Inžinierske štúdium

studovat-na-uniza2019-2020.png
Image

Predmety pre inžinierske štúdium

Štátne skúšky- študenti sa prihlasujú na záverečné práce DP  v 1. kole a prípadne v 2. kole, prihlasovanie je elektronicky, témy záverečných prác DP a ZP sú publikované centrálne. 
CRZP novinky

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní (vzor obalu ZP, titulný list, príklady citácií, licenčná zmluva, centrálny register)
CRZP ramcovy postup zadavania.pdf 
Centrálny register záverečných prác

Profil absolventa
INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY (študijný odbor stavebníctvo) Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získava hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, umožňujúce mu navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie. Študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolvent inžinierskeho štúdia po jeho absolvovaní pozná princípy a  metódy analýzy nosných konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb, zásady ich navrhovania, diagnostiky a hodnotenia. Pri riešení úloh v jednotlivých oblastiach vie využiť získané skúsenosti s  aplikačnými softvérmi. Okrem uvedených znalostí má poznatky súvisiace s  ekonomikou stavieb, ich prípravou a riadením ako aj dopadmi stavieb na životné prostredie. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu projektanta, neskôr autorizovaného inžiniera pri navrhovaní a  zhotovovaní inžinierskych a  dopravných stavieb. Uplatní sa aj v  príprave 6 investičných stavieb, inžinierskej činnosti, výstavbe, správe, prevádzke a  údržbe dopravnej infraštruktúry (ciest, diaľnic, mestských komunikácií, letísk, železničných tratí a staníc, mostných objektov a podzemných stavieb). Môže zaujímať pracovné posty v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe. Absolvovaním študijného programu a  získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

Kalendár

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina