Veda a výskum

 • Projekty riešené na katedre
  Názov Doba riešenia Grantová schéma Typ projektu Zodpovedný riešiteľ
  ADVANCE - Schéma auditu a certifikácie na zvýšenie kvality plánov udržateľnej mobility v mestách 2011 - 2014 Inteligentná energia Európa Medzinárodný výskumný projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  ENDURANCE - Založenie európskej siete podporujúcej národné siete pre trvalo udržateľnú mobilitu 2013 - 2015 Inteligentná energia Európa Medzinárodný výskumný projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  PARAGEO - Partnerstvo proti geohazardom 2015 - 2016 EEA/EHP Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami Medzinárodný výskumný a vzdelávací projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  RUMOBIL - Vplyv demografickcých zmien na mobilitu vo vidieckych oblastiach Európy 2016 - 2019 Interreg Stredná Európa Medzinárodný výskumný projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  SKILLFUL - Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach 2016 - 2019 Horizont 2020 Medzinárodný výskumný projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  YOUMOBIL - Propagácia mobility mladých a mladých dospelých vo vidieckych oblastiach prostredníctvom verejnej dopravy 2019 - 2021 Interreg Stredná Európa Medzinárodný výskumný projekt doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
  Tvorba fyzikálneho a numerického modelu dynamických účinkov dopravnej cesty na stavebné objekty ako vedeckého, edukačného a popularizačného nástroja 2019 Grantový systém UNIZA Univerzitný výskumný projekt Ing. Jozef Vlček, PhD.
  Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh 2012 - 2014 VEGA Domáci výskumný projekt prof. Ing. Karel Kovářík, PhD
  Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie 2010 - 2011 VEGA Domáci výskumný projekt prof. Ing. Karel Kovářík, PhD
  Numerické modelovanie viacfázového prúdenia a transportu v pórovom prostredí 2012 - 2015 VEGA Domáci výskumný projekt prof. Ing. Karel Kovářík, PhD
  1/0716/17 - Formulácia nových progresívnych numerických prístupov pre simuláciu sutinových prúdov 2017 - 2020 VEGA Domáci výskumný projekt doc. Ing. Juraj Mužík, PhD.
  Vyhodnotenie statickej penetračnej skúšky použitím neurónových sietí 2019 Grantový systém UNIZA Univerzitný výskumný projekt Ing. Roman Bulko, PhD.
  Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest 2019 - 2021 Interreg VA SK/PL Medzinárodný vzdelávací projekt prof. Ing. Drusa Marián, PhD.
  Moderné metódy navrhovania geotechnických konštrukcií 2018 - 2019 KEGA Domáci vzdelávací projekt prof. Ing. Drusa Marián, PhD.
  Vystužený kompozitný penobetón ako alternatívna vrstva pre roznos zaťaženia do podložia 2016 - 2018 VEGA Domáci výskumný projekt prof. Ing. Drusa Marián, PhD.
© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina