Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva patrí medzi najstaršie profilové katedry Žilinskej univerzity. Súčasná štruktúra je priamym pokračovaním pôvodných dvoch katedier, a to Katedry stavby železníc a Katedry traťového hospodárstva, ktoré boli súčasťou Stavebnej fakulty Vysokej školy železničnej už od jej vzniku v Prahe v roku 1953. Pedagogická a vedecká činnosť týchto katedier vyplynula z vtedajších požiadaviek rezortu dopravy a mala korene na Katedre stavby železníc ČVUT Praha, ktorej pracovníci tvorili základ pedagógov zabezpečujúcich výučbu disciplín zaoberajúcich sa projektovaním, stavbou a údržbou železničných tratí a staníc a traťovým hospodárstvom. V tejto dobe, pri vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe, sa ukázala potreba posilniť kvalitu pedagogického zboru o nových významných odborníkov s väčšími praktickými skúsenosťami, čo sa uskutočnilo prijatím nových špičkových odborníkov z rezortu dopravy do pedagogického zboru oboch katedier.

    Mnohí z pedagógov pôsobiacich na Vysokej škole železničnej, ktorá sa v roku 1959 rozšírila na Vysokú školu dopravnú, ostali naďalej pracovať na katedre aj po presťahovaní školy do Žiliny (v rokoch 1960-1962) a pôsobili na novom pracovisku až do odchodu do dôchodku. Medzi prvých významných odborníkov, ktorí pôsobili na začínajúcich katedrách patria:

prof. Ing. Dr. Ferdinand Klimeš, DrSc., pôsobil v Prahe na Katedre stavby železníc,

prof. Ing. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc., pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre stavby železníc,

prof. Ing. Dr. Gustáv Kasík, pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre traťového hospodárstva,

prof. Ing. Gustáv Kodr, pôsobil v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre stavby železníc,

doc. Ing. František Jindráček, pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre traťového hospodárstva.

     Spomenúť treba aj ďalších nemenovaných bývalých pracovníkov za ich príspevok pri zabezpečovaní vysokej odbornej úrovne absolventov od vzniku Vysokej školy dopravnej v Prahe a najmä po jej presťahovaní z Prahy do Žiliny.

     Veľkú zásluhu na dobrých výsledkoch práce katedry mali predchádzajúci vedúci Katedry stavby železníc - prof. Ing. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc. a prof. Ing. Viktor Ciller, CSc., Katedry traťového hospodárstva - prof. Ing. Dr. Gustáv Kasík, Ing. Jan Novák, CSc., Ing. Jiří Švec, CSc., ale aj už spoločnej Katedry železničného staviteľstva a traťového hospodárstva - doc. Ing. Ján Hronský, CSc., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc., doc. Ing. Milan Holzer, CSc., doc. Ing. Janka Gombitová, CSc. a doc. Ing. Milan Mikšík, PhD.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ  KATEDRY

vzdelávacia činnosť

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

O našej katedre   About our department

           Vo výchovnovzdelávacom procese katedra zabezpečuje výučbu profilových predmetov pre študijný odbor Železničné staviteľstvo – projektovanie železničných tratí a staníc, železničný zvršok, železničný spodok, údržbu koľajových dráh, mechanizáciu stavebných prác a traťového hospodárstva, diagnostiku koľajových dráh a tiež súvisiace predmety zamerané na ekonomické aspekty, manažment dopravných stavieb a predmety automatizácie inžinierskych prác na železnici. Správny výber voliteľných predmetov umožňuje absolventovi študijného odboru získať komplexné vedomosti pre prácu v oblasti projekčnej prípravy alebo realizácie stavieb železničných tratí a staníc, správy železničných tratí a stavieb, alebo pri činnostiach spojených s prípravou a realizáciou udržovacích a opravných prác na železničných tratiach. Pre ostatné študijné odbory zabezpečuje katedra výučbu predmetov poskytujúcich potrebný rozsah informácií o železničnom staviteľstve.

