18. SEMINÁR TRAŤOVÉHO HOSPODÁRSTVA


STRAHOS 2018

BANSKÁ BYSTRICA

19. a 20. AprÍlA 2018

 

 

Odborní garanti:

              prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

            Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

           UNIZA, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

            Ing. Miroslav Kocák

            Námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku

            Železnice Slovenskej republiky

 

Program: program2018.pdf

 

Organizátor:

     Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

 

v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky

Oblastné riaditeľstvo Zvolen

a Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava

 

 

  ... pripravujeme STRAHOS 2020

 

 

 

    Na konferencii s medzinárodnou účasťou sú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň sú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

    Cieľom medzinárodnej konferencie je oboznámiť účastníkov: so stavom legislatívy a technickej normalizácie v oblasti kvality cestných, železničných a environmentálnych stavieb, so zavádzaním platných európskych noriem do sústavy STN, s novými druhmi geosyntetických materiálov, ich vlastnosťami a ich funkciou v líniových dopravných stavbách, s novými technológiami používania geosyntetických materiálov, kvalitatívnymi požiadavkami na stavebné práce na cestných a železničných stavbách, s dimenzačnými metódami a diagnostikou konštrukčných vrstiev dopravných stavieb pri použití geosyntetických materiálov, s využitím geosyntetických materiálov v environmentálnych stavbách, s výsledkami výskumu a vzdelávania.

    Konferencia je určená zamestnancom orgánov štátnej správy pôsobiacich vo výstavbe a správe cestných a železničných stavieb, samosprávy, stavebných úradov, manažmentu stavebných firiem, projektantom, odborníkom v oblasti prípravy a realizácie cestných a železničných stavieb, zamestnancom inštitúcií, výskumu, firiem, spoločností, škôl a študentom.

 

13. konferenciA s medzinárodnou účasťou


GEOSYNTETIKA 2019


pod záštitou

prof. Ing. MARIÁNA DRUSU, Phd.

DEKANA STAVEBNEJ FAKULTY UNIZA


7.-8.2.2019

Žilina

 

Vedeckí garanti:

            prof. Ing. Marian Drusa, PhD.

            prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

           

Organizátor:

    Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva -  KŽSTH

Katedra geotechniky - KGT

 

v spolupráci s

pobočkou medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia)

Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI)

Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR)

Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS)

GEOSYNTETIKA 2019

Geosyntetika

13. medzinárodná konferencia

 

Geosynthetics

13 International Conference

 

Geosyntetika2019

uvodna stranka

Inžinierske štúdium                     2018/2019                       MSc study

Železničné staviteľstvo                                     Railway Engineering

    Aplikácie európskej legislatívy v oblasti správy a údržby železničných tratí a umelých stavieb, nové konštrukcie pre železničný zvršok a spodok, nové technológie pre železničné stavebníctvo, skúsenosti z realizácie modernizácie železničných tratí v podmienkach ŽSR.

    Nové konštrukcie železničného zvršku a spodku pri modernizácii železničných tratí a staníc, nové smery a námety pre prípravu a projektovanie železničných tratí a staníc, nové technológie pri realizácii modernizácie železničných tratí a staníc, environmentálne aspekty pri modernizácií železničných tratí a staníc.

 

 

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Konferencie                Conferences

          Prihlásenie na inžinierske štúdium                                                 Application form to MSc study

STRAHOS 2018

Seminár traťového hospodárstva

18. seminár

 

Seminar of Track Management

18th seminar

 

 

                                   

VRT Vysokorýchlostné trate

Modernizácia železničných tratí

 

HSL High-speed tracks

Modernisation of railway tracks

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“
Textové pole: ACCREDITED-ESTC
„railway engineering“

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E