Bakalárske štúdium

Image

Prihlášky na bakalárske štúdium

Deň otvorených dverí
Prijímacie konanie

Voľný čas, študenti
Rámcový harmonogram UNIZA 2020/2021
Študentská vedecká sila - náplň študentskej vedeckej sily z 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia zo študijného programu staviteľstvo alebo 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia zo študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby je kreslenie obrázkov v AutoCADe a práce v rámci výskumnej činnosti katedry. Podrobnejšie informácie nájdete v Príkaze dekana č. 13/ 2020 o študentských vedeckých silách na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021 alebo u vedúceho katedry KŽSTH a sekretariáte AE205.

Image

Nové voľné témy záverečných prác Bc. sú uvedené na stránke katedry KŽSTH tu.Podmienkou je absolvovanie predmetu „železničné staviteľstvo 1“, ktorý bol povinný pre všetkých študentov v zimnom semestri. Študenti, ktorí chcú absolvovať aj niektoré náročnejšie témy záverečných prác určené výberom, musia mať (nie všetci) navolený voliteľný predmet „železničné staviteľstvo 2“, ktorý sa vyučuje v letnom semestri. Povinne voliteľné predmety si môžu študenti navoliť prvý týždeň v zimnom alebo v letnom semestri. Povinne voliteľné predmety si musí študent podľa Príkazu dekana č. 1 / 2021 o prihlasovaní sa študentov na povinne voliteľné predmety a výberové predmety na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline na akademický rok 2021/2022 navoliť cez prihlášku, ktorú si vypísanú, podpísanú od vyučujúceho prinesie na Referát vzdelávania, 3. poschodie, AE 310. Po súhlasnom stanovisku pani prodekanky pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Ing. Márii Kúdelčíkovej, PhD., môže absolvovať napr. tento zaujímavý doplnkový predmet.
Zoznam učební 
Rozvrhy        

Predmety pre bakalárske štúdium

Zimný semester denné štúdium
2 roč., 3. roč.
41B510 železničné staviteľstvo 1,   2-2-0, P.V.

3.roč.
41C503 Railway Engineering 1,   2-2-0, Pov.
4. roč.
41B708 navrhovanie železničných stavieb   2-1-0, P.V.

 

Externé bakalárske štúdium
Zimný semester externé štúdium
4.roč.
41E714 železničné staviteľstvo 2,   22-22-0, P.V.

Letný semester denné štúdium
2. roč.
41B420 CAD 1,   0-0-2, P.V.
41C409 CAD 1   0-0-2, P.V.
41B608 odborná prax Bc.   0-0-4, Pov.
roč. 3. 
41B620 železničné staviteľstvo 2,   2-2-0, P.V.
41C609 Railway Engineering 2,   2-2-0, P.V.

Letný semester externé štúdium
3.roč., 4.roč.
41E671 železničné staviteľstvo 1,   26-26-0, Pov. 
41E633 CAD 1,   0-0-22, P.V.
41E820 semestrálny projekt z cestného staviteľstva a železničného staviteľstva,   0-0-22, Pov.2-0, P.V.

Štátne skúšky- študenti sa prihlasujú na záverečné práce DP a ZP v 1. kole a prípadne v 2. kole, prihlasovanie je elektronicky, témy záverečných prác DP a ZP sú publikované centrálne. 
CRZP novinky

Profil absolventa

STAVITEĽSTVO / CIVIL ENGINEERING (študijný odbor stavebníctvo) Študijný program staviteľstvo je tradičným technickým programom podmieňujúcim štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch orientovaných na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Absolvovanie študijného programu je prípravou na plynulý prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v  stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Absolvovaním študijného programu získal absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Kalendár

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina