Odborná činnosť katedry je orientovaná na aktuálne problémy stavebnej praxe, najmä na špeciálny geotechnický prieskum, navrhovanie a monitorovanie stavieb v zložitých inžinierskogeologických pomeroch s využitím nových technológií. Numerické modelovanie úloh spojených s namáhaním a pretváraním geotechnických konštrukcií ako aj úloh hydrauliky podzemných vôd a enviromentálnych dopadov geotechnickej inžinierskej činnosti.

Zariadenie Skúška
Mobilná súprava Pagani pre statické penetračné sondovanie CPT Terénna statická penetračná skúška
Georadar s anténami rôznej frekvencie Radarový prieskum geologického podložia
Šmykové prístroje s rôznou veľkosťou krabice (so štvorcovou podstavou 35x35, 30x30, 10x10 cm, 6x6 cm a skruhovou podstavou priemeru 10 cm) Laboratórna skúška šmykovej pevnosti zemín (totálne a efektívne parametre)
Vybavenie pre určovanie klasifikácie zemín, softvér Soilab Skúška pre klasifikáciu a parametre zemín
Oedometer s príslušenstvom Skúška stlačiteľnosti a presadavosti zemín
Vybavenie na skúšku Proctor štandard Skúška na stanovenie optimálnej vlhkosti zemín
Vybavnie na skúšku PLT Stanovenie bodovej pevnosti hornín
Model auta Analýza interakcie vozidla a jazdnej dráhy
Trimble CX - 3D skener 3D skenovanie priestoru
Softvér PLAXIS Numerické modelovanie geotechnických konštrukcií

Názov úlohy/projektu Zadávateľ/Objednávateľ
Posúdenia medzných stavov objektov na trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v km 0,411 – 0,849 na základe zistení doplnkového IG prieskumu Dopravoprojekt a.s., Bratislava
Geotechnické posúdenie realizovateľnosti úseku oporného múru a posúdenie projektových zmien SO 45.33.01 Púchov - Považská Bystrica Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Posúdenie návrhu sanácie oporného múru SO 222-00 Oporný múr vľavo v km 31,200 - 31,375 Váhostav-SK, a.s., Bratislava
Posúdenie návrhu kanalizácie nový návrh odkanalizovania územia od dažďových vôd pre stavbu "Obytná skupina-Mikov dvor, Nitra" Green Avenue, s.r.o.
Statické posúdenie a návrh spevnenia svahov Mesto Brezno
Projekt pre sanáciu zakladania administratívnej budovy SO.04 – Národný futbalový štadión Bratislava Stavokov Projekt s.r.o.
Posúdenie príčin vzniku trhlín na objekte rodinného domu č. p. 346/17 na parcele č. 830/3 a 830/1 v k. ú. Dolný Hričov ÚSI Žilina
Návrh a posúdenie zakladania lávky SO 01 - Lávka pre peších a cyklistov - "Brodno-Vranie" EUROVIA SK, a.s. Košice
Prieskum a pasportizácia Kraľovianskeho tunela Žilinský samosprávny kraj
Návrh riešenia priestoru medzi hradbami a ul. Hlboká v Trnave RUDBECKIA, s.r.o.
Georadarový a mikrogravimetrický prieskum Kaplnky sv. Magdalény v Žiline Mesto Žilina
© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina