Katedra technológie a manažmentu stavieb

Katedra technológie a manažmentu stavieb je garantom študijného programu Realizácia stavieb a študijného programu Technológia a manažment stavieb pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium.

Vychováva odborníkov pre riadenie výstavby dopravných a inžinierskych stavieb, investičnú prípravu, projektového riadenia, projektového financovania, manažmentu kvality, ekonomiky a riadenia stavebníctva.

V oblasti výskumu rieši úlohy a projekty efektívnosti riadenia cestného hospodárstva, financovania dopravnej infraštruktúry, diagnostiky a systému hospodárenia, asset manažmentu a kvality stavebných prác.

V oblasti netradičných foriem výučby sa zaoberá celoživotným vzdelávaním - najmä dištančnou formou.

Katedra spolupracuje s praxou pri návrhu technologických postupov výroby a využitia zmesí v konštrukčných vrstvách dopravných stavieb. V rámci spolupráce sú riešené výskumné úlohy pre potreby praxe.

 

Pre potreby celoživotného vzdelávania odborníkov z praxe katedra organizuje školenia, vedecké semináre, kolokviá, konferencie zamerané na kvalitu materiálov, technológií, technologických postupov a vzdelávanie.