Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ charta UNIZA                                     
Program Erasmus+ 2014-2020                    
Program Erasmus+ stránka Národnej agentúry           
Program Erasmus+ stránka Európskej komisie

Výsledky výberu študentov a pridelené granty na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2019/2020

Erasmus+ študijné pobyty                                                                             
Erasmus+ stáže                                                 
ERAPO poistenie pre Erasmus+ študentov

Erasmus a UNIZA

Erasmus študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou UNIZA je vyslať každého študenta UNIZA na mobilitu, aspoň raz počas jeho  štúdia na  UNIZA. Je známe, že väčšina študentov, ktorí absolvovali výmenný pobyt alebo stáž,  získali neoceniteľné skúseností, iný pohľad na svoje štúdium, život, otvorili sa pred nimi nové možnosti. Podľa viacerých štúdií,  Erasmus študenti  sa uplatnia na trhu práce skôr ako ich spolužiaci, ktorí príležitosť zúčastniť sa Erasmus mobility  nevyužili. Potvrdzujú to aj mnohí bývalí Erasmus študenti a úspešní absolventi UNIZA.

Súčasní aj budúci študenti UNIZA majú možnosť absolvovať štúdium na približne  250 vysokoškolských inštitúciách v Európe, s ktorými univerzita uzavrela zmluvu o spolupráci do roku 2020 a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a  spoločnostiach v rámci krajín programu.

V celoslovenskom porovnaní Žilinská univerzita v počtoch realizovaných Erasmus študentských mobilít patrí medzi prvé štyri univerzity na Slovensku. Od vstupu do programu v roku 1999,  doteraz UNIZA umožnila vycestovať na Erasmus študijné pobyty a stáže  viac ako 2000 študentom a to vďaka financiám, ktoré sa podarilo pracovníkom UNIZA získať na granty študentov. Za posledné roky UNIZA vyplatila granty študentom v sume približne 400 000,- eur ročne.  Pozitívne je, že mesačné sadzby grantov  študentov sa zvyšujú a zvyšuje sa aj navýšenie grantov pre študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a poberajú sociálne štipendium

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina