VEGA 1/0275/17 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH

           Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2017-2020

Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

    Podstata projektu je v numerickom riešení zmeny geometrickej polohy koľaje (GPK), vybudovanej na pevnej jazdnej dráhe (PJD), spôsobenej prevádzkovým zaťažením trate. Zmeny GPK sa budú zisťovať z absolútnej a relatívnej diagnostiky v celom období riešenia projektu a merania nadviažu na monitoring PJD, realizovaný pred začatím projektu. Ťažisko numerických riešení je v aplikácii lineárnej a nelineárnej regresie, deformačnej analýzy, kinematického modelu a metód odhadu parametrov napr. metódy najmenších štvorcov, robustných odhadov, metódy maximálnej vierohodnosti atď., ako matematických nástrojov pre definovanie smerových a výškových rozdielov od základnej etapy merania alebo projektovaného stavu. Nevyhnutnosť aplikácie numerických riešení vyplýva z použitia kombinovaných bodových a kontinuálnych technológií merania. Pri výbere metodiky spracovania a analýzy meraní je hlavnou prioritou zachovanie základných parametrov kvality údajov, presnosti, spoľahlivosti a objektívnosti výsledkov.

      Research grant agency of Ministry of Education in SK

2017-2020

Application of numerical methods to define the changes in track geometry

    The basic of the project is numerical solution of changes of geometrical track position (GTP) built in ballastless track construction (BTC), which is caused by the operational loading conditions. The changes of BTC will be monitored by the absolute and relative diagnostics in time of the project running and this measurements will continue the previous ones applied before the project starts. The numerical solutions will consist in application of linear and nonlinear regression, deformation analysis, kinematic models, various estimation procedures as least square method, robust estimation, maximum likehood method, etc. to define the directional and height changes of GTP. The necessity of the numerical methods application is in using the combined discrete and continual technology of measurements. The selection of a technology for data analysis depends on data quality maintenance, which means data accuracy, reliability and objectivity.

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Vedecko-výskumné projekty  Research

           Vedecko-výskumné grantové projekty 2015-2021         Scientific-research grant projects

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

2016-2019

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kolektív Katedry KŽSTH (& Co.)

Grantová úloha VEGA 1/0275/16

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Optimization design of sleeper subgrade due to non-traffic load aspect

 

2019-2021

ŽSR, VVUŽ Žilina a KŽSTH

Vedecko-výskumný projekt                   Scientific-research project - ŽSR, VVUŽ and DRETM

Zriadenie bezstykovej koľaje na tatranských elektrických železniciach v medzistaničných úsekoch

ŽST Poprad-Tatry - ŽST Starý Smokovec a ŽST Starý Smokovec - ŽST Tatranská Lomnica

Establishing the continuous welded rail track on the Tatra Electric Railway (TEŽ) in the interstation

 sections of railway stations Poprad Tatry - Starý Smokovec and Starý Smokovec - Tatranská Lomnica

2015-2017

UNIZA-FStroj a Ing. PULTZNEROVÁ - KŽSTH (& Co.)

Grantová úloha VEGA 1/0766/15

Výskum  zdrojov hlukových emisií v železničnej doprave a spôsoby

ich efektívneho znižovania

Research on noise emission sources in rail transport and ways of their effective reduction

2014-2017

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt TEBS/ŽSR               Scientific-research project TEBS/ŽSR

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina

pre rýchlosť 160 km/hod, II. Etapa - traťový úsek Považská Teplá (mimo) - Žilina (mimo)

Quality monitoring of geotechnical works on  the construction of ŽSR track, Púchov  - Žilina track modernisation at speed up to 160 km/h, Phase  2  - track Považská Teplá - Žilina

 

2017-2021

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt - ŽSR                         Scientific-research project - ŽSR

Technická diagnostika konštrukcie pevnej jazdnej dráhy (PJD), prechodových oblastí, nadväzujúcich úsekov koľaje č. 1 a 2 trenčianskeho mosta

Technical diagnostics of the construction of the fixed track, the transition areas

and the downstream sections of the track no. 1 and 2 of the Trenčín Bridge

2017-2019

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt NIMNICA/ŽSR        Scientific-research project NIMNICA/ŽSR

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina

pre rýchlosť 160 km/hod, I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) - Považská Teplá (mimo)

Quality monitoring of geotechnical works on  the construction of ŽSR track, Púchov  - Žilina track modernisation at speed up to 160 km/h, Phase  1 - track Púchov - Považská Teplá

 

 VEGA 1/0275/16 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH

           Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2016-2019

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

    Cieľom predkladaného projektu je experimentálne a matematické overovanie využívajúceho dostupné softvérové prostredie rôznych aplikácií materiálov v konštrukčných vrstvách železničnej trate z aspektu ich teplo-technických vlastností a tepelného odporu. Výsledkom riešenia projektu by mal byť objektívny a spoľahlivý návrh konštrukcie železničnej trate v nových podmienkach použitia netradičných stavebných materiálov z aspektu namáhania nedopravným zaťažením v aktualizovaných klimatických podmienkach. Návrh optimálnej konštrukcie podvalového podložia by mal vyhovovať aj požiadavke ekonomického a technologického návrhu jeho realizácie a taktiež rešpektovať prijaté EN v oblasti železničného staviteľstva, materiálového inžinierstva a geotechniky. Súčasťou riešenia úlohy bude aj optimalizácia technologických postupov zriaďovania konštrukcie podvalového podložia so zabudovanou tepelno-izolačnou vrstvou pre nové i modernizované úseky železničných tratí.

      Research grant agency of Ministry of Education in SK

2016-2019

Optimization design of sleeper subgrade due to non-traffic load aspect

    The aim of the presented project is experimental and mathematical verification of various applications of materials and elements in structural layers of railway tracks (railway subgrade) from the point of view of thermo-technical properties and thermal resistance. The basis for theoretical analysis of these issues will be the experimental laboratory research (test stand - model of railway track in the scale 1: 1) supported by the results of the mathematical modeling using the available software (SoilVision SVHEAT). Optimisation of the technological procedures of the subgrade structure creation with inbuilt thermo – resistant structural layer (application of foam concrete is assumed) both for the new and modernised railway tracks, as well as for track sections that expected to be rebuilt or modernized, will be part of the task solution.

2017-2020

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kolektív Katedry KŽSTH (& Co.)

Grantová úloha VEGA 1/0275/17

Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

Application of numerical methods to define the changes in track geometry