Spolupráca katedry SvF KŽSTH s praxou

V rámci spolupráce s praxou katedra rieši aktuálne problémy železničnej prevádzky a spolupracuje na vývoji a možnostiach aplikácií  nových konštrukčných prvkov  a materiálov železničného zvršku a spodku a na projektovej činnosti súvisiacej s modernizáciou a optimalizáciou železničných tratí a staníc.
 V laboratórnych podmienkach a v teréne katedra vykonáva zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia pomocou statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a zrnitých materiálov určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia, posudzovanie vlastností materiálov koľajového lôžka, stupňa jeho znečistenia a využiteľnosti po recyklácii, odber vzoriek materiálu pre ekologické hodnotenie, ich spracovanie a záverečné hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia s odporúčaním jeho ďalšieho využitia. Katedra uskutočňuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť pre firmy a organizácie pri riešení konkrétnych projektov v rámci svojho odborného zamerania a organizuje odborné konferencie a semináre (VRT-modernizácia železničných tratí, STRAHOS, Geosyntetika v stavebníctve).

Monitoring časti úseku nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku a jej prechodových oblastí na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100, objekt 24-32-01 Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice (oblasť tunel Turecký vrch)
Normotvorná činnosť (Smernica pre zasadanie V. komisie OSŽD, 4/2005, "Optimalizácia prevýšenia koľaje v oblúkoch modernizovaných tratí so zmiešanou prevádzkou", TNŽ 736312 "Navrhovanie konštrukcie podvalového podložia", účinnosť 8/2005), 
STN 736360 "Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu." 
STN 736359 "Nástupištia na železničných dráhach." 
STN 736310 "Navrhovanie železničných staníc. Základné ustanovenie." 
Práca v Odborných skupinách pre železničný zvršok, výhybky a železničný spodok.

Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku.

OR ŽSR

žsr

 

OR ŽSR

Zadania Bc. prác a diplomových prác, poskytnutie podkladov, konzultácie a oponentské posudky diplomových a záverečných Bc. prác.

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVÁ (OR) sú samostatnými organizačnými útvarmi Železníc Slovenskej republiky. Zodpovedajú za zverený majetok, pohľadávky a záväzky a riadia sa finančným plánom. Pre celú sieť ŽSR zabezpečujú prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.

ŽSR UŽI

Koncepcia údržby a opráv železničného zvršku a spodku na modernizovaných tratiach.

ŽSR- ÚŽI

žsr

ŽSR

žsr

ŽSR

Štúdia zriadenia terminálu RO - LA v žst. Trstená.

DOPRASTAV

Realizácia železničnej trate Žilina - Krásno n. Kysucou. Diagnostika pre stavbu.

sanácie železničného spodku a budovanie násypov železničných tratí

rekonštrukcie a výstavba železničných mostných objektov a nadjazdov železničných tratí

kompletná rekonštrukcia a peronizácia železničných staníc

budovanie protihlukových stien

budovanie káblových chráničkových trás

DOPRASTAV a.s.

Gallery Item 1

CHEMIA SERVIS

Gallery Item 1

CHEMIA SERVIS

Overovanie účinnosti geosyntetických materiálov (MACRIT GTV, ENKAGRID) v konštrukcii podvalového podložia.

VALBEK a PRODEX

Realizácia stavebno-technického prieskumu a zhodnotenie súčasného stavu stavby "ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa". Časť c: Návrh a dynamické posúdenie spádoviska.

VALBEK a PRODEX

Valbek a Prodex

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

Konzultácie a dopracovanie slovenskej verzie technických dodacích podmienok pre komponenty pružného upevnenia Pandrol Fastclip - spony, kotvy izolátory, podložky

REMING Consult, a.s. Bratislava

Realizácia diagnostiky konštrukčných vrstiev podvalového podložia na stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate žst. Trnava - žst. Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 - žkm 100,500 (koľaj č.1 ).

REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, občianskej, bytovej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb.

REMING Consult, a.s.

REMING Consult, a.s. Bratislava

SKANSKA a.s.

Skanska v České Republice

SKANSKA a.s. Brno - ŽSR

Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, žst. Pezinok - SO 05-32-01 železničný spodok - diagnostika vybranej časti koľajiska (statické zaťažovacie skúšky a stanovenie základných fyzikálno-mechanických vlastností zemín z miest kopaných sond).

PSKD

Prevádzka a stavby koľajovej dopravy - Príprava a realizácia diskusných klubov k problematike koľajovej dopravy.

Spoločnosť PSKD - prevádzka a stavby koľajovej dopravy je nezávislé, neziskové a dobrovoľné združenie odborníkov v oblasti koľajovej dopravy, a to z technických univerzít, zo železničných spoločností, z mestských dopravných podnikov, z výskumných, vývojových a projektových organizácií.

PSKD

PSKD

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Technická komisia TK 88 Železničné dráhy a koľajové vozidlá - spolupráca na pripomienkovaní a preberaní EN do sústavy STN.

TERRAPROJEKT, a.s.

Realizácia geotechnického prieskumu konštrukcie podvalového podložia v žst. Prešov ako podkladu pre spracovanie projektovej dokumentácie (DSP).

TERRAPROJEKT, a.s.

TERRAPROJEKT, a.s.

VOEASTALPINE

VOESTALPINE VAE GmbH, Wien

VOESTALPINE VAE GmbH, Wien

Dopracovanie technických dodacích podmienok podľa požiadaviek ŽSR: Železničné výhybkové konštrukcie profilu koľajníc 60E1 (UIC60) a 49E1 (S49).

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina