Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a práce:
10. mája 2019
Konanie súťaže:
16. mája 2019


Kontaktné informácie

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
peter.kotes@fstav.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ŠTATÚT

XX. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

ŠABLÓNA PRÁCE

template.doc
template.pdf

Upload príspevku ...

Aktuálne informácie

Prihlasovanie študentov a porotcov a zaslanie súťažných prác bude prebiehať v priebehu mesiacov apríl-máj (duben-květen), po ukončení súťaže na jednotlivých fakultách. Ďalej by sme Vás radi požiadali o zaslanie predbežných požiadaviek na ubytovanie (prosíme čo najskôr z dôvodu obmedzenej kapacity internátov):

 • zaistenie ubytovania pred súťažou, t. z. 15. - 16. 05. 2019 (predpokladaný počet),
 • zaistenie ubytovania po súťaži, t. z. 16. - 17. 05. 2019 (predpokladaný počet).

Ubytovanie bude zaistené na študentských internátoch UNIZA a bude uhradené organizátorom súťaže. Spresnenie počtu ubytovaných prebehne súčasne s prihlasovaním na súťaž ŠVOČ.

XX. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

Súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (ďalej len ŠVOČ ČR a SR) sa môžu zúčastniť študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina. Za študenta sa považuje ten, ktorý ešte neukončil štúdium štátnymi záverečnými skúškami. Rady ŠVOČ jednotlivých fakúlt zaistia, že súťažné práce študentov posledných ročníkov nebudú prezentovať iba výsledky získané v rámci riešenia témy bakalárskej alebo diplomovej (magisterskej) práce. 

Štatút a podmienky ŠVOČ 2019

 • Z každej fakulty môžu postúpiť do jednotlivých sekcií súťaže ŠVOČ ČR a SR maximálne 2 práce, a to podľa rozhodnutia odborných porôt fakultných kôl ŠVOČ a po potvrdení nominácií Radami ŠVOČ príslušných fakúlt.
 • Súťaž v odbornej sekcii ŠVOČ ČR a SR sa uskutoční, ak do nej budú prihlásené aspoň 4 práce ŠVOČ.
 • Prezentácie prác ŠVOČ sú verejné. Jedna prezentácia trvá maximálne 12 minút, 3 minúty sú vyhradené na diskusiu. Rozhodovanie odborných porôt je neverejné.
 • Do poroty je Radou ŠVOČ z každej stavebnej fakulty nominovaný jeden zástupca. Členom poroty nemôže byť vedúci práce, ktorá súťaží v danej sekcii.
 • Súťaž v sekcii vedie predseda, ktorého si zástupcovia fakúlt zvolia pred začiatkom súťaže v sekciách. Každý účastník musí pred začiatkom súťaže odovzdať jeden výtlačok súťažnej práce vypracovanej podľa jednotnej šablóny. V prípade nesplnenia tejto požiadavky je zo súťaže vylúčený.
 • Pred začiatkom súťaže dostane každý člen poroty zoznam súťažiacich a ich prác. Každý porotca hodnotí, boduje práce podľa daných kritérií.
 • Kritériá pre hodnotenie (1-10 bodov) prác sú:
  - originalita práce a jej vedecký alebo odborný prínos,
  - kvalita prednesu a dodržanie časového limitu
  - vystupovanie v diskusii a reakcie na pripomienky,
  - formálne spracovanie vytlačenej verzie a dodržanie zásad písania odborného textu.
 • Každý člen poroty stanoví poradie prác na prvom, druhom a treťom mieste. Víťazí práca s najmenším súčtom poradí. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o výsledku predseda poroty.
 • Každá komisia môže udeliť iba tri ceny. Výška finančného ohodnotenia bude nasledovná za:

  1. miesto 100,- €
  2. miesto 75,- € 
  3. miesto 50,- € 
 • Súťažné práce hodnotia aj zúčastnení študenti v jednotlivých sekciách a udeľujú študentskú cenu. Každý študent volí jednu prácu, víťazí práca s najvyšším počtom hlasov. Víťaz študentského hlasovania bude odmenený diplomom a vecným darom.
 • Výsledky súťaže nahlásia predsedovia porôt organizačnému výboru súťaže ŠVOČ do 30 minút po skončení rokovania v sekcii.
 • Práce všetkých účastníkov súťaže budú publikované v zborníku na CD a budú poskytnuté pre potreby všetkých fakúlt.
 • Výsledky súťaže budú oznámené na slávnostnom stretnutí všetkých účastníkov.

Sekcie súťaže ŠVOČ 2019

 1. Pozemné stavby a architektúra
 2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo
 3. Dopravné stavby
 4. Stavebná mechanika
 5. Materiálové inžinierstvo
 6. Inžinierske konštrukcie a mosty
 7. Geotechnika
 8. Geodézia a kartografia
 9. Technické zariadenia budov a energie budov
 10. Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb
 11. Mestské a krajinné inžinierstvo