Veda a výskum

 • Projekty riešené na katedre

  Vo výskumnej činnosti katedra rieši úlohy z oblasti hospodárenia s cestnou komunikáciou, cestnej databanky, normotvornej činnosti, stavebných a údržbových technológií vrátane vlastností cestných stavebných materiálov.

  Medzinárodné vzdelávacie projekty

  • TEMPUS RECOAUD: Environmentálny manažment v ruských spoločnostiach: Rekvalifikačné kurzy pre senzibilizáciu a integráciu programov Eko-auditu v rozhodovaní spoločnosti
  • TEMPUS EcoBRU: Ekologické vzdelávanie v Bielorusku, Rusku a Ukrajine
  • TEMPUS  FKTBUM: Podpora znalostného trojuholníku v Bielorusku, Ukrajine a Moldavsku

  Medzinárodné výskumné projekty

  • Project AIR TRITIA Interreg CENTRAL EUROPE CE1101: Jednotný prístup k manažmentu znečistenia ovzdušia vo funkčných mestských oblastiach regiónu TRITIA
  • Project CityWalk Interreg Danube Transnational programme DTP1-1-045.3.1: Smerom k energeticky zodpovedným mestám: vytvorenie miest pre peších v Podunajskom regióne
  • Projekt TransData ITMS 304011P777 - Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti, 01/2019 – 12/2020, projekt INTERREG V-A SK-CZ/2018/06: Vývoj prototypu prenosného magnetického sčítača dopravy využiteľného pri dopravných prieskumoch a tiež ako súčasť prenosného systému dynamického riadenia dopravy
  • ITMS 22420220032: Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje
  • ITMS 22410320039: Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství
  • Projekt: 7. Rámcový program EÚ: POTHOLE (Durable Pothole Repairs)
  • Projekt: 7. Rámcový program EÚ: RECYPMA (Possibilities for High Quality recycling of polymer modified asphalt)
  • IEE/10/199/S12.589412: ADVANCE - Audit a certifikácia pre zvýšenie kvality plánov udržateľnej mestskej mobility v mestách
  • 5. RP EÚG1RT-CT-2002-05085: ECO-SERVE Network (European Construction in Service of Society)
  • INTERREG IIIC: Rozvoj nových dopravných riešení pre potreby vznikajúcich priemyselných zón v Žiline a v regióne z hľadiska najlepšej praxe
  • Česko-slovenská spolupráca 031 CZE: Vytvorenie a vyhodnotenie spoločnej databázy emisných faktorov dopravných prostriedkov
  • 6. RP EÚ Projekt SPENS: Sustainable Pavements for European New Member States

  Domáce výskumné projekty

  • VEGA 1/0537/17: Vplyv morfológie povrchu vozoviek na prevádzkovú spôsobilosť a produkciu emisií
  • KEGA 045ŽU-4/2017: Environmentálna príprava inžinierov pre uplatnenie vo verejnej správe
  • VEGA 1/0300/17: Výskum funkčných a reologických vlastností asfaltových spojív
  • TP 14/2015: TP 14/2015 Projektovanie turbo-okružných križovatiek
  • VEGA 1/0804/12: Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií
  • VEGA 1/0508/11: Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou
  • VEGA 1/0673/08: Vplyv prevádzkovej spôsobilosti vozoviek na imisie od cestnej dopravy
  • Výskum: Dopravno-inžinierske podklady pre riešenie ÚP mesta Žilina
  • Výskum: Kalibrácia vstupných národných údajov pre program HDM-4
  • VEGA 1/3340/06: Distribúcia dopravných vzťahov a ich vplyv na životné prostredie
  • VEGA 1/3339/06: Vplyv variability deformačných a teplotechnických charakteristík asfaltových vrstiev na mechanickú účinnosť cestných vozoviek
  • APVT-99-P01105: Informačný systém miestnych komunikácií.
  • Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV: Zdokonalenie metodiky výpočtu znečistenia ovzdušia z mobilných zdrojov
  • TP 13/2006: Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek
  • MDPaT: Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku – CYKLIS
  • VEGA 1/1151/04: Výskum vplyvu klimatických a dopravných podmienok na mechaniku vozovky

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina