Harmonogram:

                                            harmonogramBC 2016-2017.pdf

         

         Štátne záverečné skúšky: „Bc.“                                                                                   Final exams „Bc.“

Štátne záverečné skúšky   State exams

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

                        

                               

                

 

 

 

 

 

 

                    Harmonogram: 

                                            harmonogramING 2016-2017_1.komisia.pdf

                                            harmonogramING 2016-2017_2.komisia.pdf

                                           

         

         Štátne záverečné skúšky: „Ing.“                                                                                Final exams „MSc“

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Tézy štátnicových predmetov:

Statika a pružnosť:

Železničné staviteľstvo a údržba tratí:

 

Voliteľné predmety sú aktualizované

na stránkach Stavebnej fakulty

 

Pre študentov - Organizácia štúdia: Štátne skúšky

tézySP2017.pdf

tézyŽS2017.pdf

 

Denné bakalárske štúdium 2016/2017

Odbor:

Študijný program:   

Deň konania            

Čas:

 

Miesto:

 

Miestnosť:

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Staviteľstvo

23. jún 2017 (piatok)

8:30 hod.

 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, KŽSTH

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

AE 203  (1 komisia Bc.)

Evidencia / Centrálny register záverečných prác

Metodické usmernenie o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

 

Evidencia záverečných prác

 

Centrálny register záverečných prác

 

Pokyny, vzory a šablóny záverečných ZP a diplomových DP prác

Aktualizované na stránkach Stavebnej fakulty

 

Pre študentov - Organizácia štúdia: Štátne skúšky

Tézy štátnicových predmetov:

Rozsah záverečnej skúšky (2016/2017):

Diplomová práca a jej obhajoba

Odborná rozprava

- profilové okruhy odbornej rozpravy - ŽS

 

Rozsah skúšky je aktualizovaný

na stránkach Stavebnej fakulty

 

Pre študentov - Organizácia štúdia: Štátne skúšky

 

rozsah2017.pdf

 

tézy2017ŽS.pdf

 

 

Denné inžinierske štúdium 2016/2017

Odbor:

Študijný program:   

Deň konania            

Čas:

 

Miesto:

 

Miestnosť:

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Železničné staviteľstvo

26. jún 2017 (pondelok)

8:30 hod.

 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, KŽSTH

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

AE 203, AE202 (2 komisie Ing.)