Začiatok akademického roka 2020/2021

Začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 je pre študentov 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia 28. 9. 2020.

Sústredenia pre študentov v externej forme štúdia budú prebiehať prezenčnou formou v pôvodne plánovaných termínoch (Bc. štúdium 7.-11.9.2020, Ing. štúdium 14.-18.9.2020) podľa rozvrhu, študijné skupiny 4ZS11L a 4ZS21K budú mať vyučovanie v miestnosti AF1A1 (Aula 1).

Základné informácie pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline súvisiace so začatím akademického roka 2020/2021 nájdete na stránke UNIZA.

Dokument - základné informácie

Príkaz rektora č.11/2020 (študenti)
Príkaz rektora č.12/2020 (zamestnanci)
Príkaz rektora č. 13/2020 - organizácia štúdia počas zimného semestra

Príloha: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA - Študenti externého štúdia 1. a 2. stupňa sú povinní odovzdať v písomnej forme vyplnené Čestné vyhlásenie na svojom príslušnom študijnom referáte najneskôr v deň začatia výučby - prvý deň sústredenia.

Študenti 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia sú povinní Čestné vyhlásenie vyplniť elektronicky v akademickom informačnom a vzdelávacom systéme E-vzdelávanie (vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie) najneskôr 27. 9. 2020. V prípade, že čestné vyhlásenie nie je možné vyplniť elektronicky, výnimočne si študent toto vyhlásenie vytlačí, vyplní ho a odovzdá na príslušnom študijnom referáte, resp. zašle emailom v rovnakom termíne. 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina