Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finačné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.   V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Pravidlá upravujúce  štúdium v zahraničí sú uvedené v štúdijnom poriadku  fakulty UNIZA, na ktorej študent študuje. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém  je potrebné kontaktovať prodekana pre medzinárodnú spoluprácu na fakulte (Ing. Petra Bujňáková, PhD.) alebo prodekana pre vzdelávanie (doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.) 

Štipendijné programy je možné rozdeliť  na programy Európskej únie (Program Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií ) a ostatné štipendijné programy, fondy  a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko , vládne štipendiá na základe medzivládnych dohôd, Fulbrightova nadácia ...)

Pre koho je štúdium určené

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+ .Výmenu študentov koordinujú  a finančné prostriedky určené na mobility študentov spravujú pracovníci UNIZA.  Domáca univerzita stanovuje podmienky účasti na mobilitách v rámci Stratégie výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility. Študent može vycestovať na študijný pobyt alebo stáž aj viackrát v rámci každého stupňa štúdia  - Bc., Ing./Mgr., PhD.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu , vládnymi štipendiami, Erasmus Mundus master programov , programu Vulcanus in Japan ...  Tieto štipendiá sú koordinované inštitúciami, ktoré aj spravujú finančné prostriedky určené na mobility študentov. Sú zodpovedné za stanovenie podmienok pridelenia grantov a výberový proces na mobility.

Doktorandov, ktorí môžu študovať v zahraničí aj v rámci programu Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií , alebo vybrať si niektorú z ponúk štipendií a grantov SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu . Doktorandi sa môžu zúčastniť aj výskumu v zahraničí (EURAXESS, CORDIS a pod.).

Štúdium v zahraničí

Študenti SvF UNIZA môžu počas štúdia absolvovať viacero semestrov v zahraničí s podporou rôznych grantových schém a dohôd. Sú to štipendiá poskytované cez Národný štipendijný program Slovenskej republiky (http://www.stipendia.sk/) udeľované Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) alebo štipendiá na základe medzinárodných dohôd, ktoré má Slovensko podpísané s viacerými krajinami, ako sú Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Portugalsko a. i. Popritom je možné získať štipendium poskytované medzinárodnými spoločnosťami alebo nadáciami – Slovak American Fundation, Colas, Gefco, Siemens, Fulbright, EHP, DAD, CEEPUS (viac informácii na http://www.saia.sk/).

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou.

Tieto možnosti sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Štipendijné programy SAIA

Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o- prípadne jeho zdieľanie na FB

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. 


Bulletin SAIA 1/2022 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla je Sprievodca Národným štipendijným programom SR.

V bulletine prinášame aj informácie o výsledkoch výberového konania na štipendiá NŠP a štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

Program SAIA                   
Akademické mobility SAIA 
Zoznam ponúk štipendií a grantov 
Vyhľadávanie štipendií 
Podávanie žiadostí
Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o

CEEPUS

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na www.ceepus.info:

 •  15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
  ● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
  ● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri). Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
  ● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október
pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová ('kristina.sallerova@saia.sk',this)" rel="noreferrer">kristina.sallerova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku

Slovenská americká nadácia

Slovenská americká nadácia

Zameranie Slovak American Foundation na startupový ekosystém na Slovensku je v súlade so snahou súkromného sektora a slovenskej vlády o vytvorenie konkurencieschopného prostredia pre mladé, inovatívne spoločnosti s cieľom prilákať domácich a zahraničných investorov, identifikovať príležitosti pre podnikateľov na svetových trhoch a predviesť inovačnú schopnosť a kapacitu Slovenska.
Podporou malých tímov v ranom štádiu, vysokopotenciálnych podnikateľov s cielenými zdrojmi a prepojeniami v USA, SAF nadväzuje na svoje pôvodné poslanie posilňovať väzby medzi USA a Slovenskou republikou a pomáhať rozvíjať znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré povedú k rastúca a dynamická regionálna ekonomika so silnými globálnymi vzťahmi.

https://www.slovakamericanfoundation.org/

 

AKO SA UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM

Ako začať?
1. Kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať
2. V akom jazyku dokážete študovať/skúmať.  

Vyhľadajte si štipendijný program,

1. Oboznámte sa s jeho podmienkami.
2. Vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko v zahraničí, kde chcete realizovať svoj pobyt.

Kedy sa začať zaujímať o možnostiach štipendií?

Aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

Prečo tak skoro?

1. Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti;
2. Bez splnenia čo i len jednej podmienky môže byť vaša námaha márna.

Aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky predkladania žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt. Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov/zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?  

 1. Žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu.
 2. Akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov.
 3. Žiadosť Vás reprezentuje a často je jediným obrazom o Vás.
 4. Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
 5. Ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou.
 6. dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do krajiny pobytu alebo podľa podmienok konkrétnej ponuky.

(ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021; 2. aktualizované vydanie, 2019, s.8)
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žil

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina