Legislatívne dokumenty 

Metodické usmernenie č.1/2016 mobility študentov v zahraničí

Aktuálne informácie o študijných pobytoch a stážach študentov SvF UNIZA

Od 10.06.2020- povolené vycestovanie na mobilitu

Výzva pre vysoké školy na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant pre účastníkov so špeciálnymi potrebami pre akademický rok 2020/2021

Predkladanie žiadostí                                                                           PRIHLÁŠKA pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami(Výzva 2020)

Získanie grantu a absolvovanie Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Požadované dokumenty k ukončeniu študijného pobytu a vyplatenie druhej splátky grantu

Požadované dokumenty k ukončeniu mobility

Maximálna dĺžka študijného pobytu a stáže s grantom v akademickom roku 2020/2021

Maximálna dĺžka študijného pobytu

Metodické usmernenie k mobilitám v zahraničí platné od 1.3.2016

 

Pre koho je štúdium určené

Štúdium je určené 

Fakultný termín podávania prihlášok na študentskú mobilitu určený prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy  je 30.3. 
Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus mobility

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy zverejní podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií UNIZA.

Po fakultnom výbere študentov na Erasmus +mobility je vypracovaný Zápis z výberu a zoznam vybraných študentov, náhradníkov. Zápis je zaslaný Erasmus + koordinátorovi na rektoráte.

termín zaslania zápisu na rektorát je 30.03.

Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ charta UNIZA                            Program Erasmus+ 2014-2020                   Program Erasmus+ stránka Národnej agentúry             Program Erasmus+ stránka Európskej komisie

Výsledky výberu študentov a pridelené granty na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2019/2020

Erasmus+ študijné pobyty                                                                           Erasmus+ stáže                                                                                           ERAPO poistenie pre Erasmus+ študentov

Erasmus+ študijné pobyty

Prihláška študenta – štúdium                                                                      Formulár Zmluvy o štúdiu                                                                            Inštrukcie k Zmluve o štúdiu                    

Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - štúdium

Erasmus+ stáže

Prihláška študenta – stáž                                                                             Formulár Zmluvy o stáži                                                                                  Inštrukcie k Zmluve o stáži

Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - stáž

Aké sú podmienky získania grantu - program Erasmus+

Sprievodca programom 2020

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní                                                                                 Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Žiadosti vybavuje :PhDr. Renáta Švarcová, Rektorát oddelenie pre vzdelávanietel.: +421 41 513 5151e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť:
tel.: +421 41 513 5801  
e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina