na Slovensku = Advantages and experience of probing by cone penetration test in Slovakia / Bulko Roman, Gago Filip, Drusa Marián, Mečár Martin. In: Inžinierska geológia 2020 : zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG : zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG / Jana Frankovská, Martin Ondrášik, Miloslav Kopecký. - 1 vyd. - Bratislava : Spektrum STU, 2020. - 168 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-227-5014-1. - s. 58-64 [CD-ROM].
Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácií / Decký Martin, Scherfel Walter, Drusa Marián, Papánová Zuzana, Sedlář Bronislav, Hájek Matej, Moravec Michal. In: Silniční obzor = Road Review = Rundschau für das Strassenwesen : měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství = Road Review : měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství. - Praha : Česká silniční společnost. - [print]. - ISSN 0322-7154. - Roč. 81, č. 7-8 (2020), s. 182-189 [print].
Kompozitné penobetóny ako environmentálne optimálna podkladová vrstva pre rehabilitácie vozoviek s vysokou nadmorskou výškou / Decký Martin, Drusa Marián, Scherfel Walter, Drevený Ivan, Ďuriš Lukáš, Sedlář Bronislav. In: Traffic Forum : odborný časopis výskumného ústavu dopravného : odborný časopis výskumného ústavu dopravného / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2020. - [online]. - ISSN 2454-101X. - s. 39-52 [online].
2019
Testing of foam concrete for definition of layer interacting with subsoil in geotechnical applications / Drusa Marián, Vlček Jozef, Scherfel Walter, Sedlář Bronislav. In: International journal of GEOMATE. - ISSN 2186-2982. - Roč. 17, č. 59 (2019), s. 115-120. Zaradené v: Web of Science Core Collection
Estimation of the coefficient of consolidation by used CPT and his verification with numerical model / Marian Drusa, Filip Gago, Juraj Mužík. In: GEOLINKS. Book 3 : international conference on geosciences : conference proceedings : international conference on geosciences : conference proceedings : Book 3 : volume 1 / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Sofia : SAIMA Consult, 2019. - ISBN 978-619-7495-04-1. - s. 237-244.
Dynamic testing of the sub-base layer made from foam concrete using light weight deflectometer / Valašková Veronika, Vlček Jozef, Gago Filip, Drusa Marián. In: Vibroengineering PROCEDIA. - KAUNAS : JVE International. - ISSN 2345-0533. - 2019 s. 139-142 [online]. Zaradené v: SCOPUS
Testing of subsoil support in physical model of piled embankment / Martina Holičková, Marián Drusa, Jozef Vlček. In: TRANSCOM 2019 : conference proceedings : conference proceedings / Ján Bujňák, Mario Guagliano. - 1. vyd. - Amsterdam : Elsevier Science, 2019. - 5000 s. [online] - (ISSN 2352-1465, Transportation Research Procedia, Vol. 40. - ISSN 2352-1465). - ISSN 2352-1465. - s. 711-717 [online]. Zaradené v: SCOPUS ; Web of Science Core Collection
Monitoring and control of the building structures vibration due to nearby area construction works / Jan Bencat, Marian Drusa. In: GEOLINKS International Conference on Geosciences. 1. Book 2. 1. Bok 2 : Conference Procedings : Conference Procedings : Book 2 : volume 1 / [bez zostavovateľa], Jozef Martinka. - 1. vyd. - Sofia : SAIMA Consult, 2019. - 183 s. [print]. - ISBN 978-619-7495-03-4. - ISSN 2603-5472. - s. 173-181 [print].
Estimation of the dynamic characteristics of the foam concrete / Veronika Valaskova, Jozef Vlcek, Marian Drusa. In: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) : proceedings / Yilmaz Isik ... [et al.]. - 1. vyd. - Bristol : IOP Publishing, 2019. - 1580 s. [print, online] - (ISSN 1755-1315, ISSN 1755-1307, ISSN 1757-8981, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, 362. - ISSN 1755-1315). - ISSN 1755-1307. - s. [1-7] [print, online]. Zaradené v: SCOPUS
Moderné metódy navrhovania geotechnických konštrukcií / Drusa Marián, Vlček Jozef, Gago Filip, Bulko Roman. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - 277 s. [25,31AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1640-3.
Vystužený penobetón – materiál pre nové aplikácie v staviteľstve = Reinforced foam concrete – material for new applications in the building industry / Decký Martin, Drusa Marián, Vlček Jozef, Scherfel Walter, Sedlář Bronislav, Moravec Michal. In: Beton - technologie, konstrukce, sanace = Concrete - Technology, Structures, Rehabilitation = Concrete - Technology, Structures, Rehabilitation. - Praha : Beton TKS. - [print]. - ISSN 1213-3116. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 38-42 [print].
2018
Experimental and computational dynamic analysis of the foam concrete as a sub-base layer of the pavement structure / Veronika Valašková, Jozef Vlček, Marián Drusa. In: 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery / N. Maia, Z. Dimitrovová. - 1. vyd. - Londýn : Édition Diffusion Presse Sciences, 2018. - [online] - (ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences, 211. - ISSN 2261-236X). - s. [1-6] [online]. Zaradené v: SCOPUS ; Web of Science Core Collection
Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy na pilótach / Holičková Martina, Kais Ladislav, Drusa Marián, Vlček Jozef, Bahleda František. In: Inžinierske stavby = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov. - Bratislava : Vydavateľstvo Inžinierske stavby, Jaga group. - [print]. - ISSN 1335-0846. - Roč. 66, č. 3 (2018), s. 44-47 [print].
Prednosti penobetónu FC 500 ako podkladovej vrstvy priemyselnej podlahy = Advantages of foam concrete FC 500 as a subbase layer of industrial floor / Marián Drusa, Jozef Vlček, Walter Scherfel, Martin Decký, Matej Hájek, Bronislav Sedlář. In: Inžinierske stavby = Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov. - Bratislava : Vydavateľstvo Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 66, č. 1 (2018), s. 62-64 [print].
Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy na pilótach = Evaluation of design procedures of embankments supported by piles / Holičková Martina, Kais Ladislav, Drusa Marián, Vlček Jozef, Bahleda František. In: Geosyntetika 2018 : zborník príspevkov zo seminára : zborník príspevkov zo seminára / Monika Súľovská. - 1 vyd. - Bratislava : Spektrum STU, 2018. - 96 s. [CD-ROM]. - ISBN 978‐80‐227‐4771‐4. - s. 28-34 [CD-ROM].
Fyzikálny model násypu podopreného pilótami = The physical model of embankment supported by piles / Kais Ladislav, Drusa Marián, Holičková Martina, Mečár Martin. In: Geosyntetika 2018 : zborník príspevkov zo seminára. - Bratislava : Spektrum STU. - ISBN 978‐80‐227‐4771‐4. - s. 44-50 [CD-ROM].
2017
Numerické modelovanie oedometrickej skúšky a jej spätná analýza = Numerical modelling and back calculation of the oedometric test / Vlček Jozef, Bulko Roman, Mužík Juraj, Drusa Marián, Holičková Martina. In: Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. - CD- ROM, s. 345-352.
Monitoring zosuvnej lokality v Považskej Bystrici = Monitoring landslide area in Povazska Bystrica / Bulko Roman, Gago Filip, Drusa Marián, Vlček Jozef. In: Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. - CD- ROM, s. 58-66.
Určovanie vybraných geotechnických parametrov statickou penetráciou = Determination of selected geotechnical parameters by cone penetration test / Roman Bulko, Filip Gago, Marián Grusa. In: Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia = Current geotechnical solutions and their verification : zborník 13. Slovenskej geotechnickej konferencie : 5. a 6. júna 2017, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4697-7. - CD- ROM, s. 58-66.
Dojazdy do konstrukcji mostowych - konsekwencje kolejności robót = Earthworks for bridge abutments - consequences of work succession / Jarosław Rybak, Marián Drusa. In: Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. - ISBN 978-83-7125-275-4. - S. 349-356.
Experimental investigation of properties of foam concrete for industrial floors in testing field / Jozef Vlček, Marián Drusa, Walter Scherfel, Bronislav Sedlář. In: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, č. 5 / Marian Drusa ... [et al.]. - 1. vyd. - Bristol : IOP Publishing, 2017. - 620 s. [online] - (ISSN 1755-1315, ISSN 1755-1307, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, 95. - ISSN 1755-1315). - ISSN 1755-1307. - s. [1-8] [online]. Zaradené v: SCOPUS ; Web of Science Core Collection
2016
Vplyv chemickej korózie a agresivity podzemných vôd na prevádzkovú životnosť betónového ostnenia hlbokej jamy / Brodňan Miroslav, Drusa Marián, Vlček Jozef, Bahleda Františeky, Grinč Michal. In: Construmat 2016 : sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech : 1.-3. června 2016 Stará Živohošť, Česká republika. - Praha : České vysoké učení technické, 2016. - ISBN 978-80-01-05958-6. - Online, s. 295-304.
Objektivizácia mechanických vlastností penobetónu vo vzťahu k navrhovaniu vozoviek / Decký Martin, Drusa Marián, Scherfel Walter, Hájek Matej, Blaško Matej, Macošinec Patrik. In: Silniční obzor. - ISSN 0322-7154. - Roč. 77, č. 7-8 (2016), s. 194-200.
Numerical and experimental case study of blasting works effect / Daniel Papan, Veronika Valaskova, Marian Drusa. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [5] s.
Elasticity modulus and flexural strength assessment of foam concrete layer of poroflow / Hájek Matej, Decký Martin, Drusa Marián, Oriniová Lucia, Scherfel Walter. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), online, [8] s.
Foam concrete as new material in road constructions / Decký Martin, Drusa Marián, Zgútová Katarína, Blaško Matej, Hájek Matej, Scherfel Walter. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 161 (2016), online, s. 428-433.
The role of geotechnical monitoring at design of foundation structures and their verification – Part 1 / Marián Drusa, Jozef Vlček, Lucia Orininová. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 1 (2016), s. 21-26.
Contribution to estimating bearing capacity of pile in clayey soils / Marián Drusa, Filip Gago, Jozef Vlček. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 128-136.
Rock slide monitoring by using TDR inclinometers / Marián Drusa, Roman Bulko. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 137-144.
Analytical and numerical evealuation of limit states of MSE wall structure / Drusa Marián, Vlček Jozef, Holičková Martina, Kais Ladislav. In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 145-152.
Importance of results obtained from geotechnical monitoring for evaluation of reinforced soil structure – case study / M. Drusa, J. Vlcek. In: Journal of applied engineering sciences. - ISSN 2247-3769. - Vol. 6(19), iss. 1 (2016), s. 23-27.
Monitoring of slope deformations in Šútovo by using TDR technology = Monitorovanie svahových deformácií v Šútove pomocou technológie TDR / Bulko Roman, Drusa Marián, Masarovičová Soňa, Sitányiová Dana. In: Inžinierska geológia 2016 = Geo-Engineering 2016 : zborník 8. konferencie s medzinárodnou účasťou : Vysoké Tatry - Nový Smokovec 16. -17.6. 2016. - Bratislava : STU, 2016. - ISBN 978-80-227-4573-4. - CD-ROM, s. 76-81.
Assessing the geological environment constituents of the neogenous sediments related to various geotechnical applications / Niemiec Dominik, Marschalko Marian, Durďák Jan, Zástěrová Petra, Duraj Miloš, Yilmaz Işik, Drusa Marián. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [5] s.
Analysis the purposes of land use planning on the hard coal tailing dumps / Zástěrová Petra, Niemiec Dominik, Marschalko Marian, Durďák Jan, Duraj Miloš, Yilmaz Işik, Drusa Marián. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [6] s.
Analysis of the loess geological environment in terms of engineering-geological and geotechnical purposes and application in Geotourism / Marschalko Marian, Durďák Jan, Niemiec Dominik, Zástěrová Petra, Duraj Miloš, Yilmaz Işik, Drusa Marián. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [6] s.
Provnanie rôznych foriem vzdelávania v oblasti geotechniky na vybraných univerzitách na Slovensku a Isalnde / Sitányiová Dana, Drusa Marián, Masarovičová Soňa, Bednárik Martin, Greif Vladimír, Bessason Bjarni. In: Geotechnika 2016 = Geotechnics 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : 21.-22.9.2016, Slovenská republika, Vysoké Tatry, - Starý Smokovec. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, Fakulta stavební, 2016. - ISBN 978-80-248-3935-6. - CD-ROM. s. 26-33.
Analysis of measured deformations of Šutovo landslide by using TDR technology = Analýza meraných deformácií Šútovského zosuvu pomocou metódy TDR / Roman Bulko, Marián Drusa, Vlastimil Chebeň. In: Juniorstav 2016 : 18. odborná konference doktorského studia = 18th international conference of PhD students : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 28.1.2016. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. - ISBN 978-80-214-5311-1. - CD ROM, [5] s.
2015
Utilization of ground subsidence caused by underground mining to produce a map of possible land-use areas for urban planning purposes / Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Kubečka Karel, Bouchal Tomáš, Bednárik Martin, Drusa Marián, Bendová Miroslava. In: Arabian journal of geosciences. - ISSN 1866-7511. - Vol. 8, iss. 1 (2015), s. 579-588. Zaradené v: Current Content Connect
Innovative groundwater table monitoring using TDR technology / Vlastimil Chebeň, Marian Drusa and Michal Kuba. In: International journal of GEOMATE. - ISSN 2186-2982. - Vol. 9, no. 1 (Sl. no. 17) (2015), s. 1428-1433.
Implementácia objektivizovaných výsledkov výskumu globálneho otepľovania na Slovensku do navrhovania vozoviek / Remišová Eva, Decký Martin, Kováč Matúš, Drusa Marián. In: Inžinierske stavby = Inženýrské stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 48-51.
Stiffness effect influence on arching in piled embankment / Ladislav Kais, Roman Bulko, Marián Drusa. In: TRANSCOM 2015 : 11-th European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. Section 7 : Civil engineering. - Žilina : University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1049-4. - CD-ROM, s. 113-118.
Sensibility of sandy soils shear strength parameters on a size of spread foundation / Nguyen Giang, Vondráčková Terezie, Drusa Marián, Kovalčík Luboš, Stopka Ondrej. In: Procedia earth and planetary science : world multidisciplinary earth sciences symposium, WMESS 2015. - ISSN 1878-5220. - Vol. 15 (2015), online, s. 304-308.
Driven piles design methodology and recommendations / Bednářová Petra, Vilamová Šárka, Drusa Marián, Kubečka Karel, Bulko Roman. In: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II : Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - ISBN 978-619-7105-32-2. - S. 253-259.
Importance of various types of stability assessment of a hydrotechnical structure / Bednářová Petra, Marschalko Marian, Drusa Marián, Ďurďák Jan, Orininová Lucia. In: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II : Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. - ISBN 978-619-7105-32-2. - S. 383-390.
Monitoring and analysis of burning in coal tailing dumps: a case study from the Czech Republic / Jelínek Peter, Marschalko Marian, Lamich David, Yilmaz Isik, Zastěrová Petra, Bednárik Martin, Heviánková Silvie, Kyncl Miroslav, Drusa Marián, Růčková Hana. In: Environmental Earth Sciences. - ISSN 1866-6280. - Vol. 73, iss. 10 (2015), s. 6601-6612. Zaradené v: Current Content Connect
The importance of proper evaluation of the geological conditions for the design of industrial floor subbase / Drusa Marián, Vlček Jozef, Bulko Roman, Kais Ladislav. In: GeoScience Engineering. - ISSN 1802-5420. - Vol. 61, no. 2 (2015), online, s. 37-40.
Numerical verification of geotechnical structure in unfavourable geological conditions - case study / Marián Drusa. In: GeoScience Engineering. - ISSN 1802-5420. - Vol. 61, no. 2 (2015), online, s. 8-13.
Idirect testing methods for compaction degree detecting of earth structures of the airfield areas = Nepriame metódy hodnotenia kvality zhutnenia zemných konštrukcií letiskových plôch / Decký Martin, Drusa Marián, Zgútová Katarína, Drevený Ivan. In: GEO SPATIAL VISIONS : vedecká konferencia : Banská Bystrica, 08.-09.09.2015. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1113-2. - S.25-26.
CPT profiling and laboratory data correlations for deriving of selected geotechnical parameter / Bulko Roman, Drusa Marián, Vlček Jozef, Mečár Martin. In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 11, no. 2 (2015), s. 152-157.
The blasting works effect assessment due to highway tunnel construction [Assessment of blasting operations effects during highway tunnel construction] / Veronika Valašková, Daniel Papán, Marián Drusa. In: GeoScience Engineering. - ISSN 1802-5420. - Vol. 61, no. 4 (2015), online, s. 23-28.
Piled embankment design comparison / Drusa Marián, Kais Ladislav, Vlček Jozef, Mečár Martin. In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 11, no. 1 (2015), s. 76-82.
Indirect testing methods for compaction degree detecting of earth structures of the airfield areas / Decký Martin, Drusa Marián, Remišová Eva, Drevený Ivan. In: Aero-Journal : international scientific journal of air transport industry. - ISSN 1338-8215. - Č. 2 (2015), s. 14-23.
2014
Monitoring of heat transmission from buildings into geological environment and evaluation of soil deformation consequences in foundation engineering / Yilmaz Isik, Marschalko Marian, Lamich David, Drusa Marián, Machačík Jiří, Hevianková Silvie, Kyncl Miroslav, Lacková Eva, Bestová Iva, Krčmář David, Stutz Egon, Bednárik Martin. In: Environmental Earth Sciences. - ISSN 1866-6288. - Vol. 72, iss. 8(2014), s. 2947-2955.
Unique documentation, analysis of origin and development of an undrained depression in a subsidence basin caused by underground coal mining (Kozinec, Czech Republic) / Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Lamich David, Drusa Marián, Kubečková Darja, Peňáz Tomáš, Burkotová Tereza, Slivka Vladimír, Bednárik Martin, Krčmář David, Duraj Miloš, Sochorková Alena. In: Environmental Earth Sciences. - ISSN 1866-6280. - Vol. 72, iss. 1 (2014), s. 11-20. Zaradené v: Current Content Connect
New technologies implemented in geotechnical monitoring on transport constructions / Marián Drusa, Vlastimil Chebeň, Roman Bulko. In: SGEM 2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14th international multidisciplinary scientific conferences : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-08-7. - S. 651-656.
Analysis of piled embankment on soft soil / Marián Drusa, Jozef Vlček, Ladislav Kais. In: SGEM 2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14th international multidisciplinary scientific conferences : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-08-7. - S. 57-62.
Charakteristiky zemných konštrukcií / Marián Drusa - Marian Marschalko. In: Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb. Kapitola 2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0823-1. - S. 53-104.
Vybrané technológie zemných konštrukcií / Marián Drusa - Martin Decký - Marian Marschalko. In: Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb. Kapitola 5. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0823-1. - S. 165-216.
Vystužené zemné konštrukcie / Marián Drusa. In: Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb. Kapitola 7. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0823-1. - S. 269-318.
Nové trendy v oblasti zemných konštrukcií / Drusa Marián, Decký Martin, Zgútová Katarína, Kubík Branislav. In: Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb. Kapitola 11. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0823-1. - S. 463-512.
Advanced forms of education in geotechnics from ERASMUS intensive programme to European training networks / Dana Sitanyiova, Sona Masarovicova, Marian Drusa. In: SGEM 2014 : GeoConference on nano, bio and green - technologies for a sustainable future : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. III. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-19-3. - S. 547-553.
Analýza medzných stavov vysokých vystužených oporných múrov = Analysis of limits states of high reinforced retaining walls / Marián Drusa, Jozef Vlček, Ladislav Kais. In: Geosyntetika 2014 : zborník príspevkov zo seminára : Bratislava 4. marec 2014. - Bratislava : STU, 2014. - ISBN 978-80-227-4137-8. - CD-ROM, s. 26-31.
New inclinometer device for monitoring of underground displacements and landslide activity / Segalini Andrea, Chiapponi Luca, Drusa Marián, Pastarini Benedetta. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 4 (2014), s. 58-62.
Numerical approach to pile load test using 3D finite elemnt method / Marian Drusa - Jozef Vlcek. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 4 (2014), s. 94-97.
Efektywność współpracy podłoża z nawierzchnią kolejową w strefie obiektu mostowego z blach falistych / Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marian Drusa. In: Elementy budownictwa komunikacyjnego. Rozdział 10. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczego "SPATIUM", 2014. - ISBN 978-83-62805-45-7. - S. 139-152.
Lekkie konstrukcje oporowe jako efektywna technologia stabilizacji komunikacyjnych budowli ziemnych / Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marian Drusa. In: Elementy budownictwa komunikacyjnego. Rozdział 11. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczego "SPATIUM", 2014. - ISBN 978-83-62805-45-7. - S. 153-167.
Odbudowa drogi wojewódzkiej zniszczonej przez powódz z wykorzystaniem konstrukcji gabionowych / Wojciech Kozlowski, Andrzej Surowiecki, Marián Drusa. In: Elementy budownictwa komunikacyjnego. Rozdział 4. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczego "SPATIUM", 2014. - ISBN 978-83-62805-45-7. - S. 53-70.
3D approach of arching effect in basal reinforcement layer / Marián Drusa, Ladislav Kais, Roman Bulko. In: Procedia Engineering : XXIII R-S-P seminar : Theoretical foundation of civil engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 91 (2014), online, s. 352-357.
2013
In-situ remediation of the contaminated soils in Ostrava city (Czech Republic) by steam curing/vapor / Kempa Tomáš, Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Lacková Eva, Kubečka Karel, Stalmachová Barbara, Bouchal Tomáš, Bednárik Martin, Drusa Marián, Bendová Miroslava. In: Engineering geology. - ISSN 0013-7952. - Vol. 154 (2013), s. 42-55.
CPT testing for estimating of advanced geotechnical parameters / Drusa Marián, Kais Ladislav, Prohovníková Petra, Vlček Jozef. In: Theoretical foundation of civil engineering : XXII Slovak - Polish - Russian Seminar : Žilina, Slovak Republic, 09.09.2013 - 13.09.2013. - Moskva : Izdateľstvo ASV, 2013. - ISBN 978-5-93093-986-6. - S. 443-448.
Laboratory calibration of TDR measurements of underground slope deformations / Drusa Marián, Chebeň Vlastimil, Stolárik Ladislav, Prohovníková Petra. In: Theoretical foundation of civil engineering : XXII Slovak - Polish - Russian Seminar : Žilina, Slovak Republic, 09.09.2013 - 13.09.2013. - Moskva : Izdateľstvo ASV, 2013. - ISBN 978-5-93093-986-6. - S. 437-442.
Functionality of TDR piezometers and inclinometers for monitoring of slope deformations / Marian Drusa, Vlastimil Cheben, Petra Prohovnikova. In: SGEM 2013 : GeoConference on science and technologies in geology, exploration and mining : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - ISBN 978-954-91818-8-3. - S. 157-164.
Design limits of reinforced soil structures in difficult geological conditions / Marian Drusa, Lamich David, Vlček Jozef, Hevianková Silvie, Kyncl Miroslav, Kais Ladislav, Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Bouchal Tomáš, Bendová Miroslava, Kubečková Darja, Krčmář Dávid, Bednárik Martin. In: SGEM 2013 : GeoConference on science and technologies in geology, exploration and mining : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - ISBN 978-954-91818-8-3. - S. 71-78.
Verification of the results of the geotechnical monitoring using finite element method / Drusa Marián, Lamich David, Vlček Jozef, Heviankova Silvie, Kyncl Miroslav, Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Bouchal Tomas, Bendova Miroslava, Kubeckova Darja, Krcmar David, Bednarik Martin. In: SGEM 2013 : GeoConference on science and technologies in geology, exploration and mining : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - ISBN 978-954-91818-8-3. - S. 533-540.
Determination of service areas based on vector network model roadways / Penaz Tomas, Vojtek David, Heviankova Silvie, Kyncl Miroslav, Duraj Milos, Yilmaz Isik, Marschalko Marian, Drusa Marián, Orlando Arencibia Montero, Kubecka Karel. In: SGEM 2013 : GeoConference on science and technologies in geology, exploration and mining : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - ISBN 978-954-91818-8-3. - S. 693-700.
Posudzovanie stability protipožiarnej vodnej nádrže v Ždiari = Stability assessment of firewater reservoir in Ždiar / Drusa Marián, Vlček Jozef, Mužík Juraj, Kais Ladislav, Škorupa Miroslav. In: Vplyv vody na geotechnické konštrukcie = Effect of water on geotechnical structures : zborník 11. Slovenskej geotechnickej konferencie : 3. a 4. júna 2013, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-227-3950-4. - CD-ROM, s. 131-136.
Analýza medzných stavov vysokých vystužených oporných múrov / Drusa Marián, Vlček Jozef, Prelovský Branislav, Sňahničan Jozef. In: Geosyntetika v stavebníctve : 7. konferencia s medzinárodnou účasťou : 12.-13. február 2013. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0638-1. - CD-ROM, s. 105-110.
Geotechnický monitoring vystuženého oporného múru systému Terramesh / Marián Drusa, Jozef Vlček, Branislav Prelovský. In: Geosyntetika v stavebníctve : 7. konferencia s medzinárodnou účasťou : 12.-13. február 2013. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0638-1. - CD-ROM, s. 101-104.
Introduction to earth structures / Marián Drusa. In: Earth structures of transport constructions. - London : Pearson Education Limited, 2013. - ISBN 978-1-78399-925-5. - S. 39-76; [3,10 AH].
Estimation of strength and deformation characteristics of soils (Nitra, South Slovakia) by using Cone Penetration Test / Marian Drusa. In: Cumhuriyet Earth Sciences Journal. - ISSN 1016-5625. - Vol. 30, no. 2 (2013), s. 63-70.
2012
Založenie násypu cestného nadjazdu na málo únosnom podloží / Marián Drusa - Jozef Vlček. In: Geosyntetika v geotechnike : sympózium : 3. apríl 2012, Stavebná fakulta STU v Bratislave. - Bratislava : Jaga Group s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-8076-096-0. - S. 71-78.
Improvement in evaluation of neogenous soils by CPT testing / Marian Drusa. In: SGEM 2012 : 12th international multidisciplinary scientific geoconference : 17-23, June 2012, Albena, Bulgaria. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2012. - ISSN 1314-2704. - S. 151-158.
Implementation of TDR technology for monitoring of negative factors of slope deformations / Marian Drusa, Vlastimil Chebeň. In: SGEM 2012 : 12th international multidisciplinary scientific geoconference : 17-23, June 2012, Albena, Bulgaria. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2012. - ISSN 1314-2704. - S. 143-150.
Need for a specific description of solid rocks and soils in engineering geology / Vlášek Roman, Peňáz Tomáš, Welser Petr, Yilmaz Isik, Bouchal Tomáš, Drusa Marián, Stalmachová Barbara, Duraj Miloš. In: SGEM 2012 : 12th international multidisciplinary scientific geoconference : 17-23, June 2012, Albena, Bulgaria. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2012. - ISSN 1314-2704. - S. 191-198.
The relation of the surface geological structure and floodplains as important criterion for foundation engineering / Kubečková Darja, Kubečka Karel, Peňáz Tomáš, Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Bouchal Tomáš, Drusa Marián, Bendová Miroslava, Duraj Miloš. In: SGEM 2012 : 12th international multidisciplinary scientific geoconference : 17-23, June 2012, Albena, Bulgaria. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2012. - ISSN 1314-2704. - S. 331-338.
The role of engineering-geological zones in foundation engineering / Kubečka Karel, Kubečková Darja, Peňáz Tomáš, Marschalko Marian, Yilmaz Isik, Bouchal Tomáš, Drusa Marián, Bendová Miroslava, Duraj Miloš. In: SGEM 2012 : 12th international multidisciplinary scientific geoconference : 17-23, June 2012, Albena, Bulgaria. Vol. II. - Sofia : STEF92 Technology, 2012. - ISSN 1314-2704. - S. 339-346.
Geotechnický monitoring násypu cestného nadjazdu na málo únosnom podloží / Jozef Vlček - Marián Drusa. In: Geosyntetika v geotechnike : sympózium : 3. apríl 2012, Stavebná fakulta STU v Bratislave. - Bratislava : Jaga Group s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-8076-096-0. - S. 79-86.
Geotechnical aspects at foundation of high embankment on soft soil / Marián Drusa, Jozef Vlček, Petra Prohovníková. In: Theoretical foundation of civil engineering : XXI Russian - Slovak - Polish Seminar : Moscow - Arkhangelsk, 3.07-6.07.2012. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2012. - ISBN 978-83-7814-021-4. - S. 399-406.
Potential of composite foam concrete as an alternative layer for load transfer platform / Drusa Marián, Knoppik-Wróbel Agnieszka, Rudišin Róbert, Scherfel Walter. In: Theoretical foundation of civil engineering : XXI Russian - Slovak - Polish Seminar : Moscow - Arkhangelsk, 3.07-6.07.2012. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2012. - ISBN 978-83-7814-021-4. - S. 523-530.
Inžinierska geológia / Drusa Marián, Sitányiová Dana, Bellanová Soňa, Nguyen Giang, Mužík Juraj. - 1. vyd. - Žilina : Krupa Print Biz s.r.o., 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-970248-5-7.
2011
Možnosti systému Terramesh pre budovanie konštrukcií oporných múrov dopravných stavieb / Drusa Marián, Prelovský Branislav, Vlček Jozef, Mošať Marián. In: Geosyntetika v stavebníctve : 6. konferencia s medzinárodnou účasťou : 8.-9. február 2011 [Žilina]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0316-8. - S. 31-36.
Technológia vystužovania podkladných vrstiev silne zaťaženej podlahovej konštrukcie / Marián Drusa - Branislav Prelovský. In: Geosyntetika v stavebníctve : 6. konferencia s medzinárodnou účasťou : 8.-9. február 2011 [Žilina]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0316-8. - S. 125-128.
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta / Josef Vičan, Marián Drusa, Martin Bartovic. In: Produktivita a inovácie : dvojmesačník Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským centrom produktivity a Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií. - ISSN 1335-5961. - Roč. 12, č. 4 (2011), s. 21-22.
Geotechnical monitoring of road embankment in landslide area by time domain reflectometry technology / Drusa Marian, Chebeň Vlastimil. In: SGEM 2011 : 11th international multidisciplinary scientific geoconference : 20-25, June 2011, Bulgaria. Vol. 1. - Sofia : STEF92 Technology, 2011. - ISSN 1314-2704. - S. 473-480.
The analysis of factors influencing the values of sandy soils shear strength parameters obtained by direct shear test / Drusa Marian, Giang Nguyen. In: SGEM 2011 : 11th international multidisciplinary scientific geoconference : 20-25, June 2011, Bulgaria. Vol. 1. - Sofia : STEF92 Technology, 2011. - ISSN 1314-2704. - S. 607-614.
Application of geotechnical models in the description of composite foamed concrete used in contact layer with the subsoil / Drusa Marián, Fedorowicz Lidia, Kadela Marta, Scherfel Walter. In: Geotechnické problémy líniových stavieb = Geotechnical problems of engineering constructions : zborník 10. Slovenskej geotechnickej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 30.-31. máj 2011. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 644-652.
Stanovenie modulov pretvárnosti neogénnych zemín statickými penetračnými skúškami = Determination of deformation mopdulus of neogenous soils by cone penetration testing / Marián Drusa, Egon Fussgänger, Mirko Matys. In: Geotechnické problémy líniových stavieb = Geotechnical problems of engineering constructions : zborník 10. Slovenskej geotechnickej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 30.-31. máj 2011. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-227-3504-9. - S. 70-77.
Experiences with the implementation of TDR technology for slope deformation monitoring / Marian Drusa, Soňa Masarovičová, Vlastimil Chebeň. In: Theoretical foundation of civil engineering : XX Polish - Russian - Slovak seminar : Warszawa - Wrocław, 05.09.-10.09.2011. - Žilina : University of Žilina, 2011. - ISBN 978-80-970248-6-4. - S. 489-494.
Limits of design of high reinforced wall in difficult geological conditions / Marian Drusa, Jozef Vlček, Anita Kalmánová. In: Theoretical foundation of civil engineering : XX Polish - Russian - Slovak seminar : Warszawa - Wrocław, 05.09.-10.09.2011. - Žilina : University of Žilina, 2011. - ISBN 978-80-970248-6-4. - S. 483-488.
The influence of various values of soils shear strength parameters obtained by direct shear test on the size of spread foundation / Giang Nguyen, Drusa Marian. In: SGEM 2011 : 11th international multidisciplinary scientific geoconference : 20-25, June 2011, Bulgaria. Vol. 1. - Sofia : STEF92 Technology, 2011. - ISSN 1314-2704. - S. 529-536.
2010
TDR technology for monitoring of road embankment in landslide area / Marian Drusa, Vlastimil Chebeň, Jozef Vlček. In: Theoretical foundation of civil engineering : XIX Slovak - Polish - Russian Seminar : Žilina, Slovakia, 12.09.2010 - 16.9.2010. - Moskva : Izdateľstvo ASV, 2010. - ISBN 978-5-93093-763-3. - S. 299-304.
Verification of limit states of reinforced soil structures / Marian Drusa, Jozef Vlček, Anita Kalmánová. In: Theoretical foundation of civil engineering : XIX Slovak - Polish - Russian Seminar : Žilina, Slovakia, 12.09.2010 - 16.9.2010. - Moskva : Izdateľstvo ASV, 2010. - ISBN 978-5-93093-763-3. - S. 305-310.
2009
Štúdia optimalizácie vystuženia základne násypu na neúnosnom podloží / Marián Drusa, Branislav Prelovský, Pat Naughton. In: Geosyntetika v stavebníctve : 5. medzinárodná konferencia : Žilina, 12.-13. februára 2009. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8070-977-8. - S. 43-48.
Implementation of pulsing technology TDR to monitoring of slope deformations = Implementácia technológie TDR pre monitorovanie svahových deformácií / [Drusa Marián, Chebeň Vlastimil, Kovářík Karel, Masarovičová Soňa. In: Theoretical Foundation of Civil Engineering : XVIII Russian - Slovak - Polish Seminar : proceedings : Moscow-Arhangelsk, 1.07-5.07.2009. Section IV. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. - ISBN 83-908083-8-2. - P. 399-404.
Evaluation of properties of neogenous fine soils by CPT testing = Hodnotenie vlastností neogénnych ílov pomocou sondovania statickou penetráciou / Drusa Marián, Chebeň Vlastimil, Mečár Martin, Fussgänger Egon. In: Theoretical Foundation of Civil Engineering : XVIII Russian - Slovak - Polish Seminar : proceedings : Moscow-Arhangelsk, 1.07-5.07.2009. Section IV. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. - ISBN 83-908083-8-2. - P. 395-398.
Implementácia metódy TDR pre monitoring svahových deformácií / Drusa Marián, Chebeň Vlastimil, Masarovičová Soňa, Prohovníková Petra. In: Polní geotechnické metody : 29. mezinárodní seminář : sborník. - Ústí nad Labem : AZ Consult, spol. s r.o., 2009. - ISSN 1213-1237. - S. 19-24.
Navrhovanie a kontrola zemných konštrukcií inžinierskych stavieb / Decký Martin, Drusa Marián, Zgútová Katarína, Vangel Jozef, Trojanová Mária, Benč Gabriel, Starší Boris. - 1. vyd. - [Žilina : Krupa print], 2009. - 484 s. - ISBN 978-80-970139-1-2.
Application of static theory of impulse to earth-work quality controlling / Katarína Zgutová, Martin Decký, Marian Drusa. In: Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów : mechanika, ekologia, bezpieczeństwo, mechatronika. - ISSN 1642-347X. - 3 (75)/(2009), s. 115-123.
Application of static theory of impulse to quality earthwork controlling / Katarina Zgutova, Marian Drusa, Martin Decky. In: VIII International technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 15.-18. April 2009. - Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2009. - ISBN 978-83-911726-5-0. - S. 29-30.
Nové trendy v geotechnickom monitoringu svahových deformácií = New trends in geotechnical monitoring of slope deformations / Drusa Marián, Imríšek František, Chebeň Vlastimil, Mužík Juraj, Kálmánová Anita. In: XII. mezinárodní vědecká konference : u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno : 20.-22. duben 2009, Brno, Czech Republic. Sekce 8 : Geotechnika. - Brno : CERM, 2009. - ISBN 978-80-7204-629-4. - S. 53-56.
Hodnotenie vlastností neogénnych jemnozrnných zemín statickým penetračným sondovaním pre úsek R1 Nitra západ - Tekovské Nemce / Drusa Marián, Vlček Jozef, Chebeň Vlastimil, Fussgänger Egon. In: Geotechnika v cestnom staviteľstve = Geotechnical engineering in the road construction : XIV. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou : 19.-20. november 2009 Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Kongres management, 2009. - ISBN 978-80-89275-21-2. - S. 35-40.
Vývoj vlastností materiálov odkaliska ZSNP v Žiari nad Hronom / Bielek Roman, Drusa Marián, Matys Mirko, Ťahúňová Miriam. In: Geotechnický monitoring = Geotechnical monitoring : zborník 9. medzinárodnej geotechnickej konferencie : 1-2. júna 2009 Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - ISBN 978-80-227-3057-0. - S. 373-378.
2008
Využitie triaxiálnej skúšky na hodnotenie odolnosti asfaltových zmesí proti vzniku trvalých deformácií / Komačka Jozef - Drusa Marián - Piala Jaroslav - Korbel Peter. In: Silniční obzor. - ISSN 0322-7154. - Roč. 69, č. 1 (2008), s. 8-13.
Shear resistance of asphalts = Šmyková pevnosť asfaltových zmesí / Jozef Komačka, Marián Drusa. In: Theoretical Foundation of Civil Engineering : XVII Polish - Russian - Slovak Seminar : proceedings : Warszawa - Wroclaw, 02.06-06.06.2008. Part II. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-855-9. - P. 394-397.
GEOTACO - advanced course in geotechnics under Erasmus intensive programme = GEOTACO - kurz geotechniky pre pokročilých v rámci intenzívnych programov programu Erasmus / Marián Drusa, Dana Sitányiová. In: Theoretical Foundation of Civil Engineering : XVII Polish - Russian - Slovak seminar : proceedings : Warszawa - Wroclaw, 02.06-06.06.2008. Part I. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-854-2. - S. 38-43.
Experiences from advanced teaching in geotechnics under Erasmus / M. Drusa & D. Sitányiová. In: Education and training in geo-engineering sciences : soil mechanics, geotechnical engineering, engineering geology and rock mechanics. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2008. - ISBN 978-0-415-47593-8. - P. 421-425.
Foundation structures / Marián Drusa - Martin Moravčík. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 118 s. , [AH 11,12]. - ISBN 978-80-554-0068-6.
Oporné konštrukcie dopravných stavieb / Marián Drusa. In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : česko-slovenská konference konaná 11.-12. prosince 2008 v rámci oslav 110. výročí založení České vysoké školy technické v Brně : sborník příspěvků. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008. - ISBN 978-80-7204-609-6. - S. 41-44.
2007
Niektoré aspekty návrhu a výstavby vysokých vystužených múrov / Drusa Marián, Benč Gabriel, Mošať Marián, Labacher Peter. In: Zlepšovanie vlastností základových pôd : zborník 8. medzinárodnej geotechnickej konferencie : 4. a 5. júna 2007, Bratislava, Slovenská republika. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2639-9. - S. 139-142.
Hodnotenie vlastností antropogénnych a presadavých zemín penetračným sondovaním / Marian Drusa. In: Polní geotechnické metody : 27. mezinárodní seminář. - Ústí nad Labem : AZ Consult, spol. s r.o., 2007. - [7] s.
Použitie statickej penetrácie pre hodnotenie vlastností antropogénnych a presadavých zemín = Cone penetration testing for evaluations of properties of antropogenous and loess deposits / Marián Drusa, Martin Mečár. In: Theoretical Foundation of Civil Engineering : XVI Slovak - Polish - Russian seminar : proceedings : Žilina, Slovak Republic, 11.06.2007-15.06.2007. - Moscow : Moscow State University, 2007. - ISBN 5-7264-0428-9. - P. 281-286.
Založenie silne zaťažených podláh pomocou technológie WEBFLOOR® / Marián Drusa, Jiří Benda. In: Geosyntetika v stavebníctve : 4. medzinárodná konferencia : Žilina, 22.-23. februára 2007. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-646-3. - S. 117-122.
Problémy pri navrhovaní a realizácii vysokých násypov na neúnosnom podloží / Marián Drusa, Branislav Prelovský. In: Geosyntetika v stavebníctve : 4. medzinárodná konferencia : Žilina, 22.-23. februára 2007. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-646-3. - S. 123-131.
Problematika návrhu mikropilótovej steny pre sanáciu plytkých zosuvov / Marián Drusa, Vlastimil Chebeň. In: Zakládání staveb : 35. konference se zahraniční účastí, 5.-6.11. 2007, Brno : sborník příspěvků. - [S.l. : s.n.], 2007. - ISBN 978-80-7204-544-0. - S. 153-158.
Sanácia a monitoring zosuvu v Hornom Srní / Marián Drusa, Egon Fussgänger, Ricardo Trevisan. In: Zakládání staveb : 35. konference se zahraniční účastí, 5.-6.11. 2007, Brno : sborník příspěvků. - [S.l. : s.n.], 2007. - ISBN 978-80-7204-544-0. - S. 113-118.
2006
Aplikácia nových technológií pri výstavbe oporných múrov / Benč Gabriel - Mošať Marián - Drusa Marián - Labacher Peter. In: Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. - ISSN 1335-1249. - Roč. 12, č. 8 (2006), s. 28.
2005
Zvyšování únosnosti pražcového podloží systémem GEOWEB / Petr Tyc, Marian Drusa, J. Benda. In: Geosyntetika v stavebníctve : 3. medzinárodná konferencia : Žilina, 3. - 4. februára 2005 / [autori: kolektív]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 144 s. - ISBN 80-8070-347-7. - S. 79-84.
Hodnotenie výsledkov penetračných prieskumných metód a ich verifikácia s laboratórnymi a insitnými metódami = Evaluation of surveying penetration tests with laboratory and other in situ ground investigation methods / Marián Drusa. In: Civil and Environmental Engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 1., No. 1 (2005), s. 80-81.
Foundations design on artificial soil / Vlastimil Chebeň, Marián Drusa. In: TRANSCOM 2005 : 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications : Žilina, 27-29 June 2005. Section 8 : Civil Engineering / [autori: kolektív]. - Žilina : University of Žilina, 2005. - 206 s. - ISBN 80-8070-420-1. - S. 45-48.
Foundations design at difficult geotechnical conditions of old waste dam / Marián Drusa, Vlastimil Chebeň. In: XIV Polish-Russian-Slovak seminar "Theoretical foundation of Civil Engineering" : proceedings : Warszawa-Olsztyn, 30.05. - 02.06.2005 / [autori: koletív]. - 1st edit. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - 404 s. - ISBN 80-8070-402-3. - S. 277-282.
2004
Stress and compressibility calculation in subsoil of high embankments and effectivess of speeding up subsoil consolidation / Marián Drusa, Nguyen Giang. In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS. - ISSN 1335-4205. - Vol. 6, Nr. 3 (2004), pp. 5-9.
Geotechnical aspects of railway tunnel construction near Rudoltice / Marián Drusa, Vladimír Gróf. In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS. - ISSN 1335-4205. - Vol. 6, Nr. 3 (2004), pp. 51-54.
Geodetické a geotechnické problémy pri prieskume a zameraní skládok / Jaroslav Šíma, Anna Seidlová, Marián Drusa. In: Geotechnika - 2004 - Geotechnics : 9. ročník medzinárodnej konferencie : Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 22.-24.09. 2004. - Stupava : Orgware, 2004. - ISBN 80-8073-151-9. - S. 603-608.
The effectiveness of methods speeding up embankment subsoil consolidation / Nguyen Giang, Marián Drusa. In: Teoretičeskije osnovy stroiteľstva = Theoretical foundation of civil engineering : XIII Slovacko-poľsko-rossijskij seminar, Žilina, Slovakija, 24-26.6.2004 : doklady. - Moskva : MGSU, 2004. - ISBN 5-7264-0306-1. - P. 255-260.
2003
Hydraulika a hydrológia / Karel Kovářík, Dana Sitányivá, Marián Drusa. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - 260 s., AH 16,11, VH 16,65. - ISBN 80-8070-037-0.
Manažment v stavebnej údržbe : IMVOCED-Projekt Európskej komisie programu Leonardo da Vinci č. UK/00/B/F/PP-129-092 / Ján Bujňák, Vičan Josef, Čelko Ján, Ižvoltová Jana, Drusa Marián, Ďurica T. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 176 s. - ISBN 80-8070-114-8.
Plánovanie materiálových potrieb, časový plán postupu prác, rozhodovacie procesy / M. Drusa. In: Manažment v stavebnej údržbe : IMVOCED-Projekt Európskej komisie programu Leonardo da Vinci č. UK/00/B/F/PP-129-092 / Ján Bujňák ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 176 s. - ISBN 80-8070-114-8. - S. 109-136.
Application of new geodetic measurements and their utilizations for improvement of geotechnical analyses / Marián Drusa, Jaroslav Šíma, Anna Seidlová. In: Studies of University of Žilina : civil engineering series. Volume 26. - Žilina : University of Žilina, 2003. - 124 s. - ISBN 80-8070-173-3. - S. 111-118.
2002
Some questions in designing of the reinforced soils walls using tensar geogrids / Marián Drusa, Giang Nguyen. In: Studies of University in Žilina. Civil engineering series. Volume 25. - ISBN 80-8070-022-2.
The differences in laboratory determinations of soil oedometer modulus between European and Slovak technical / Giang Nguyen, Marián Drusa. In: Studies of University in Žilina. Civil engineering series. Volume 25. - ISBN 80-8070-022-2.
GIS application for stability analyses of geological space / Dana Sitányiová, Marián Drusa. In: Probabilistics in geotechnics : technical and economic risk estimation : international conference. - Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2002. - ISBN 3-7739-5977-X. - S. 87-94.
1999
Rekonštrukcia cesty I/50 Lipovník-Soroška-Jablonov nad Turňou. technická štúdia / Daniela Ďurčanská, Ján Čelko, Martin Decký, Marián Drusa, Andrea Gavulová, Jozef Komačka, Matúš Kováč, Ivan Kubík, Miriam Pitoňáková, Eva Remišová, Milan Valuch, Štefan Zemko. - Žilina : Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 1999. - 85 s.
Analýza metód a vybraných faktorov určovania stability svahov v skalných horninách. dizertačná práca / Marián Drusa. - Žilina : Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 1999. - 102 s.
1998
Analýza štruktúry, výpočtové modely a zabezpečenie stability skalnej steny odrezu cesty II/584 pri Hutách / Milan Slivovský, Marián Drusa, Giang Nguyen. In: 26. konference Zakládání staveb Brno 1998 : sborník příspěvků.
Novelizácia metodiky pre výpočet únosnosti podvalového podložia. 1. etapa riešenia / Libor Ižvolt, Marián Drusa, Štefan Kováč, Ján Mandula, Jaroslav Ryšávka, Jaroslav Slepecký, Ľubomír Turinič. - Žilina : ŽU SvF KŽSTH, 1998. - 114 s.
1997
A Comparison of Methods for Estimating Shear Strength of Rock Joints. / Marián Drusa. In: Research Activities 1991-1995. - ISBN 80-7100-310-7.
Hodnotenie povrchovej drsnosti diskontinuít. / Marián Drusa, Margherita Ferrero. In: Geotechnika - Geotechnics.
Geotechnické hodnotenie pliocénnych ílov v podloží železničnej trate Zlaté Moravce - Lužianky. / P. Amman a kol., Vladimír Gróf, Marián Drusa, Milan Slivovský, F. Bucher. In: Geotechnické problémy líniových stavieb. 2. geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou.
1995
A Comparison of Methods for Estimating Shear Strength of Rock Joints. / Marián Drusa, A.M. Ferrero, G.P. Giani. In: TRANSCOM ´95. Vol. 2.
Modelli Statistici per la Caratterizzazione Geometrica degli Ammassi Rocciosi. / Marián Drusa a kol., A.M. Ferrero, G.P. Giani, G. Pancotti. In: Bolletino delle Giornale di studio dell'Universita di Parma. - č. 8 (1995), 9 s.
Mechanika zemín : príklady / Marián Drusa, Vladimír Gróf, Miloš Kratochvíl. - 1. vyd. - Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1995. - 135 s., [AH 9,96; VH 10,34]. - ISBN 80-7100-298-4.
1994
Vplyv niektorých relevantných faktorov na stabilitu svahu a podložia násypov / Milan Slivovský, Marián Drusa. In: Polní geotechnické metody ´94.
2022
Teoreticko-experimentálny výskum horninového prostredia špeciálnymi geotechnickými metódami na stavbe R2 Mýtna-Lovinobaňa
Numericko-experimentálny výskum oporného múru v päte, rozšírenia násypového telesa a uholníkového múru
Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na interakciu inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry ageologického prostredia. 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2022 - 2023)
Podpora dvojjazyčného vzdelávania v oblasti trvaloudržateľnej výstavby a správy dopravných stavieb. KEGA (2022 - 2024)
2021
Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne. INTERREG V-A SK-CZ (2021 - 2023)
Teoreticko-numerická analýza interakcií vystuženej horninovej konštrukcie stavebných objektov
Teoreticko-experimentálny výskum nosnej konštrukcie železničného mostu cez potok Varínka (2021 - 2022)
Teoreticko-experimentálny výskum deformačných vlastností geotechnickej stavby v Žiline (2021 - 2023)
Teoreticko-experimentálne meranie zosuvnej aktivity svahovitého územia v Považskej Bystrici
Teoreticko-experimentálny výskum pokročilých geotechnických vlastností naplavených zemín pri rieke Morava
Teoreticko-experimentálny výskum zemín špeciálnymi metódami v Devínskej Novej Vsi
Experimentálne in-situ testovanie fyzikálnych vlastností zemín pri rozšírení RÚ RAO v Mochovciach
Teoreticko-experimentálny výskum stavby diaľnice D1 Prešov západ
Teoreticko-experimentálny výskum deformačných vlastností nosnej konštrukcie predpätých mostných objektov
Teoreticko-experimentálny výskum optimalizácie technologických postupov budovania tunelov na modernizovanej trati Púchov - Považská Teplá
2020
Optimalizácia stavebného stavu oporného múru z hľadiska zvýšenia jeho spoľahlivosti
Teoreticko-experimentálny výskum stavby ET Dúbravka-Karloveská radiála
Teoreticko-experimentálny výskum zosuvnuj oblasti v lokalite Považská Bystrica - Hliníky
Teoreticko-experimentálny výskum zakladania stavby historického mostného objektu (2020 - 2022)
Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne. OP Interreg V-A SR ČR (2020 - 2021)
Teoreticko-experimentálny výskum zakladania stavby v Žiline
Teoreticko-experimentálny výskum stavby diaľnice D47 v Českej republike
Experimentálny výskum homogenity deformačných vlastností hornín (2020 - 2021)
Teoreticko-experimentálny výskum stavby diaľnice D4 Háje-Mirotice, ČR
Geotechnická a stavebno-technická diagnostika oporných konštrukcií
Experimentálna a numerická analýza podkladových vrstiev z penobetónu vystužených geosyntetikou. VEGA (2020 - 2023)
Numerická a experimentálna analýza prechodových oblastí konštrukcií železničného zvršku a objektov telesa železničného spodku. VEGA (2020 - 2023)
2019
Teoretický výskum špeciálneho zakladania stavby
Verifikácia realizovateľnosti vodojemov v špecifickej lokalite
Teoreticko-experimentálny výskum stabilizácie skalných svahov a zárezov na dopravných stavbách
Teoretický výskum spevnenia svahu pomocou novej technológie (2019 - 2020)
Experimentály výskum geologického prostredia zemného telesa cesty (2019 - 2020)
Optimalizácia stavebného stavu oporného múru z hľadiska zvýšenia jeho spoľahlivosti
Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest. Interreg VA SK/PL (2019 -2022)
Goetechnický výskum špeciálneho zakladania mostného objektu
Experimentálny výskum homogenity deformačných vlastností hornín
Teoreticko-experimentálny výskum zakladania stavby
Teoreticko-experimentálny výskum zakladania špecifickej stavby štadióna
Teoretický výskum stavebného riešenia priestoru susediaceho s historickou stavbou
Experimentálna verifikácia vhodnosti materiálu výrubu z tunela Milochov pre budovanie násypov pre modernizovanú trať Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/hod.. (2019 - 2020)
2018
Optimalizácia stavebného stavu zakladania a jej dopadu na odolnosť (2018 - 2019)
Geotechnická a stavebno-technická diagnostika tunelovej konštrukcie (2018 - 2019)
Numerická analýza a posúdenie základovej dosky objektu SO 04 AB - Národný futbalový štadión (2018 - 2019)
Inklinometrické merania technológiou TDR pri skúškach pilót Augeo
Moderné metódy navrhovania geotechnických konštrukcií. KEGA (2018 - 2019)
2017
Zhodnotenia príčin porúch a aktuálneho stavu objektu BT216 na R1 pri MUK v Čaradiciach (2017 - 2018)
Numerické analýzy lamiel hĺbkového zakladania pod základovou doskou objektu SO 04 – Národný futbalový štadión Bratislava
Zhodnotenia príčin porúch a aktuálneho stavu objektu BT216 na R1 pri MUK v Čaradiciach
Prieskum základových pomerov statickým penetračným sondovaním v lokalite Veľká Ida
Prieskum deformačných vlastností podložia trasy R4 - Ladomírová – Hunkovce CPTu sondovaním (2017 - 2018)
Prieskum vlastností základového prostredia pri objekte BT216 R1 Beladice- Tekovské Nemce CPTu sondovaním
Posúdenia medzných stavov objektov na trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v km 0,411 – 0,849 na základe zistení doplnkového IG prieskumu (2017 - 2018)
Parametrické stabilitné posúdenie svahu zárezu pri výrube stromov v lokalite Trnava
Expertné zhodnotenie a spracovanie stanoviska k aktuálnej situácii mostnej opory BT 216
Prieskum a zhodnotenie konsolidačných parametrov podložia CPTu sondovaním v mieste križovatky diaľnice D1 Lietavská Lúčka (2017 - 2018)
Geotechnické posúdenie realizovateľnosti úseku oporného múru a posúdenie projektových zmien SO 45.33.01 Púchov - Považská Bystrica
Overenie geotechnických vlastností v základovom profile statickým penetračným sondovaním v lokalite Senec - Horný Dvor
Monitoring skutočného správania sa mostných objektov na železničnej trati Púchov-Žilina (2017 - 2020)
2016
Doplnkový geotechnický prieskum pre TÚ Dvory nad Žitavou - Nové Zámky, odstránenie mimoriadneho stavu zemného telesa k.č.2, km 150,050-150,251 (2016 - 2017)
Doplnkový IG a geotechnický prieskum podložia pre odstránenie mimoriadneho stavu zemného telesa TÚ Dvory nad Žitavou ‐ Nové Zámky, koľaj č. 1 v km 149,975 ‐ 150,050
Expertné hodnotenie projektu sanácie: R1 úsek Beladice – Tekovské Nemce, SO 216-00 v km 10,141
Skúmanie deformačných vlastností horninového prostredia CPTu sondovaním pre SO 216 R1 - BELADICE- TEKOVSKÉ NEMCE
Hodnotenie násypu pri tuneli Ovčiarsko
Laboratórne testy zemín a hornín z lokality Brezno 1/66 - obchvat l.
Nezávislé expertné hodnotenia a statické posúdenia objektov v trase diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
Realizácia CPTm testov s vyhodnotením vlastností penetrovaného profilu na lokalite úložisko NAO Mochovce
Spracovanie expertného posudku násypov HTÚ pre projekt Darwin Nitra
Expertné skúmanie deformačných vlastností horninového prostredia v trase diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové CTPu sondovaním
Vystužený kompozitný penobetón ako alternatívna vrstva pre roznos zaťaženia do podložia. VEGA (2016 - 2018)
2015
Sanácia a prieskum skalného zárezu na ceste I/11 (2015 - 2016)
Statické penetračné sondovanie na D4
PARAGEO - Partnerstvo proti geohazardom. EEA/EHP - SK06 - I V - V - 0 2 Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami (2015 - 2016)
"Expertízne posúdenie ďalšieho využívania jamy a ťažného zariadenia TZ 1 v OKD, a.s., Důlní
závod 1, lokalita Darkov – Pomocný závod, Karviná, ČR"
Laboratórne testy a stabilitné výpočty v lokalite P.Bystrica - Hliníky
Spracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti projektu "Dobývania uhoľných zásob v poli 12-teho ťažobného bloku DP Nováky l." (2015 - 2017)
2014
Odstránenie havarijného stavu (zosuv skál) na ceste I/11 nad oporným múrom pri Krásne nad Kysucou. (2014 - 2015)
KIA posúdenie stability konštrukcie oporného múru a svahu v Gbeľanoch (2014 - 2015)
CPT sondovanie pre podrobný prieskum objektu Oerlikom Veľká Ida (2014 - 2015)
Testovanie vlastností zemín penetračným sondovaním v lokalite Senec - logistické centrum
Statické penetračné skúšky v rámci riešenia projektu TA 0203829 v lokalite Bánovce nad Bebravou trasy R2 – Ruskovce - Pravotice
Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe časti ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/hod., II. etapa - traťový úsek Považská Teplá (mimo) - Žilina (mimo) (2014 - 2017)
Doplnkovový prieskum CPT sondovaním v lokalite Budča
Prieskum zosuvného úseku žel.trate Beša-Dolný Pial CPTu sondovaním
Diaľ'nica D1 Turany- Hubová, úsek 1.A - monitoring zosuvu TDR technológiou
2013
Prieskum a geotechnické posúdenie svahu zárezu pri školiacom stredisku KIA v Gbeľanoch (2013 - 2014)
Expertízny posudok - Geotechnické hodnotenie základových pomerov D1 Jánovce – Jablonov SO 206 Ľavý most – zakladanie podpornej konštrukcie debnenia mosta (2013 - 2014)
Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné - geotechnický prieskum penetračným sondovaním (2013 - 2014)
SPSTA0203829 - Spolupráca na riešení projektu TA0203829 v lokalite R2 Žiar n/Hronom (2013 - 2014)
Prieskum vlastností jemnozrnných sedimentov v trase R4 Prešov - severný obchvat CPT sondovaním
D1 Kraľovany - monitoring zosuvu
2012
IG hodnotenie trasy I/75 Šaľa obchvat - statické penetračné skúšky
Prieskum podložia stavby - Diaľnica D2 Moravský Svätý Ján – zelený most penetračným sondovaním
I/59 Likavka km 55,00 - 55,500 analýza a návrh technického riešenia na zníženie vplyvu vibrácií z dopravy na miestnu zástavbu
Prieskum stavu premrznutia zemín v podloží hál Mobis-ČKD Gbeľany, Dhollandia Predmier a INA Kys. N. Mesto
2011
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Žilina-Vranie
Inklinometrické merania zosuvu na D1 - Turany Hubová technológiou TDR
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice - testovanie vlastností neogénnych sedimentov statickou penetráciou.
2010
Geotechnický prieskum Odkaliska ZSNP, KP II
Doplnkový IG prieskum D1 Jablonov - Studenec, II etapa, CPT skúšky
2009
Určenie šmykových a pevnostných parametrov penobetónu GeoPBG5 (2009 - 2010)
Doplnkový IG prieskum D1 Hubová Ivachnová, CPT skúšky (2009 - 2010)
Penetračné skúšky podložia modernizovanej trate pri tuneli Turecký vrch (2009 - 2010)
Statické penetračné sondy s vyhodnotením pre doplnkový IG prieskum R1-Selenec-Beladice
Statické penetračné sondy s vyhodnotením pre IG prieskum R2-Obchvat Žiar n/Hronom
2008
Prieskum a projekt zabezpečenia svahu skalného zárezu pri zárubnom múre v km.422,460 - 423,245 pri Krásne n/Kysucou
Statické penetračné skúšky na R1 Beladice – Tekovské Nemce 431-1/2007 III.etapa
Statické penetračné sondy na kalovom poli ZSNP Žiar n/Hronom II.etapa
Kontrola únosnosti základového prostredia stavby Žilina Aupark II.etapa
Statické penetračné skúšky na R1 Selenec-Beladice – 430-1/2007
Kontrola únosnosti základového prostredia stavby Žilina Aupark
Statické penetračné skúšky na R1 Nitra západ – Selenec, 429-1/2007
2007
Návrh nových metód riadeného zásypu pri odkopoch tranzitného plynovodu-modelovanie a PC varianta (2007 - 2008)
2004
R2 Tornaľa - Košické Oľšany. Technická štúdia a VEŠ
2002
Cesta III/01888 Makov (Kasárne) - št. hranica SR/ČR
2000
I/68 - Plavnica. Preložka cesty (2000 - 2001)
1998
I/66 Brezno - preložka cesty
I/75 Lučenec, preložka cesty
1997
Novelizácia metodiky pre výpočet únosnosti podvalového podložia  - I. etapa. (1997 - 1998)
1996
Distance Learning in Quality Management (1996 - 1998)
© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina