Obhajoby dizertačných prác v AR 2019/2020 sa uskutočnia v dňoch 17.08.2020 - 21.08.2020.


Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 - 2.kolo

Téma dizertačnej práce pre študijný odbor 36 strojárstvo  na AR 2020/2021

- študijný program aplikovaná mechanika


Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia na AR 2020/2021

- študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

- študijný program teória a konštrukcie pozemných stavieb

- študijný program technológia a manažment stavieb

Prijímacie konanie

Časový harmonogram vypísania dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

  • do 28.02.2020 - zaslanie návrhov tém dizertačných prác (vedúci prác)
  • do 13.03.2020 - prerokovanie navrhnutých tém v odborových komisiách
  • do 27.03.2020 - zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2020/2021
  • do 29.05.2020 - podávanie prihlášok študentov na doktorandské štúdium
  • 25.06.2020 - prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2020/2021

Študijné plány AR 2019/2020

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Študijné plány AR 2020/2021

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Legislatíva

  • Smernica č.110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
  • Smernica č.103 - O záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline

Dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

Tlačivá a dokumenty

Protokolový list predmetu


 Obhajoba dizertačnej práce


Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Ročné hodnotenie doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina