Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finačné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.   V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Pravidlá upravujúce  štúdium v zahraničí sú uvedené v štúdijnom poriadku  fakulty UNIZA, na ktorej študent študuje. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém  je potrebné kontaktovať prodekana pre medzinárodnú spoluprácu na fakulte (Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.) alebo prodekana pre vzdelávanie (doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.) 

Štipendijné programy je možné rozdeliť  na programy Európskej únie (Program Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií ) a ostatné štipendijné programy, fondy  a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko , vládne štipendiá na základe medzivládnych dohôd, Fulbrightova nadácia ...)

Pre koho je štúdium určené

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+ . Výmenu študentov koordinujú  a finančné prostriedky určené na mobility študentov spravujú pracovníci UNIZA.  Domáca univerzita stanovuje podmienky účasti na mobilitách v rámci Stratégie výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility. Študent može vycestovať na študijný pobyt alebo stáž aj viackrát v rámci každého stupňa štúdia  - Bc., Ing./Mgr., PhD.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu , vládnymi štipendiami, Erasmus Mundus master programov , programu Vulcanus in Japan ...  Tieto štipendiá sú koordinované inštitúciami, ktoré aj spravujú finančné prostriedky určené na mobility študentov. Sú zodpovedné za stanovenie podmienok pridelenia grantov a výberový proces na mobility.

Doktorandov, ktorí môžu študovať v zahraničí aj v rámci programu Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií , alebo vybrať si niektorú z ponúk štipendií a grantov SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu . Doktorandi sa môžu zúčastniť aj výskumu v zahraničí (EURAXESS, CORDIS a pod.).

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou.

Tieto možnosti sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Štipendijné programy SAIA

Program SAIA                      Akademické mobility SAIA                             Zoznam ponúk štipendií a grantov                         Vyhľadávanie štipendií                                       Podávanie žiadostí

AKO SA UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

Ako začať?

1.kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať,

2.v akom jazyku dokážete študovať/skúmať.  

Vyhľadajte si štipendijný program,

oboznámte sa s jeho podmienkami.

Vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko v zahraničí, kde chcete realizovať svoj pobyt.

 Kedy sa začať zaujímať o možnostiach štipendií?

Aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

Prečo tak skoro?

Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti;

 bez splnenia čo i len jednej podmienky môže byť vaša námaha márna.

Aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky predkladania žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt. Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov/zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?  

  • Žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu.
  • Akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov.
  • Žiadosť Vás reprezentuje a často je jediným obrazom o Vás.
  • Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
  • Ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou.
  • dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do krajiny pobytu alebo podľa podmienok konkrétnej ponuky.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žil

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina