Milí študenti,

nezabudnite ...

 

   ... prihlasovanie študentov končiacich bakalárske  štúdium:

 

     Nové voľné témy záverečných prác Bc. sú  uvedené na stránke katedry KŽSTH.

     Podmienkou je absolvovanie predmetu „Železničné staviteľstvo 1“, ktorý bol povinný pre Vás všetkých v zimnom semestri. Študenti, ktorí chcú absolvovať aj niektoré náročnejšie niektoré témy závereč-ných prác určené výberom, musia mať (nie všetci) prihlásený voliteľný predmet „Železničné staviteľstvo 2“, ktorý sa učí v letnom semestri a na ktorý sa ešte môžete prihlásiť, aby ste mohli absolvovať tento zaujímavý dopln-kový predmet. Podrobné pokynu sú na stránkach Stavebnej fakulty.

 

 

podrobnosti...

 

Prihlasovanie študentov

3. ročníka

bakalárskeho štúdia SvF

na

záverečné

práce

na našej katedre

    V inžinierskom štúdiu je možné pokračovať

železničným

staviteľstvom

 z uceleného hľadiska v rámci

inžinierskeho štúdia

akreditovaného programu

Inžinierske konštrukcie

a dopravné stavby

IKDS

 

výberom hlavných predmetov, záverečných a diplomových prác, ktoré zabezpečuje Katedra železničného staviteľstva.

 

na 2. vzdelávacom stupni Ing, kde  sa prihlasuje prijímacím konaním/výberom, vrátane úplne nových študentov z príbuzných odborov, fakúlt a univerzít (aj v prípade vykonania štátnic na iných  príbuzných katedrách). Harmonogramy  štátnic inžinierskeho štúdia sú publikované na stránkach Stavebnej fakulty. Sledujte aktuálne oznamy študijného oddelenia na Stavebnej fakulte a tiež akou formou budú prijímačky uskutočnené (písomnou formou alebo rozhodnutím Stavebnej fakulty - vyhláškou dekana bez prijímačiek).

 

Podrobnosti na študijnom oddelení  Stavebnej fakulty ŽU:

 

Tel.: 041-513-5512

Fax: 041-513-5510, 041-7233502

studref@fstav.uniza.sk

AE310 (3. poschodie)

 

 

Termín 1: do 12.6.2019

Termín 2: 16.8.2019

Elektronická prihláška

na SvF - 2. stupeň ING

Stavebná fakulta

 

Inžinierske štúdium

na našej katedre

Prihlasovanie na

inžinierske štúdium

2019/2020

 

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“

Aktuality                              News

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Registration for

master study

2019/2020

 

 

Master study

in our Department

Textové pole: ACCREDITED - ESTC
„railway engineering“

    The Master study can be continued in an accredited MSc. program:

railway

engineering

from the integrate point

of master study within framework

of accredited program

Engineering structures and transport constructions

ESTC

 

by selection of main subjects and final MSc. works, which provides the Department of Railway Engineering

 

in 2nd education study of MSc program. Schedules of master studies are published on the pages of Civil Engineering Faculty. Watch real-time announcements of Study Department of Civil Engineering and also what form entrance exams are made ​​(in written form or by Civil Engineering  Dean's decree).

 

 

 

Details at the Study Civil Engineering Office of FCE-ŽU:

 

Tel.: 041-513-5512

Fax: 041-513-5510, 041-7233502

studref@fstav.uniza.sk

AE310 (3rd floor)

 

 

Deadline 1: 12.6.2019

Deadline 2: 23.8.2019

Electronic application form for FCE - Master study

Civil Engineering Faculty

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Študentské vedecké sily - 2019/2020:    

 

MSc.

ING.

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Textové pole: Aj príbuzné odbory...

Základné a opakované školenia BOZP BPI+T1

pre vstup na trate ŽSR

(BOZP, Z1, Z2, Z3, Z9, Z10, Z17, Op, Elektrokvalif., Požiarne)

/Seminar-training for inputs on railway tracks of ŽSR Railways

 

Pracovníci KŽSTH - 6+3: 27.2.2018, - 7:30 (6 hod.)

(nutné dostaviť sa o 10 min. skôr, budú sa odovzdávať a kontrolovať doklady)

 

Miesto: ŽSR/UIVP, ul. 1. mája 34, Žilina (oproti SAD)

(parkovanie v areáli nie je povolené)

Google-mapa, Google-StreetView

 

Priniesť: preukaz totožnosti, staré preukazy a doklady,

zošit a písacie potreby, účasť je povinná

Preskúšanie - záverečné testy

 

Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie - BOZP:   www.uivp.sk

Spôsobilosť BOZP:   www.uivp.sk

               Aktuálny prospekt katedry - Current leaflet of the Department

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

Engineering structures and transport constructions (ESTC)

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

KŽSTH2019.pdf

  KŽSTH2019doc

 

Prezentácia - Presentation (ppt, 11 MB)

prezentácia2019.ppt 

 

AKOstiahnuť/Download.pdf

 

Prihlasovanie/Application form

na inžinierske štúdium 2019/2020

 

2019

Výberová prednáška:/Lecture prednáška2019.pdf

 

 POUŽITIE OCEĽOVÝCH PODVALOV „Y“

A PRIECESTNEJ KONŠTRUKCIE BODAN

NA ŽELEZNIČNÝCH TRATIACH

/New Y-sleepers and rail/road crossings on railway tracks

 

 Thyssenkrupp Schulte GmbH

Gmundner Fertigteile GmbH&Co KG - BODAN

INPROVIA a.s.

5.6.2019 (streda), 10:30, AE 203

Štátne záverečné skúšky 2018/2019 Bc.                  State exams Bc.

Štátne záverečné skúšky 2018/2019: Ing.                State exams  MSc.

Možnosť prihlásiť sa na katedre KŽSTH - AE205

Náplň práce:

Pre študentov:     

 

Informácie:

Kreslenie obrázkov v AutoCADe a práce v rámci výskumnej činnosti katedry

2. alebo 3. ročník bakalárskeho štúdia Staviteľstvo alebo 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia Železničné staviteľstvo. Prípadne iného študijného programu. Miesto je platené. Informácie u vedúceho katedry KŽSTH alebo na sekretariáte AE205.        1.6.2019

Denné bakalárske štúdium

Odbor:

Študijný program:   

Deň konania            

Čas:

 

Miesto:

 

Miestnosť:

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Staviteľstvo

24. jún 2019 - pondelok

8:15 hod                         podrobnosti/details...

 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

AE 203 (jedna komisia Bc.)

Denné inžinierske štúdium

Odbor:

Študijný program:   

Deň konania            

Čas:

 

Miesto:

 

Miestnosť:

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Železničné staviteľstvo

25. jún 2019 - utorok

8:30 hod                         podrobnosti/details...

 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

AE 203 (jedna komisia Ing.)