Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia na AR 2020/2021

- študijný program teória a konštrukcia inžinierskych stavieb

- študijný program teória a konštrukcie pozemných stavieb

- študijný program technológia a manažment stavieb

Prijímacie konanie

Časový harmonogram vypísania dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

  • do 28.02.2020 - zaslanie návrhov tém dizertačných prác (vedúci prác)
  • do 13.03.2020 - prerokovanie navrhnutých tém v odborových komisiách
  • do 27.03.2020 - zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2020/2021
  • do 29.05.2020 - podávanie prihlášok študentov na doktorandské štúdium
  • 25.06.2020 - prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2020/2021

Doktorandské štúdium - Študijné plány

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Doktorandské štúdium - legislatíva

  • Smernica č.110 v znení dodatkov č. 1 a 2 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
  • Smernica č.103 - O záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline

Dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

Tlačivá a dokumenty

Protokolový list predmetu

 Obhajoba dizertačnej práce

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Ročné hodnotenie doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina