Odborná činnosť

 • Odborná a poradenská činnosť

  Skúšky cestných stavebných materiálov a konštrukčných vrstiev

  • skúšky teplotechnických charakteristík materiálov
  • skúšky pevnostných a deformačných charakteristík
  • návrh receptúr pre konštrukčné vrstvy vozoviek (počiatočné skúšky typu)
  • kontrolu kvality prác pri budovaní cestných vozoviek (kontrolné skúšky)

  Hodnotenie technického stavu cestných komunikácií

  • diagnostika stavu vozoviek (stav povrchu, drsnosť, rovnosť, únosnosť) pre jednotlivé úseky
  • hodnotenie celkového technického stavu vozoviek
  • návrh technológie údržby, opráv alebo rekonštrukcií diagnostikovaných úsekov
  • určovanie optimálneho roku stavebného zásahu do vozovky z technicko-ekonomického hľadiska

  Dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo v sídelných útvaroch

  • dopravno-inžinierske prieskumy a prognózy
  • vyhodnotenie prieskumov, návrh riešení a opatrení
  • modely komunikačnej obsluhy, kapacitné výpočty
  • koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy

  Projekčná činnosť

  • technické štúdie nových úsekov komunikácií, preložiek, obchvatov a pod.
  • vypracovanie hlukových štúdií
  • vypracovanie emisných štúdií
  • monitorovanie hluku, návrh opatrení na ochranu obyvateľstva
  • environmentálne hodnotenie dopadov dopravy
  • navrhovanie a posudzovanie asfaltových a cementobetónových vozoviek

  Akreditované merania kvality ovzdušia

  • Znečisťujúce látky: Oxid dusičitý – NO2, Oxid uhoľnatý – CO, tuhé častice – PM10, PM2,5
  • Osvedčenie o akreditácii - pdf
  • Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty – Webová stránka

  Expertízne posudky v oblasti dopravy a dopravného staviteľstva

  Realizácia konferencií, seminárov a celoživotného vzdelávania v oblasti cestného hospodárstva

  Konferencie :

  KCS poriada pravidelne v dvojročnom cykle medzinárodnú konferenciu
  „DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH“
  10. ročník konferencie sa konal v októbri 2019.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina