Hlavné informácie

Konferencia sa bude konať 2. - 3. októbra 2024 na Žilinskej univerzite v Žiline, miestnosť AR1,  Univerzitná 8215/1, Žilina.

Rokovacie jazyky sú slovenský a český.

Príspevky budú recenzované a publikované na elektronickom médiu v originálnom jazyku a vybrané príspevky budú uverejnené (po úprave a preklade do anglického jazyka) v časopise indexovanom v databáze SCOPUS alebo WOS.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na  životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov.  Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.

V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

Tematické okruhy konferencie

1) Doprava v meste

2) Parkovanie

3) Udržateľný rozvoj miest 

Časový harmonogram pre prihlasovanie príspevkov
 Zaslanie abstraktu príspevku do 15. 7. 2024 
 Potvrdenie prijatia abstraktu do 9. 8. 2024
 Zaslanie príspevku do 16. 9. 2024
Časový harmonogram pre prihlasovanie účasti
 Registrácia prihlášok priebežne
 Úhrada vložného do 18. 9. 2024
Časový harmonogram pre prihlasovanie príspevkov

Zaslanie abstraktu príspevku do 15.7.2024

Potvrdenie prijatia abstraktu do 9.8.2024

Zaslanie príspevku do 16.9.2024

 

Časový harmonogram pre prihlasovanie účasti

Registrácia prihlášok - priebežne

Úhrada vložného do 18. 9. 2024

 

Garant konferencie

Čelko Ján, prof. Ing. PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, SK

Vedecký výbor konferencie

Bezák Bystrík, prof. Ing. PhD. – Slovenská technická univerzita Bratislava, SK

Gnap Jozef, prof. Ing. PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, SK

Jandačka Dušan, doc. Ing. PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, SK

Kociánová Andrea, doc. Ing. PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, SK

Ličbinský Roman, Mgr. – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., CZ

Novačko Luka, doc. dr. sc. – Sveučilište u Zagrebu, HR

Petrů Jan, doc. Ing. Ph.D. – Vysoká škola báňská TU Ostrava, CZ

Salaiová Brigita, doc. Ing. PhD. – Technická univerzita Košice, SK

Skýva Milan, Dr. Ing. – DIC Bratislava, SK

Schlosser Tibor, prof. Ing. PhD. – Slovenská technická univerzita Bratislava, SK

Organizačný výbor

Blažeková Gabriela, Ing. - – Žilinská univerzita v Žiline, SK

Brna Matej, Ing. PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, SK

Drličiak Marek, Ing. PhD. –  Žilinská univerzita v Žiline, SK

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, SK – predseda

Kníž Adam, Ing. ­– Žilinská univerzita v Žiline, SK

Remišová Eva, doc. Ing. PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, SK

© 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina