Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe, ako Vysoká škola železničná. Tvorilo ju 5 fakúlt – dopravná, stavebná, strojnícka, elektrotechnická a vojenská. V roku 1959 bola premenovaná na Vysokú školu dopravnú, 6. septembra 1960 sa sťahuje z  Prahy do Žiliny. Po presťahovaní Vysoká škola dopravná pozostávala z 3 fakúlt (prevádzky a ekonomiky dopravy, strojníckej a elektrotechnickej, vojenskej). V roku 1980 sa názov školy zmenil, vznikla Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. V roku 1986 bol pri škole zriadený Ústav súdneho inžinierstva ako vzdelávacie, vedeckovýskumné, znalecké a konzultačné pracovisko. Po roku 1989 vznikali ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Zákonom NR SR zo dňa 20.11.1996 bola Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline premenovaná na Žilinskú univerzitu. V súčasnosti pozostáva zo 7 fakúlt a z vedeckých a vzdelávacích ústavov a centier a má spolu 1 484 pracovníkov a z toho je 679 vysokoškolských učiteľov.

 

FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY

VEDECKÉ A VZDELÁVACIE ÚSTAVY a CENTRÁ

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ústav súdneho inžinierstva

Strojnícka fakulta

Ústav telesnej výchovy

Elektrotechnická fakulta

Ústav celoživotného vzdelávania

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

Stavebná fakulta

Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Fakulta riadenia a informatiky

Ústav dopravy

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Fakulta prírodných vied

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum

 

Pracoviská Žilinskej univerzity disponujú ročnou vedeckovýskumnou kapacitou takmer 580 tisíc hodín. V rámci nej je každoročne riešených viac ako 50 projektov VEGA, približne 8 vedecko-technických projektov a okolo 14 projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Hlavné zámery vo vedeckovýskumnej činnosti univerzity:

  • zamerať sa na spoločensky vysoko hodnotený základný a aplikovaný výskum a dosahovať vynikajúce výsledky,
  • zapájať sa do nových typov projektov,
  • významne sa podieľať na regionálnom rozvoji využitím domácich a zahraničných podporovaných fondov,
  • doktorandské štúdium naďalej považovať za jeden z rozhodujúcich ukazovateľov kvalitatívnej úrovne univerzity a zapájať čoraz viac doktorandov do vedeckovýskumnej činnosti,
  • iniciovať a podporovať vznik špičkových laboratórií, v tých oblastiach vedeckej činnosti, v ktorých univerzita dosahuje významné medzinárodné výsledky a tie, ktoré sú pre univerzitu perspektívne,
  • zdokonaliť informačný systém o vedeckovýskumnej činnosti,
  • prezentovať dosiahnuté výsledky na výstavách a konferenciách,
  • rozšíriť účasť študentov inžinierskeho a magisterského štúdia na výskume.

 

Dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity je smerovať rozvojové aktivity tak, aby sa stala výskumnou univerzitou inovačného charakteru. Zvyšovanie kvality vo vede, výskume a umení je základným predpokladom uskutočňovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite. Zabezpečí sa tým kompatibilita a flexibilita jej absolventov. Do vedeckej aktivity formou doktorandského štúdia sú zapojené všetky fakulty univerzity.

:: www.uniza.sk ::