Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finačné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.   V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Pravidlá upravujúce  štúdium v zahraničí sú uvedené v štúdijnom poriadku  fakulty UNIZA, na ktorej študent študuje. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém  je potrebné kontaktovať prodekana pre vzdelávanie alebo prodekana pre medzinárodnú spoluprácu na fakulte.  

Štipendijné programy je možné rozdeliť  na programy Európskej únie (Program Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií ) a ostatné štipendijné programy, fondy  a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko , vládne štipendiá na základe medzivládnych dohôd, Fulbrightova nadácia ...)

Čo musí urobiť študent, aby mohol získať grant a mohol absolvovať Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž?

 • Preštuduje si informácie o Erasmus + študentských mobilitách
 • Vyplní prihláškuna Erasmus+ mobilitu
 • Zaregistruje sa u fakultného koordinátora
 • Požiada fakultného koordinátora a odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy
 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na erasmus + mobilitu
 • Po úspešnom absolvovaní nominácie skontaktuje sa zo zahraničnou vysokou školou.
 • Začne si vybavovať potrebné dokumenty
 • V prípade problémov zo zahraničou školou požiada o pomoc fakultného koordinátora alebo OMVaM.
 • Šudent prejaví záujem o účasť na mobilite.
 • Predstaví seba, uvedie presné informácie o svojom štúdiu na UNIZA.
 • Požiada o informácie aké má splniť, aby mohol absolvovať časť štúdia na zahraničnej VŠ.
 • Prodekanovi prinesie návrh aké predmety a v akom jazyku byy mal študovať.
 • Používa on-line prihlasovacie systémy.
 • V prípade, že VŠ nemá on-line systémy, študent si overí, či má VŠ vlastné Application Form, Learning Agreement a aké termíny uzávierok sú k podaniu prihlášky.
 • Zistí si začiatok a koniec semestra.
 • Doručí potrebné potvrdené Erasmus + dokumenty zo zahraničnej školy fakultnému koordinátorovi.
 • Po odkontrolovaní  a zaevidovaní Erasmus+ dokumentov požiada OMVaM o vystavenie finančnej zmluvy.
 • Finančná zmluvy obsahuje body, ktorá sa zaväzujú dodržať obidve strany.
 • Študent preštuduje návrh finančnej zmluvy, podpíše papierovú verziu  a doručí fakultnému koordinátorovi.
 • Uzavrie požadované poistenie na celé obdobie študijného pobytu.
 • Fakultný koordinátor prekontroluje údaje a svojím podpisom potvrdí správnosť údajov.
 • Študent absolvuje povinné on-line jazykové testovanie. Výzva príde študentovi na e-mail.
 • Dôležité je aby študent aktívne komunikoval sám zo zahraničnou VŠ a vybavoval si pobyt.

Požadované dokumenty k ukončeniu študijného pobytu a vyplatenie druhej splátky grantu

 • Learning Agreement - vyplnená a potvrdená časť C
 • Výpis výsledkov absolvovaných predmetov pre potreby fakultného študijného oddelenia- (výpis výsledkov môže nahradiť Learning Agreement)
 • Certifikát potvrdzujúci persný začiatok a koniec mobility.
 • Potvrdenie on-line správy
 • Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
 • Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

Fakultný koordinátor, po kontrole dokumentov doručených od študenta k uzavretiu študijného pobytu na fakulte, zašle na OMVaM potvrdenie o uznaní výsledkov štúdia spolu so sprievodnými dokumentami a žiadosťou na vyplatenie druhej splátky grantu.

Maximálna dĺžka študijného pobytu a stáže s grantom v akademickom roku 2020/2021

Minimálne  budú poskytnuté finančné prostriedky na študijný pobyt alebo stáž s dĺžkou 4,5 mesiacov

Fakulta môže navrhnúť kratšie obdobie- v prípade kratších študijných pobytov je študentovi pridelený grant, ktorého dĺžka sa vypočíta  úmerne skutočnej dĺžke pobytu a stanovenej výške grantu pre jednotlivé krajiny.

Metodické usmernenie k mobilitám v zahraničí platné od 1.3.2016

 

Pre koho je štúdium určené

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili VŠ štúdium (Bc., Ing./Mgr., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni VŠ štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti VŠ študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 150,- eur.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu , vládnymi štipendiami, Erasmus Mundus master programov , programu Vulcanus in Japan ...  Tieto štipendiá sú koordinované inštitúciami, ktoré aj spravujú finančné prostriedky určené na mobility študentov. Sú zodpovedné za stanovenie podmienok pridelenia grantov a výberový proces na mobility.

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+ . Výmenu študentov koordinujú  a finančné prostriedky určené na mobility študentov spravujú pracovníci UNIZA .  Domáca univerzita stanovuje podmienky účasti na mobilitách v rámci Stratégie výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility. Študent može vycestovať na študijný pobyt alebo stáž aj viackrát v rámci každého stupňa štúdia  - Bc., Ing./Mgr., PhD.

Doktorandov, ktorí môžu študovať v zahraničí aj v rámci programu Erasmus+ zoznam Erasmus+ štipendií , alebo vybrať si niektorú z ponúk štipendií a grantov SAIA  dostupných prostredníctvom vyhľadávania  alebo zoznamu . Doktorandi sa môžu zúčastniť aj výskumu v zahraničí  (EURAXESS, CORDIS a pod.).

Fakultný termín podávania prihlášok na študentskú mobilitu určený prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy  je 30.3.

Zoznam Erasmus+ zmlúv o spolupráci

 

Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus mobility

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy zverejní podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií UNIZA.

Po fakultnom výbere študentov na Erasmus +mobility je vypracovaný Zápis z výberu a zoznam vybraných študentov, náhradníkov. Zápis je zaslaný Erasmus + koordinátorovi na rektoráte.

termín zaslania zápisu na rektorát je 30.03.

 

Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ charta UNIZA                            Program Erasmus+ 2014-2020                   Program Erasmus+ stránka Národnej agentúry             Program Erasmus+ stránka Európskej komisie

Výsledky výberu študentov a pridelené granty na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2019/2020

Erasmus+ študijné pobyty                                                                           Erasmus+ stáže                                                                                           ERAPO poistenie pre Erasmus+ študentov

Erasmus+ študijné pobyty

Prihláška študenta – štúdium                                                                      Formulár Zmluvy o štúdiu                                                                            Inštrukcie k Zmluve o štúdiu                    

Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - štúdium

Erasmus+ stáže

Prihláška študenta – stáž                                                                             Formulár Zmluvy o stáži                                                                                  Inštrukcie k Zmluve o stáži

Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - stáž

Aké sú podmienky získania grantu - program Erasmus+

Sprievodca programom 2019

 

 

 

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní      

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách                                                                                     

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Žiadosti vybavuje :PhDr. Renáta Švarcová, Rektorát oddelenie pre vzdelávanietel.: +421 41 513 5151e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách
                                                                                     

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Žiadosti vybavuje :PhDr. Renáta Švarcová, Rektorát oddelenie pre vzdelávanietel.: +421 41 513 5151e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

ERASMUS-incoming student

Academic year 2020/2021 - courses for Erasmus+ incoming students 

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť:
tel.: +421 41 513 5801  
e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina