LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

Vzdelávanie

Denné inžinierske štúdium

Predmet
Ročník
Študijný odbor
Typ
Kr.
Zimný semester
4I104 Pružnosť a plasticita 2
1
Cs,ODS,Zs,PS
Pov.
5
4I113 Statika stavebných konštukcií 2
1
ODS
Pov.
4
4I902 Statika stavebných konštrukcií 2
2
Ps
Pov.
5
4I123 Mechanika železničných tratí
1
ODS,Zs
P.v.
3
4I319 Stabilita a plasticita konštrukcií
P.v.
5
4I320 Finitné metódy mechaniky
P.v
5
Letný semester 
 4I228 Spoľahlivosť stav.konštrukcií 
1
Cs,ODS,Zs
Pov.
4
4I234 Dynamika staveb.konštrukcií
1
Cs,ODS,Zs
Pov.
5
4I237 Experimentálna analýza
1
ODS
P.v.
3
4IP08 Dynamika staveb.konštrukcií 
P.v.
5
4I410 Dynamika dopravných stavieb
P.v.
4

Externé inžinierske štúdium

Predmet Ročník Študijný odbor Typ Kr.
Zimný semester 
4E104 Pružnosť a pevnosť 2      Pov. 5
4E123 Mechanika železničných tratí     P.v.  3
Letný semester 
4E228 Spoľahlivosť stav.konštrukcií      P.v.  3
4E234 Dynamika staveb.konštrukcií     P.v. 5
Denné bakalárske štúdium

Predmet
Ročník
Študijný odbor
Typ
Kr.
Zimný semester 
4B304 Pružnosť a plasticita
2
Zs,Cs,DP,ODS,
Ps,TaMS
Pov.
6
4B307 Stavebná mechanika
2
Zs,Cs,DP,ODS,
Ps,TaMS
Pov.
5
Letný semester 
Statika stavebných konštrukcií 1A
1
Pov.
7
Statika stavebných konštrukcií 1B
1
Pov.
7


Externé bakalárske štúdium


Predmet Ročník
Študijný odbor
Typ Kr.
Zimný semester 
4E302 Statika stavebných konštrukcií 2      Pov.
5
4E303 Pružnosť a pevnosť     Pov.
6
Letný semester 
4E205 Statika stavebných konštrukcií 1     Pov. 
7
Dizertačné práce
Všeobecné informácie


Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce je verejná. Otázky, ktoré sa budú hodnotiť kladú výhradne členovia štátnicovej komisie alebo alternujúci členovia.Otázky môže klásť aj verejnosť. Technicky a organizačne priebeh skúšok zabezpečuje tajomník.
Komisia zasadá v miestnostiach E007 alebo E117. Študenti majú k dispozícii klasickú tabuľu, spätný projektor,diaprojektor a počítač s dataprojektorom (800x600).
Vedúci záverečnej práce a oponent vypracujú do konania obhajoby posudky na záverečnú prácu. Oponent sa zväčša určuje s pracovníkov fakulty resp. praxe. Oponent hodnotí obsahovú, odbornú a grafickú stránku práce podľa Študijného poriadku v rozsahu A-výborne až FX-nedostatočne. Vedúci záverečnej práce hodnotí najmä prístup študenta k vypracovaniu,jeho aktivitu počas štúdia, účasť na odborných akciách a pod. Oba posudky by mali dať
celkový stručný obraz o študentovi ako aj o jeho záverečnej práci.Oponentské posudky zabezpečuje katedra.
Na štátnu skúšku je vhodné prísť v dostatočnom časovom predstihu a v primeranom spoločenskom oblečení. Celý priebeh štátnej skúšky riadi predseda štátnicovej komisie.Obhajoba a štátna skúška z určených a vybraných predmetov sa vykonáva v jednom dni naraz. Študenti vstupujú na vyzvanie tajomníka v určenom poradí (uvedené nižšie).
Po vstupe študenta ho tajomník predstaví členom komisie menom, priezviskom, študijným odborom, programom, názvom záverečnej práce. Potom študent, po vyzvaní predsedom komisie, má priestor na predstavenie svojej záverečnej práce, spravidla 15-20 minút. Po ukončení prezentácie sú prečítané oba posudky. Predseda komisie nasledovne otvorí diskusiu
(spravidla 10-15 minút) k záverečnej práci, kde členovia komisie ale aj verejnosť môžu položiť odborné otázky a študent na ne odpovedá a zároveň odpovedá a obhajuje otázky uložené oponentom v posudku. Po ukončení diskusie študentovi postupne jednotliví členovia komisie za príslušné predmety položia otázky a študent na ne bez prípravy odpovedá (spolu
cca 20-30 minút). Po vykonaní aj poslednej odpovede ukončí predseda komisie štátnu skúšku a obhajobu a vyzve študenta, aby sa vzdialil na čas potrebný na neverejnú poradu komisie o
úspešnosti. Keď sa komisia dohodne na výsledku, tajomník opätovne zavolá študenta a ten si vypočuje hodnotenie úspešnosti. Celá skúška trvá spravidla do 60 minút. Hneď nato nasleduje ďalší študent.
Po poslednom študentovi komisia opäť neverejne zasadne a ukončí štátne skúšky a podpíše zápisnicu. Potom dôjde k slávnostnému ukončeniu štátnych skúšok za prítomnosti všetkých študentov, kde sa dozvedia presné hodnotenia jednotlivých predmetov a ich obhajoby.
Študent sa nazýva absolventom vysokoškolského štúdia ihneď po vykonaní poslednej skúšky v poslednom semestri predpísanej študijným programom. Na štátne záverečné skúšky sa musí prihlásiť. Štátne skúšky nemusí vôbec vykonať, resp. vykonať v tom
istom roku ako sa stal absolventom. K získaniu titulu Stavebný bakalár Bc. je však vypracovanie a vykonanie obhajoby záverečnej práce a štátnych skúšok nutnou podmienkou.


právne dokumenty o ŠS a uknčení štúdia

               zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.:

§51 Študijný program a študijný plán:

 • (3) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj
  záverečná práca; jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.

§52 Bakalársky študijný program:

 • (4) Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3) pri štúdiu podľa bakalárskeho
  študijného programu ( ďalej len „bakalárske štúdium“) je bakalárska práca.
 • (5) Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul
  „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

§63 Štátne skúšky, rigorózne skúšky:

 • (1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho
  úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo
  štátnych skúšok.
 • (2) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh
  štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie
  skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na
  neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
 • (3) Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia
  pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1) a ďalší
  odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d)].
 • (4) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z
  osôb oprávnených skúšať podľa odseku 3 pre študijné programy
  uskutočňované na fakultách dekan, pre študijné programy uskutočňované
  na vysokej škole rektor. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych
  skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom
  odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum
  a vývoj na území Slovenskej republiky alebo z praxe.
 • (6) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.

§ 65 Riadne skončenie štúdia:

 • (1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného
  programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok
  predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
 • (2) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú
  dĺžku [§ 51 ods. 4 písm. h)] o viac ako dva roky.
 • (3) Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu
  a o získaní príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a
  vysvedčenia o štátnych skúškach.

§ 68 Doklady o absolvovaní štúdia:

 • (1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
  • a) vysokoškolský diplom,
  • b) vysvedčenie o štátnej skúške,
  • c) dodatok k diplomu.
 • (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovanéhoštudijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademickéhotitulu. Vydáva ho vysoká škola. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza menoa priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov vysokej školy, názov študijného odboru, názov študijného programu, podľa ktorého sa štúdiumuskutočňovalo, názov fakulty, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte,akademický titul a ďalšie údaje určené vysokou školou. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
 • (3) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku. Vydáva ho vysoká škola.
 • (4) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanomštudijnom programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať , ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.Dodatok k diplomu vydáva vysoká škola. Absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
 • (5) Na základe osobitnej žiadosti vydá vysoká škola absolventovi doklady o štúdiu pod a odseku 1 aj v cudzom jazyk

Štatút ŽU:

§ 34  Inaugurácia rektora, imatrikulácia a promócia:

 • (3) Absolventi vysokoškolského štúdia sú slávnostne vyradení promóciou.
 • (4) Slávnostné imatrikulácie a promócie študentov a absolventov vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa organizačne zabezpečujú fakulty.
 • (5) Súčasťami slávnostnej imatrikulácie a promócie sú akademický imatrikulačnýsľub a akademický promočný sľub. Znenia akademických sľubov sú uvedenév štatútoch fakúlt.

Štatút SvF

§ 23 Imatrikulácia a promócia:

 • (2) Absolventi vysokoškolského štúdia sú slávnostne vyradení promóciou.
 • (2)  Slávnostné imatrikulácie študentov a  promócie absolventov vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa organizačne zabezpečujedekanát fakulty .
 • (3) Súčasťami slávnostnej imatrikulácie a promócie sú akademickýimatrikulačný sľub a akademický promočný sľub v tomto znení:

Promočný sľub 

Sľubujem Slovenskej republike, že použijem získané vedomosti a skúsenosti na rozvoj demokratickej a
humánnej spoločnosti, že svoju činnosť zameriam v prospech všetkého
ľudu Slovenskej republiky,  že svoje povinnosti budem vykonávať riadne,
svedomito, ochotne a s plným vedomím zodpovednosti,že budem žiť tak,
aby moje správanie bolo v zhode s mojím povolaním,že budem neustále
prehlbovať svoje vzdelanie a budem pokračovať v jeho rozširovaní,
že zachovám vo vďačnej pamäti Žilinskú univerzitu v Žiline.  Zahraniční
absolventi SvF ŽU sľubujú, že si zachovajú v úcte Slovenskú republiku a
že vedomosti, ktoré som získal na Žilinskej univerzite využijem v prospech
a pre blaho svojej krajiny.

Študijný poriadok SvF:

§ 10 Hodnotenie študijných výsledkov:

 • (3) Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov: 

Klasifikačná

stupnica

Slovná klasifikácia a jej definícia s odporučeným percentuálnym rozsahom znalostí

Zodpovedajúce

bodové hodnotenie SvF

Numerická hodnota

A

Výborne (vynikajúce výsledky)

100 – 90 bodov

1

B

Veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)

89 – 82 bodov

1,5

C

Dobre (priemerné výsledky)

81 – 75 bodov

2

D

Uspokojivo (prijateľné výsledky)

74 – 67 bodov

2,5

E

Dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritéria)

66 – 60 bodov

3

FX

Nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca)

menej ako 60 bodov

4

 

 • (6) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa sčítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerického hodnotenia podľa ods. 3 pre všetky študentom absolvované predmety a vydelia sa celkovýmpočtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študentzapísal a neabsolvoval, je do váženého študijného priemeru započítané hodnotenieznámkou FX = 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou podľa ods. 5, sa dovýpočtu váženého študijného priemeru nezapočítavajú.

§ 17 Riadne skončenie štúdia:

 • (1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijnéhoprogramu. Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu, t.j. deň zloženia štátnej skúšky.

§ 23 Štátne skúšky:

 • (1) Štátnymi skúškami preukazuje študent schopnosť pohotovo a tvorivo použiť vedomosti a schopnosti získané vysokoškolským štúdiom.
 • (2) Štátnymi skúškami sú obhajoba záverečnej práce a štátna skúška z predmetovstanovených študijným programom (ďalej len „štátna skúška z predmetov“).
 • (3) Obsah predmetov štátnej skúšky je určený študijným programom.
 • (4) Štátnou skúškou z predmetov preukazuje študent vedomosti v oblasti danej obsahom predmetov, chápanie súvislostí a schopnosť tvorivej aplikácie.
 • (5) Štátne skúšky môže vykonať uchádzač, ktorý má splnené všetky študijnépovinnosti predpísané študijným programom.

§ 24 Záverečná práca:

 • (1) Tému záverečnej práce si volí študent z tém, ktoré zverejňuje vedúci katedry vtermínoch určených akademickým kalendárom. Téma záverečnej práce súvisís obsahom štúdia, ktoré študent absolvoval. Záverečnou prácou je v prvom stupnivysokoškolského štúdia bakalárska práca, v druhom stupni štúdia a v spojenom prvom a druhom stupni štúdia diplomová práca.
 • (2) Vedúci záverečnej práce upresňuje zadanie témy záverečnej práce, určuje jej rozsah, odporúča literatúru, vedie študenta pri spracovávaní témy, posudzuje záverečnú prácu a prácu študenta a klasifikuje záverečnú prácu.
 • (3) Záverečná práca musí byť vypracovaná podľa predpísaných formálnychnáležitostí v dvoch  exemplároch.
 • (4) Študent odovzdá záverečnú prácu najneskôr v termíne stanovenom dekanom vo akademickom kalendári. Dekan môže v odôvodnených prípadoch určiť náhradnýtermín odovzdania.
 • (5) Oponent záverečnej práce posudzuje záverečnú prácu a klasifikuje ju v zmysle § 10 ods. 3. Oponenta záverečnej práce menuje vedúci katedry.

§ 25 Skúšobná komisia:

 • (1) Štátne skúšky vykonáva študent v jednom termíne pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok (ďalej len „skúšobná komisia“). Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a najmenej troch členov.
 • (2) Predsedov skúšobných komisií vymenúva a odvoláva dekan z profesorov a docentov pôsobiacich v prvom rade ako garanti študijných odborov, zameraní a skupín predmetov na fakulte, v príbuzných študijných odboroch na iných fakultách, alebo z iných významných odborníkov schválených vedeckou radou fakulty.
 • (3) Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva dekan z profesorov, docentov a ďalších významných odborníkov schválených vedeckou radou fakulty.

§ 26 Príprava štátnych skúšok:

 • (1) Štátne skúšky sa konajú v termínoch určených dekanom.
 • (2) Vedúci katedry  umožní študentovi, aby sa v určenom termíne, avšak najneskôrtri dni  pred termínom konania obhajoby, oboznámil s hodnotením vedúceho aoponenta záverečnej práce.
 • (3) Študent sa prihlasuje na predmety štátnej skúšky na katedre najneskôr dva mesiace pred začiatkom konania štátnych skúšok.
 • (4) Katedra zverejní harmonogram štátnych skúšok najneskôr týždeň pred začiatkom konania štátnych skúšok.

§ 27 Priebeh štátnych skúšok:

 • (1) Štátne skúšky a vyhlásenie ich výsledkov sú verejné.
 • (2) Priebeh štátnych skúšok riadi a za činnosť skúšobnej komisiezodpovedá predseda skúšobnej komisie.
 • (3) Štátne skúšky sa konajú za prítomnosti predsedu a najmenej troch členov skúšobnej komisie.
 • (4) Pri obhajobe záverečnej práce prednesie študent výsledky dosiahnutév záverečnej práci, vyjadrí sa k posudku vedúceho a oponenta záverečnej práce a odpovedá na otázky k záverečnej práci.
 • (5) Obhajoby záverečnej práce sa spravidla zúčastňuje aj vedúci záverečnejpráce a oponent. Pri štátnej skúške z predmetov odpovedá študent na otázky zo stanovených predmetov.
 • (6) O výsledku štátnych skúšok a výsledku štúdia rozhoduje skúšobná komisia, ktorá má k dispozícii relevantné záznamy z obhajoby záverečnej práce, štátnejskúšky z predmetov a z celkového priebehu vysokoškolského štúdia.
 • (7) Z obhajoby záverečnej práce a zo štátnej skúšky z predmetov sa zhotovuje záznam, ktorý podpíše predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.
 • (8) Z priebehu štátnych skúšok sa v každej komisii zhotovuje zápis, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a odovzdá vedúcemu katedry.
 • (9) Výsledky z jednotlivých predmetov štátnej skúšky sú klasifikované stupnicoupodľa § 10 ods. 3. Pri klasifikácii skúšobná komisia prihliada na klasifikáciu stanovených predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce, ako aj na študijné výsledky počas celého vysokoškolského štúdia. Výsledok štúdia je klasifikovaný „s vyznamenaním“, alebo „prospel“. Výsledok štúdia je klasifikovaný
  „s vyznamenaním“, ak hodnotenie celkových študijných výsledkov v celomvysokoškolskom štúdiu podľa § 10 ods. 6 je menšie ako hodnota uvedená v študijnom programe a ak zo záverečnej práce a jednotlivých predmetov štátnej skúšky bol študent klasifikovaný stupňami A, B,C.
 • (10) Po ukončení štátnych skúšok a rozhodovaní skúšobnej komisie na neverejnomzasadnutí oznámi predseda skúšobnej komisie študentovi výslednú klasifikáciu,prípadne výsledok štátnych skúšok a výsledok štúdia.

§ 28 Opakovanie a náhradný termín štátnych skúšok:

 • (1) Ak študent nevyhovel na štátnych skúškach  v jednom alebo vo viacerých predmetoch,môže skúšku z týchto predmetov opakovať najviac jedenkrát.
 • (2) Ak študent neobhájil záverečnú prácu, môže obhajobu opakovať najviac jedenkrát, pričom komisia pre štátne skúšky stanoví po neúspešnej obhajobe buď prepracovanie, alebo zmenu témy záverečnej práce.
 • (3) Študentovi, ktorý nevyhovel na štátnych skúškach, dekan určí na návrh vedúceho katedry opakovaný termín najskôr tri mesiace od konania štátnych skúšok.
 • (4) Študenta, ktorý na štátnych skúškach nevyhovel na opravnom termíne podľa ods. 1 alebo ods. 2, vylúči dekan zo štúdia podľa § 18 ods. 1 písm. c).
 • (5) Študentovi, ktorý sa štátnych skúšok nemôže zúčastniť v riadnom termíne,dekan  určí na návrh vedúceho katedry náhradný termín


Diplomy sa udeľujú študentom na slávnostnej promócii. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môže študent pokračovať v inžinierskom štúdiu, ak vyhovujepodmienkam univerzity .

Predmety bakalárskej štátnej skúšky

Študent musí absolvovať povinné predmety ŠS vždy a tie sú v rozsahu povinných predmetov danej oblasti preberaných počas štúdia. Na ŠS a predmety sa musí prihlásiť podľa harmonogramu ak. roka vyplnením a odovzdaním prihlášky na ŠS. /prihláška.pdf, prihláška.doc

otázky k záverečným skúškam:

povinné predmety:Statika a pružnosť - PS
Statika a pružnosť - stavitelstvo a TaMS


voliteľné predmety:

Betónové mosty
Kovové mosty
Konštrukcie pozemných stavieb

Štátnicova komisia
zloženie komisie bude uverejnené tesne pred štátnicovými skúškami.
vedúci :
 
tajomník :
 
členovia komisie :
 
alt. člen komisie
 Predmety inžinierskej štátnej skúšky

Študent musí absolvovať povinné predmety ŠS vždy a tie sú v rozsahu povinnýchpredmetov danej oblasti preberaných počas štúdia. Z voliteľných predmetov si vyberá 2 predmety. Na ŠS a predmety sa musí prihlásiť podľa harmonogramu ak. roka vyplnením a odovzdaním prihlášky na ŠS. Na katedre môže študent ľubovoľného št. odboru alebo št. programu robiť diplomovú prácu a štátne skúšky iba ak absolvoval všetky predmety, ktoré katedra počas jeho štúdiavyučovala (SSK1, SSK2, SSK3, SSK, TM, PP1, PP2, PP, DSK, DDS, EAK,DDV, FMM).

otázky k záverečným skúškam :

povinné predmety:

Aplikovaná pružnosť - štúdijný program ŽS
Statika a dynamika- štúdijný program NKB-statika
Dynamika a pružnosť - štúdijný program CS
Statika a dynamika - štúdijný program ODS
Statika a dynamika - štúdijný program ODS-statika


voliteľné predmety:

Statika a dynamika-štúdijný odbor NKB geotechnika
Dynamika - štúdijný odbor CS
Dynamika-štúdijný odbor ŽS
Statika a dynamika -štúdijný odbor ODS geotechnika
Statika a dynamika - štúdijný odbor NKB-betón

Štátnicova komisia
zloženie komisie bude uverejnené tesne pred štátnicovými skúškami
vedúci :
 
tajomník :
 
členovia komisie :
 
alt. člen komisie
 


Denné doktorandské štúdium

Predmet Ročník Študijný odbor Typ Kr.
Zimný semester 
4D103 Pedagogická činnosť  1
AM,Si,TaMS,TaKIS
 Pov. 4
4D104 Vedecká činnosť 1 AM,Si,TaMS,TaKIS 
 Pov. 6
4D105 Projekt dizertačnej práce  1 AM,Si,TaMS,TaKIS 
 Pov. 5
4D107 Aplikovaná mechanika 1
AM
 Pov. 5
4D301 Pedagogická činnosť 2 AM,Si,TaMS,TaKIS 
 Pov. 4
4D302 Vedecká činnosť 2
AM,Si,TaMS,TaKIS
 Pov. 6
4D303 Projekt dizertačnej práce  2 AM,Si,TaMS,TaKIS 
 Pov. 5
4D304 Dizertačná skúška  
 Pov. 15
Letný semester 
4D201 Pedagogická činnosť  1 AM,SI,TaMS,TaKIS  Pov. 4
4D202 Vedecká činnosť  1 AM,SI,TaMS,TaKIS  Pov. 6
4D203 Projekt dizertačnej práce 1 AM,SI,TaMS,TaKIS  Pov. 5
4D230 Experimentálna analýza konštr. 1 AM  Pov. 5
4D217 Stabilita a plasticita konštrukcií 1 TaKIS  Vol. 5
4D221 Mechanika železničných tratí 1 TaKIS Vol. 5
4D227 Aplikovaná pružnosť a pevnosť 1 AM  Vol. 5
4D228 Aplikovaná dynamika 1 AM  Vol. 5
4D229 Počítačová mechanika  1 AM  Vol. 5
4D231 Mechanika kontinua 1 AM  Vol. 5
4D232 Stochastické metódy v mechanike 1 AM  Vol. 5
4D243 Statická analýza stavebných konštrukcií  1 SI  Vol. 5
4D245 Aplikovaná mechanika 1 AM  Vol. 5
4D401 Pedagogická činnosť 2 AM,SI,TaMS,TaKIS Pov. 4
4D403 Publikačná činnosť      Pov. 8
4D404 Doktorandská dizertačná práca      Pov. 6


Externé doktorandské štúdium

Predmet
Ročník
Študijný odbor Typ Kr.
Zimný semester 
4D103 Pedagogická činnosť 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D104 Vedecká činnosť 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D105 Projekt dizertačnej práce 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D107 Aplikovaná mechanika  1 AM  Pov. 0
4D301 Pedagogická činnosť  2 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D302 Vedecká činnosť  2 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D303 Projekt dizertačnej práce  2 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 0
4D330 Experimentálna analýza konštr. 2 AM Pov. 0
4D317 Stabilita a plasticita konštrukcií 2 TaKIS  Vol. 0
4D321 Mechanika železničných tratí 2 TaKIS  Vol. 0
4D327 Aplikovaná pružnosť a pevnosť 2 AM  Vol.  0
4D328 Aplikovaná dynamika 2 AM  Vol. 0
4D329 Počítačová mechanika 2 AM Vol. 0
4D331 Mechanika kontinua 2 AM  Vol. 0
4D332 Stochastické metódy v mechanike  2 AM  Vol. 0
4D343 Statická analýza stavebných konštrukcií 2 SI  Vol. 0
4D345 Aplikovaná mechanika 2 SI  Vol. 0
Letný semester 
4D103 Pedagogická činnosť 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 4
4D104 Vedecká činnosť 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 6
4D105 Projekt dizertačnej práce 1 AM,Si,TaMS,TaKIS  Pov. 5
4D107 Aplikovaná mechanika 1 AM  Pov. 5
4D430 Experimentálna analýza konštr. 2 AM  Pov. 5
4D417 Stabilita a plasticita konštrukcií 2 AM  Vol. 5
4D421 Mechanika železničných tratí 2 TaKIS  Vol. 5
4D427 Aplikovaná pružnosť a pevnosť  2 AM  Vol. 5
4D428 Aplikovaná dynamika 2 AM  Vol. 5
4D429 Počítačová mechanika 2 AM  Vol. 5
4D431 Mechanika kontinua 2 AM  Vol. 5
4D432 Stochastické metódy v mechanike  2 AM  Vol. 5
4D443 Statická analýza stavebných konštrukcií 2 SI  Vol. 5
4D445 Aplikovaná mechanika SI  Vol. 5
Navrhované témy


Študenti, ktorí majú záujem o prihlásenie svojej témy diplomovej práce, sa prihlásia doručením vypísanej prihlášky / prihláška.doc , prihláška.pdf / na sektretariát katedry stavebnej mechaniky. Pred prihlásením témy je vhodné vybranú tému prekonzultovať s vedúcim diplomovej práce.
Študenti, ktorým bude téma pridelená v prvom kole sa to dozvedia na nástenke katedry a na stránke. Na stránke budú potom uvedený ako prihlásený študent pre danú diplomovú prácu.

Študent posledného ročníka sa prihlasuje na tému záverečnej práce na katedre, na ktorej vykoná aj štátnu záverečnú skúšku a obhajobu práce. Informácie o štátnej skúške a obhajobe záverečné skúšky sa nachádzajú v položke Záverečnéskúšky.

témy vypísané na rok 2011 - 2012
 
 
 
 
 

Podmienky a pokyny pre vypracovanie prác


Zoznam prác riešených v minulosti


2003/2004
Parametrická štúdia statických schém stavebných konštrukcií vytvorených na základe rastlinných štruktúr.
Študent: Stanislava Berzáková ;                           konzultant: Ing. Branislav Kubík
Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha. Parametrická štúdia modelu vozidla T148
Študent: Monika Štutiková ; konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

2002/2003
Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha.
Študent: Dáša Tirolová ;                     konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

2001/2002
Dynamický výpočet mostnej konštrukcie.
Študent: >Martin Benko ; konzultant: Ing. Branislav Kubík
Analýza dynamických vlastností dosiek na pružnom podklade
Študent:Lívia Vasková ; konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

1999/2000
Určenie zložiek posunutí a zložiek výslednice vnútorných síl železobetónovej dosky.
Študent: Ivana Martinická ; konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, CSc.
Amplitúdovdovo – frekvenčné charakteristiky mostnej konštrukcie.
Študent: Daniel Papán ; konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, CSc.
Analýza presnosti vyhladenia deformácie dosky pomocou plošných spline-ov druhého rádu.
Študent: Marek Šlesár ; konzultant: Ing. Branislav Kubík a doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc. (KMA FPV)

1998/1999
Dynamické vlastnosti koľajnice vo vertikálnom smere.
Študent: Radoslav Mihok (SjF) ; konzultant: prof. Ing. Milan Moravčík, CSc.

1997/1998
Účinky vetra na veľkoplošné konštrukcie.
Študent: Branislav Čech ; konzultant: prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc.
Strešné konštrukcie z hľadiska účinkov vetra.
Študent: Eduard Farkaš ; konzultant: prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc.
Využitie skúšobného zaťaženia pre maximálny priehyb v ľubovoľnom priereze jednoduchého poľa cestného mosta.
Študent: Róbert Guňovský ; konzultant: Ing. Marián Novák
Statický a dynamický výpočet mostnej konštrukcie.
Študent: Ján Hojzák ; konzultant: Ing. Mária Stehlíková, CSc.
Dynamická diagnostika tuhosti konšt. vrstiev vozovky na novovybudovaných diaľničných úsekoch.
Študent: Martina Kóšová ; konzultant: prof. Ing. Ján Benčat, CSc.
Účinky turbulentného vetra na stavebné prvky dopravných konštrukcií.
Študent: Ivana Kubicová  ; konzultant: Ing. Žofia Černyšová, CSc.
Dynamický výpočet mostnej konštrukcie. plný text Študent: Branislav Kubík ; konzultant: doc. Ing. Jozef Melcer, CSc.
Analýza spektrálneho vstupu na základe konštrukcie budovy v dôsledku technickej seizmicity.
Študent: Sylvia Luchsová ; konzultant: prof. Ing. Ján Benčat, CSc.
Statický a dynamický výpočet mostnej konštrukcie.
Študent: Peter Palko ; konzultant: Ing. Mária Stehlíková, CSc.
Modálna analýza mostnej konštrukcie 
Študent: Jozef Vršanský ; konzultant: prof. Ing. Ján Benčat, CSc.
Navrhované témy


témy práca na rok 2011 - 2012

 
 
 

Podmienky pre vypracovanie prác

Práca ŠVOČ sa vypracováva spravidla v slovenskom jazyku v rozsahu a obsahu ako určí konzultant. Okrem odbornej stránky je dôležité dbať aj na grafickú úpravu, formálne členenie a podobne.
Ak neviete ako by mala práca po formálnej a grafickej stránke vyzerať, možno vám poslúžia nasledujúce informácie. Bližšie informácie dostanete od konzultanta vašej práce, pretože niektoré špecifiká sa menia každý rok.

 • Práca by mala byť vypracovaná za pomoci počítačových programov (nie na písacom stroji),
 • vytlačená jednostranne (alebo obojstranne) na formáte A4, zviazaná v chrbtovej alebo hrebeňovej väzbe,
 • odovzdáva sa spravidla v dvoch vyhotoveniach konzultantovi v stanovenom termíne,
 • zároveň s prácou sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach "Súhlas s uverejnením študentskej práce v elektronickej podobe na internete",
 • rozsah práce by mal byť maximálne 20 strán textu + prílohy
 • okraje na strane by mohli byť rovnaké, hore a dole 2,5cm vľavo 2,5cm a vpravo 2,5cm,
 • druh (font) písma je dobre použiť bežný, napríklad Arial CE/EE, Times New Roman CE/EE, Tahoma CE/EE alebo podobné,
 • veľkosť písma 10-12b,
 • nadpisy 12-14b tučné,
 • riadkovanie 2,0,
 • odstavec s odsadením1,25 cm

Podrobnejšie je to uvedené v súbore svoc_sablona.dot, ktorý môžete priamo použiť. Komentáre vypnete ľahko v menu Zobraziť/Značky. Pri zostavovaní a písaní práce odporúčame použiť vynikajúce publikácie:

 • MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan a kol.: Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 317 s. ISBN 80-8063-150-6.
 • KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra: Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3. (prvé vydanie ISBN 80-85697-69-6 z roku 1998, druhé vydanie ISBN 80-85697-82-3 z roku 1998)
 • GONDA, Vladimír: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava: Elita, 2003. ISBN 80-8044-076-XX
Tieto publikácie obsahujú návody ako prácu napísať a ako má vyzerať a zároveň aj mnoho užitočných odkazov na súvisiace normy, nariadenia a publikácie. K problematike spracovania študentských prác sa viažu niektoré normy, napríklad:
 • STN ISO 214:1976 : Dokumentácia - Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
 • STN ISO 2145:1997 : Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov.
 • STN ISO 690:1997 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
 • STN 01 1301:1983 : Veličiny, jednotky a rovnice : Společná ustanovení.
 • ISO 5966:1982 : Documentation - Prezentation of scientific and technical reports.
 • ISO 7144:1986 : Documentation - Prezentation of thesis and similar documents.
 • ISO 999:1975 : Documentation - Title leaves of a book. A niektoré zákony:
 • Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách.
 • Zákon č. 618/2003 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Práce riešené v minulosti
2004 - 2005
Výpočet dynamických parametrov stenodoskového modelu mostnej konštrukcie.
Študenti: Kortiš  Ján, Kopecký Josef ;                     konzultant: Ing. Daniel Papán                                                                              (1. miesto vo fakultnom kole)


2003 - 2004

Prenosové funkcie výpočtového modelu vozidla.
Študenti: Tatiana Meľová ;  konzultant: prof. Ing. jozef Melcer, DrSc.                     (2. miesto vo fakultnom kole a 3. miesto v čs. kole)
Vplyv zmeny vstupných hodnôt MKP modelu mostnej konštrukcie na základné dynamické parametre.
Študenti: Ján Kortiš, Branislav Nemec, Pavlína Igazová ;
konzultant: Ing. Andrea Lašová                      (4. miesto vo fakultnom kole)

2002 - 2003
Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha - parametrická štúdia.
Študent: Monika Štutiková  konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer , DrSc.                                                             (2. miesto vo fakultnom kole)

2001 - 2002

Statická a dynamická analýza železničného zvršku.
Študent: Martin Kardoš ;                                   konzultant: Ing. Radoslav Mihok                                                                                (7. miesto vo fakultnom kole)
Simulácia interakcie sústavy: zaťaženie - roznášacia doska - vozovka na určenie modulov pružnosti.
Študenti: Tatiana Meľová, Michal Markovič, Rastislav Kypus, Peter Mrvečka ;  konzultanti: Ing. Jarmila Kavcová, CSc, Ing. Radoslav Mihok
  (2. miesto vo fakultnom kole)
Dynamický výpočet mostnej konštrukcie.
Študenti: Martin Benko ;                           konzultant: Ing. Branislav Kubík (4. miesto vo fakultnom kole)
Analýza správania sa autobusu pri prejazde nerovností na vozovke.
Študenti: Pavol Grič, Milan Kypus ;               konzultant: Ing. Radoslav Mihok    (6. miesto vo fakultnom kole)

2000 - 2001

Analýza dynamických vlastností dosiek na pružnom podklade.
Študenti: Lívia Vasková, Miroslava Kyselicová;
konzultanti: prof. Ing. Jozef Melcer, CSc., Ing. Daniela Kuchárová, PhD.      
 (5. miesto v čs. kole)
Parametrická štúdia napätosti a deformácie sústavy stena - základ - podložie.
Študenti: Milan Čuraj, Martin Bella, Michal Budzak
 konzultant: Ing. Jarmila Kavcová, CSc.     ( a 4. miesto v čs. kole)
Dynamický výpočet mostnej konštrukcie (objekt C 205-00, most cez Váh pri Tepličke).
Študenti: Martin Benko;                    konzultant: Ing. Branislav Kubík

1999 - 2000

Amplitúdovo-frekvenčné charakteristiky mostnej konštrukcie.
Študenti: Daniel Papán ;               konzultanti: prof. Ing. Jozef Melcer, CSc.,                                                                                  Ing. Branislav kubík                                (2. miesto vo fakultnom kole)
Spektrálna analýza železobetónovej konštrukcie HZ-JE-V2-ŠLH v Jaslovských Bohuniciach.Študent:
Juraj Nozdrovický ;         konzultant: prof. Ing. Ján Benčat,CSc.
                      (1. miesto vo fakultnom kole)
Výpočet namáhania doskových podkladov koľaje.
Študenti: Ivana Martinická, Lívia Vasková,  ; konzultant: prof. Ing. Jozef Melcer, CSc., Ing. Daniela Kuchárová, PhD.  (6. miesto vo fakultnom kole)

1998 - 1999

Analýza napätí v prierezoch dosky na pružnom podklade.
Študenti: Marika Mulleerová, Ivan Veický, Branislav Zachar ;
 konzultant: Ing. Jarmila Kavcová, CSc.    (1. miesto vo fakultnom kole)
Dynamická analýza diaľničného mosta.
Študenti: Andrea Lašová, Daniel Papán, Marek Šlesár, Tomáš Ič, Pater Kucík ;  konzultanti: doc. Ing. Jozef Melcer, CSc., Ing. Branislav Kubík 
 (2. miesto vo fakultnom kole)

1997 - 1998

Účinky vetra na stavebné konštrukcie pri skupinovom usporiadaní.
Študent: Branislav Čech ; konzultant: prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc
Strešné konštrukcie z hľadiska účinkov vetra.
Študent: Eduard farkaš ; konzultant: prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc
Dynamická analýza mostnej konštrukcie.
Študenti: Richard Hlinka, Tomáš Kučák, Ondrej Kridla, Juraj Lučivianský ; konzultant: doc. Ing. Jozef Melcer, CSc.  (1. miesto vo fakultnom kole)
I
Navrhované témy
Študenti, ktorí majú záujem o prihlásenie svojej témy bakalárskej práce, sa prihlásia doručením vypísanej prihlášky /prihláška.doc, prihláška.pdf / na sektretariát katedry stavebnej mechaniky. Pred prihlásením témy je vhodné vybranú tému prekonzultovať s vedúcim bakalárskej práce.
Študenti, ktorým bude téma pridelená v prvom kole sa to dozvedia na nástenke katedry a na stránke. Na stránke budú potom uvedený ako prihlásený študent pre danú diplomovú prácu.


Študent posledného ročníka sa prihlasuje na tému záverečnej práce na katedre, na ktorej vykoná aj štátnu záverečnú skúšku a obhajobu práce. Informácie o štátnej skúške a obhajobe záverečnej práce sa nachádzajú v položke Záverečné skúšky.

témy bakalárskych prác na rok 2011 - 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podmienky a pokyny pre vypracovanie prác

Zoznam prác riešených v minulostiStatický výpočet a návrh prierezov priehradovej konštrukcie.

Študent: Juraj Koňár ; konzultant: Ján Benčat ; oponent: Milan Moravčík

Statický výpočet a návrh prierezov spojitého nosníka.

Študent: Erika Házová ; konzultant: Mária Stehlíková ; oponent: Ján Benčat

Aplikácia programového systému Matlab pri stat. výpočtoch stavebných konštrukcií.Výpočet poddajnosti a tuhosti spojitého nosníka

Študent: Zdenka Halamová ; konzultant: Jozef Melcer ; oponent: Daniela Kuchárová

Aplikácia programového systému Matlab pri stat. výpočtoch stavebných konštrukcií. Riešenie staticky určitých priehradových konštrukcií.  

Študent: Renáta Tokárová ; konzultant: Jozef Melcer ; oponent: Branislav Kubík

Aplikácia programového systému Matlab pri stat. výpočtoch stavebných konštrukcií. Výpočet ohybových čiar priamych prútov.

Študent: Marián Sýkora ; konzultant: Jozef Melcer ; oponent: Branislav Kubík

Výpočet staticky neurčitej rámovej konštrukcie silovou metódou(od stáleho zaťaženia, nerovnomerného oteplenia, resp. poklesu  podpier).

Študent: Zuzana Vidličková ; konzultant: Daniela Kuchárová ; oponent: Branislav Kubík

Štúdia závislosti veľkosti statických veličín od typu konštrukcie.

Študent: Pavol Koval ; konzultant: Branislav Kubík ; oponent: Daniela Kuchárová

Štúdia závislosti veľkosti statických veličín od typu konštrukcie.

Študent: Jozef Šulík ; konzultant: Branislav Kubík ; oponent: Daniela Kuchárová

Katedra vyučuje predmety teoretického základu ako statika stavebných konštrukcií, dynamika stavebných konštrukcií, pružnosť a pevnosť, matematika 1, 2, 3, na ktoré vo vyšších ročníkoch štúdia nadväzujú dynamika dopravných stavieb, experimentálna analýza konštrukcií, spoľahlivosť stavebných konštrukcií, finitné metódy mechaniky, plasticita konštrukcií a aplikovaná matematika.

KONZULTAČNÉ HODINY 2017-2018:

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.  
doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD.  
doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

piatok 8,00 - 12,00

doc. Ing. Gabriela Lajčáková PhD.

utorok 13,15 - 14,30

streda 8,45 - 10,00

RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

piatok 8,00 - 12,00

Ing. Ľuboš Daniel, PhD.
RNDr. Michaela Holešová, PhD. piatok 8,00 - 12,00
Ing. Ján Kortiš, PhD.
Ing. Daniel Papán PhD.

pondelok 9,00 - 10,00

piatok 8,00 - 12,00

Ing. Zuzana Papánová, PhD.  
Ing. Veronika Valašková, PhD. pondelok 9,00 - 11,00


 
   
  PREDMETY
  Bakalárske štúdium 
  Inžinierske štúdium 
  Doktorandské štúdium 
ŠTUDENTSKÉ PRÁCE
Bakalárske práce 
Diplomové práce dipp
Dizertačné práce dizp
ŠVOČ 
Záverečné skúšky  
       

Navrhované témy
Dôležité termíny
Podmienky a pokyny
Riešené práce