Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2007-2009

Účinnosť ekologických procesov v technológiách spodnej stavby železničnej infraštruktúry

    Sprievodným javom súčasnej integrácie jednotlivých hospodárskych odvetví Slovenskej republiky v oblasti dopravnej infraštruktúry je okrem iného intenzívny proces modernizácie železničnej infraštruktúry. Veľký záber zodpovedajúcej stavebnej výroby sa odzrkadľuje vo vysokých nárokoch na modernizáciu materiálovej základne železničnej infraštruktúry, ale aj zvýšenou záťažou na životné prostredie, hlavne v oblasti stavebných odpadov. Riešením, ktoré výrazne eliminuje tento negatívny dopad nevyhnutnej modernizácie európskej železničnej siete, je aplikácia ekologických procesov priamo v realizačných technológiách spodnej stavby železničnej infraštruktúry. Všeobecné európske zásady ekologických technológií je nutné v jednotlivých krajinách dopĺňať národnými aplikačnými špecifikáciami, ktoré riešia rozdielne okrajové pravidlá jednotlivých stupňov stavebného procesu v národných podmienkach. Rozhodujúcou cieľovou podmienkou úspešnosti národnej aplikačnej špecifikácie je čo najvyššia účinnosť čiastkových ekologických procesov v rámci celkovej výslednej úspešnosti danej technológie na mieste aplikácie.

Riešiteľský kolektív

    Ing. Janka Šestáková, PhD. - od roku 2008 vedúca projektu, riešiteľka

     v roku 2007

    Ing. Zuzana Gocálová, PhD. - riešiteľka od roku 2008

    doc. Ing. Janka Gombitová. CSc. - riešiteľka v roku 2008

    prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - zástupca vedúceho projektu v roku 2009

    Ing. Peter Kupčuliak - riešiteľ v roku 2009

    Ing. Martin Mečár - riešiteľ

    doc. Ing. Milan Mikšík, CSc. - vedúci projektu v roku 2007

    Ing. Ján Špánik, CSc. - zástupca vedúceho projektu v rokoch 2007-2008

          Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2009-2010

Zohľadnenie nových podmienok navrhovania a posudzovania konštrukcie železničnej trate z aspektu nedopravného zaťaženia

    Cieľom projektu bolo experimentálne a matematické overovanie rôznych aplikácií materiálov v konštrukčných vrstvách železničnej trate. Podkladom teoretickej analýzy týchto otázok bol experimentálny laboratórny výskum podporený výsledkami matematického modelovania využívajúceho dostupné softvérové prostredie.

    Výsledkom riešenia projektu bol objektívny a spoľahlivý návrh konštrukcie železničnej trate z aspektu namáhania nedopravným zaťažením v rôznych klimatických podmienkach, ktorá by mala súčasne vyhovovať aj požiadavke ekonomického a technologického návrhu jej realizácie a údržby a taktiež rešpektovať prijaté európske normy v oblasti železničného staviteľstva, materiálového inžinierstva a geotechniky. Súčasťou riešenia úlohy je aj optimalizácia technologických postupov zriaďovania konštrukcie podvalového podložia so zabudovanou tepelno-izolačnou konštrukčnou vrstvou jednak pre nové úseky tratí, ale aj úseky tratí, ktoré sa predpokladá rekonštruovať, či modernizovať. 

Riešiteľský kolektív:

    prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. vedúci projektu,

    Ing. Janka Šestáková, PhD. zástupca vedúceho projektu

    doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD. riešiteľ projektu

    Ing. Zuzana Gocálová, PhD. riešiteľka projektu

    Ing. Martin Mečár riešiteľ projektu, vedecko-výskumný pracovník

    Ing. Alžbeta Pultznerová vedeckovýskumná pracovníčka

    Ing. Peter Kupčuliak doktorand KŽSaTH

VEGA 1/0474/09 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD.

Research grant agency of Ministry of Education in SK (VEGA)

2006-2008

Turnout layout - complex item of information system of railways  in conformity with EU

    The model definition of the turnout layout as a system of turnout objects by the mathematic formulas of the tree structure and the mosaic of the formula blocks into one part in the framework of the information system of the particular infrastructure owner (State railways or siding tracks of factory trackage).

The mathematical definition enables re-calculation of the whole model of the turnout layout after each change of objects values directly in the owner information system – adaptability of the model.

    The system, which was named as ZHIS and created in frame of the scientific research, evaluates and analyses the real spatial position, mainly turnout objects in the trackage after geodetic measurements (eventually repeating – monitoring the stability or behaviour of particular objects) by the comparison with the ZHIS-model in the information system of the particular railway infrastructure.

Definitions of the designed combined sub-units and groups of the turnout layout are included in the ZHIS system for the purpose of processing and analysing the real spatial position of turnout objects in the railway layout in the relation of the registered model state, which are included in the system too.

    The software ZHIS solution is a part of the whole technology “trackage ZHIS”. The system was created for the purpose of the permanent control and maintenance of the spatial position of objects, especially of turnouts in accordance to the required model state in the ZHIS (design, optimised, or other requirement state), which is represented by the registered model of the turnout layout. The advantage of this ZHIS-system is quickly information receiving about real spatial object position in trackage in relation to the defined model, in which we can evaluate and analyse the identically values in the trackage and in the model in frame of the requirement standard criterions.

    The compatibility of the measured data, processed and analysed data, which are in the railway trackage and in the models of information system is the most important item, which are presented by the various types of the turnouts layouts involved in the Slovak Railways and in various railways firms, in the frame of the EU standards.

Staff:

    Assoc. Prof . Stanislav Hodas, PhD. - head of project

VEGA 1/3334/06 doc. Ing. Stanislav HODAS, PhD.

           Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2006-2008

Koľajové zhlavie - komplexný prvok informačného systému železníc v rámci EÚ

    Grantový projekt bol vypracovaný z viacerých pohľadov ako  sú železničné staviteľstvo, inžinierska geodézia, informačné systémy, softvérové inžinierstvo s prívlastkom „železničné“ v súlade a v nadväznosti a kooperácií praktického riešenia smerovej a výškovej údržby výhybkových objektov v koľajovom zhlaví, kde sa budú vyžadovať v najbližšej dobe nové smernice, kritéria presností, nové prvky ako automatizácia, registrácia, informatizácia, adaptabilnosť v rámci systémového riešenia ako ucelenej technológie od geodetických meraní, cez vyhodnotenie a analýzu týchto meraní, až po realizáciu smerovej a výškovej údržby polohy týchto objektov v koľajisku.

    Modelová kontrola je výhodne vypracovaná ako registrovaný model koľajiska s údajmi o priestorovej polohe zabudovaných objektov koľajových zhlaví spravidla registrovaného projektu alebo novo vypracovaného stavu, ktorý slúži pre následné rýchle určenie a analýzu skutočného stavu polohy a nadmorských výšok bodov objektov v zhlaví.

    Kontrola priestorovej polohy prebieha v absolútnom vyhodnotení vzhľadom na danú homogénnu štátnu priestorovú sieť (polohovú a výškovú), čo je už vyžadované železničnými predpismi, normami už platnými v krajinách Európskej únie. Zároveň pravidelnosť kontroly smeru a výšky vzhľadom k modelovému stavu udrží túto priestorovú polohu v požadovanom normovom registrovanom stave, inak hrozí, že by vznikol bez absolútnej kontroly (dnes len relatívne vyhodnotenie vzhľadom na body pozdĺž koľajiska je už nepostačujúce) nevratný stav koľajiska a ktorý je nežiaduci.

    Geodetické merania sú vyhodnocované a analyzované grantovým projektom vzhľadom k registrovaným údajom modelov jednotlivých zhlaví v rámci informačných systémov správcu koľajiska.

    Výsledkom grantu je systémové riešenie nazývané ZHIS, ktoré má zapracované prvky vyhodnotenia a analýzy podľa železničných noriem Slovenskej republiky STN a okolitých krajín EÚ.

Riešiteľský kolektív:

    doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD. - vedúci projektu

Research grant agency of Ministry of Education in SK

2007-2009

Considering the new conditions of railway track structure design and examination from the point of view of non-traffic load

    The aim of presented project is theoretical analysis, experimental and mathematical verifying by using available software of various applications of materials and elements in structural layers of railway tracks from the point of view of thermo-technical properties and thermal resistance.

    The solution result of the project should be objective and reliable design of railway track construction in new conditions of use of unconventional building materials from the point of view of non-traffic loads in updated climatic conditions of railway track environment.  Design of optimal structure of railway subgrade should satisfy the requirement of its economic and technologic design its realisation and maintenance and also should respect accepted European standards in the field of railway construction, material engineering and geotechnics. Optimisation of the technological practice of the subgrade structure creation with inbuilt thermo – resistant structural layer for new and modernised railway tracks will be part of the task solution. 

 

Staff:

    Prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. head of project

    & co.

Research grant agency of Ministry

of Education in SK

2007-2009

Efficiency of ecological processes in technologies of railway infrastructure subbase

    The process of railway infrastructure modernisation is the attendant phenomenon of actual integration of economic sectors (infrastructure of traffic) in Slovak Republic. Extensive range of the building production is reflected in high demands on modernisation of railway infrastructure material base. This fact adds to the load for environment – mainly in section of building wastes. Application of ecological processes straight in the realization technologies of railway infrastructure subbase is solving of the problem. The solving eliminates markedly the negative effect of necessary modernisation of the European railway net. General European rules for the ecological technologies are filled up by national application specifications in several countries. The specifications solve different marginal rules for several levels of building process in national conditions. Final determining condition of success of the national application specifications is the most effective partial ecological process within global final success of the technology in place of application.

Staff

    Ing. Janka Šestáková, PhD. - head of project

    from 2008

    & co.

VEGA 1/4172/07 Ing. Janka ŠESTÁKOVÁ, PhD.

Research grant agency of Ministry of Education in SK (VEGA)

2006-2008

Experimental Analysis and Verification of Reliability of

the Traffic Line Multi-layer System

Annotation of final results:

1. the reinforcing effect resulting from application of reinforcing geogridiron was not confirmed by the comparison of reinforced / not reinforced structure on ground plane with low bearing capacity (BC),

2. in case of larger thickness of structural layer, the achieved rate of its compaction has greater impact on final structural BC,

3. assumed possibility of subbase structure thickness reduction in the process of dimensioning on unfavorable effects of frost,

4. by use of the proposed model for risk assessment of building the reinforcing structural layer of railway subgrade it is possible to optimize the reinforcing structural layer design,

5. by the separation of gravel layer and ground plane by sand layer and insertion of geotextile and geogridiron, their shear co action was improved,

6. in case of verification of the fact that the equipment WS 32830 in accordance with CLEGG provides the same value as CBR determined by lab. practice, the equipment would be an effective tool for quality checks of soil compacting .

Staff:

    Prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - head of project

    & co.

VEGA 1/3336/06 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD.

          Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2006-2008

Experimentálna analýza a verifikácia spoľahlivosti viacvrstvového systému dopravnej cesty

    Optimálne použitie niektorých nových konštrukčných prvkov a materiálov do konštrukcie dopravnej cesty vyžaduje nové prístupy na jej dimenzovanie, posúdenie a verifikáciu. Riešenia sa musia opierať o exaktné výskumy, doterajšie skúsenosti a poznatky, a to nielen z odboru dopravného staviteľstva, ale aj interaktujúcich disciplín, predovšetkým geotechniky a mechaniky. Potreba posúdenia metód dimenzovania a spoľahlivosti návrhu konštrukcie dopravnej cesty je úzko naviazaná na novelizácie predpisov a prijaté európske normy v oblasti železničného a cestného staviteľstva a taktiež materiálového inžinierstva a geotechniky.

    Cieľom predkladaného projektu bolo experimentálne a matematické overovanie rôznych aplikácií materiálov a prvkov v konštrukčných vrstvách dopravnej cesty. Podkladom teoretickej analýzy týchto otázok bol experimentálny výskum laboratórny a in situ podporený výsledkami matematického modelovania využívajúceho dostupné softvérové prostredie. Výsledkom riešenia mal byť objektívny a spoľahlivý návrh dostatočne deformačne odolnej konštrukcie dopravnej cesty v rôznych prevádzkových a klimatických podmienkach, ktorá by mala súčasne vyhovovať aj požiadavke ekonomického a technologického návrhu jej realizácie a údržby.

Riešiteľský kolektív:

    Prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - vedúci projektu

    a kolektív.

 

 

 

VEGA 1/0756/12 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH

           Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

2012-2015

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

    Cieľom projektu je experimentálne sledovanie, matematické modelovanie a verifikácia konštrukcii podvalového podložia aplikovaných na tratiach ŽSR. Experimentálne merania a matematické modelovanie sa predpokladá realizovať za rôznych okrajových podmienok  z aspektu tvaru zemného telesa a aplikovaných tradičných aj nových materiálov do podvalového podložia, diferencovaných podľa vybraných fyzikálno-mechanických vlastností tak, aby bolo možné zohľadniť ich rôzne tepelno-technických vlastností a výsledný tepelný odpor. Výsledkom riešenia projektu by mala byť (upravená pôvodná, prípadne nová) metodika návrhu a posúdenia podvalového podložia na nepriaznivé účinky mrazu aj v nadväznosti na zmenené klimatické podmienky ako podklad do pripravovanej novelizácie predpisu S4 Železničný spodok. Súčasťou riešenia úlohy bude aj optimalizácia technologických postupov zriaďovania konštrukcie podvalového podložia pre modernizované, rekonštruované a sanované úseky železničných tratí aplikáciou rôznych metód a rôznych traťových strojov a technologických zostáv pri zohľadnení požiadavky ekonomického a technologického návrhu jej realizácie a údržby. 

      Research grant agency of Ministry of Education in SK

2012-2015

Experimentall monitoring and mathematical modeling of thermal regime of railway subgradstructure

    The aim of this project is experimental monitoring, mathematical simulation and verification of railway subgrade structures applied in the Slovak railway tracks.  It will be expected to realise experimental measurements and mathematical simulation at various border conditions from the point of view of soil formation design and of the applied conventional but also new materials to the railway subgrade. These materials are differentiated by chosen physical – mechanical properties so it would be possible to take various  thermo-technical properties and final thermal resistance into account.  The result of the project should be (adapted previous, possibly new) methodology of design and assessment of railway subgrade from the point of view of infavourable impact of frost also in relation to the changed climatic conditions, as a base for the  prepared revision of the regulation S4 Railway substructure. The optimisation of the technological procedures for the construction of subgrade structure for modernised, reconstructed and redeveloped railway track sections by application of various methods, track engines and technological arrangements, will be a part of the task solution. The proposal of an optimal structure of railway subgrade should satisfy the requirements of  the economical and technological design for its realisation and maintenance.

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2018 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Vedecko-výskumné projekty  Research

           Vedecko-výskumné grantové projekty 2006-2016         Scientific-research grant projects

2011-2016

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt - ŽSR 6-3/6/15        Scientific-research project -ŽSR

Monitoring časti úseku nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku a jej prechodových oblastí

na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100,

objekt 24-32-01 Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice (tunel Turecký vrch)

Monitoring of the section of the unconventional structures of railway superstructure and their

transitional areas of the modernized track of ŽSR railways, Nové Mesto - Púchov,  km 100.500 to 159.100,

 object No 24-32-01 Nove Mesto - Trenčianske Bohuslavice (tunnel Turecky Vrch)

2012-2015

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

VEGA 1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Experimental monitoring and mathematical modelling of thermal regime of railway subgrade structure

2011-2013

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a doc. Ing. Stanislav HODAS, PhD. (& Co.)

ITMS 26220120031, OP Výskum a vývoj pre projekt - F2.1, F2.2

Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

- spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

  Support of Research and Development for Centre of Excellence in Transport Engineering

  - supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF

2009-2011

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. (& Co.)

VEGA 1/0474/09

Zohľadnenie nových podmienok navrhovania a posudzovania konštrukcie železničnej trate z aspektu nedopravného zaťaženia

Considering the new conditions of railway track structure design

and examination from the point of view of non-traffic load

2007-2009

Ing. Janka ŠESTÁKOVÁ, PhD.

VEGA 1/4172/07

Účinnosť ekologických procesov v technológiách spodnej stavby železničnej infraštruktúry

Efficiency of ecological processes in technologies of railway infrastructure subbase

2006-2008

doc. Ing. Stanislav HODAS, PhD.

VEGA 1/3334/06

Koľajové zhlavie - komplexný prvok informačného systému železníc v rámci EÚ

Turnout layout - complex item of information system of railways in conformity with EU

2006-2008

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. (& Co.)

VEGA 1/3336/06

Experimentálna analýza a verifikácia spoľahlivosti viacvrstvového systému dopravnej cesty

Experimental analysis and verification of reliability of the traffic line multi-layer system

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

2014-2016

KGD a KŽSTH a kol. (& Co.)

VEGA 1/0597/14

Analýza metód merania nekonvenčnej železničnej dráhy z pohľadu presnosti a spoľahlivosti

Analysis of  measurement methods of unconventional railroad from the perspective of accuracy and reliability

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

2016-2019

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kolektív Katedry KŽSTH (& Co.)

VEGA 1/0275/16

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Optimization design of sleeper subgrade due to non-traffic load aspect

 

2015-2016

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt - ŽSR 6-3/51/11        Scientific-research project -ŽSR

Monitoring prechodových oblastí PJD v bratislavskom tuneli na koľaji č. 1 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo (Tunel Bratislava - Lamač)

Monitoring of transitional areas in slab track in Bratislava tunnel, Devínska Nová Ves - Štúrovo track, Track No. 1 (tunnel Bratislava -Lamač)

 

2014-2016

prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. a kol. KŽSTH (& Co.)

Vedecko-výskumný projekt - ŽSR 6-3/15/15        Scientific-research project -ŽSR

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe časti ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť 160 km/hod., II. etapa – traťový úsek Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo)

Quality monitoring of geotechnical works on  the construction of ŽSR track, Púchov  - Žilina track modernisation at speed up to 160 km/h, Phase  2

 

New