3.2 Metodický postup hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia vozoviek a konštrukčných vrstiev

Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity

3.2 Metodický postup hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia vozoviek a konštrukčných vrstiev

Názov špecifického cieľa

Ekologické a ekonomické aspekty technológií  konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vypracovať metodiku hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia hodnotených vozoviek resp. ich konštrukčných vrstiev z hľadiska investora s prihliadnutím na ich životnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a užívateľské vlastnosti.

Termín realizácie aktivity

11/2010-10/2013

Opis aktivity

Bude spracované analýza hodnotenia ekonomickej efektívnosti, ktorá sa používa u nás a v zahraničí, budú zhrnuté najnovšie poznatky a na ich základe spracovaná metodika hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia konštrukčných vrstiev vozovky resp. vozovky ako celku z pohľadu investora. Účelom je dať investorovi objektívnu informácií o efektívnosti použitia hodnotených prvkov pri výstavbe z hľadiska komplexného využívania stavby počas jej životnosti. Výstupom bude metodika hodnotenia ekonomickej efektívnosti.

Metodológia aktivity

Pri realizácii danej aktivity bude využité know-how, ktoré majú členovia riešiteľského tímu v oblasti hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry. Bude spracovaná analýza súčasného stavu doma i vo svete a zhrnuté najnovšie poznatky. Výsledkom bude komplexné technicko-ekonomické hodnotenie konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb.  

Výstupy (výsledky) aktivity

Výstupom bude metodika hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia hodnotených vozoviek a ich konštrukčných vrstiev zo strany investora.

Zodpovedná osoba

Doc. Dr. Ing. Milan Valuch - špičkový odborník v danej oblasti so skúsenosťami z praxe

Odborní pracovníci

Milan Valuch, , Doc. Dr. Ing., Ján Mikolaj, prof. Ing. PhD., Peter Časnocha, Ing. PhD., Ľubomír Pepucha, Ing. PhD., Mária Trojanová, Doc. Ing. PhD., Andrej Čerňava, Ing.

Spôsob získavania spätnej väzby

Spätná väzba bude získavaná konzultovaním získaných poznatkov a záverov s odborníkmi z praxe.

Očakávaný dosah aktivity

Aktivita bude mať dosah na národnej úrovni. Predpokladáme, že poskytne objektívne hodnotenie efektívnosti využívania jednotlivých konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb a eliminuje využívanie neefektívnych materiálov a technológií, čo prinesie výrazné úspory na strane verejných výdavkov.

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity

Oprávnené výdavky: 177 350,00 Eur.
Neoprávnené výdavky: 0,00 Eur.
Aktivita nebude generovať žiadne príjmy.