Legislatíva

  • Smernica č.110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
  • Smernica č.103 - O záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Ročné hodnotenie doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina