LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

Interné projekty

Interné projekty sú projekty v rámci Svavebnej fakulty a za podpory prostriedkov z rozpočtu. Sú to najmä čiastkové úlohy na podoporu väščích projektov domácih i zahraničných. Sú určené najmä pre mladých začínajúcich pracovníkov a doktorandov.


Projekty riešené v rokoch:

 
2005

Účinky dopravy na životné prostredie a konštrukcie.
vedúci projektu:prof. Ing. Ján Benčat CSc.
Dynamická napätosť koľajového roštu pri zvýšených rýchlostiach
vedúci projektu: prof. Ing.Milan Moravčík CSc.
Využitie rastlinných štruktúr pre navrhovanie atypických stavebných systémov IV
vedúci projektu:Ing. Branislav Kubík 
Experimentálna analýza účinkov železničnej dopravy na koľaj.
vedúci projektu: Doc. Ing. Daniela Kuchárová PhD.

2004


Účinky dopravy na životné prostredie a konštrukcie.
vedúci projektu: prof. Ing.Ján Benčat CSc.
Dynamická analýza vybraných typov železničných mostov
vedúci projektu:Ing. Andrea Lašová
Využitie rastlinných štruktúr pre navrhovanie atypických stavebných systémov III
vedúci projektu: Ing. Branislav Kubík
Experimentálna analýza účinkov železničnej dopravy na koľaj.
vedúci projektu: Doc. Ing. Daniela Kuchárová  PhD.
Interakcia v systéme vozidlo-jazdná dráhavedúci projektu: Ing. Gabriela Lajčáková
Dynamická napätosť koľajového roštu pri zvýšených rýchlostiach
vedúci projektu:prof. Ing. Milan Moravčík CSc.


2003

Účinky dopravy na životné prostredie
vedúci projektu: prof. Ing. Ján Benčat CSc.
Využitie rastlinných štruktúr pre navrhovanie atypických stavebných systémov II.
vedúci projektu: Ing. Branislav Kubík
Zisťovanie frekvenčných charakteristík dynamickej odozvy niektorých konštrukčných prvkov oceľových železničných mostov
vedúci projektu:  Ing. Andrea Lašová


2002

Dynamická napätošť koľajových pásovvedpci
projektu: prof. Ing. Milan Moravčík CSc.
Dynamická diagnostika mostných konštrukcií
vedúci projektu: prof. Ing. Ján Benčat CSc.
Dynamická analýza vybraných konštrukčných sústavvedúci projektu: prof. Ing. Jozef Melcer CSc.
Problémy veterného inžinierstva v dopravnom staviteľstve
vedúci projektu: Vladimír Feranec
Využitie rastlinných štruktúr pre navrhovanie atypických stavebných systémov I.
vedúci projektu: Branislav Kubík

2001


Experimentálna analýza napätosti koľajnicových pásov.
vedúci projektu: Milan Moravčík
Dynamická odozva a životnosť konštrukcií dopravných stavieb.
vedúci projektu: Ján Benčat
Analýza  dynamických vlastností vybratých konštrukcií na dopravných cestách.
vedúci projektu: Jozef Melcer
Problémy veterného inžinierstva v dopravnom staviteľstve.
vedúci projektu: Vladimír Feranec


Vo vedeckovýskumnej činnosti sa na katedre riešia úlohy najmä z oblasti statiky a dynamiky stavebných, ich životnosti a spoľahlivosti, aerodynamiky a aeroelasticity a vyžitia bionických a fraktálnych štruktúr v stavebníctve a architektúre. Ďalej sú to úlohy z oblasti technickej seizmicity, dynamiky kontinua, dynamickej diagnostiky konštrukcií. Úlohy sú orientované najmä na:
  • hodnotenie namáhania a spoľahlivosti stavebných konštrukcií a ich prvkov zaťažených dynamickými účinkami
  • statickú a dynamickú diagnostiku stavebných konštrukcií a mostov v prevádzkových podmienkach
  • laboratórne skúšky stavebných konštrukcií a ich prvkov v statickom, dynamickom a vysoko cyklickom režime zaťaženia
  • modelové merania konštrukcií, modálnu analýzu
  • statické a dynamické výpočty konštrukcií
  • expertízne posudky z oblasti statiky a dynamiky stavebných konštrukcií, porúch stavieb a technickej seizmicity
  • statické a dynamické experimentálne skúšky stavebných konštrukcií a mostov
Odborné podujatia
medzinárodná konferencia:

DYN-WIND 2011 - Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and WInd Engineering the 5th International conference

30. May -2. June 2011, Slovak republic, Demänová Valley, Jasná pod Chopkom, Hotel Sorea SNP
medzinárodná konferencia:

DYN-WIND 2008 - Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and WInd Engineering the 4th International conference

26.-29. May 2008, Slovak republic, Papradno, Javorníky, Hotel Podjavornik.
sympózium:

23. DANUBIA-ADRIA - Sympózium o experimentál-nych metódach v mechanike pevných telies.

September 2006, Slovensko.
medzinárodná konferencia:

DYN-WIND 2005 - Dynamika stavebných a dopravných konštrukcií a veterné inžinierstvo. 3. medzinárodná konferencia.

22.-26. mája 2005, Slovensko, Žilina - Terchová, Vrátna dolina, hotel Boboty.
konferencia:

Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky /.zip, 2,2MB/, (v slovenčine a češtine)

konaná 20.-21. mája 2004, Slovenská republika, Žilina - Vrátna dolina
medzinárodná konferencia:
Dynamika stavebných a dopravných konštrukcií a veterné inžinierstvo DYN-WIND´ 2003, (v angličtine)

konaná 19 – 22. 5. 2003 Slov. rep., Nízke Tatry, Tále, Hotel STUPKA
medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou CETRA:

Vplyv dopravy na konštrukcie a prostredie TESE 2002

konaná 24.-26.9.2002, Slovenská republika, Rajecké Teplice
medzinárodná konferencia:

Dynamika stavebných a dopravných konštrukcií a veterné inžinierstvo DYN-WIND´ 2000

, konaná 18 – 21. 9. 2000 Slov. rep.,Vyhne
Grantové projekty

V rámci grantových projektov sú na katedre riešené grantové úlohy finančne zabezpečené z prostriedkov grantovej agentúry pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky.

Grantové úlohy :

Aktuálne

Technická a dopravná seizmicita v mestských aglomeráciách
vedúci projektu: Ján Benčat - VEGA 1/0756/09
Interakcia v systéme vozidlo - jazdná dráha
vedúci projektu: Jozef Melcer - VEGA 1/0031/09
Moderné bionické konštrukcie a materiály
vedúci projektu: Jozef Melcer - VEGA 2/0004/09
Teoreticko-experimentálny výskum dynamického chovania trate a spoľahlivosť jej komponentov pri dynamickom namáhaní
vedúci projektu: Milan Moravčík - VEGA 1/0037/09


Riešené v minulostii

Výskum účinkov dopravy na konštrukcie a environment.
vedúci projektu: Ján Benčat - VEGA 1/0278/0
Dyn. analýza účinkov pohyblivého a v čase premenného zaťaženia na vybrané konštrukcie dopravných stavieb.
vedúci projektu: Jozef Melcer - VEGA 1/0336/03
Vývoj inteligentných štíhlych konštrukcií z proges. kompozit. materiálov a riadenie ich medz. pôsobenia. vedúci projektu: Jozef Melcer - VEGA 2/3037/23
Dynamická odozva a interakcia stavebných konštrukcií líniového charakteru s podložím pri pohyblivom a dynamickom zaťažení.
vedúci projektu: Milan Moravčík - VEGA 1/0340/03
Dynamika koľajového roštu pri zvýšených rýchlostiach.
vedúci projektu: Milan Moravčík - VEGA
Dynamická diagnostika mostných konštrukcií, monitoring a ich životnosť.
vedúci projektu: Ján Benčat - VEGA
Analýza súčasných dynamických problémov niektorých stavebných konštrukcií v doprave.
vedúci projektu: Jozef Melcer - VEGA
Problémy veterného inžinierstva v stavebníctve, doprave a životnom prostredí.
vedúci projektu: Vladimír Feranec - VEGA

 

Zahraničná spolupráca

Aktuálne sa na katedre nerieši žiadny medzinárodný projekt. V štádiu rozhodovania je projekt z oblasti nanotechnológií a ich použitia v stavebníctve, do prípravy, ktorého sa katedra zapojila 

Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina
 
   
 
  GRANTOVÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
  ODBORNÉ PODUJATIA