O projekte

Projekt je plne v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, tak v oblasti technickej infraštruktúry ako aj v oblasti ľudských zdrojov vo vede a výskume a oblasti inštitucionálneho zázemia. Prierezovými cieľmi navrhovaných vecných priorít výskumu a vývoja sú:

  • zabezpečiť udržateľnosť rozvoja krajiny, kde udržateľná doprava a rozvoj dopravného systému krajiny je hlavným pilierom ekonomického rozvoja. V rámci budovania diaľničnej siete je nutné sústrediť sa na ekonomické a ekologické aspekty konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, čo je jedným s cieľov projektu. Zároveň narastá celospoločenský tlak a prirodzená potreba vývoja nových technológií budovania a údržby konštrukcii vozoviek, čo bude hlavnou náplňou navrhovaného projektu,
  • rozvoj poznatkovej spoločnosti, na fakultebude dobudovanáinfraštruktúra na realizáciu výskumu a vývoja v sledovanej oblasti a novo získané poznatky prispejú k rozvoju celej spoločnosti založenej na poznatkoch v tejto oblasti v SR,
  • zabezpečiť výraznejší ekonomický a spoločenský prínos výskumu a vývoja, existujúce väzby fakulty na partnerov z praxe a prehĺbenie spolupráce s nimi prostredníctvom realizácie tohto projektu zabezpečí okamžitý prenos a aplikáciu získaných projektov do praxe, čo prinesie aj okamžitý ekonomický a spoločenský prínos jednak znížením investičných nákladov (alebo predĺžením životnosti konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb) a na druhej strane znížením negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie aj celospoločenský prínos.

Oblasť zamerania projektu je na konštrukčné prvky inžinierskych stavieb, špeciálne na konštrukčné prvky vozoviek cestných komunikácií. Investície do rozvoja cestnej siete si vyžadujú obrovské čiastky z verejných zdrojov a preto si výskum a vývoj v oblasti budovania konštrukčných prvkov týchto stavieb vyžaduje obrovskú pozornosť a prínos z výsledkov takto realizovaného výskumu bude mať po aplikácii v praxi obrovský celospoločenský význam a zároveň má potenciál prinášať efekty na úrovni národného hospodárstva. Cieľom projektu je orientovať výskum a vávoj aj na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a obyvateľstvo, čo budú výstupy celospoločenského významu.
Súčasná situácia je náročná z viacerých hľadísk. Na jednej strane je štát ako investor, ktorý buduje a potom spravuje a udržiava cestnú infraštruktúru a snaží sa znižovať vynakladané verejné zdroje, ale pri zachovaní kvality a životnosti stavieb. Na druhej strane sú dodávatelia, ktorý sa snažia znižovať náklady s cieľom maximalizovať zisky, čo smeruje k vývoju nových materiálov a technológií, alebo k znižovaniu kvality. Posledné hľadisko je celospoločenská snaha minimálne na úrovni EU budovať trvaloudržateľnú dopravu a znižovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie a obyvateľstvo. Realizácia tohto projektu zabezpečí prípravu, realizáciu a vyhodnotenie výskumu v tejto oblasti, zabezpečí transfer poznatkov do praxe a umožní, aby novo získané poznatky prinášali požadované hospodárske a celospoločenské efekty.
Hlavné zameranie projektu je vytvorenie prototypu meracieho zariadenia fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, ktorým chceme zabezpečiť rozvoj výskumno-vývojovej činnosti fakulty v oblasti dopravného staviteľstva zameraný na získavanie nových poznatkov a ich implementáciu do praxe. Cieľom je vytvoriť prostredie pre vývoj nových a overovanie existujúcich technológií a postupov s prihliadnutím na ekonomické a ekologické aspekty budovania konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Kvalitná realizácia tohto zámeru s dôrazom na aplikáciu nových poznatkov v praxi bude založená na realizovaní nasledovných aktivít:

1.1 Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre realizáciu výskumu
1.2 Rozšírenie výskumnej infraštruktúry pre realizáciu výskumu
2.1 Vytvorenie spolupráce s partnermi z praxe pre výskum
3.1 Metodický postupu hodnotenia ekologických aspektov vozoviek a ich konštrukčných vrstiev
3.2 Metodický postup hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia vozoviek a konštrukčných vrstiev

Metodológia aktivít je orientovaná na naplnenie cieľov projektu. Všetky aktivity smerujú k vytvoreniu prototypu meracieho zariadenia fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, ktoré dokáže realizovať na jednom mieste komplexný výskum v danej oblasti. Týmto smerom bude orientovaná aj výskumná infraštruktúra budovaná v rámci projektu. Doplnením existujúcej infraštruktúry fakulty pre výskum a vývoj v tejto oblasti získame možnosti overovať teoretické a novo získané poznatky resp. rozširovať existujúce poznatky priamo meraním a hodnotením výsledkov meraní v reálnych podmienkach v praxi. Doplnením hodnotenia ekologických a ekonomických aspektov konštrukcií inžinierskych stavieb sa získajú komplexné výstupy s hodnotením všetkých aspektov použiteľné v praxi. Vytvorením plánovaných postupov komplexnej diagnostiky a metodických postupov na hodnotenie ekologických a ekonomických aspektov konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb vytvoríme výstup, ktorý bude vyústením dlhodobého výskumu realizovaného na fakulte v oblasti dopravného staviteľstva (pozri realizované projekty) a vytvorí ďalší základ pre pokračovanie výskumno-vývojových aktivít v tejto oblasti. Obstaraná infraštruktúra prispeje k vytvoreniu minimálne v SR unikátneho zariadenia a k nemu príslušné prístrojového dovybavenie skvalitní výskum a vývoj v oblasti výstavby a údržby dopravných stavieb v SR.