Železničné staviteľstvo 1

               Railway engineering 1  

    Plán cvičení a hodnotenie 2018/2019: ZS1-2018-2018.pdf

    Učebný text - skriptá /Student´s text - scriptum in university shop in SK: CD  v  univerzitnej predajni ŽU Žilina

    Cvičenia /Seminar:

                                                                               Zadania č.1: krúžok4A131zad1.pdf, zad1.doc, zad1data.pdf

                                                                               Zadania č.2: krúžok4A131zad2.pdf, zad2.doc, zad2data.pdf

       Výpočet oblúka s prechodnicami, staničenie /Calculation of curve with transition spiral

       Výpočet zaoblenia hlavného LS a trasy TKO  /Calculation  of  vertical radius of gradient changes

       Písaný pozdĺžny profil /Written longitudinal profile 

       Situácia trate a zhlavia /Drawing of track and turnout  layout

       Pozdĺžny profil /Londitudinal profile

       Priečne rezy /Lateral cross-sections

       Technická správa /Technical report

       Vytyčovací výkres zhlavia /Staking drawing of turnouts layout

       Výpočet súradníc /Calculation of coordinates

       Vytyčovací výkres - úprava osí /Staking layout - adjusment of track axes

 

 

 

Železničné staviteľstvo 2 

Railway engineering 2

    Správa, kontrola a dohľad železničnej dopravnej cesty /Management, inspection and supervision of railway

    Základy diagnostikovania a hodnotenia stavu tratí /Basis of diagnostics and valuation of track condition

    Systémy udržiavacej a opravnej činnosti na koľajových dráhach /Systems of  maintenance and repair activities

    Technická a technologická príprava opravných prác /Technical and technological preparation of repair works

    Zásady technológie, obnovy, rekonštrukcie a opráv koľajových dráh /Principles of reconstr. and repairs of railways

    Mechanizácia a zariadenia pre údržbu a opravy tratí /Machines and devices for maintenance and repairs of  tracks

    Cvičenia /Seminar:

        Hodnotenie geometrickej polohy a usporiadania koľaje /Valuation of track geometry

        Návrh zostavy strojov a technologického postupu pre čistenie koľajového lôžka a opravu geometrickej polohy koľaje

             /Design of machine configuration and of works description on ballast cleaning and repair of track position

        Návrh technologického postupu obnovy výhybky /Design of works description of turnouts reconstruction

    Učebný text - skriptá /Student text - scriptum in SK:

     želstav2-1.pdf        želstav2-7.pdf        želstav2-13.pdf

     želstav2-2.pdf        želstav2-8.pdf        želstav2-14.pdf

     želstav2-3.pdf        želstav2-9.pdf        želstav2-15.pdf

     želstav2-4.pdf        želstav2-10.pdf     želstav2-16.pdf
    
želstav2-5.pdf        želstav2-11.pdf      želstav2-17.pdf
    
želstav2-6.pdf        želstav2-12.pdf    

 

 

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí

Design, construction and reconstruction of railway tracks

    Náplň cvičení 2018/2019 /Seminar content 2018/2019: zadaniePSRŽT.pdf, zadaniePSRŽT.doc

    Spracovanie výsledkov prieskumu železničnej prepravy                                         Zadaniazad1-4I11A2018.pdf

        /Processing the results of a survey of railway transport: PočtyVlakov.xls                         zad2-4I11A2018.pdf

    Tabuľka na výpočet pozdĺžneho profilu /Table for calculation of longitudinal profile: tabuľka1.pdf

    Určenie objemov zárezov /Determination of volumes of cuts: zárezy_tab.jpg a násypov /and fills: násypy_tab.jpg

    Objemy zemných prác - bez hmotnice /Earthworks volumes - without line of volumes: tabuľka3.pdf

    Hmotnica - tabuľka /Line of volumes - table: hmotnica_tab.xls

    Hmotnica - aplikácia /Line of volumes - application: hmotnica_aplikácia.xls

    Náklady investičné - tabuľka /Investment costs - table: nákladyINV.doc, nákladyINV.pdf 

    Investičné náklady - ceny /Investment costs - price : investičnéEURO.xls, investičnéEURO.pdf

    Prevádzkové náklady - /Operating costs - : prevádzkovéEURO.xls, prevádzkovéEURO.pdf

    Sadzby Zostava S - ceny /The S-assembly rate - price : sadzbyEURO.xls, sadzbyEURO.pdf

    Posúdenie trate pre jazdu súprav s výkyvnými skriňami na Vk = 160 km/h /Tilting trains at Vk = 160 km/h

 

 

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 1

Design, construction and reconstruction of railway stations 1

    Náplň cvičení /Seminar content: zadaniePSRŽS1.pdf, zadaniePSRŽS1.doc

                                                                                                              ZadaniaschemyZST.pdf, data2018.pdf

    Učebný text - skriptá /    Student text - scriptum in SK: Učebný text.pdf

    Situácia - starý stav 1:1000 /Layout - old state 1:1000: text0.pdf

    Sprievodná správa /Accompanying report: text1.pdf

    Dispozícia - starý stav /Disposition - old state: text2.pdf

    Dispozícia - nový stav /Disposition - new state: text3.pdf

    Vytyčovací výkres - priame zhlavie 1:500 /Staking drawing - straight turnout layout 1:500: text4.pdf

    Vytyčovací výkres - oblúkové zhlavie 1:500 /Staking drawing - curved turnout layout 1:500: text5.pdf

    Situácia - nový stav 1:1000 /Situation - old state 1:1000: text6.pdf

    Situácia - nový stav odvodnenie 1:1000 /Situation - old state of drainage 1:1000: text7.pdf

    Pozdĺžny profil 1:1000/100 /Longitudinal profile 1:1000/100: text8.pdf

    Výškové riešenie oblúkové zhlavie 1:1000/100 /Vertical solution of curved turnout layout 1:1000/100: text9.pdf

    Dispozičné riešenie výpravnej budovy 1:200 /Layout of station building 1:200: text10.pdf

    Priečny rez č.1 1:50 /Lateral cross-section No.1 1:50: text11a.pdf

    Priečny rez č.2 1:50 /Lateral cross-section No.2 1:50: text11b.pdf

    Priečny rez č.3 1:50 /Lateral cross-section No.3 1:50: text11c.pdf

 

 

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2

Design, construction and reconstruction of railway stations 2

    Zadanie: Vypracujte návrh a posúdenie spádoviska rozpúšťacieho zhlavia smerovej skupiny v nadväznosti na predmetu

    SP_IKDS2 DŽJ.pdf, DŽJ.doc

            /Elaborate the design and verification of  hump of  marshalling yard       Zadania č.1: krúžok4ZA12A-2018.pdf

    Spádovisko (prísunová oblasť, zvážny pahorok, rozpúšťacie zhlavie)

            /Marshalling yard (hump, turnouts layout): DZJ1.pdf, DŽJ1.doc, DZJ1.jpg

    Návrh profilu spádoviska /Design of profiles of marshalling yard: DZJ2.pdf, DŽJ2.doc, DZJ2.jpg

    Profil - bod dobehu /Londitudinal profil - runover point: DZJ3.pdf, DŽJ3.doc, DZJ3.jpg

    Tabuľka - výpočet hodnôt Zz, Zd, Dd, Dz /Table - values calculations Zz, Zd, Dd, Dz: DZJ4.pdf, DŽJ4.doc

    Dynamické posúdenie spádoviska /Dynamic assessment of hump: DZJ5.pdf, DŽJ5.doc, DZJ6.jpg

    Čiary rýchlosti a časov /Line of speeds and times: DZJ6.pdf, DŽJ6.doc, DZJ6.jpg

    Tabuľka - krivosť a nevyrovnané priečne zrýchlenie

           /Table curvature and non-compensated lateral acceleration: DZJ7.pdf, DŽJ7.doc

 

 

Semestrálny projekt z IKDS 1

Student project of ESTC 1

    Zadanie pre študentov - náplň cvičení 2018/2019 - denné /Seminar content 2018/2019: spIKDS1.doc

    Zadanie pre študentov - náplň cvičení 2018/2019 - externé /Seminar content 2018/2019 - ext.: spIKDS1.doc

       (poznámka: do zadania si vložte zadané údaje)

 

Semestrálny projekt z IKDS 2

Student project of ESTC 2

    Náplň cvičení 2018/2019 /Seminar content 2018/2019: spIKDS2.pdf

    Zadanie - Komplexný návrh zriaďovacej železničnej stanice          ZadanieSP_PSRZS2.pdf, ZadanieSP_PSRZS2.doc

               /Scheme of new design of railway station                                Rámcová schéma stanice: Schema_stanice.pdf

                                                                                                                                   Zadania: krúžok4ZA12A-2018.pdf

 

Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb

Reconstruction and maintenance of transport constructions

   Náplň cvičení 2018/2019 /Seminar content 2018/2019

   Zadanie č. 1: Návrh parametrov smerovej a výškovej úpravy koľaje.

      Cvičenie 1-3 (6 h) – cvičenia v koľajisku v celku:                                            Zadanie 1zad1-2018.pdf

          Meranie existujúceho stavu železničnej trate v koľajisku.

      Cvičenie 4-5 (4 h):

 Výpočet návrhových prvkov úpravy.

 Smerová a výšková úprava osi koľaje – nový návrh a vyhodnotenie.

 Spracovanie technickej dokumentácie úpravy – zadanie č. 1.

   Zadanie č. 2: Návrh parametrov rekonštrukcie malého koľajového zhlavia železničnej stanice.

      Cvičenie 6-8 (6 h) – cvičenia v koľajisku v celku:

 Meranie existujúceho stavu v koľajisku.

      Cvičenie 9-10 (4 h):

          Návrh nových parametrov rekonštrukcie zhlavia železničnej stanice.

 Výpočet návrhových prvkov úpravy. Spracovanie technickej dokumentácie úpravy.

   Zadanie č. 3: Realizácia a vyhodnotenie diagnostiky výhybky

      Cvičenie 11-12 (4 h):

          Realizácia a vyhodnotenie diagnostiky konštrukčného a geometrického usporiadania koľajového roštu koľaje a výhybky.

      Cvičenie 13 (2 h):

          Výpočtovo-grafické práce – kompletizácia.

          Hodnotenie práce počas semestra    

 

 

Kombinovaná doprava

Intermodal transport

    Obsah 2018/2019 /Content 2018/2019: KD.pdf, KD.doc

    Zad. č. 1 - Terminál intermodálnej prepravy (TIP) podľa zadania

                                /Intermodal transport terminal (ITT) according to entering: KD1.pdf, KD1.doc

    Zad. č. 2 - Dispozičné riešenie a návrh TIP terminálu podľa zad. č.1

                                /The layout of the TIP terminal from No.1: KD2.pdf, KD2.doc

 

 

Vysokorýchlostné trate

               High-speed lines  

    Osnova predmetu  2018/2019 - témy: /Subject content 2017/2018 - topics:

         Budovanie vysokorýchlostných tratí vo svete /Construction of high-speed lines in the world

         Technické parameter, STN EN 13803-1, prax a TSI /Specifications, EN 13803-1, practice and TSI

         Konštrukčné časti VRT tratí /Constructional parts of high-speed tracks

         Vozidlá pre vysokorýchlostné trate, výkyvné skrine /Vehicles for high-speed lines, tilting trains

         VRT - Francúzsko /HSL - France

         VRT - Nemecko /HSL - Germany

         VRT - USA /HSL - USA

         VRT - Maglev, nekonvenčná doprava /HSL - Maglev, unconvential transport

         VRT - Čína /HSL - China

         VRT - Anglicko /HSL - United Kingdom

         VRT - Japonsko /HSL - Japan

         VRT - Taliansko /HSL - Italy

         VRT - Španielsko, Portugalsko /HSL - Spain, Portugal

         Výhybky pre vysokorýchlostné trate /Turnouts for high-speed tracks

    Cvičenia: /Seminar:

        1. Vypracujte podrobnosti VRT trate pre určenú krajinu /Prepare high-speed line details for a specific country

        2. Zistite konkrétny parameter VRT vo viacerých krajinách /Find out the design parameter for many countries

        3. Navrhnite VRT trať v 3D pre rýchlosť V=300 km/h /Design of the HSL track in 3D at speed of V=300km/h

    MagLev rekord V=603 km/h  (20.4.2015) /Maglev train - max speed record at V=603 km/h   Maglev-record

    TGV rekord V=574,8 km/h  /TGV train - maximum speed record at V=574,8 km/h   Video:  TGV-VIDEO

 

 

Technológia železničnej dopravy

               Technology od railroad traffic

    Náplň cvičení 2018/2019 /Seminar content 2018/2019: TŽD.pdf, TŽD.doc

    Z1 Pravidlá železničnej prevádzky - výber článkov pre BOZP a vstup do koľajiska ŽSR: výberZ1.pdf

    Zad. č. 1 - Čiastkový list - grafikon vlakovej dopravy GVD /Partial sheet - train traffic diagram: TŽD1.pdf, TŽD1.doc

    Zad. č. 2 - Dopravné koľaje a priepustná výkonnosť /Station tracks - track efficiency: TŽD2.pdf, TŽD2.doc

                                                                                                                             Zadania č.2: krúžok4ZI11A-2018.pdf

    Zad. č. 3 - Návrh krátkodobej výluky (SOGPK) /Proposal of short-duration track closure: TŽD3.pdf, TŽD3.doc

    Zad. č. 4 - Rozkaz o výluke (ROV) /Order of track closure (ROV): TŽD4.pdf, TŽD4.doc

    Žiadosť o vyhotovenie ROV - SR1004 /Request for order processing (ROV) - SR1004: žiadosťROV.pdf

    Rozkaz o výluke - SR 1004 /Order of track closure  (ROV) - SR 1004: ROV.pdf

 

 

Semestrálny projekt z Konštrukcií železničných tratí 1

Student project of railway engineering structures 1

    Učebný text /Students text: KŽT0.pdf

    Výpočet parametrov zložených oblúkov /Parameters calculation of  composed curves: KŽT1-1.pdf

    Vytyčovacia schéma /Staking layout: KŽT1-2.pdf

    Výpočet parametrov vytýčenia /Staking parameters calculation: KŽT1-3.pdf

    Výpočet skrátenia koľajníc /Calculaction of shortening of rails: KŽT1-4.pdf

    Grafický návrh sledu skrátenia /Graphic design of sequence of rails: KŽT1-5.pdf

    Výpočet rozšírenia rozchodu koľaje /Calculation of excess width of the gauge in curves: KŽT1-6.pdf

    Výpočet vytyčovacích prvkov J výhybky /Calculation of staking valus of simple turnout: KŽT2-1.pdf

    Vytyčovacia schéma jednoduchej výhybky /Setting out diagram of simple turnout: KŽT2-2.pdf

    Návrh a výpočet usporiadania podvalov J výhybky /Design and calculation of turnout sleepers layout: KŽT2-3.pdf

    Schéma geometrického usporiadania J výhybky /Scheme of geometry alignment of turnout: KŽT2-4.pdf

    Dispozičný plán usporiadania J výhybky /Layout of geometry alignment of turnout: KŽT2-5.pdf

    Výpočet transformácie výhybky /Calculation of transformed curved turnoutKŽT2-6.pdf

    Vytyčovacia schéma transformovanej výhybky /Staking layout of transfomed turnout: KŽT2-7.pdf

    Dispozičný plán usporiadania oblúkovej výhybky v strednej časti

                   /Disposition layout of the middle part of the curved turnout: KŽT2-8.pdf

     Výpočet únosnosti koľajníc a jazykov /Calculation of load capacity of rails and of switch rails: KŽT2-9.pdf

 

 

 

 

         Predmety, obsah, pomôcky                                                                         Subjects, contents, utilities

    Povinná a odporúčaná študijná literatúra: studLIT.pdf, studLIT.doc

    Video knižnica katedry KŽSTH - zoznam videokaziet: videoknižnica.xls

 

Ďalšie                                                                                                                                                                              Others

Študenti, materiály  Students, materials

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“
Textové pole: ACCREDITED-ESTC
„railway engineering“

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

Inžinierske štúdium - IKDS          2019/2020           MSc study - ESTC

štúdium železničného staviteľstva               railway engineering study

          Prihlásenie na inžinierske štúdium                                                 Application form to MSc study

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Centrálny register záverečných prác:

Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

(vzor obalu ZP, titulný list, príklady citácií, licenčná zmluva, centrálny register)

 

Centrálny  register záverečných prác