Program konferencie

Program sa bude pribežne aktualizovať

Streda - 2. októbra 2024

09,00 – 09,30   prezentácia (káva, malé občerstvenie)

09,30 – 10,00   otvorenie konferencie (za účasti: MD SR, ŽSK, MÚ, UNIZA)

10,00 – 11,00   diskusný panel so zástupcami verejnej správy a samosprávy 

                          Do diskusie sú pozvaní: zástupca MD SR, rektor UNIZA, primátor mesta Žilina, zástupca ZSPS, ŽSK a ZMOS

                          Moderuje: Roman Nadányi, RTVS

11,00 – 12,30   SEKCIA 1: Doprava v meste

12,30 – 14,00   obed

14,00 – 15,30   SEKCIA 2: Parkovanie

15,30 – 16,00   prestávka na kávu a koláčik

16,00 – 17,30   SEKCIA 3: Udržateľný rozvoj miest

17,30 – 17,45   ukončenie prezentačnej časti konferencie

18,30 –             spoločensko - diskusný večer

Štvrtok - 3. októbra 2024

08,00 – 09,00   Príležitosť oboznámiť sa s metódami monitorovania znečistenia ovzdušia; počas konferencie budú prebiehať medzilaboratórne porovnávacie merania koncentrácie tuhých častíc PM vo vonkajšom prostredí. Ich cieľom je porovnanie meracích zručností zúčastnených laboratórií (zo SR a ČR) a uľahčenie výmeny technických informácií medzi expertami.

09,00 – 10,30   Diskusné skupiny 1 a 2 (účastníci sa rozdelia podľa preferovanej oblasti), diskusie budú prebiehať pre účastníkov, ktorí sa do skupiny prihlásia. Témou budú novinky a príklady dobrej praxe. Účelom tohto formátu je vytvoriť dostatočný priestor na diskusiu.


Skupina 1:  Nová norma Projektovanie MC a stavebná legislatíva

                     Moderuje: J. Čelko – UNIZA

                     Účasť: zástupcovia STU, UNIZA, projektanti z firmy Valbek

Skupina 2:  Využívanie senzorických sietí, LCS, prezentácia dát

                     Moderuje: D. Jandačka - UNIZA

                     Účasť: SHMÚ, CDV,v.v.i., vývojári IS Industry solutions, UNIZA 


10,30 – 11,00   občerstvenie, káva

11,00 – 12,30   Diskusná skupina 3


 Skupina 3:  Parkovacia politika miest

                     Moderuje: V. Kocián - INOVIA

                     Účasť: zástupcovia PAAS BA, MÚ Žilina, UNIZA


12,30 – 12,45   ukončenie diskusných skupín a celej konferencie

12,45              občerstvenie

© 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina