Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.

4_svf_kpsu.png

Profil

Vzdelanie:
1993 - 1999 Slovenská technická univerzita, fakulta architektúry, Inžinierske štúdium na katedre Ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí


2006 - 2013 Slovenská technická univerzita, fakulta architektúry, externé doktorandské štúdium na katedre Ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí


Prax:
2002 - 2005 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Metodik pamiatkovej starostlivosti

2005 - ...  Žilinská univerzita v Žiline

Výučba

Kontakt


tel.: +421 41 513 5708
e-mail
miestnosť: AD018

Profesijné záujmy

Ťažiskom záujmu je ochrana, obnova a prezentácia historickej architektúry a urbánnych štruktúr, dlhodobo sa venuje aj spolupráci v rámci pamiatkových výskumov - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a reštaurátorských výskumov a návrhov na reštaurovanie v pozícii špecialistu na historické konštrukcie, stavebno-historické analýzy a symptomatiku porúch. Venuje sa aplikovaným témam v oblasti geometrických analýz architektonických článkov a využitiu progresívnych metód výskumu a dokumentácie architektúry.

Linky

Publikačná činnosť

2019

[1] AFD * Borošová Michalcová, M. – Grúňová, Z. (30%) – Glocko, F. – Račko, P.: Adaptácia Turzovho domu v Banskej Bystrici v minulosti a pamiatkovéobnovy 20. Storočia. In: Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [print]. - 1. vyd. - Bardejov: Mesto Bardejov, 2019. - ISBN978-80-570-1163-7. - s. 14-21.

[2] AFD * Grúňová, Z. (99%) - Kollárová, R.: Meštiansky či mestský? Výsledky pamiatkového výskumu domu na Hurbanovom námestí 49/40 v Bojniciach[print]. In: Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [print]. - 1. vyd. - Bardejov: Mesto Bardejov, 2019. - ISBN 978-80-570-1163-7. - s. 4-12.

[3] ADN / SCOPUS, WOS * Grúňová, Z (50%) - Borošová Michalcová, M. - Vesztróczy, É.: The late gothic portal in Trebišov Pauline Order church,architecture and geometry [print, electronic]. In: Civil and Environmental Engineering [print] = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientifictechnicaljournal : vedecko-technický časopis. - ISSN 1336-5835. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 13-19 [print]. Online:http://content.sciendo.com/view/journals/cee/15/1/article-p13.xml

[4] (v procese evidencie) AFC / SCOPUS * Grúňová, Z. (50%) - Pisca, P.: Progressive Non-Destructive Digital Methods in the Research of Small SacralArchitecture in Czech and Slovak Republic. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 661, Number 1. Online:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/661/1/012092

[5] (v procese evidencie) AFC / SCOPUS * Grúňová, Z. (50%) - Holešová, M.: Architecture of Concrete Prefabricated Apartment Houses in Slovakia inRelation to the Nesting Habits of Delichon Urbicum. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 661, Number 1. Online:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/661/1/012153

2018

[1] ADN / SCOPUS * Grúňová, Z. : Geometry of the late gothic portal in Handlová church. Civil and environmental engineering = Stavebné aenvironmentálne inžinierstvo : scientific technical journal.

[2] ADN / SCOPUS * Grúňová, Z. (50%) – Holešová, M.: Columnar Entasis in Vignola's and other Renaissance works. In: Civil and EnvironmentalEngineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific-technical journal : vedecko-technický časopis. - ISSN 1336-5835. - Roč. 14, č. 2(2018), s. 132-137 [print].

[3] BDF * Grúňová, Z. (50%) - Borošová-Michalcová, M.: Secesná Banská Štiavnica a dekoratívny program vily Vavrínový, Boženkin dom. In: Pamiatky amúzeá - revue pre kultúrne dedičstvo, štvrťročník, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR, ISSN 1335-4353.

[4] AFD * Grúňová, Z. (50%) - Borošová-Michalcová, M.: Moc a úspech za života, neúcta v zabudnutí po smrti: veľkopodnikateľ barón Leopold Popper ajeho hrobka v Hliníku nad Váhom . In: Bardkontakt 2018 : XXVI. vedecká konferencia : Problematika mestských pamiatkových centier : Cintoríny apamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. - Bardejov: Mesto Bardejov. - ISBN 978-80-570-0184-3. - s. 64-72.

[5] BEE * Iringová, A. - Rybárik, J. - Grúňová, Z. (15%): Požiarna bezpečnosť osôb vo výškových bytových domoch v SR. In: 41. vědecká mezinárodníkonference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky : nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství. - Praha: Fakultastavební ČVUT v Praze. - ISBN 978-80-01-06494-8. - s. 19-22

2017

[1] AFC / SCOPUS * Grúňová, Z. (50%) – Holešová, M.: Geometrical analysis of Palesch family chapel in Kľačno, former Gaidel in Western Slovakia In:MATEC web of conferences : RSP 2017 – XXVI R-S-P Seminar 2017 Theoretical Foundation of Civil Engineering. - ISSN 2261-236X. - Vol. 117, art. no.00060 (2017), online, [8] s. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/31/matecconf_rsp2017_00060.pdf

[2] AFD * Grúňová, Z. (50%) – Iringová, A:. Technické možnosti pri obnove dvojitých okenných výplní. In: Bardkontakt 2017: zborník z vedeckejkonferencie : Bardejov 21.-22.8.2017. - Bardejov: Mesto Bardejov, 2017. - ISBN 978-80-972776-7-3.

[3] ADN / WOS * Grúňová, Z. (95%) - Borošová-Michalcová, M.:Zsolnai Állami Főreáliskola, art nouveau building and its painted decorations. In: Civiland environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 13, no. 1 (2017), s.2-11. On-line s ISSN 2199-6512. DOI: https://doi.org/10.1515/cee-2017-0001

[4] ADN / WOS * Grúňová, Z. (50%) – Holešová, M.: Ellipse and oval in baroque sacral architecture in Slovakia. In: Civil and environmental engineering= Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 13, no. 1 (2017), s. 30-41. on-line s ISSN 2199-6512.DOI: https://doi.org/10.1515/cee-2017-0004 Citované: 2019 [1] Makuteniene, D. Vilnius Cathedral ceiling interactive 3D models - exploration and digitalization. In: Advances in Intelligent Systems and Computing.ISSN 2194-5357, 2019, vol. 809, s. 2209-2213. SCOPUS

[5] AFC / SCOPUS * L. Mariš et al., Grúňová, Z. (30%) "Resilience of Historical Public Buildings against Blast in a Context of Monument Preservation",Key Engineering Materials, Vol. 755, pp. 248-260, 2017. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.755.248

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina