Veda a výskum

 • Projekty riešené na katedre

  VEGA 1/0336/18   Reálne geometrické imperfekcie a ich vplyv na stabilitu oblúkových mostov

  Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

  Projekt sa zaoberá analýzou odolnosti tlačených oblúkov existujúcich mostov konštrukčne riešených ako Langerove trámy z hľadiska medzného stavu straty stability tvaru. Pri numerických modeloch sa využije geometricky nelineárna globálna analýza (GNIA) s uvážením normových ekvivalentných geometrických imperfekcií, ako aj geometricky a materiálovo nelineárna globálna analýza (GMNIA) s iplementovanými nameranými geometrickými imperfekciami a štrukturálnymi imperfekciami. K zisteniu skutočného tvaru oblúka so zahrnutými geometrickými imperfekciami tvaru sa aplikujú moderné metódy s využitím najmä 3D laserového skenovania. Štrukturálne imperfekcie v podobe reziduálnych napätí budú zohľadnené hodnotami a priebehmi zistenými z dostupných výskumov doplnených výpočtami podľa odporúčaných metód. Okrem zistení, do akej miery sú normové prístupy kompatibilné so správaním sa skutočných konštrukcií, je v projekte analyzovaný aj vplyv imperfekcií počas realizácie a exploatácie mostných objektov.

   

  VEGA 1/0343/18    Analýza skutočného pôsobenia spojov prefabrikovaných konštrukčných systémov

  Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

  Betónové ako aj oceľobetónové prefabrikované konštrukčné systémy sa stávajú čoraz populárnejšie. Hlavne kvôli zhotovovaniu vo výrobni, zaisťujúcemu dostatočnú kontrolu kvality, vyššiu efektívnosť a krátku dobu výstavby. Pritom časovo závislé reologické vplyvy sú menšie. Avšak s tým súvisia jednoduché a vhodné spoje konštrukčných prvkov, a to aj z hľadiska životnosti. Pri letmej montáži mostov postupným spájaním segmentov káblami. V budovách zase kotvami s hlavami, ktoré sa vďaka kompaktnosti a vysokej odolnosti stávajú v súčasnosti atraktívne. Vzhľadom na medzeru, ktorá vznikla medzi teoretickým návrhom a  praktickými skúsenosťami, ako aj donedávna chýbajúcou normalizáciou dochádza v istých prípadoch k výrazne konzervatívnym stanoveniam odolnosti týchto kotvení. Porovnaním numerických riešení s výsledkami experimentov, v predkladanom projekte budú vyvinuté výstižnejšie návrhové postupy.

   

  VEGA 1/0413/18   Vplyv degradačných činiteľov na trvanlivosť konštrukcií a mostov

  Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

  Znehodnocovanie stavebných materiálov chemickým alebo fyzikálno-chemickým pôsobením okolitého prostredia je čoraz závažnejším problémom nie len na Slovensku, ale na celom svete. Atmosféra je znečisťovaná najmä priemyselnou činnosťou, čo spôsobuje zvyšovanie ich koróznej agresivity. Poškodenia konštrukčných materiálov vplyvom degradačných činiteľov (napr. koróznych procesov) spôsobujú značné náklady na rekonštrukcie. Napríklad korózia betonárskej alebo konštrukčnej ocele je hlavný problém, ktorému dlhodobo čelia stavební inžinieri zaoberajúci sa údržbou existujúcej dopravnej infraštruktúry. Predchádzanie možnej korózie alebo rehabilitácia následkov korózie sa stáva dôležitou časťou údržby mostov a konštrukcií. Projekt je zameraný na štúdium koróznych charakteristík železobetónových konštrukcií a mostov a vytváranie koróznych máp. V projekte budú použité merania in-situ na reálnych konštrukciách, zároveň sa vytvoria laboratórne vzorky pre zrýchlené merania v komorách a bude využité numerické modelovanie.

   

  VEGA 1/0045/19   Hodnotenie spoľahlivosti predpätých betónových konštrukcií a možnosti ich zosilňovania

  Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.

  V poslednej dobe sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mostu postavené v 60-tych rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa podpisuje na ich zlom stave. Dôkazom sú napr. mosty Podbiel, Ružín, Nižná, ktoré museli byť od r. 2015 dokonca uzatvorené. Na konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy, ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, a vážna degradácia samotného predpätia. Predovšetkým v tej dobe veľmi nízka úroveň aplikácie ochrany predpätia a rozvoj korózie na predpínacej výstuži. Tento projekt má za cieľ reagovať na daný stav a zaoberá sa možnosťami diagnostiky s využitím priamych aj nepriamych metód na stanovenie aktuálnej hladiny predpätia v konštrukcii, čo je alfa a omega celej problematiky. Následne má ambície riešiť aj možnosť rehabilitácie takýchto mostov aplikáciou prídavného externe vedeného predpätia alebo CFRP materiálov.

   

  APVV SK-PL-18-0005   Výskum inovatívneho spriahnutého konštrukčného prvku

  Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

  Poslaním projektu je vývoj spriahnutého konštrukčného prvku. Zloženého z dosky z betónu najnovšej generácie z reaktívnych práškov (Reactive Powder Concrete – RPC) a oceľového priehradového nosníka. Rovnako sa uváži využitie RPC ako materiálu na opravu poškodenej betónovej časti. RPC pritom patrí k betónom vysokej výkonnosti (UHPFRC) dosahujúcim veľké pevnosti v tlaku (150 – 230 MPa) ako aj pri ohybe (30 – 60 MPa) spolu s neobvyklou trvanlivosťou. Z literatúry plynie nedostatok experimentálneho výskumu v navrhovanej problematike využitia betónov z reaktívnych práškov v spriahnutých konštrukčných prvkoch.

   

  čiastočne VEGA 1/0537/18 – KPSU   Geometrická, proporčná a statická analýza historických krovov

  Zodp. riešiteľ: Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (KPSU)

  Projekt sa zaoberá geometrickými, proporčnými a statickými analýzami historických krovov s cieľom vytvoriť rozsiahly štatistický súbor. Súčasťou sú analýzy najväčších historických krovov na území SR a v zahraničí, komparácia výsledkov s informáciami získanými z dobovej literatúry a pôvodných projektových dokumentácií. Zo získaných štatistických údajov bude možné zistiť rozsah regionálnych rozdielov a vplyvov jednotlivých kultúrnych okruhov na vývoj konštrukcií historických krovov.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina