2.1 Vytvorenie spolupráce s partnermi z praxe pre výskum

Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity

2.1 Vytvorenie spolupráce s partnermi z praxe pre výskum

Názov špecifického cieľa

Štandardizovanie spolupráce s praxou v oblasti nezávislého výskumu  fyzikálno-mechanických vlastností inžinierskych stavieb a ich konštrukčných prvkov

Cieľ aktivity

Táto aktivita má za cieľ štandardizovať vzťahy s partnermi z hospodárskej praxe. Predpokladáme, že realizovaný výskum v rámci projektu bude v plnej kooperácii s praxou a budú sa na ňom podieľať partneri z praxe, ktorý budú výsledky VaV aplikovať v praxi.

Termín realizácie aktivity

11/2010 – 10/2013

Opis aktivity

V rámci aktivity budú oslovený naši partneri s praxe s ktorými úzko spolupracujeme v predmetnej oblasti VaV. Budú sa aktívne podieľať aj na budovaní meracieho zariadenia. Prepodkladáme, že výskum, ktorý bude v rámci realizácie projektu vykonávaný bude určený pre prax. Bude mať charakter aplikovaného výskumu a jeho výsledky budú aplikovať v praxi práve partneri na základe zmluvného vzťahu. Cieľom je teda dať spolupráci s partnermi v oblasti VaV právny rámec. Výstup bude zmluvne garantovaná spolupráca na VaV realizované v rámci projektu a po jeho skončení. Cieľom je zabezpečiť aplikáciu nových poznatkov v praxi. V rámci aktivity bude dodaná externým subjektov dodávateľsky expertíza resp. analýza súčasného stavu spolupráce podnikateľského subjektu z praxe s organizáciami s prostredia vedy a výskumu resp. s vysokými školami a možnosti jej zlepšenia. Cieľom bude nastaviť mechanizmy fakulty v tejto oblasti na získavanie nových partnerov a n odstránenie prekážok spolupráce s praxou.

Metodológia aktivity

Na základe skúsenosti fakulty v oblasti spolupráce s partnermi v praxi a predchádzajúcich kontraktov na VaV, ktoré fakulta v minulosti uzavrela, budú vypracované právne dokumenty, ktoré budú riešiť zapojenie partnerov z praxe do realizácie projektu a spôsob šírenia výstupov projektu a ich aplikáciu v praxi. Bude riešená aj oblasť duševného vlastníctva.

Výstupy (výsledky) aktivity

Podpísané právne dokumenty  o spolupráci na VaV počas realizácie projektu a po jeho skončení.

Zodpovedná osoba

Dr. Ing. Katarína Zgútová - odborník vysokokvalifikovaný so skúsenosťami z praxe v predmetnej oblasti

Odborní pracovníci

Katarína Zgútová, Doc. Dr. Ing., Ján Mikolaj, prof. Ing. PhD., Mária Trojanová, Doc. Ing. PhD., Janka Staníková, JUDr.

Spôsob získavania spätnej väzby

Spätná väzba bude získavaná na kontrolných dňoch, kde bude zodpovedná osoba za aktivitu prezentovať výsledky v rokovaniach s partnermi z praxe resp. prezentovať akým spôsobom je spolupráca s partnermi realizovaná.

Očakávaný dosah aktivity

Aktivita bude mať dosah na zvýšenie výskumu realizovaného v spolupráci s praxou. Zároveň prispeje k transferu technológií a poznatkov do praxe a k zvýšeniu realizácie aplikovaného výskumu. Zároveň vytvorí priestor na získavanie nových partnerov z praxe a tým budovať prostredie pre ďalší rozvoj aktivít VaV na fakulte. 

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity

Oprávnené výdavky: 39 200,00 Eur.
Neoprávnené výdavky: 0,00 Eur.
Aktivita nebude generovať žiadne príjmy.

Zodpovednosť za implementáciu aktivity

V plnej miere prijímateľ