EDUCATION ACTIVITIES

           In the education process, the Department provides teaching of the subjects for the course of study of the Railway Construction – the design of railway track and stations, railway permanent way, substructure, railway track maintenance, the mechanization of the structure works and the economy, the diagnosis of railway tracks and also related subjects focused on the economic aspects of railway engineering, management and subjects of Computerisation of Railway Engineering Works. The correct choice of optional subjects provides a graduate of course to obtain comprehensive knowledge for work in the field of design of preparation or realisation of the construction of railway tracks and stations, management of the railway lines and buildings, or in activities connected with the preparation and realisation of maintenance and repair work in the railway tracks. For other courses, the Department provides a teaching of subjects obtained necessary range of information of the railway engineering.

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Vedecko-výskumná činnosť

           Vo vedeckovýskumnej činnosti katedra rieši hlavne grantové projekty zamerané na modernizáciu železničnej siete Slovenskej republiky s dôrazom na uplatňovanie nových konštrukčných prvkov v podvalovom podloží, v koľajovom rošte a vo výhybkách, a na problematiku rekonštrukcií železničných staníc a uzlov pre vyššie rýchlosti. V rámci aplikovaného výskumu katedra rieši úlohy z oblasti možnosti využitia vyzískaného materiálu podvalového podložia, technológií recyklácie železničného kameniva, ekologických vplyvov opravných prác na železničných tratiach na životné prostredie, nových materiálov do konštrukcie podvalového podložia a z oblasti hodnotenia vplyvu železničnej prevádzky na kvalitu a životnosť klasickej konštrukcie koľajového roštu, lôžka a podložia.

     Pracovníci katedry pravidelne prezentujú výsledky svojej najvýznamnejšej činnosti na sympóziách a konferenciách medzinárodného významu doma aj v zahraničí ako aj v renomovaných domácich a zahraničných vedeckých i odborných periodikách.

SCIENTIFIC-ReSEARCH  ACTIVITIES

          In the scientific activities of the Department, mainly solves the grant projects aimed on the modernisation of the rail network of the Slovak Republic with emphasis on the application of new structural elements in the railway subgrade, in railway gridiron m and in the switches, and on the issue of the reconstruction of railway stations and nodes for higher speed. In the framework of the tasks from the field of applied research Department solved the tasks of the area of possibility of use of exhausted material of subgrade, technology of recycling of aggregates, environmental influences of the maintenance works on the railway tracks, new materials to the subgrade design and assessment of the impact of rail traffic from the area of the quality and durability of classic design of railway gridiron, bed and subgrade.

     Staff of the Department regularly presented the results of its most important activities on the workshops and conferences of international importance at home and abroad as well as in the prestigious national and foreign scientific and professional magazines.

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

          V rámci spolupráce s praxou katedra rieši aktuálne problémy železničnej prevádzky a spolupracuje pri vývoji  nových konštrukčných prvkov železničného zvršku a spodku, pri projektovej činnosti súvisiacej s modernizáciou a optimalizáciou železničných tratí a staníc a vykonáva normotvornú činnosť.

    Katedra v rámci svojho odborného zamerania spolupracuje pri vypracovávaní štúdií pre zvyšovanie rýchlosti v rámci  modernizácii  tratí a staníc;  vypracovávaní štúdií rozvoja koľajovej dopravy v regionálnom, mestskom a účelovom rozsahu; vypracovávaní dopravných prognóz v oblasti železničnej dopravy; navrhovania a vývoja konštrukčných  prvkov koľajového roštu; navrhovania, projektovania a overovania nových konštrukcií železničného zvršku a železničného spodku a konštrukcií železničných priecestí; navrhovania a posudzovania technológie opravných prác na železničnom zvršku a železničnom spodku; prevádzkové a ekologické diagnostikovanie podvalového podložia.

    V laboratórnych podmienkach a v teréne katedra vykonáva zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukčných častí podvalového podložia, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a sypanín určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia, posudzovanie vlastností materiálov koľajového lôžka, stupňa jeho znečistenia a použiteľnosti pre recykláciu, odber vzoriek materiálu pre ekologické hodnotenie, ich spracovanie a záverečné hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia s odporúčaním jeho ďalšieho využitia.

COOPERATION WITH PRACTICE

          In the framework of cooperation with the practice, the Department solved current problems of the railway operations and cooperates in the development of the new structural elements of railway superstructure and substructure, by design activities related to the modernisation and optimisation of railway tracks and stations and carries out legislative activity.

    The Department, within its vocational focus, collaborates in the preparation of the studies for increasing the speed by the modernisation of railways and stations; design of studies of development of transport in urban and regional-based and special-purpose range; preparation of transport predictions in the field of rail transport; the design and development of the structural elements of the track gridiron; the design and verification of new structures of railway superstructure and substructure and structures of railway crossings; design and assessment of technology of repair works on the railway superstructure and substructure; operational and environmental diagnosis of railway subgrade.

    In laboratory conditions and in situ, the Department carries out a investigation of deformation resistant of structural parts of the subgrade, the evaluation of the physic-mechanical properties of soils destined for soil body structure and subgrade, the assessment of the properties of the materials of the track bed, its degree of pollution and using for the recycling, sampling of materials for environmental assessment, their processing and final evaluation of the exhausted material of the subgrade with the recommendation of its further use.

           Department of Railway Engineering and Track Management belong to the oldest sectional departments of the University. The nowadays structure is the direct continuation of the original two departments, the Department of Railway Engineering and the Department of the Track Management, which were part of the Faculty of Civil Engineering of the Railway High School  already since its formation in Prague in 1953. Pedagogical and scientific activities of these departments resulted from that requirements of the railway brunch and has a roots on the Department of Railway Construction of ČVUT Prague, whose staff formed the basis of the lectures cover the subjects concerned with the design, construction and maintenance of the railway tracks and stations and with the railway management. At this time, when was formed the Railway high school in Prague, showed the requirement of strengthen of the lecturer staff quality by the experts with greater practical experiences, which was realised by welcome of new high-level experts from the Department of transport to the lecture staffs of both departments.

    Many of the lectures worked in Railway high school, which extended to Traffic high school in 1959, continued to work for the department also after the move of the school in Žilina (in the years 1960-1962) and worked on the new workplace until retirement. Among the first prominent experts who worked on departments include:

Assoc. prof. Eng. Dr. Ferdinand Klimeš, DrSc., worked in Prague at the Department of Railway Construction,

prof. Eng. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc., worked in Prague and in Žilina at the Department of Railways Construction

prof. Eng. Dr. Gustáv Kasík, worked in Prague and Zilina at the Department of Track Management,

prof. Eng. Gustáv Kodr, worked in Zilina at the Department of Railway Construction,

Assoc. prof. Eng. František Jindráček, worked in Prague and Žilina at the Department of Track Management.

     It should also mention other unnamed former workers for their contribution in provision of a high level of graduates of the high school of transportation in Prague and mainly after its move from Prague to Žilina.

     The great merit of good results of the department work had the previous head of the Department of the railway construction - prof. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc. a prof. Eng. Viktor Ciller, PhD., Department of Track Management - prof. Eng. Dr. Gustáv Kasík, Eng. Jan Novák, PhD., Eng. Jiří Švec, PhD., but also a common Department of Railway Engineering and Track Management - Assoc. Prof. Eng. Ján Hronský, PhD., Assoc. prof. Eng. Milan Hřebačka, PhD., Assoc. prof. Eng. Milan Holzer, PhD., Assoc. prof. Eng. Janka Gombitová, PhD. a Assoc. prof. Eng. Milan Mikšík, PhD.

 

 

 

HISTORY AND NOWDAYS OF THE DEPARTMENT

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E