1.1 Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre realizáciu výskumu

Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity

1.1 Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre realizáciu výskumu

Názov špecifického cieľa

Vybudovanie infraštruktúry pre laboratórne meranie konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb

Cieľ aktivity

Vytvorenie prototypu meracieho zariadenia fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, ktoré bude súčasťou experimentálneho pracoviska zameraného na výskum a vývoj.

Termín realizácie aktivity

11/2010-10/2013

Opis aktivity

V rámci tejto aktivity bude dodávateľským spôsobom realizovaný prototyp meracieho zariadenia fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Prototyp bude pozostávať z viacerých častí a zariadení a bude dodaný ako celok vrátane všetkých potrebných snímačom dodávateľom vybraným v zmysle legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania. Prototyp bude umiestnený v ťažkých laboratóriách Stavebnej fakulty ŽU. Na pripravenej ploche bude realizovaná konštrukcia skúšobných polí (predpoklad sú tri tuhá, polotuhá a netuhá vozovka), nosná konštrukcia na umiestnenie a uchytenie rôznych meracích zariadení, v rámci prototypu bude umiestnený systém snímačov a meračov, tie budú umiestnené do jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky a budú merať a vyhodnocovať všetky potrebné parametre (teplotu, vlhkosť, tlaky a pod.). Celý systém bude riadiť riadiaca a vyhodnocovacia jednotka vrátane softwaru a bude vybavené aj príslušné pracovisko (nábytok, tlačiareň, počítač a pod.). Aktivita bude realizovaná verejným obstarávaním a bude koordinovaná a riadená zodpovednou osobou za aktivitu. V rámci priestorov fakulty je predbežne určené miesto na realizáciu aktivity t.j. na umiestenie prototypu. Predpoklad je, že všetko bude modelované v mierke 1:1 t.j. s skutočnej veľkosti s cieľom dosiahnuť reálne výsledky . Jediným rizikom bude, aby sa aktivitu podarilo realizovať v plánovanom čase, rozpočte a kvalite.

Metodológia aktivity

Aktivita sa bude realizovať metódou verejného obstarávania, dodávateľským spôsobom a na ňu budú nadväzovať všetky ostatné aktivity projektu. Prototyp meracieho zariadenia bude umiestnený v ťažkých laboratóriách a bude pozostávať z meracích polí, potrebného vybavenia na simulovanie teplo- technických stavov pomocou priameho ohrevu a chladenia, TZB Agregáty, simulovanie napätostných stavov v jednotlivých vrstvách konštrukcií inž. stavieb pomocou bodového a kontinuálneho zaťaženia umiestnenom na pevnom ráme. Celé zariadenie vrátane základných súčastí potrebných na jeho fungovanie bude dodané jedným dodávateľom, ktorý bude vybratý metódou verejného obstarávania.

Výstupy (výsledky) aktivity

  • Skúšobné polia konštrukcií vozoviek (3druhy)
  • Napojený a funkčný systém snímačov merateľných parametrov konštrukčných vrstiev vozoviek
  • Vybavené riadiace stredisko experimentálneho pracoviska
  • Nosný systém vrátane vyjazďovača koľají

Na základe parametrov, ktoré dokážeme merať a vyhodnotiť na experimentálnom pracovisku, v rámci laboratórií fakulty a merať a vyhodnotiť v reálnych podmienkach budú vytvorené podmienky na realizáciu výskumu a vývoja orientovaného na potreby praxe, čo umožní rozvinúť spoluprácu na VaV s partnermi z praxe. 

Zodpovedná osoba

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. - špičkový odborník s bohatými skúsenosťami z praxe v danej oblasti, skúsenosti vo VaV v danej oblasti

Odborní pracovníci

Ján Mikolaj, prof. Ing. PhD., Katarína Zgútová, Doc. Dr. Ing.,

Matúš Kováč, Ing. PhD., Mária Trojanová, Doc. Ing. PhD., Aurélia Chytčáková, Ing.

Spôsob získavania spätnej väzby

Spätná väzba bude získavaná v rámci kontrolných dní, ktoré budú organizované pravidelne počas realizácie projektu, kde bude zodpovedná osoba za aktivitu prezentovať postup prác a dosiahnuté výsledky. Realizácia tejto aktivity bola konzultovaná aj s partnermi a odborníkmi z praxe a očakávame prezentáciu výstupov aktivity aj odborným kruhom a spätná väzba je očakávaná aj z ich strany.

Očakávaný dosah aktivity

Jedná sa o nosnú časť projektu, ktorá bude využívaná celým výskumným tímom a bude slúžiť ako nástroj získavania nových poznatkov aj po skončení projektu.

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity

Oprávnené výdavky: 406 100, 00 Eur.
Neoprávnené výdavky: 0,00 Eur.
Aktivita nebude generovať žiadne príjmy.

Zodpovednosť za implementáciu aktivity

Prijímateľ v plnej miere