Stavebná fakulta

Má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume. Jej vznik sa viaže k odčleneniu fakulty železničného inžinierstva ČVUT pod názvom Vysoká škola železničná v r.1953 v Prahe. Stavebná fakulta bola jednou z piatich novovzniknutých fakúlt. Vysoká škola sa presunula z Prahy do Žiliny. Zároveň sa zmenil názov školy na Vysokú školu dopravnú a stavebná fakulta sa zlúčila s dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. Stavebná fakulta opäť vznikla ako samostatný subjekt v roku 1990. Od svojho znovu ustanovenia rozvíja pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť predovšetkým v oblasti cestného, železničného a pozemného staviteľstva, objektov dopravných stavieb, dopravného plánovania, technológie a manažmentu stavieb a tiež v súvisiacich oblastiach tvoriacich teoretické základy uvedených činností – stavebnej mechaniky, pružnosti a plasticity, geodézie, geotechniky, hydrauliky, hydrológie, stavebnej fyziky a materiálového inžinierstva.
V roku 2003 bol Stavebnej fakulte udelený certifikát systému hodnotenia kvality CAF. V roku 2009 fakulta ukončila proces komplexnej akreditácie, keď dosiahla hodnotenie B+ (3,30) a splnila tak podmienky na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a súčasne prispela k zaradeniu ŽU do elitnej skupiny škôl v rámci SR.
Fakulta je zameraná a dlhodobo realizuje špičkový výskum európskej úrovne v oblasti dopravného staviteľstva. Na svojich pracoviskách sústreďuje špičkových odborníkov z jednotlivých odvetví dopravného staviteľstva. Jej cieľom je vytvárať špičkové, perspektívne, multigeneračné výskumné tímy excelentného výskumu a zapájanie výskumno-vzdelávacích pracovísk do európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru. Stavebná fakulta chce naďalej svoj excelentný výskum orientovať na oblasť dopravných stavieb a zlepšovať svoje postavenie v rámci európskeho výskumného priestoru v tejto oblasti. Perspektívne sa chce z hľadiska celospoločenských potrieb a medzinárodných trendov výskumu a vývoja sústrediť na oblasti, ktoré vie pokryť špičkovými odborníkmi a garantovať tak vysokú odbornú úroveň výchovy a vzdelávania študentov, doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov, a kde má predpoklad presadiť sa v celosvetovom meradle.

Vedeckovýskumná činnosť tvorí spolu s pedagogickou činnostou nosné piliere práce Stavebnej fakulty. Súčasná vedeckovýskumná činnosť nadväzuje na pozitívne trendy z minulosti a je orientovaná na riešenie aktuálnych problémov súčasnosti vo väzbe na európske a svetové trendy vývoja. V rámci odborného a vedeckého profilu fakulta rieši hlavne:

 • teoretické a praktické problémy plánovania, projektovania, výstavby, rehabilitácií a rekonštrukcií železničných tratí, ciest, diaľnic, mestských komunikácií, mostov a tunelov vrátane environmentálnych aspektov;
 • teoretické problémy návrhu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb - statické a dynamické analýzy konštrukcií, numerické modelovanie, numerické simulácie, numerické analýzy namáhania, pevnostné výpočty, veterné inžinierstvo, zvukovo-izolačné a tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií;
 • experimentálne analýzy a diagnostika inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, modelové merania, hodnotenia a stanovania zaťažiteľností stavebných objektov, analýzy zvyškovej životnosti existujúcich mostov, stavebných konštrukcií a konštrukcií vozoviek;
 • rozhodovacie procesy,  stratégia rehabilitácií inžinierskych a dopravných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe ciest, železníc, mostov a tunelov;
 • geoinformačné systémy v stavebnej praxi;
 • energetickú hospodárnosť budov
 • experimentálne analýzy vlastností stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a ich komponentov vrátane akreditovaného skúšobníctva. 

V súčasnosti má fakulta 12 pracovísk a každé pracovisko je zamerané na vedeckovýskumnú činnosť.

 • Katedra cestného staviteľstva
 • Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
 • Katedra geodézie
 • Katedra geotechniky
 • Katedra stavebnej mechaniky
 • Katedra stavebných konštrukcií a mostov
 • Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
 • Katedra technológie a manažmentu stavieb
 • Skúšobné laboratórium
 • Výskumné a vývojové centrum mladých vedeckých pracovníkov (VYCEN)
 • Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (CEDS)
 • Centrum aplikovaného výskumu (CAV)

Na všetkých pracoviskách fakulty pracuje približne 125 pracovníkov.


:: svf.uniza.sk ::