3.1 Metodický postup hodnotenia ekologických aspektov vozoviek a ich konštrukčných vrstiev

Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity

3.1 Metodický postup hodnotenia ekologických aspektov vozoviek a ich konštrukčných vrstiev

Názov špecifického cieľa

Ekologické a ekonomické aspekty technológií  konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity bude priniesť nové poznatky v oblasti objektivizácia vzťahov interakčného systému vozidlo-vozovka-životné prostredie

Termín realizácie aktivity

11/2010 – 10/2013

Opis aktivity

V rámci tejto aktivity bude pozornosť  venovaná vplyvu  povrchov vozoviek na dopravný hluk v súlade s ustanoveniami príslušných EN definujúcich  metódu porovnávania imisií od cestnej dopravy uskutočňovanej  na rôznych povrchoch vozoviek, rôzne degradovaných a  pri rozličnom zložení dopravných prúdov.  Jedným z rozhodujúcich výstupov by mali byť odporúčania ku ekonomickej optimalizácii návrhu zariadení resp. opatrení na zníženie hluku od cestnej dopravy.
Ďalšia oblasť aktivity bude zameraná na synergický efekt použitia recyklovaného resp. zhodnoteného  stavebného a domového odpadu v konštrukčných systémoch inžinierskych stavieb a to najmä z aspektu ekologického, mobilitného a ekonomického.

Metodológia aktivity

Z metodologického hľadiska bude kvantifikácia environmentálnych dopadov cestnej dopravy  uskutočňované formou priamych objektivizácií a predikcií relevantných imisií cestnej dopravy.  Priama objektivizácia bude okrem priameho hodnotenia splnenia prípustných limitov a kalibrácie výpočtových  modelov používaná pre verifikáciu a spresňovanie existujúcich predikčných metód. 
Možnosť zhodnocovania odpadov bude sledovaná na reálnych konštrukciách, pokusných poliach resp. prostriedkami modelovania konštrukčných systémov v laboratóriách.

Výstupy (výsledky) aktivity

Vytvorenie metodík resp. odporúčaní ku posudzovaniu environmentálnej stability okolia prvkov dopravnej infraštruktúry. Návrhy a odporúčania environmentálne prijateľných riešení do územno plánovacej dokumentácie, Plánov sociálneho a hospodárskeho rozvoja obcí, regiónov.
Vytvorenie metodík resp. odporúčaní ku systémovému zhodnocovaniu stavebných a domových odpadov v zemných konštrukciách inžinierskych stavieb.

Zodpovedná osoba

Doc. Dr. Ing. Martin Decký

Odborní pracovníci

Doc. Dr. Ing. Martin Decký
Ing. Matúš Kováč, PhD.

Spôsob získavania spätnej väzby

Spôsob získavania spätnej väzby bude riešený v závislosti od výstupu aktivity. V prípade návrhov ku spresneniu predikčných metód bude ich účinnosť verifikovaná priamymi meraniami záujmových veličín.
V prípade vytvorenie metodík pre zhodnocovanie odpadov v  inžinierskych stavbách bude spätná väzba zabezpečovaná dlhodobým sledovaním relevantných vlastností.

Očakávaný dosah aktivity

Vytvorenie podmienok pre implementáciu získaných poznatkov do projekčnej činnosti a následný transfer do realizačnej oblasti inžinierskych stavieb. Implementácia objektivizovaných poznatkov  do kodifikovaných  predpisov navrhovania resp. posudzovania inžinierskych stavieb. Vytvorenie metodiky umožňujúcej zhodnotenie prínosov environmentálne vhodných“ konštrukčných systémov s prihliadnutím k naplňovania koncepcie TUR.

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity

Oprávnené výdavky: 68 300,00 Eur.
Neoprávnené výdavky: 0,00 Eur.
Aktivita nebude generovať žiadne príjmy.

Zodpovednosť za implementáciu aktivity

V plnej miere prijímateľ