Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov ITMS 26220220112

Vitajte na stránke projektu Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov ITMS 26220220112

Strategický cieľ projektu je Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov 

Špecifické ciele projektu

  1. Vybudovanie infraštruktúry pre laboratórne meranie konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb,
  2. Štandardizovanie spolupráce s praxou v oblasti nezávislého výskumu fyzikálno-mechanických vlastností inžinierskych stavieb a ich konštrukčných prvkov,
  3. Ekologické a ekonomické aspekty technológií  konštrukčných prvkov.

Hlavným zámerom projektu je vybudovať prototyp zariadenia pre nezávislé experimentálne merania fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Zariadenie bude pozostávať zo špičkových diagnostických a meracích zariadení, v kombinácii s IT vybavením, ktoré dokážu v reálnych podmienkach merať a hodnotiť požadované parametre konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Zároveň sa dobudovaním existujúcej infraštruktúry stavebnej fakulty vytvoria podmienky na komplexné hodnotenie existujúcich konštrukcií. Cieľom je v spolupráci s praxou zisťovať príčiny porúch konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, realizovať vývoj technológií na ich elimináciu, vyvíjať nové postupy a technológie, ktoré by boli pri zachovaní prijateľnej úrovne investičných nákladov zabezpečili zníženie negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie pri dosiahnutí požadovanej ekonomickej efektívnosti investícií do cestnej siete.  Cieľom je aj návrh metodiky  merania a hodnotenia ekologických aspektov používaných technológií a návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti používania hodnotených vozoviek v praxi. Výstupom bude prototyp zariadenia na komplexné hodnotenie sledovaných parametrov konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb, ktoré umožní v spolupráci s partnermi z praxe, vývoj nových technológií a postupov. Spolupráca s partnermi z praxe a overovanie nových poznatkov v reálnych podmienkach zabezpečia okamžitý prenos získaných poznatkov do praxe. Realizácia projektu zároveň umožní overiť vhodnosť aplikácie inovácií a nových technológií z ekonomického a ekologického hľadiska a vytvorí podmienky na overenie vhodnosti aplikácie inovácií využívaných v zahraničí v sledovanej oblasti v podmienkach SR. Udržateľnosť projektu je zabezpečená vytvorenými väzbami s partnermi z praxe a sústavným tlakom spoločnosti na znižovanie ekonomickej a ekologickej náročnosti výstavby a prevádzky konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Zároveň v zmysle podmienok výzvy bude prototyp zariadenia využívaný v určenom časovom období iba pre potreby výskumu a vývoja a pre potenciálnych partnerov z praxe bude slúžiť na realizáciu nezávislého výskumu orientovaného na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb.