Katedra zabezpečuje v laboratóriách a v teréne:

- zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia statickou a dynamickou zaťažovacou skúškou,

- hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a sypanín určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia,

- posudzovanie vlastností výziskového materiálu koľajového lôžka, možnosti jeho recyklácie a použiteľnosti recyklovaného materiálu v rámci bezodpadovej technológie,

- činnosti v rámci rôznych vlastných a externých výskumných a vedeckých úloh.

GR ŽSR Bratislava
Monitoring časti úseku nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku a jej prechodových oblastí na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100, objekt 24-32-01 Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice (oblasť tunel Turecký vrch)

Normotvorná činnosť (Smernica pre zasadanie V. komisie OSŽD, 4/2005, "Optimalizácia prevýšenia koľaje v oblúkoch modernizovaných tratí so zmiešanou prevádzkou", TNŽ 736312 "Navrhovanie konštrukcie podvalového podložia", účinnosť 8/2005),
STN 736360 "Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu."
STN 736359 "Nástupištia na železničných dráhach."
STN 736310 "Navrhovanie železničných staníc. Základné ustanovenie."
Práca v Odborných skupinách pre železničný zvršok, výhybky a železničný spodok.

OR ŽSR
Zadania Bc. prác a diplomových prác, poskytnutie podkladov, konzultácie a oponentské posudky diplomových a záverečných Bc. prác.

ŽSR UŽI
Koncepcia údržby a opráv železničného zvršku a spodku na modernizovaných tratiach

ŽSR
Štúdia zriadenia terminálu RO - LA v žst. Trstená.

DOPRASTAV, a.s

Realizácia železničnej trate Žilina - Krásno n. Kysucou. Diagnostika pre stavbu.

CHEMIASERVIS s.r.o., Bratislava
Overovanie účinnosti geosyntetických materiálov (MACRIT GTV, ENKAGRID) v konštrukcii podvalového podložia.

PRODEX spol. s r.o. Bratislava
Realizácia stavebno-technického prieskumu a zhodnotenie súčasného stavu stavby "ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa". Časť c: Návrh a dynamické posúdenie spádoviska.

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha
Konzultácie a dopracovanie slovenskej verzie technických dodacích podmienok pre komponenty pružného upevnenia Pandrol Fastclip - spony, kotvy izolátory, podložky.

REMING Consult, a.s. Bratislava
Realizácia diagnostiky konštrukčných vrstiev podvalového podložia na stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate žst. Trnava - žst. Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 - žkm 100,500 (koľaj č.1 ).

SKANSKA a.s. Brno - ŽSR
Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, žst. Pezinok - SO 05-32-01 železničný spodok - diagnostika vybranej časti koľajiska (statické zaťažovacie skúšky a stanovenie základných fyzikálno-mechanických vlastností zemín z miest kopaných sond).

SPOLOČNOSŤ PSKD
Prevádzka a stavby koľajovej dopravy - Príprava a realizácia diskusných klubov k problematike koľajovej dopravy.

SÚTN Bratislava
Technická komisia TK 88 Železničné dráhy a koľajové vozidlá - spolupráca na pripomienkovaní a preberaní EN do sústavy STN.

TERRAPROJEKT, a.s. BRATISLAVA
Realizácia geotechnického prieskumu konštrukcie podvalového podložia v žst. Prešov ako podkladu pre spracovanie projektovej dokumentácie (DSP).

VOESTALPINE VAE GmbH, Wien
Dopracovanie technických dodacích podmienok podľa požiadaviek ŽSR: Železničné výhybkové konštrukcie profilu koľajníc 60E1 (UIC60) a 49E1 (S49).

VOSSLOH - DRÁŽNÍ TECHNIKA

Pružné upevnění kolejnic. Výrobky pro železnici

ŽS Brno, a.s., ČR, o.z. Bratislava
Diagnostika regenerovaného kameniva frakcie 32 - 63 mm z DRZ Šulekovo.

 

 

 

 

 

 

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Laboratórium, prax  Laboratory, practice

          V laboratórnych a terénnych podmienkach

          ponúkame

 In laboratory and in situ conditions we offer

The Department provides in laboratories and in situ:

- detection of deformation resistance of the rail subgrade structure with static and dynamic loading test,

- assessment of physico-mechanical properties of the soils and filling materials  determined to the earthwork structure and railway subgrade,

- assessment of recovered material properties from the track bed, its recycling possibilities and availability of recycled material in the context of non-waste technology,

- activities within the framework  of a various own and external research and scientific tasks.

    Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na aplikáciu vedeckých  poznatkov v konkrétnych podmienkach železničnej prevádzky, ako: uplatňovanie nových konštrukcií,  konštrukčných materiálov a prvkov pre klasické a modernizované železničné trate, problematika rekonštrukcie existujúcich železničných staníc pre vyššie rýchlosti, možnosti využitia výziskového materiálu podvalového podložia, technológie recyklovania železničného kameniva a stavebného odpadu, ekologické hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia, vplyv železničnej prevádzky na kvalitu a životnosť klasickej konštrukcie železničného zvršku a spodku.

          Výskumná činnosť katedry

             Research activities in the Department

    Scientific and research activities of the Department are focused on the application of the scientific knowledge in the particular conditions of rail traffic, such as: application of the new structures, construction materials and elements for the classic and modernised railway lines, the issue of reconstruction of existing railway stations for the higher speed, the possibilities of use of recovered material of the railway subgrade,  technology of  recycling of railway aggregates and building waste material, the impact of railway traffic on the quality and durability of the classic structure of the superstructure and substructure.

    V rámci spolupráce s praxou katedra rieši aktuálne problémy železničnej prevádzky a spolupracuje na vývoji a možnostiach aplikácií  nových konštrukčných prvkov  a materiálov železničného zvršku a spodku a na projektovej činnosti súvisiacej s modernizáciou a optimalizáciou železničných tratí a staníc.

    V laboratórnych podmienkach a v teréne katedra vykonáva zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia pomocou statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a zrnitých materiálov určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia, posudzovanie vlastností materiálov koľajového lôžka, stupňa jeho znečistenia a využiteľnosti po recyklácii, odber vzoriek materiálu pre ekologické hodnotenie, ich spracovanie a záverečné hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia s odporúčaním jeho ďalšieho využitia.

    Katedra uskutočňuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť pre firmy a organizácie pri riešení konkrétnych projektov v rámci svojho odborného zamerania a organizuje odborné konferencie a semináre (VRT-modernizácia železničných tratí, STRAHOS, Geosyntetika v stavebníctve).

          Spolupráca s praxou

                                   Cooperation with practice

    Within the frame of cooperation with the practice, the Department solves current issues of railway traffic and cooperates in the development and possibilities of applications of new structural elements and materials of the superstructure and the substructure and on the design work relate with the modernisation and optimisation of railway tracks and stations.

    Under laboratory conditions and  in situ, the Department realizes the assessment of deformation resistance of the subgrade structures by using of static and dynamic loading test, assessment of the physico-mechanical properties of soils and grain materials determined to the earthwork structure and railway subgrade structure, assessment of the track bed materials properties, level of its pollution and using after recycling, pick up the samples of  the recovered material of the subgrade with recommendation of its further use.

    The Department is carrying out a consultations for companies and organizations to solved particular projects within the framework of their specialisation and organizes scientific conferences and seminars (HST-modernization of railway lines, STRAHOS, Geosynthetics in the civil engineering).

          Spolupráca katedry SvF-KŽSTH s praxou

           Department FCE-DRETM cooperation

                                                             with practice

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E