Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie

    Pre Staviteľstvo (I. stupeň - Bc.) študijný program Železničné staviteľstvo (pokračuje na II. stupni univerzitného štúdia - Ing.) katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na teóriu a konštrukciu, diagnostiku, technológie stavieb ako aj rekonštrukcie i údržbu železničných tratí a staníc, na vývoj nových technológií a výrobných postupov, predmetov zameraných na ekonomické aspekty a správu železničnej infraštruktúry, vrátane automatizácie inžinierskych prác železníc.

Vymedzenie najdôležitejších vedomostí, zručností a schopností

Teoretické vedomosti:

   Absolvent trojročného bakalárskeho štúdia získa teoretické vedomosti z exaktných a prírodných vied, na ktoré nadväzujú predmety navrhovania a zhotovovania nosných prvkov konštrukcií inžinierskych, dopravných, pozemných, a vodohospodárskych stavieb. Počas celého štúdia vzdelávanie dopĺňajú predmety humanitných, ekonomických a právnych disciplín. Dôležitou súčasťou je využívanie výpočtovej techniky, dopĺňanie znalostí svetového jazyka a rozvíjanie telesnej zdatnosti.

Praktické schopnosti a zručnosti:

   Absolvent bakalárskeho štúdia získa schopnosť navrhovať a zhotovovať jednoduché nosné konštrukcie inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, pracovať s výpočtovou technikou pri využívaní softvéru na navrhovanie stavieb, spolupracovať pri organizovaní a riadení dopravy, spolupracovať pri geotechnickom prieskume a pri geodetických meracích prácach.

Doplňujúce vedomosti:

    Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže prezentovať technické problémy a ich riešenia, pracovať efektívne ako člen projekčného tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, organizovať si vlastné určenie a vývoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Štruktúra študijného programu, obsah jednotlivých jednotiek študijného programu a foriem výučby

    Nosné témy znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú predovšetkým viazané na Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Jadro študijného programu obsahuje nasledovné predmety: Matematika a deskriptívna geometria, Fyzika, Stavebné materiály, Geológia, Zakladanie stavieb, Statika stavebných konštrukcií, Pružnosť a pevnosť. Ďalej sú to predmety, v ktorých získa študent vedomosti z navrhovania a konštruovania jednoduchých pozemných stavieb, jednoduchých oceľových a drevených nosných konštrukcií, navrhovania, zhotovovania a údržby dopravných stavieb, pozemných komunikácií a predovšetkým železničných tratí. Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru tvorí: Geodézia, Hydromechanika a hydrológia, Príprava, riadenie a kontrola výrobných procesov, Technológia stavebných procesov, Interakcia stavby a životného prostredia, Princípy politológie a makroekonomiky, Spoločenské, morálne a právne aspekty profesie, Základy podnikania. V priebehu štúdia sa spracovávajú dva semestrálne projekty, projekt pozemnej stavby a projekt návrhu železničnej trate. V treťom roku štúdia sa zadáva a spracováva Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Štandardná dĺžka štúdia

    Bakalársky študijný program (Bc.) sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Doba trvania Bc. študijného programu sú 3 roky.

Charakteristické požiadavky na záverečnú prácu

    Preukázanie spôsobilosti samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich aplikovať pri riešení konkrétneho problému dopravnej stavby predpokladá pri spracovaní záverečnej práce.

I. STUPEŇ - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

          Absolvent profile

    Graduates of the bachelor study are qualified in the Civil Engineering field. Over the course of 3years, they take an integrated part of academic study.

    Within the study, students carry out exams from theoretical subjects (mainly Mathematics, Physics, Static, Elasticity, Mechanics, Hydraulics and Hydrology, Geology and Buildings Foundation) and from practical subjects, (e.g. Road Building, Railway Building, Building Constructions, Concrete Constructions and Bridges, Steel Constructions and Bridges, Wooden Constructions and Bridges and Technical Equipment of Buildings, which students can choose according to their interest). The third section includes optional subjects in marketing and management, economics, psychology, sociology and entrepreneurship and law. Students participate in monthly special practices at the end of the second year.

    Graduates of the bachelor study can apply themselves mainly in a realisation phase of the investment process, as a building manager, dispatcher of building manufacture, in state administration, in a business sphere or in commercial activity. They can solve building manufacturing problems and management activity independently. They also can work as a technical inspector.

    The theoretical subjects enable students to accomplish differential exams and continue with their academic study.

    Students can specialise in their 3rd year in the following areas: Roads and Highways, Railways, Bridges and Tunnels, Building Constructions.

    The study is finished by final work, which students defend before examining body. The graduates obtain the degree ”Bachelor” (Bc). Students have possibility to continue in Master’s degree study after graduating.

Ist DEGREE - BACHELOR STUDY

Štúdium I.+II.+III.   Studies Ist+IInd+IIIrd

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

         Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie

    Absolventi druhého stupňa (Ing.) vysokoškolského štúdia inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v oblasti plánovania a projektovania ako projektant, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti, stavebnej výrobe a v správe i údržbe dopravnej infraštruktúry so zameraním na železničné staviteľstvo. Uplatňuje sa v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe.

Vymedzenie najdôležitejších vedomostí, zručností a schopností

Teoretické vedomosti:

    Inžinierske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v oblasti plánovania a projektovania ako projektanti, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti, stavebnej výrobe a v správe i údržbe dopravnej infraštruktúry so zameraním na železničné staviteľstvo.

Praktické schopnosti a zručnosti:

    Absolvent inžinierskeho štúdia získava schopnosť analyzovať konštrukcie a porozumieť technologickým procesom z pohľadu navrhovania, zhotovovania a údržby konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb.

Doplňujúce vedomosti:

    Absolvent inžinierskeho štúdia dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo ako vedúci tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa. Predpokladá sa kontinuálne udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Štruktúra študijného programu, obsah jednotlivých jednotiek študijného programu a foriem výučby

    Jadro znalosti 2. stupňa vysokoškolského štúdia tvoria nasledovné predmety: Aplikovaná matematika, Pružnosť a pevnosť, Inžinierska geológia, Podzemné stavby, Riadenie investičných projektov, Ekonomika stavebného podnikania, Inžinierska geodézia, Betónové a kovové mosty. Ďalej sú to predmety železničného staviteľstva, ako sú: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, Železničný zvršok, Železničný spodok, Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc I, II., Dynamika železničnej jazdy, Technológia a mechanizácia traťových prác, Technológia železničnej dopravy a predmety z oblasti systémov hospodárenia a manažmentu kvality. V 1. semestri je to projekt zameraný na železničný zvršok, v 2. semestri na železničný spodok, v 3. semestri na projektovanie, stavbu a rekonštrukciu železničných staníc a na technológiu traťových prác. Diplomová práca (DP) - štátna skúška - Ing.

Štandardná dĺžka štúdia

    Doba trvania inžinierskeho „Ing.“ študijného programu sú 2 roky.

Charakteristické požiadavky na záverečnú prácu

    Preukázanie spôsobilosti samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich aplikovať pri riešení inžinierskeho problému dopravnej (železničnej) stavby predpokladá vypracovanie diplomovej práce počas 8 týždňov.

II. STUPEŇ - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

          Absolvent profile

    Graduates of the master study are qualified specialists in the Civil Engineering field. Over the course of 2 years, they take an integrated part of academic study.

    The foundation of the knowledge is the theoretical subjects Applied Mathematics, Dynamics of structures, Elasticity and Strength, which are completed by special subjects of Civil Engineering (Roads structures, Railway structures, Bridges and tunnels) and manage subjects (Asset management, Project management, Quality management).

    The study also includes subjects concerning the Structures analyses, Airports, Transportation Engineering and Planning, Diagnostics of the structures, Reliability of the structures and next from field of design, buildings and management.  

    Graduates are able to solve difficult tasks of analysis, designing, building, maintaining and managing of the civil engineering structures. They are prepared for research work with high level of creativity and self-sufficiency, and for managing of working teams.

    Graduates of the master study can apply themselves mainly in a preparing phase of the investment process, in engineering activities of the building companies, as a project manager and in the field of maintenance and rehabilitation of transport infrastructure. The application of the graduates is possible in the government and university, too.

    The study is finished by diploma work, which students defend before examining body. The graduates obtain the degree “Master” (M.Sc.). Students have possibility to continue in Master’s degree study after graduating.

IInd DEGREE - MASTER STUDY

          Vymedzenie odborného profilu

    Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti inžinierske konštrukcie a dopravné stavby s orientáciou na teóriu navrhovania a pôsobenie konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb. Ovláda nové postupy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb.

Teoretické vedomosti:

    V študijnej časti jadro znalosti študijného programu tvoria teoretické predmety ako Aplikovaná matematika a Aplikovaná fyzika. Súčasťou jadra je získanie najnovších vedeckých poznatkov z oblasti železničného staviteľstva. Budú to predovšetkým prehlbujúce poznatky z oblasti Projektovania, stavby a rekonštrukcie železničných tratí a staníc, Železničného zvršku a spodku, Mestského a dopravného inžinierstva, Mechaniky železničných tratí, Teórie údržby železničných tratí, Geomechaniky, Diagnostiky železničnej trate a Mestských koľajových dráh.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

    Súčasťou prípravy je zvládnutie zásad vedeckej práce, prezentácia dosiahnutých výsledkov na odborných akciách (konferencie, semináre a pod.). Doktorand si postupne osvojí prístupy a metodológiu vedeckej práce a získa schopnosť identifikovať problémy a formulovať zásadné ciele a postupy výskumu, vytvárať závery pre rozvoj teoretického poznania a praktické aplikácie.

Štruktúra študijného programu, obsah jednotlivých jednotiek študijného programu a foriem výučby

    Doktorandské štúdium je organizované individuálnou formou pod vedením školiteľa doktoranda. Spočíva v získavaní rozširujúcich poznatkov z oblasti predmetu témy dizertačnej práce formou individuálneho štúdia tuzemskej a zahraničnej literatúry a aj formou výberových prednášok významných odborníkov z oblasti problematiky vedného odboru. Výberové prednášky z problematiky vedného odboru sú organizované školiacim pracoviskom a pokrývajú učebný plán doktoranda.

    Prvá etapa doktorandského štúdia je zameraná na rozšírenie poznania problematiky témy dizertačnej práce, a to z oblasti metód a foriem riešenia konkrétneho problému v tuzemsku a v zahraničí. V tejto etape sa odporúča vyslanie doktoranda na zahraničný pobyt pre získanie potrebných doplňujúcich informácií, za účelom dôkladného zorientovania sa doktoranda o stave poznania riešeného problému, a to štúdiom vhodnej literatúry a formou osobných kontaktov so zahraničnými odborníkmi.

    Druhá etapa doktorandského štúdia je zameraná na samostatné aktivity doktoranda v oblasti vedeckej analýzy, hodnotenia a vlastných prínosov k riešeniu problémov profilácie. Za týmto účelom doktorand vykonáva experimentálnu činnosť na pokusných úsekoch, v laboratóriách, pomocou modelových simulácií a pod.

Štandardná dĺžka štúdia

    Študijný program doktorandského štúdia, zameraného na získanie expertných znalostí a ich uplatnenie pri vedeckej tvorivej činnosti trvá 3,5 roka pri dennej forme štúdia a 5 rokov pri externej forme štúdia.

Charakteristické požiadavky na projekt dizertačnej práce a dizertačnú prácu.

    V projekte dizertačnej práce musí doktorand preukázať schopnosť samostatnej analýzy získaných informácií o riešenom probléme v širokom kontexte súvisiacich prvkov. Okrem analýzy dát a údajov z tuzemských a zahraničných zdrojov, musí prejaviť aj schopnosť ich získavania klasickými aj elektronickými spôsobmi. Dizertačná práca musí dokumentovať schopnosť doktoranda samostatne vedecky pracovať pod dohľadom školiteľa, aplikovať na najvyššej koncepčnej úrovni získané poznatky na nové postupy, metódy a nástroje pre rozvoj vedného odboru.

III. STUPEŇ - DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

          Absolvent profile

    The doctoral (postgraduate) study is in the sense of § 2 subparagraph 5 Law No. 131 / 2002 on University Education a study programme relating to the third degree in approved study specialisations according to the accredited study programmes and is the highest degree of university education. The doctoral study consists of a study and a research part. The students are placed into one of the following categories: internal students (3.5 years) and external students (5 years).

    The internal students are provided with the scholarship within the duration of their study course. Postgraduate study focuses on knowledge acquisition based on the current scientific progress and in particular on student’s own contribution towards the subject, which is a result of research work and an individual creative activity in the area of science or technique. It proceeds according an individual study plan under the guidance of a supervisor (advisor).

    The condition of regular completion is to pass the dissertation exam as well as to defend the PhD theses. After regular completion of the study the students is awarded an academic title „philosophiae doctor“ abbreviation PhD.

    The conditions of postgraduate study in University of Žilina are specified by the rector regulation n. 51 from September 2004 – University education of third degree in University of Žilina. The fee in the course of doctorate programmes is specified annually by the rector regulation. Information relating to postgraduate study in the Faculty of Civil Engineering and all application forms are available on the faculty websites.

IIIrd DEGREE - PhD. STUDY

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E