Úvod                                      Home

          Katedra železničného staviteľstva SvF-KŽSTH je jediná katedra v rámci celého územia Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá exaktne

 

železničným

staviteľstvom

 z uceleného hľadiska v rámci

inžinierskeho štúdia

akreditovaného programu

Inžinierske konštrukcie

a dopravné stavby

IKDS

 

výberom hlavných predmetov, diplomových prác, ktoré zabezpečuje Katedra železničného staviteľstva.

 

    V rámci pedagogickej činnosti v súčasnej dobe katedra garantuje na Stavebnej fakulte 30 predmetov pre Bc. a Ing. štúdium v programoch Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Železničné staviteľstvo, Staviteľstvo, Cestné staviteľstvo, Objekty dopravných stavieb, Technológia a manažment stavieb a  predmety pre doktorandské štúdium vo vednom odbore "Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb". Pre I. stupeň Bc. štúdia zabezpečuje 4 predmety a pre II. stupeň Ing. štúdia 26 predmetov.

    Predmety študijných programov, ktoré zabezpečuje katedra, sú garantované väčšinou profesormi, docentmi, výnimočne odbornými asistentmi s vedeckou hodnosťou PhD.

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

           The Department provides lecturing of subjects for the study program of the Railway Civil Engineering aimed to designing, reconstruction and maintenance of railway tracks and stations, for the development of new technologies and production methods, on the theory and construction, diagnostics, technology of constructions as well as aimed on the subjects of economic aspects and management of railway infrastructure, including of automation of railway engineering works.

    For the other study programs the department provides a lecturing of the subjects offered a necessary range of information about railway engineering.

    The Department of Railway Engineering in the framework of the whole-life learning programme provides short- or long-time educational activities aimed at the new scientific and technological knowledge in the construction of railway tracks and the new trends.

Adresa/Address:

Univerzitná 8215/1

SK-010 26 Žilina

Slovenská republika - Slovak Republic

   Tel.: +421-(0)41-513-5801, 5800

   Fax: +421-(0)41-513-5510

   E-mail:   kzs@fstav.uniza.sk

   WEB:      http://svf.uniza.sk/kzsth

                    www.uniza.sk

   Budova AE - 2.poschodie

Building AE - 2nd floor

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

Univerzitné linky

Links of University

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

               Aktuálny prospekt katedry - Current leaflet of the Department

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

Engineering structures and transport constructions (ESTC)

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

KŽSTH2019.pdf

  KŽSTH2019.doc

 

Prezentácia - Presentation (ppt, 11 MB)

prezentácia2019.ppt 

 

AKOstiahnuť/Download.pdf

 

Prihlasovanie/Application form

na inžinierske štúdium 2019/2020

 

2019

 

Turistický

portál

TIK_Žilina

 

          The Department of Railway Engineering FCE-DRETM is only one department in the Slovak Republic, which deals with

 

railway

engineering

from the integrate point

of master study within framework

of accredited program

Engineering structures and transport constructions

ESTC

 

by selection of main subjects and final MSc. works, which are provided by the Department of Railway Engineering.

 

    In the context of pedagogical activities department currently in the Faculty of Civil Engineering provides 30 subjects for Bc. and MSc. study of programmes Engineering Structures and Transport Constructions, Civil Engineering, Railway Engineering, Road Construction, Transport structures, Technology and Management of Constructions and 2 subject in the Post-graduate studies in the scientific fields "Theory and Construction of Civil Engineering Structures". Department provides 4 subjects for the Bc. study and 26 subjects for MSc. study.

    The subjects of the study programmes, which are provided by our Department, are guaranteed mostly by professors, assoc.professors and exceptionally by the lectures with the PhD scientific degree.

           Pre študijný program Železničné staviteľstvo katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na projektovanie, rekonštrukcie i údržbu železničných tratí a staníc, na vývoj nových technológií a výrobných postupov, na teóriu a konštrukciu, diagnostiku, technológie stavieb ako aj predmetov zameraných na ekonomické aspekty a správu železničnej infraštruktúry, vrátane automatizácie inžinierskych prác železníc.

    Pre ostatné študijné odbory zabezpečuje výučbu predmetov poskytujúcich potrebný rozsah informácii o železničnom staviteľstve.

    Katedra KŽSTH v rámci celoživotného vzdelávania zabezpečuje krátkodobé alebo dlhodobé vzdelávacie aktivity zamerané na nové vedecko-technické poznatky v konštrukcii železničných tratí, nové technológie traťových prác a rozvojové trendy v správe hmotného investičného majetku.

Visits of FCE-DRETM:

(from 1.1.2009) 

  HTML hit counter - Quick-counter.net

New

           Google mapa - KŽSTH          GoogleMap          Google map - DRETM

GoogleMap       StreetView

 

Tourist

Portal TIK

TIK_Žilina

Knižné publikácie katedry                Publications

V univerzitnej predajni ŽU - Veľký Diel                                           by Department

Aktualizované: 11.6.2019

Journal

CEE

New

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
železničné staviteľstvo

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E