Železničné staviteľstvo 1

                    Railway engineering 1

Železničné staviteľstvo 2

                    Railway engineering 2

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí

                    Design, construction and reconstruction of railway tracks

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 1

                    Design, construction and reconstruction of railway stations 1

Semestrálny projekt z IKDS 1

Student project of ESTC 1

Semestrálny projekt z IKDS 2

Student project of ESTC 2

Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb

Reconstruction and maintenance of transport constructions

Kombinovaná doprava

                    Intermodal transport

Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2

                    Design, construction and reconstruction of railway stations 2

Konštrukcie železničných tratí 1 (Železničný zvršok)

                    Structures of railway tracks 1 (Railway superstructure)

Konštrukcie železničných tratí 2 (Železničný spodok)

                    Structures of railway tracks 2 (Railway subgrade)

Dynamika železničnej jazdy

                    Dynamics of railway running

Technológia železničnej dopravy

                    Technology od railroad traffic

Mestské dráhy

                    Urban tracks

Kombinovaná doprava

                    Intermodal transport

Vysokorýchlostné trate

                    High-speed lines

Mechanizácia traťových prác

                    Mechanisation of track works

Technológia traťových prác

                    Track works technology

Diagnostika koľajových dráh

                    Diagnostic of railroad tracks

Vybrané state zo železničného staviteľstva

                    Sellected themes of railway engineeering

Teória údržby železničných tratí

                    Maintenance theory of rail tracks

Správa a ekonomika železničných tratí

                    Administration and economy of railway tracks

Semestrálny projekt zo železničného staviteľstva

                    Student project of railway enginnering

Semestrálny projekt technológie traťových prác 

                    Student project of track works technology

Semestrálny projekt KŽT 1 a KŽT 2

                    Student project of SRT 1 and SRT 2

Semestrálny projekt PSRŽS 2

                    Student project of DCRRS 2

Trasovacie cvičenie na železnici

                    Terrain trace practice on Railways

Odborná prax

                    Professional practice

Exkurzie

                    Excursions

CAD/CAM/CAE 1, 2, 3

                    CAD/CAM/CAE 1, 2, 3

Príprava a riadenie experimentu

                    Preparation and process of experiments

Seminár k diplomovej práci

                    Seminary of final M.Sc. work

Záverečná práca

                    Final Bc. work

Diplomová práca

                    Final M.Sc. work

         Predmety zabezpečované Katedrou

         a odporúčaná literatúra

        Subjects of our department and references 

Odporúčaná literatúra pre študentov

Recommended literature for students

I. STUPEŇ - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM „Bc“

/ Ist DEGREE - Bachelor study „Bc“

III. STUPEŇ - DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM „PhD“

/ IIIrd DEGREE - „PhD“ study

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“

Výučba a literatúra    Education and lit.

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

Textové pole: ACCREDITED-ESTC
„railway engineering“

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

II. STUPEŇ - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM „Ing“

/ IInd DEGREE - Master study „MSc“

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Knižné publikácie katedry                Publications

V univerzitnej predajni ŽU - Veľký Diel                                           by Department

Predmet

Literatúra

Vybrané state

zo železničného staviteľstva

Freystein, H. - Muncke, M. - Schollmeier, P.: Entwerfen von Bahnanlagen

Weigend, M.: Linienführung und Gleisplangestaltung. Die Trasse der Eisenbahnstrecke

Gobel, C. - Lieberenz, K. - Richter, F.: Eisenbahnunterbau

Koerner, R. M.: Designing eith Geosynthetics

Lichtberger, B.: Track Compendium. Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics

Teória údržby železničných tratí

Lichtberger, B.: Track Compendium. Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics

Esveld, C.: Modern Railway Track

Profillidis, V. A.: Railway Management and Engineering

Gobel, C. - Lieberenz, K. - Richter, F.: Eisenbahnunterbau

Koerner, R. M.: Designing the Geosynthetics

Mikšík, M. - Karabinová, M. - Špánik, J.: Diagnostika koľajových dráh. EDIS ŽU Žilina

Zborníky prednášok odborných seminárov STRAHOS, EDIS ŽU Žilina

Informačný systém infraštruktúry ŽSR. Strediska informatiky ŽSR

Predmet

Literatúra

železničné staviteľstvo 1

Ižvolt, L., Hodas, S., Šestáková, J.: Železničné staviteľstvo 1 - Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí s staníc, Vysokoškolská učebnica, ŽU Žilina, 561 s., EDIS, 2015

Gocálová, Z. - Šestáková, J: Železničné staviteľstvo. Návody na cvičenia, EDIS, 2011

Malíček a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc, VŠDS Žilina, 1993

Jirsák a kol.: Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc, ALFA, 1978

Jirsák a kol.: Železničné stanice a uzly, ALFA, 1979

Ižvolt a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc, Cvičenia, VŠDS Žilina, 1992

Gombitová, Ciller, Hronský: Stanice a uzly I, VŠDS Žilina, 1993

Platné STN a predpisy ŽSR

železničné staviteľstvo 2

Šestáková: Železničné staviteľstvo 2, Interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Hřebačka, M. a kol.: Technologie traťových prací, ALFA Bratislava, 1985

Mikšík, M. - Karabinová, M. - Špánik, J.: Diagnostika koľajových dráh, EDIS - Vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2004

Mikšík, M. - Špánik, J.: Železničné staviteľstvo 2 (učebné texty bakalárskeho štúdia), Žilinská univerzita, 2006

Šmat, F. a kol.: Železniční svršek, VŠDS Žilina, 1991

Plášek, O. - Zvěřina, P. - Svoboda, R. - Mosckovčiak, M.: Železniční stavby. Železniční spodek a svršek, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004

Špánik, J. - Jelínek, V. - Holzer, M. - Mikšík, M.: Mechanizácia traťového hospodárstva, VŠDS Žilina, 1993

Špánik, J. - Mikšík, M. - Švec, J. - Franko, J.: Údržba koľajových dráh, Cvičenia, VŠDS Žilina, 1992

Esveld, C.: Modern Railway Track, MRT-Productionsm Zaltbommel, 2001, 2nd Edition

Lichtberger, B.: Track Compendium. Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurailpress, Hamburg, 2005, 1st Edition

Platné Slovenské technické normy a Predpisy ŽSR

Predmet

Literatúra

projektovanie, stavba a rekonštrukcia tratí

Ižvolt, L., Hodas, S., Šestáková, J.: Železničné staviteľstvo 1 - Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí s staníc, Vysokoškolská učebnica, ŽU Žilina, 561 s., EDIS, 2015

Malíček a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc, VŠDS Žilina, 1993

Malíček: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí. Trasovanie železníc, ALFA, 1989

Jirsák a kol.: Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc, ALFA, 1978

Gombitová, Šestáková: Prevádzka, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, cvičenia

Elektronické učebné texty, Žilina, 2009

Platné STN a predpisy ŽSR

Konštrukcie železničných tratí 1

Šmat, F. a kol.: Železniční svršek, VŠDS Žilina, 1991

Plášek, O. - Zvěřina, P. - Svoboda, R. - Mosckovčiak, M.: Železniční stavby. Železniční spodek a svršek, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004

Platné zákony Slovenskej republiky, Slovenské technické normy, predpisy Železníc Slovenskej republiky a technická dokumentácia

Semestrálny projekt

z KŽT 1

Šestáková, J.: Semestrálny projekt z konštrukcií železničných tratí 1, interná učebná pomôcka, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline2010

STN 73 6360 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu, 1999 a Zmena 1, 2002

Predpis ŽSR S 3 Železničný zvršok, 2012

Služobná rukoväť SR 103/3 Výkresy materiálu pre železničný zvršok - koľaj, 2001

dynamika železničnej jazdy

Hodas: Dynamika železničnej jazdy, Interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Majerčák a kol.: Železničná dopravná prevádzka. Technológia železničných staníc, 2008

Keclík: Dynamika železniční jízdy, 1971

Vangel, Malíček, Hronský, Gombitová: Stanice a uzly II, VŠDS Žilina, 1993

automatizácia inžinierskych prác 1

Užívateľské príručky softvérov

Počítačové periodiká

Konštrukcie železničných tratí 2

Ižvolt: Železničný spodok - Namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku, Vedecká monografia, EDIS, ŽU Žilina, 2008

Malíček a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc, VŠDS Žilina, 1993

Ižvolt a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc, Cvičenia, VŠDS Žilina, 1992

Jirsák a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, ALFA, 1975

ŽSR S4 Železničný spodok

Platné STN, predpisy ŽSR a vzorové listy železničného spodku

Semestrálny projekt

z KŽT 2

Ižvolt, L. a kol.:     Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí. Projektovanie železníc. Cvičenia - II. časť, 1992

Ižvolt, L.:     Železničný spodok, 2008

Gocálová, Z. - Šestáková, J.:   Železničné staviteľstvo 1. Návody na cvičenia, 2011

Malíček I. a kol.:   Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železníc. Prednášky, 1993

STN 73 6360    Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu, 1999 a Zmena 1, 2002

TNŽ 73 6312    Navrhovanie konštrukcie podvalového podložia

Predpis ŽSR S 4    Železničný spodok

Predpis ŽSR Ž 11       Všeobecné zásady a technické požiadavky na modernizované trate ŽSR rozchodu 1 435 mm

Vzorové listy železničného spodku (Ž1 – Ž10)

Projektovanie, stavba

a rekonštrukcia  železničných staníc 1

Ižvolt, L., Hodas, S., Šestáková, J.: Železničné staviteľstvo 1 - Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí s staníc, Vysokoškolská učebnica, ŽU Žilina, 561 s., EDIS, 2015

Gombitová, J.:  Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 1. EDIS Žilina, 2007

Gombitová, Ciller, Hronský: Stanice a uzly I, VŠDS Žilina, 1993

Jirsák a kol.: Železničné stanice a uzly, ALFA, 1979

Jirsák a kol.: Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc, ALFA, 1978

Platné STN a predpisy ŽSR

Kombinovaná doprava

Ližbetin: Kombinovaná doprava, 2010

Gombitová - Ciller - Hronský: Stanice a uzly I. (Cvičenia), VŠDS 1993

Ciller - Hronský - Malíček: Stanice a uzly II. Cvičenia - rekonštrukcia triediacich

staníc, ALFA Bratislava, 1982

Súvisiace STN, predpisy ŽSR a vzorové listy

Internet, http://www.intermodal.sk

trasovacie cvičenie

Hodas: Trasovacie cvičenie na železnici, Interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Ciller a kol.: Trasovacie cvičenie, ALFA, 1990

automatizácia inžinierskych prác železníc 2

Užívateľské príručky softvérov

Počítačové periodiká

Internet

Technológia železničnej dopravy

Gašparík, Lichner, Blaho: Základy železničnej dopravnej prevádzky, 2008

Majerčák a kol.: Železničná dopravná prevádzka. Technológia železničných staníc, 2008

Gašparík, Pečený: Grafikon vlakovej dopravy a priepustnosť tratí, 2009

ŽSR Ž1 Pravidlá železničnej prevádzky, 2012

Odborná spôsobilosť, BOZP, http://www.uivp.sk

technológia traťových prác

Bado - Jelínek: Speciálni drážní vozidla, ALHA, 2012

Hřebačka a kol.: Technológia traťových prác, VŠDS Žilina, 1985

Špánik, Jelínek, Holzer, Mikšík: Mechanizácia traťového hospodárstva, VŠDS Žilina, 1993

Špánik, Mikšík, Franko, Švec: Udržovanie koľajových dráh, VŠDS Žilina, 1992

Platné STN a predpisy ŽSR

diagnostika koľajových dráh

Mikšík, M. - Karabinová, M. - Špánik, J.: Diagnostika koľajových dráh, vysokoškolská učebnica, EDIS - Vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2004

Ižvolt, L.: Železničný spodok, vysokoškolská učebnica, EDIS - Vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2008

Esveld, C.: Modern Railway Track, MRT-Productionsm Zaltbommel, 2001, 2nd Edition

Lichtberger, B.: Track Compendium. Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurailpress, Hamburg, 2005

Platné Slovenské technické normy a Predpisy ŽSR

Projektovanie, stavba

a rekonštrukcie železničných staníc 2

Ižvolt: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2 - prednášky, interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Jirsák a kol.: Železničné stanice a uzly, ALFA, 1979

Jirsák a kol.: Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc, ALFA, 1978

Šestáková, J., Gombitová, J. Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2, EDIS Žilina, 2012

Gombitová, Ciller, Hronský: Stanice a uzly I, VŠDS Žilina, 1993

Platné STN a predpisy ŽSR

mestské dráhy

Ižvolt: Mestské a nekonvenčné dráhy, Interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Ižvolt, Tyc: Mestské koľajové dráhy, VŠDS Žilina, 1993

Platné STN

automatizácia inžinierskych prác železníc 3

Užívateľské príručky softvérov

Počítačové periodiká

Semestrálny projekt

z prevádzky, stavby

a rekonštrukcie železničných staníc 2

Šestáková, J., Gombitová, J. Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2, EDIS Žilina, 2012

Vangel - Malíček - Hronský - Gombitová - Vangel: Stanice a uzly II, Cvičenia

- rekonštrukcia triediacich staníc, VŠDS Žilina, 1993

Šestáková: Semestrálny projekt z Projektovania, stavby a rekonštrukcie železničných

staníc 2 & Automatizácia inžinierskych prác železníc 3. Elektronický učebný text,

KŽSTH 2006, http://svf.uniza.sk/kzsth

Súvisiace STN a predpisy ŽSR

vysokorýchlostné trate

Hodas: Vysokorýchlostné trate, Interná učebná pomôcka, ŽU Žilina, 2012

Esveld, C.: Modern Railway Track, MRT-Productions, 2001

Platné predpisy EN, STN

Správa a ekonomika železničných tratí

Organizačná štruktúra ŽSR

Platné predpisy ŽSR

mechanizácia traťových prác

Bado - Jelínek: Speciálni drážní vozidla, ALHA, 2012

Špánik, Jelínek, Holzer, Mikšík: Mechanizácia traťového hospodárstva, VŠDS Žilina, 1993

Internet

Technický materiál mechanizmov

Platné zákony Slovenskej republiky, Slovenské technické normy a predpisy Železníc

Slovenskej republiky

CAD/CAM/CAE 1, 3

Hodas: CAD I. a CAD II. - Návody na cvičenia, ŽU EDIS, 1999, 2001

AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, RaiCAD, Rail 07/09, 2013